Mer Hayrenik

From Wikisource
Jump to: navigation, search
Mer Hayrenik (Our Fatherland)
by Mikael Nalbandian, unknown translator
Mer Hayrenik ("Our Fatherland") is the national anthem of Armenia.

Adopted on July 1, 1991, it is based on the anthem of the Democratic Republic of Armenia (1918–1920), but with different lyrics.

The lyrics were written as a poem by poet Mikael Nalbandian (1829–1866) and later set to music by composer Author:Barsegh Kanachyan (1885–1967).

— Excerpted from Mer Hayrenik on Wikipedia, the free online encyclopedia.


The Lyrics in Armenian Script[edit]

Մեր Հայրենիք

Մեր Հայրենիք, ազատ, անկախ : Որ ապրէլ է դարէ դար
Իւր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան:

Ահա՝ եղբայր, քեզ մի դրօշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտասուքով լուացի:

Նայիր նրան երեք գոյնով,
Նուիրական մէր նշան,
Թող փողփողի թշնամու դէմ,
Թող միշտ պանծայ Հայաստան:

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ՚ մեռնի,
Բայց երանի՚ որ իւր ազգի
Ազատութեան կը զոհուի:

Transliteration of Armenian Lyrics (Oriental)[edit]

Mer Hayrenik, azat ankakh,
Vor aprel eh dareh dar
Yur vortikeh ard kanchoom eh
Azat, ankakh hayastan.
(repeat previous two lines)

Aha yeghbair kez mi drosh,
Vor im dzerkov gortzetsi
Gishernereh yes koon chegha,
Artasoonkov lvatsi.
(repeat previous two lines)

Nayir nran yerek gooynov,
Nvirakan mer nshan,
Togh poghpoghi tshnamoo dem,
Togh misht pantza Hayastan.
(repeat previous two lines)

Amenayn tegh maheh mi eh
Mard mee ankam pit merni,
Baytz yerani vor yur azgi
Azatootyan keh zohvi.
(repeat previous two lines)

(repeat first verse)

Transliteration of Armenian Lyrics (Occidental)[edit]

Mer Hayrenik, azad angaj,
Vor abrel e dare dar
Yur vortikeh art ganchum eh
Azad, angaj hayasdan.
(repeat previous two lines)

Aha ieghpair kez mi trosh,
Vor im dzerkov kortzetsi
Kishernereh yes koon chegha,
Artasoonkov lvatsi.
(repeat previous two lines)

Nayir nran yerek kuinov,
Nvirakan mer nshan,
Togh poghpoghi tshnamoo tem,
Togh misht pantza Hayasdan.
(repeat previous two lines)

Amenayn tegh maheh mi eh
Mart mee ankam pit merni,
Paytz yerani vor yur azgi
Azatootyan geh zohvi.
(repeat previous two lines)

(repeat first verse)

English Translation[edit]

Our fatherland, free and independent,
That lived from century to century
His children are calling
Free independent Armenia.
(repeat previous two lines)

Here brother, for you a flag,
That I made with my hands
Nights I didn't sleep,
With tears I washed it.
(repeat previous two lines)

Look at it, 3 colours
It's our gifted symbol.
Let it shine against the enemy.
Let Armenia always be glorious.
(repeat previous two lines)

Everywhere death is the same
Everyone dies only once
But lucky is the one
Who is sacrificed for the freedom of his nation.
(repeat previous two lines)

(repeat first verse)

External links[edit]

This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
 
Translation:
Warning: This translation does not provide license information and may be nominated for deletion. If you'd like to help, see Help:Copyright tags or comment.