A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/ספיקולא - ספן

From Wikisource
Jump to: navigation, search

ספיקולא ‎f, ‎ספיקולה, ‎(ספקול׳) ‎m ‎(spiculum) ‎dart, ‎yavelin; ‎ס׳ ‎נתן ‎[o ‎put ‎up ‎the ‎favelin,] ‎to ‎call ‎for ‎judgment; ‎to ‎sentence ‎(v. ‎Sm. ‎Ant. ‎a. ‎Luebker ‎Reallex. ‎s. ‎v. ‎Hasta), ‎opp. ‎דימוס ‎II. ‎Y. ‎Ber. ‎IX, ‎14b ‎וכ׳ ‎הכל ‎ס׳ ‎נותן ‎וכשהוא ‎but ‎when ‎he ‎orders ‎judgment, ‎all ‎murmur ‎against ‎him; ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎24, ‎beg. ‎ספיקלא. ‎-- ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎79 ‎וכ׳ ‎ס׳ ‎וכד ‎and ‎when ‎he ‎heard ‎the ‎divine ‎voice ‎say ‎judgment', ‎the ‎bird ‎was ‎caught; ‎Koh. ‎R. ‎to ‎X, ‎8 ‎ספיקלא ‎(correct ‎the ‎passage ‎as ‎in ‎Gen. ‎R. ‎l. ‎c.); ‎a. ‎e. ‎- ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎1 ‎prepare ‎the ‎swords ‎(v. ‎אספתי), ‎אספיקולא ‎ישמעו ‎ימרדו ‎שאם ‎that, ‎in ‎case ‎tthey ‎rebel, ‎they ‎may ‎hear ‎the ‎call ‎for ‎judgment ‎('spicula). ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎X0II ‎לו ‎לספק ‎בדין ‎עליו ‎ישב, ‎read; ‎ישב ‎לס ‎עליו ‎(בדין, ‎a ‎gloss) ‎he ‎sat ‎down ‎to ‎pronounce ‎judg- ‎ment ‎upon ‎him.

ספיקולא I, ‎ספיקלה ‎f ‎(specla) ‎watch-tower. ‎Y. ‎Sabb. ‎I, ‎3b ‎bot.

ספיקטורין, ‎v. ‎סקיפטורין.

ספיקלא, ‎ספיקלה, ‎v. ‎ספיקולא.

ספיקלטור, ‎v. ‎ספקלאטור.

*ספיקליא, ‎ספיקריא, ‎Y. ‎Ber. ‎VIII, ‎13c ‎bot. ‎בבית ‎ס׳; ‎Asheri ‎to ‎Ber. ‎59a ‎בכספוקלריא, ‎Mr'ad. ‎Yomt. ‎a.l. ‎בבית ‎ספוקלרי, ‎prob. ‎to ‎be ‎read; ‎ספיקלריא ‎בבית ‎(v. ‎ספקלריא) ‎in ‎the ‎mirror-rooam, ‎i.. ‎e. ‎toilet-room.

ספיר, ‎m. ‎(b. ‎h.; ‎ספר) ‎1) ‎sapphire. ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎38, ‎end ‎על ‎וכ׳ ‎היה ‎ס׳ ‎on ‎the ‎sapphire ‎(in ‎the ‎high ‎priest's ‎breast- ‎plate) ‎the ‎name ‎of ‎Issachar ‎was ‎engraven. ‎Pesik. ‎Aniya, ‎p. ‎135b ‎חסר ‎לא ‎והס׳. ‎נבקע ‎the ‎anvil ‎was ‎split, ‎the ‎ham- ‎mer ‎was ‎broken ‎in ‎two, ‎but ‎the ‎sapphire ‎remained ‎in- ‎tact. ‎Lam. ‎R. ‎to ‎IV, ‎7, ‎v. ‎גזרה; ‎a. ‎e. ‎-- ‎V. ‎סמפירינון. ‎- ‎2) ‎sap- ‎pir, ‎name ‎of ‎a ‎species ‎of ‎beans. ‎Kil. ‎I, ‎1, ‎expl. ‎Y. ‎ib. ‎27a ‎top ‎פושונה ‎(R. ‎S. ‎to ‎Kil. ‎l. ‎c. ‎פיישונא).

ספיר־, ‎v. ‎ספר.

ספירא, ‎f. ‎goat's ‎hair, ‎v. ‎צפירא ‎II.

ספירא, ‎ספירה ‎f. ‎(~מ~i~א) ‎ball. ‎Pesik. ‎R. ‎s. ‎3; ‎Sum. ‎R. ‎s. ‎14 ‎וכ׳ ‎ס׳ ‎כהדא ‎1ike ‎tthe ‎ball ‎with ‎which ‎girls ‎play ‎&c., ‎v. ‎עדור.

ספירה ‎f ‎(b. ‎h.; ‎ספר) ‎1) ‎counting. ‎Nidd. ‎73a ‎לס׳ ‎ראוי ‎fit ‎to ‎begin ‎with ‎it ‎the ‎count ‎(of ‎the ‎seven ‎days ‎of ‎puri- ‎fication); ‎ib. ‎תזוב ‎כי ‎או ‎לסספירת ‎for ‎the ‎count ‎required ‎in ‎the ‎case ‎described ‎Lev. ‎XV, ‎26, ‎sq. ‎Sifra ‎Emor, ‎Par. ‎10, ‎ch. ‎XII ‎(ref. ‎to ‎Lev. ‎XXIII, ‎16) ‎וכ׳ ‎לא ‎ספירתם ‎כל ‎all ‎they ‎have ‎to ‎count ‎(from ‎Passover ‎to ‎the ‎Feast ‎of ‎Weeks) ‎shall ‎be ‎no ‎more ‎than ‎fifty ‎days. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎בב'ד ‎תלויה ‎שהיא ‎ס׳ ‎a ‎count ‎which ‎depends ‎on ‎the ‎court ‎(deciding ‎on ‎the ‎New ‎Moons), ‎to ‎exempt ‎the ‎weekly ‎Sabbath, ‎טספירתה ‎אדם ‎בכל ‎which ‎everybody ‎counts; ‎Men. ‎65b; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Pl. ‎ספירות. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎סופר ‎שאתה ‎ס׳ ‎כל ‎all ‎the ‎counted ‎days ‎to- ‎gether ‎shall ‎be ‎no ‎more ‎than ‎fifty ‎(v. ‎supra); ‎a. ‎e. ‎-- ‎Yalk. ‎Chr. ‎1075, ‎v. ‎ספורה. ‎-- ‎2) ‎writing, ‎rrecording. ‎Gitt. ‎21b; ‎Succ. ‎24b ‎(ref. ‎to ‎ספר, ‎Deut. ‎XXIV, ‎1) ‎וכ ‎דברים ‎לספירת ‎(the ‎word ‎sefer ‎refers ‎not ‎to ‎the ‎writing ‎material ‎but) ‎merely ‎to ‎the ‎act ‎of ‎writing ‎the ‎words ‎(formula ‎of ‎divorce). ‎Yalk. ‎Deut. ‎936; ‎Erub. ‎15b ‎לספירות.

ספירות ‎f., ‎v. ‎preced.

ספירינון, ‎v. ‎סמפירינון.

ספל ‎m. ‎(ספל ‎to ‎scrape, ‎cut ‎out) ‎1) ‎(b. ‎h.; ‎cmp. ‎סף) ‎bowl, ‎basin. ‎Kidd. ‎31a ‎וכ׳ ‎בסס ‎מים ‎להן ‎הטל ‎pour ‎water ‎into ‎a. ‎bowl ‎for ‎them ‎(to ‎drink ‎from) ‎&c., ‎v. ‎קעקע ‎I. ‎Nidd. ‎27a; ‎Y. ‎ib. ‎III, ‎51a ‎וכ ‎הס׳ ‎את ‎במוציא ‎when ‎he ‎carries ‎away ‎the ‎basin ‎(with ‎the ‎after-birth) ‎&c. ‎Oant. ‎R. ‎to ‎I, ‎1; ‎Koh. ‎R. ‎to ‎I, ‎1 ‎(ref. ‎to ‎יקה, ‎Prov. ‎XXX, ‎1) ‎בשעתו ‎שנתמלא ‎הזה ‎כס׳ ‎וכ׳ ‎like ‎a ‎bowl ‎which ‎is ‎filled ‎in ‎due ‎time ‎and ‎emptied ‎in ‎due ‎time, ‎so ‎did ‎&c.; ‎Num. ‎R. ‎s. ‎10; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl. ‎ספלים, ‎ספלין. ‎Sabb. ‎129b ‎the ‎rich ‎keep ‎the ‎after-birth ‎שמן ‎של ‎בס׳ ‎in ‎ba- ‎sins ‎filled ‎with ‎oil; ‎Tosef. ‎ib. ‎XV ‎(XVI), ‎3 ‎בסופלי ‎(corr. ‎acc.). ‎Ber. ‎44a ‎טרית ‎ספלי ‎basinfuls ‎of ‎salted ‎fish. ‎Zeb. ‎91b ‎לס׳ ‎for ‎the ‎bowls ‎(for ‎libations); ‎a. ‎e. ‎- ‎2) ‎a ‎frame ‎stool ‎or ‎bench; ‎also ‎night-stool, ‎interch. ‎with ‎ספסל. ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎LXXVIII, ‎45 ‎וכ׳ ‎הס׳ ‎על ‎יושב.. ‎היה ‎(ed. ‎Bub. ‎ספסל) ‎the ‎Philistine ‎(to ‎save ‎himself ‎from ‎the ‎attack ‎of ‎the ‎mice) ‎seated ‎himself ‎on ‎a ‎stool ‎of ‎bronze; ‎נבקע ‎הס׳ ‎והיה ‎וכ׳ ‎and ‎the ‎stool ‎burst ‎of ‎itself, ‎and ‎the ‎mouse ‎came ‎up ‎&c.; ‎Midr. ‎Sam. ‎ch. ‎X; ‎Yalk. ‎Sam.102; ‎Yalk. ‎Kings ‎222 ‎ספסל; ‎Yalk. ‎Ex. ‎183 ‎ספסל; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl. ‎as ‎ab. ‎Tosef. ‎Ab. ‎Zar. ‎VI ‎(VII), ‎3 ‎והקתידראות ‎הס׳ ‎ed. ‎Zuck. ‎(Var. ‎הספסלין) ‎stools ‎and ‎chairs. ‎Midr. ‎Sam. ‎l. ‎c.; ‎Yalk. ‎Sam. ‎l. ‎c.; ‎a. ‎e.

ספלא, ‎סיפ׳ ‎ch. ‎same, ‎bowl. ‎- ‎Pl. ‎ספלי, ‎סי׳. ‎Targ. ‎Y. ‎Num ‎XV, ‎7. ‎-- ‎[Targ. ‎Y. ‎Ex. ‎XXIV, ‎6 ‎ספלים ‎Ar.; ‎ed. ‎מזרקיא; ‎h. ‎text ‎אגנות).

ספלני, ‎v. ‎סיפלני.

ספםספבא, ‎v. ‎שפם.

ספמיא, ‎v. ‎אספמיא.

ספן ‎(cmp. ‎צפן, ‎צפה) ‎[to ‎look ‎up ‎to, ‎look ‎out ‎for,] ‎1) ‎to ‎respect; ‎to ‎care ‎for, ‎mind ‎Y. ‎Snh. ‎X, ‎beg. ‎27c ‎שאומר ‎זהו ‎סופנה ‎ואיני... ‎that ‎is ‎he ‎who ‎says, ‎there ‎is ‎a ‎Torah, ‎but ‎I ‎do ‎not ‎mind ‎its ‎authority; ‎Y. ‎Peah ‎I, ‎16b ‎סובלה ‎(corr. ‎acc.). ‎Tosef. ‎Sot. ‎III, ‎14 ‎וכ׳ ‎ספנוהו ‎ולא ‎(Var. ‎סנפוהו, ‎corr. ‎acc.) ‎they ‎minded ‎him ‎not, ‎because ‎he ‎was ‎merely ‎a ‎comm- ‎mon ‎soldier ‎(ולייר). ‎Sifre ‎Deut. ‎33 ‎(ref. ‎to ‎היום, ‎Deut. ‎VI, ‎6) ‎סופנה ‎אדם ‎שאין ‎. ‎. ‎יהו ‎שלא ‎Rashi ‎ed. ‎Berl. ‎a. ‎l. ‎(ed. ‎סופרה, ‎corr. ‎acc.; ‎Ms. ‎3 ‎צופנה, ‎v. ‎ed. ‎Fr. ‎note) ‎that ‎they ‎be ‎not ‎in ‎thy ‎eyes ‎like ‎an ‎antiquated ‎ordinance ‎which ‎no- ‎body ‎minds; ‎Yalk. ‎Deut. ‎840 ‎אותה ‎סופנין ‎הכל ‎שאין ‎(not ‎סופגין). ‎Tosef. ‎Keth. ‎VII, ‎5 ‎סופנה ‎בריה ‎כל ‎ואין ‎מוטלת ‎תהא ‎(not ‎בריא) ‎she ‎will ‎lie ‎dead ‎and ‎none ‎will ‎care ‎for ‎her ‎(to ‎bury ‎her); ‎Keth. ‎72a ‎סופנה.. ‎ואון..סופדה ‎(R. ‎Hillel ‎quo- ‎ted ‎in ‎Sifre ‎l. ‎c., ‎ed. ‎Fr. ‎note ‎צופנה) ‎and ‎none ‎will ‎mourn ‎for ‎her, ‎and ‎some ‎say ‎scf'nah; ‎(Y.ib.VII,31b ‎bot. ‎משגחת). ‎-- ‎Part. ‎ppass. ‎ספון; ‎pl. ‎ספוני,ספוניםט. ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎20 ‎בפניו ‎ס׳ ‎והייתי ‎(some ‎ed. ‎בעיניו) ‎and ‎Ienjoyed ‎his ‎respect. ‎Mekh.B'shall., ‎Vayass'a, ‎s. ‎2 ‎וכ׳ ‎שאתם ‎ס׳ ‎אנו ‎מה ‎וכי ‎what ‎is ‎our ‎distinc- ‎tion, ‎that ‎you ‎murmur ‎against ‎us?; ‎Yalk. ‎Ex. ‎258. ‎Tanh. ‎Vayesh. ‎3 ‎ס׳ ‎הוא ‎כאלו. ‎. ‎. ‎עושה ‎אתה ‎thou ‎wouldst ‎treat ‎the ‎idolater ‎as ‎if ‎he ‎(his ‎idolatry) ‎was ‎respected. ‎Ib. ‎ס׳ ‎אינן ‎לכלום ‎are ‎regarded ‎as ‎nothing ‎(before ‎God);a.e. ‎--- ‎[)(b..h.) ‎to ‎provide, ‎lay ‎up; ‎v. ‎next ‎w.]