A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/פרגמתיוטא - פרדישנא

From Wikisource
Jump to: navigation, search

‎פרגמטיומא ‎do ‎business ‎with ‎it, ‎and ‎assign ‎as ‎security ‎to ‎me ‎\&c. ‎Ib. ‎5 ‎וכ׳ ‎רואה ‎שאתה ‎פ׳ ‎כל ‎whatever ‎goods ‎you ‎find ‎to ‎be ‎low ‎and ‎lying ‎in ‎the ‎ground ‎(despised), ‎engage ‎in ‎it, ‎for ‎it ‎will ‎rise ‎in ‎the ‎end. ‎Ib. ‎שלך ‎פ׳ ‎הפסידה ‎thy ‎goods ‎have ‎gone ‎down; ‎a. ‎fr.

‎יגמטיוטאe. ‎יגמטיוטיסe. ‎פרגמיט׳.

‎פרגמיטורא, ‎v. ‎איגמטיטיס.

‎רגריטאe ‎pr. ‎n. ‎Pargrita, ‎surmame ‎of ‎one ‎R. ‎Sa- ‎muel. ‎Deut. ‎R. ‎s. ‎2.

‎רדe ‎(b. ‎h.) ‎1) ‎[to ‎break ‎through, ‎run, ‎v. ‎גרד ‎II] ‎- ‎2) ‎to ‎break ‎apart; ‎to ‎separate. ‎kts. ‎II, ‎6 ‎שפרדו ‎הרמון ‎a ‎pome- ‎granate ‎which ‎one ‎has ‎cut ‎in ‎two ‎leaving ‎the ‎seeds ‎in ‎their ‎sheathes; ‎Maim;שפרדו, ‎Pi., ‎the ‎grains ‎ofwhich ‎one ‎toosened ‎by ‎drying). ‎- ‎Part. ‎pass. ‎פרוד; ‎f. ‎פרודה; ‎pl. ‎פרודים, ‎פרודין; ‎פרודות. ‎Succ. ‎32a ‎וכ׳ ‎פ׳ ‎היה ‎אם, ‎v. ‎כפת; ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎30. ‎Toh. ‎VIII, ‎8 ‎וכ׳ ‎אינו ‎פ׳ ‎אוכל ‎eatables ‎divided ‎into ‎pieces ‎are ‎not ‎counted ‎together ‎(to ‎make ‎up ‎the ‎required ‎size ‎for ‎levitical ‎cleanness). ‎Ib. ‎IIX, ‎9 ‎פ׳ ‎גבי ‎על ‎נמצא ‎(Maim. ‎פירודים) ‎if ‎the ‎creeping ‎thing ‎is ‎found ‎on ‎broken ‎olives. ‎Ib. ‎על ‎פ׳ ‎פ׳ ‎גבי ‎pieces ‎on ‎top ‎of ‎pieces; ‎a. ‎fr. ‎Nif. ‎נפרד ‎to ‎be ‎separated, ‎spread. ‎Succ. ‎III, ‎1 ‎נפרדו ‎עליו ‎if ‎its ‎leaves ‎are ‎spread, ‎opp. ‎to ‎נפרצו. ‎Hor. ‎10b ‎(ref. ‎to ‎Prov. ‎XVIII, ‎1) ‎וכ׳ ‎שנ׳ ‎לוט ‎זה ‎that ‎means ‎Lot, ‎who ‎separated ‎himself ‎from ‎Abraham; ‎a. ‎fr. ‎Pi ‎ירדg ‎to ‎separate, ‎loosen. ‎kts. ‎II, ‎6, ‎v. ‎supra. ‎Tosef. ‎Sheb. ‎VI, ‎29 ‎מפרדין ‎(ed. ‎Zuck. ‎a. ‎oth. ‎מפררין), ‎v. ‎פרד ‎I. ‎Y. ‎B. ‎Mets. ‎II, ‎11b ‎bot. ‎בגרוגרות ‎המפרד ‎who ‎separates ‎dried ‎figs; ‎a. ‎e. ‎Plif. ‎הפריד ‎1) ‎to ‎separate, ‎estrange. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎20 ‎(ref. ‎to ‎Prov. ‎XVI, ‎28) ‎עולם ‎של ‎אלופו ‎שה׳ ‎he ‎(the ‎serpent) ‎caused ‎the ‎friend ‎of ‎the ‎world ‎(the ‎Divine ‎Presence) ‎to ‎withdraw; ‎[Matt. ‎K.; ‎estranged ‎the ‎prince ‎of ‎the ‎world ‎(Adam, ‎from ‎God)l. ‎-- ‎2) ‎(neut. ‎verb) ‎to ‎branch ‎off. ‎Ib. ‎s. ‎16 ‎מפריד ‎'Rashi; ‎Yalk. ‎Deut. ‎801, ‎v. ‎פרת. ‎Hithpa. ‎התפרד, ‎Nithpa. ‎נתפרד ‎1) ‎to ‎separate ‎onrs ‎self; ‎to ‎be ‎scattered. ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎XCII, ‎10 ‎וכ׳ ‎כמוין ‎יתפרדו ‎let ‎them ‎be ‎scattered ‎like ‎chaf ‎before ‎the ‎wind; ‎a. ‎e. ‎-- ‎2) ‎(of ‎pomegranates) ‎to ‎be ‎cut ‎apart. ‎Orl. ‎III, ‎8 ‎וכ׳ ‎נתפרדו ‎if ‎the ‎pomegranates ‎are ‎cut; ‎Tosef. ‎Ter. ‎V, ‎10.

‎רידe ‎ah. ‎same, ‎to ‎separate, ‎scatter. ‎Targ. ‎Prov. ‎XI, ‎24 ‎(ed. ‎Wil. ‎פרר, ‎corr. ‎acc.; ‎h. ‎textמפזד). ‎Targ. ‎ls. ‎LVIII, ‎6. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎פריד; ‎f. ‎פרידא ‎driven ‎off. ‎Targ. ‎Prov. ‎IV, ‎16. ‎-- ‎V. ‎פרידתא. ‎Pa. ‎פרד ‎same. ‎Part. ‎pass. ‎מפרד ‎driven ‎of, ‎chased. ‎Targ. ‎Is. ‎XIII, ‎14. ‎Af. ‎אפרדto ‎make ‎unsteady, ‎bewilder. ‎Targ. ‎Prov.VII, ‎10. ‎lthpe. ‎אתפרד, ‎איפריד ‎1) ‎to ‎be ‎chased ‎off; ‎to ‎fee. ‎Targ. ‎Y. ‎Gen. ‎XXXI, ‎40. ‎-- ‎Men. ‎43a ‎חזותיה ‎איפרד ‎(read ‎איפדדא) ‎its ‎color ‎fled ‎(faded). ‎-- ‎2) ‎to ‎be ‎scattered, ‎spread. ‎Targ. ‎Job ‎XLI, ‎9 ‎(Ms. ‎מתפרש׳). ‎-- ‎Succ. ‎32a ‎(expl.נפרדו, ‎v. ‎preced.) ‎אפרודי ‎דאיפרוד ‎the ‎leaves ‎are ‎spread.

‎רדe ‎I ‎m. ‎(preced.) ‎a ‎part, ‎esp. ‎(collect. ‎noun) ‎split ‎and ‎dried ‎pomegranates. ‎Maasr. ‎I, ‎6וכ׳ ‎והצימוקין ‎הפ׳ ‎dried ‎pomegranates ‎and ‎raisins ‎\&c. ‎Tosef. ‎Sheb. ‎VI, ‎29 ‎מפרדין ‎פ׳ ‎לעשותן ‎רימונים ‎(ed. ‎Zuck. ‎פרר ‎. ‎. ‎. ‎מפררין; ‎Var. ‎פרך; ‎פרדיסקים ‎some ‎ed. ‎פריך, ‎corr. ‎acc.) ‎yod ‎may ‎(in ‎the ‎Sabbatical ‎year) ‎cut ‎pomegranates ‎to ‎make ‎them ‎pered. ‎Tosef. ‎Ter. ‎III, ‎16 ‎פ׳ ‎לעשותן ‎ועתיד ‎רימונים ‎Var. ‎ed. ‎Zuck. ‎(ed. ‎Zuck. ‎פראגר; ‎oth. ‎ed. ‎כרי, ‎corr. ‎acc.) ‎if ‎one ‎gives ‎T'rumah ‎of ‎pome- ‎granates ‎(intended ‎for ‎sale), ‎with ‎the ‎intention ‎eventually ‎to ‎cut ‎and ‎store ‎them ‎as ‎pered; ‎a. ‎e.

‎רדe ‎II ‎m. ‎(b. ‎h.; ‎preced. ‎wds.) ‎[runner, ‎wild; ‎v. ‎Del. ‎Proleg. ‎p. ‎94] ‎mule. ‎Pes. ‎54a ‎והפ׳ ‎האור ‎אף ‎also ‎fire ‎and ‎the ‎mule ‎(were ‎created ‎on ‎the ‎sixth ‎day ‎at ‎twilight). ‎Ib. ‎פ׳ ‎מהן ‎ויצא ‎. ‎. ‎. ‎שתי ‎הביא ‎Adam ‎took ‎two ‎(heterogeneous) ‎animals ‎. ‎. ‎. ‎and ‎from ‎them ‎came ‎forth ‎a ‎mule. ‎Tosef. ‎Kil. ‎V, ‎5 ‎וכ׳ ‎ופ׳ ‎לפ׳ ‎סוס ‎יקשור ‎לא ‎one ‎must ‎not ‎tie ‎a ‎horse ‎to ‎a ‎mule ‎or ‎a ‎mule ‎to ‎an ‎ass; ‎a. ‎e. ‎-- ‎lem. ‎רדהe, ‎פי׳ ‎(also ‎for ‎the ‎male). ‎Y. ‎Ber. ‎VIII, ‎12b ‎פ׳ ‎מהן ‎ויצא, ‎v. ‎supra; ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎82 ‎end ‎פ׳ ‎. ‎.. ‎ויצאת. ‎Ib. ‎לבנה ‎פ׳ ‎a ‎white ‎mule. ‎Tosef. ‎Kil. ‎V, ‎6 ‎פי׳ ‎עג ‎לרכוב ‎אסור ‎it ‎is ‎forbidden ‎to ‎ride ‎on ‎the ‎backk ‎of ‎a ‎mule. ‎Meg. ‎13b ‎(play ‎on ‎מפרד, ‎Esth. ‎III, ‎8) ‎וכ׳ ‎כפרידה ‎(the ‎Jews ‎are) ‎like ‎the ‎mule ‎that ‎is ‎unpro- ‎ductive. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎41 ‎(play ‎on ‎הפרד, ‎Gen. ‎XIII, ‎9) ‎מה ‎וכ׳ ‎זרע ‎קולטת ‎אינה ‎הזו ‎הפ׳ ‎as ‎the ‎mule ‎does ‎not ‎breed ‎the ‎semen ‎she ‎receives, ‎so ‎it ‎is ‎impossible ‎for ‎this ‎man ‎(Lot) ‎to ‎mix ‎with ‎the ‎seed ‎of ‎Abraham. ‎Ib. ‎פ׳ ‎אברהם ‎עקרה, ‎v. ‎אקר; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl ‎פרדוות, ‎פיר׳. ‎Tosef. ‎Kil. ‎V, ‎5 ‎הפ׳ ‎כל ‎וכ׳ ‎כולן ‎all ‎mules ‎(whether ‎the ‎sire ‎be ‎a ‎horse ‎or ‎an ‎ass) ‎are ‎considered ‎one ‎genus ‎(may ‎be ‎harnessed ‎together); ‎Hull. ‎79a. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎64; ‎a. ‎e. ‎פרךוכוס, ‎פרדוכסוס, ‎vead; ‎רידבסיוסc ‎m. ‎(ךepl ‎5eoc) ‎dexterous, ‎clever. ‎Gen. ‎R. ‎s.60 ‎פרדוכוס ‎(Ar. ‎פרדוכסוס); ‎Ruth ‎R. ‎to ‎II, ‎1 ‎פרדכ׳; ‎Yalk. ‎Gen. ‎109 ‎פרדיכוס; ‎Midr. ‎Sam. ‎ch. ‎I ‎פארדוכסו׳; ‎v. ‎אפדכסיס.

‎רדיגמטאe ‎m. ‎(tapdEeye, ‎אrοו) ‎an ‎example, ‎ex- ‎posure ‎to ‎pubtic ‎shame. ‎Tanh., ‎ed. ‎Bub., ‎Lekh ‎l ‎(ref. ‎to ‎II ‎Sam. ‎X, ‎4) ‎פ׳ ‎אותם ‎ועשה ‎and ‎made ‎them ‎a ‎public ‎dis- ‎grace; ‎Yalk. ‎Ps. ‎730 ‎פדרגימט׳ ‎(corr. ‎acc.). ‎Yalk. ‎Kings ‎249 ‎וכ׳ ‎החמור ‎את ‎וקרע.. ‎. ‎. ‎בפרדימא ‎ערי ‎בכל ‎אותו ‎ההזיר ‎(some ‎ed. ‎בפרדימס, ‎corr. ‎acc.) ‎he ‎carried ‎him ‎around ‎all ‎cities ‎of ‎Israel ‎as ‎a ‎public ‎shame, ‎and ‎then ‎put ‎him ‎to ‎death, ‎and ‎took ‎the ‎ass ‎and ‎tore ‎it ‎open ‎and ‎buried ‎\&c.; ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎19 ‎בפרדימ׳ ‎עליו ‎וישב. ‎פרדיבא, ‎v. ‎preced.

‎רדיסe ‎ערדיסא ‎v. ‎רדסe. ‎פרדיסאות, ‎פרדיסיות, ‎v. ‎פרוזדאות.

‎פרדויסקיI ‎m. ‎pl. ‎(a ‎corrupt. ‎ofwאpatdמו, ‎v. ‎Ducange ‎Glos. ‎Gr. ‎1531) ‎soldiers, ‎potice. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎94, ‎end ‎פ׳ ‎שדר ‎בתריה ‎he ‎(the ‎royal ‎officer) ‎sent ‎the ‎police ‎after ‎him ‎to ‎arrest ‎him. ‎-- ‎V. ‎פרדשכא.

‎רדיסקיe ‎II ‎m. ‎pl. ‎(v. ‎neאt ‎w.) ‎casks. ‎Ab. ‎Zar ‎65b

‎בהדייהו ‎נקיטי ‎פ׳ ‎Ms. ‎M. ‎(v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l. ‎note; ‎ed. ‎דמייתו ‎וכ׳ ‎פריסדקי) ‎they ‎had ‎brought ‎casks ‎with ‎them ‎(instead ‎of ‎leather ‎bottles; ‎Rashi; ‎besides ‎the ‎leather ‎bottles, ‎in ‎reserve ‎for ‎eventual ‎mishaps ‎to ‎the ‎latter).

‎ידיסקיםe ‎m. ‎pl. ‎ta ‎corrupt. ‎ofupilοוοc. ‎v.פרדסקין) ‎casks. ‎Y. ‎Bets. ‎II, ‎61c ‎bot. ‎וכ׳ ‎מעשנין ‎היו ‎פ׳ ‎(not ‎קיס ‎..) ‎153