A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/פרוקטו - פרזומא

From Wikisource
Jump to: navigation, search

‎פרוקטו ‎me ‎king, ‎I ‎will ‎give ‎it ‎a ‎preferment ‎(rank) ‎which ‎shall ‎not ‎be ‎taken ‎from ‎it; ‎וכ׳ ‎פ׳ ‎לה ‎נותן ‎אני ‎הרי ‎I ‎will ‎give ‎her ‎(the ‎earth) ‎a ‎position ‎from ‎which ‎she ‎shall ‎never ‎be ‎moved ‎(ref. ‎to ‎Ps. ‎CIV, ‎5); ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎XCIII; ‎Yalk. ‎ib. ‎847 ‎פרוסקופי ‎(corr. ‎acc.). ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎48 ‎שתופשו ‎מי ‎כל ‎פ׳ ‎נותן ‎אני ‎whoever ‎will ‎seize ‎him ‎(the ‎chief ‎robber), ‎him ‎will ‎I ‎promote; ‎ib. ‎פ׳ ‎איזו, ‎v. ‎פחד; ‎Yalk. ‎Is. ‎304. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎90 ‎[read] ‎וכ׳ ‎פ׳ ‎נוטל ‎אדם ‎והא ‎שלא ‎that ‎none ‎shal ‎receive ‎preferment ‎except ‎through ‎thee; ‎Yalk. ‎ib. ‎148 ‎(not ‎פורק). ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎18. ‎Ruth ‎R. ‎to ‎I, ‎12 ‎פרופקפוא, ‎פרופקפיא ‎(corr. ‎ace.); ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl. ‎פרוקפאות. ‎Tanh. ‎Vayhis ‎להן ‎מחלק ‎התחיל ‎פ׳ ‎he ‎undertook ‎to ‎distribute ‎promotions ‎among ‎them.

‎פרוקטן, ‎prob. ‎a ‎corrupt. ‎tor ‎כרופיקי ‎f. ‎(poאη, ‎sub. ‎t ‎.eρα) ‎the ‎day ‎of ‎the ‎midbwinter ‎solstice. ‎Y. ‎Ab. ‎Zar. ‎I, ‎39c ‎תקופה ‎של ‎ראשה ‎פ׳ ‎the ‎festival ‎of ‎tropike ‎marks ‎the ‎be- ‎ginning ‎of ‎the ‎solstice ‎period.

‎רוקלאepr. ‎n. ‎m. ‎Plrukla ‎(Proclus), ‎a ‎Roman ‎general. ‎Y. ‎Snh. ‎III, ‎21b ‎וכ׳ ‎פ׳ ‎עאל ‎כד ‎when ‎P. ‎(with ‎his ‎army) ‎came ‎to ‎Sepphoris.

‎רוקלוםe ‎pr. ‎n. ‎m. ‎(preced.) ‎roclus, ‎a ‎gentile. ‎Ab. ‎Zar. ‎III, ‎4 ‎(44b) ‎פילוספוס ‎בן ‎פ׳ ‎(Ms. ‎M. ‎פיקולום; ‎Y. ‎ed. ‎a. ‎Mish. ‎Nap. ‎פרקלוס); ‎Yalk. ‎Deut. ‎888 ‎פרק׳.

‎ברוקפאות ‎פרוקפי ‎v. ‎פרוהופי. ‎פרור ‎m. ‎(b. ‎h.; ‎= ‎פארור; ‎פאר) ‎[round.] ‎pot. ‎Bets. ‎I, ‎7 ‎(14a) ‎הפ׳ ‎ע׳ן ‎a ‎wooden ‎pot ‎ladle. ‎רורe, ‎פרורא ‎v. ‎רוורv, ‎ארוורא. ‎ארור ‎רוראe ‎v. ‎sb ‎פיר׳. ‎רוריe ‎pr. ‎n. ‎m.. ‎v. ‎פרידא ‎II.

‎רושe ‎m. ‎(פרש) ‎1) ‎seceder. ‎- ‎Pl ‎פרושים, ‎פיושין. ‎Pes. ‎70b ‎וכ׳ ‎דפ׳ ‎טעמא ‎ואנן ‎must ‎we ‎follow ‎up ‎the ‎argument ‎of ‎seceders ‎(that ‎left ‎the ‎college ‎and ‎established ‎a ‎school ‎of ‎their ‎own)?, ‎v. ‎פרש. ‎[Tosef. ‎Ber. ‎III, ‎25 ‎בשל ‎מינים ‎של ‎כולל ‎פ׳ ‎combines ‎the ‎prayer ‎against ‎the ‎heretics ‎with ‎that ‎against ‎the ‎renegades; ‎Y. ‎ib. ‎II, ‎5a ‎top ‎רשעים.]-- ‎2) ‎discreet, ‎abstemious, ‎saintly, ‎pure. ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎24 ‎(ref ‎to ‎Lev. ‎XIX, ‎2) ‎וכ׳ ‎פרושים ‎תהיו ‎כך ‎פ׳ ‎שאני ‎כשם ‎as ‎I ‎(theLord) ‎am ‎pure, ‎so ‎be ‎you ‎pure; ‎as ‎I ‎am ‎holy, ‎so ‎be ‎yon ‎holy. ‎-- ‎Pl. ‎as ‎ab. ‎Sifra ‎K'dosh. ‎beg. ‎(expl. ‎קדשים, ‎Lev. ‎l. ‎c.) ‎היו ‎פ׳ ‎be ‎self- ‎restraining. ‎Tosef. ‎Sot. ‎XV, ‎11; ‎B. ‎Bath. ‎60b ‎רבו. ‎. ‎כשחרב ‎וכ׳ ‎פ׳ ‎after ‎the ‎destruction ‎of ‎the ‎Temple ‎the ‎abstemious ‎in ‎Israel ‎who ‎refused ‎to ‎eat ‎meat ‎increased ‎\&c. ‎-- ‎Esp. ‎Parush, ‎Pharisee, ‎a ‎strict ‎observer ‎of ‎the ‎Mosaic ‎Law ‎and ‎the ‎Rabbinical ‎regulations. ‎Tosef ‎Sabb. ‎I, ‎15; ‎Sabb. ‎13a ‎הארהן ‎עם ‎זב ‎עם ‎פ׳ ‎זב ‎יאכל ‎לא ‎an ‎observant ‎gonorrheist ‎should ‎not ‎dine ‎with ‎an ‎ignorant ‎gonorrheist ‎(who ‎is ‎sus- ‎pected ‎of ‎disregarding ‎the ‎laws ‎concerningtithes, ‎levitical ‎cleanness ‎\&c., ‎v. ‎הבר). ‎Y. ‎Ber. ‎IX, ‎14b ‎bot. ‎(speaking ‎of ‎the ‎various ‎lkinds ‎of ‎Pharisees) ‎אהבה ‎פרוש ‎. ‎. ‎. ‎לך ‎אין ‎כאברהם ‎of ‎all ‎of ‎them ‎none ‎is ‎beloved ‎except ‎the ‎Pharisee ‎from ‎love ‎(ofGtod) ‎like ‎Abraham; ‎Y. ‎Sot. ‎V, ‎20b ‎bot; ‎Bab. ‎פרזומא ‎ib. ‎22b ‎מאהבה ‎פ׳ ‎a ‎Pharisee ‎from ‎love ‎(of ‎reward, ‎Rashi); ‎מ)יראה) ‎פ׳ ‎from ‎fear ‎(of ‎punishment); ‎שיכמי ‎פ׳, ‎ניקפי ‎\&c., ‎v. ‎respective ‎determinants. ‎-- ‎Pl. ‎as ‎ab. ‎Ib. ‎מן ‎תתיראי ‎אל ‎וכ׳ ‎הפ׳ ‎be ‎not ‎afraid ‎of ‎the ‎Pharisees ‎or ‎of ‎the ‎non- ‎Pharisees, ‎but ‎of ‎the ‎painted ‎(the ‎hypocrites) ‎\&c. ‎-- ‎פ׳ ‎מכת, ‎v. ‎מכה. ‎-- ‎Kidd. ‎66a ‎עליך ‎פ׳ ‎של ‎לבם ‎the ‎Pharisees ‎are ‎op- ‎posed ‎to ‎thee ‎in ‎their ‎hearts; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Hem. ‎פרושה. ‎Sot. ‎III, ‎4 ‎פ׳ ‎אשה ‎a ‎sactimonious ‎woman, ‎expl. ‎ib. ‎22a ‎כגון ‎וכ׳ ‎יוחני, ‎v. ‎ווחני ‎2.

‎פרוש, ‎פרושא ‎v. ‎sub ‎ירe.

‎ערושה ‎v. ‎פרוש.

‎פרות ‎v. ‎טרי.

‎רותאe ‎v. ‎פרוותא.

‎רותיזמיאהe, ‎רותוזמייאe ‎f ‎(bhhedls. ‎snb. ‎ηltוρα) ‎appointed ‎day, ‎fixed ‎term. ‎Mekkh. ‎B'shall. ‎s. ‎1 ‎וכ׳ ‎שלכם ‎פ ‎הגיעה ‎(not ‎פירותזי) ‎your ‎time ‎for ‎the ‎return ‎to ‎Egypt ‎has ‎come; ‎Yalk. ‎Ex. ‎230 ‎פרטגמ׳ ‎(corr. ‎acc.). ‎Pesik. ‎Bahod., ‎p. ‎103b ‎sq. ‎שהגיעה ‎וכיון ‎פ׳ ‎לה ‎וקבע.. ‎.. ‎שקידש ‎למלך ‎וכ׳ ‎פ׳ ‎(not ‎פרוזתימייא) ‎like ‎a ‎king ‎who ‎betrothed ‎a ‎lady ‎to ‎himself ‎and ‎appointed ‎for ‎her ‎a ‎term ‎(when ‎to ‎marry ‎her), ‎and ‎when ‎the ‎time ‎came, ‎he ‎said ‎\&c. ‎(v. ‎פרוטוגמיא).

‎Iדe ‎fc ‎break ‎through, ‎open, ‎v. ‎פרוז. ‎Hif. ‎הפריז ‎1) ‎to ‎break ‎through, ‎go ‎beyond. ‎Nidd. ‎4b ‎בדותיו ‎על ‎ה׳ ‎went ‎beyond ‎his ‎measures, ‎i. ‎e. ‎extended ‎the ‎restrictions ‎of ‎the ‎law ‎too ‎far. ‎Ned. ‎32a ‎של ‎מדותיו ‎על ‎ה׳ ‎הקב'ה ‎he ‎went ‎too ‎far ‎in ‎testing ‎the ‎attributes ‎(goodness) ‎of ‎the ‎Lord, ‎i. ‎e. ‎presumed ‎on ‎God's ‎kindness ‎by ‎askking ‎for ‎a ‎sign ‎(Gen. ‎XV, ‎8); ‎Yalk. ‎Gen. ‎74. ‎Koh. ‎R. ‎to ‎VIII, ‎8 ‎וכ׳ ‎באצבעותיהן ‎מפריזין ‎pointed ‎with ‎their ‎fingers ‎towards ‎a ‎distance, ‎saying, ‎the ‎vision ‎which ‎he ‎sees ‎\&c. ‎(Eg. ‎XII, ‎27); ‎(Lam. ‎R. ‎introd. ‎(R. ‎Han. ‎1) ‎ומורין, ‎v. ‎ירה). ‎-- ‎2) ‎to ‎ofer ‎a ‎higher ‎rent ‎than ‎originally ‎stipulated ‎in ‎consideration ‎of ‎a ‎loan ‎to ‎be ‎used ‎to ‎improve ‎the ‎property. ‎B. ‎Mets. ‎V, ‎5 ‎וכ׳ ‎שדהו ‎על ‎ומפריז ‎(Var. ‎ומפיין; ‎Ms. ‎M. ‎ומפרי׳; ‎Y. ‎ed. ‎ומפרין) ‎and ‎a ‎tenant ‎may ‎offer ‎higher ‎rent ‎for ‎his ‎field ‎in ‎consideration ‎of ‎a ‎loan ‎for ‎improvements, ‎and ‎need ‎not ‎regard ‎the ‎appearance ‎of ‎usury. ‎Ib. ‎69b ‎על ‎לא ‎מפריז ‎אין ‎וכ׳ ‎הנות ‎(Ms. ‎M. ‎everywhere ‎מפרין) ‎you ‎dare ‎not ‎offer ‎higher ‎rent ‎for ‎a ‎shop ‎or ‎a ‎ship ‎in ‎consideration ‎of ‎a ‎loan ‎(to ‎be ‎invested ‎in ‎the ‎business); ‎Y. ‎ib. ‎V, ‎10c ‎top ‎מפרין; ‎v. ‎פרה ‎a. ‎פין.

‎ברזדאון ‎רזדווןe ‎f ‎pl. ‎- ‎h. ‎רוזראותc. ‎Targ. ‎Kon. ‎III, ‎11; ‎Targ. ‎Ruth ‎IV, ‎20 ‎ed. ‎Lag. ‎(oth. ‎ed. ‎פרוזבין, ‎corr. ‎acc.).

‎פרזומא ‎יר׳e ‎m. ‎h. ‎a. ‎ch. ‎(אחplluα) ‎girdle, ‎apron; ‎(also ‎collect.) ‎aprons. ‎Succ. ‎11a ‎ביתיה ‎דאינשי ‎לפ׳ ‎. ‎... ‎רמא ‎(Ms. ‎M. ‎פרזימא; ‎Ms. ‎M. ‎2 ‎פרוזמא) ‎attached ‎show-fringes ‎to ‎the ‎aprons ‎(of ‎the ‎women) ‎of ‎his ‎household; ‎Men. ‎43a ‎(Ms. ‎M. ‎פרזי׳; ‎Ms. ‎K. ‎פירזו׳). ‎-- ‎Pl. ‎(Hebr.) ‎פרזוומאות, ‎פרזומיות. ‎Sabb. ‎125a ‎פרזומי׳ ‎early ‎eds. ‎(Ms. ‎M. ‎פרזמ׳, ‎later ‎ed. ‎פרוזמ׳, ‎Ar. ‎פרוזמא׳). ‎-- ‎V. ‎פריזומטא.