Copyright Amendment Act, 1983/Front matter

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Coat of arms of South Africa (1930-1932).png


Republic of South Africa


Government Gazette

Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Afrika


Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer


Price (GST included)  30c  Prys (AVB ingesluit)

Abroad  40c  Buitelands

Post Free · Posvry
Vol. 216 Cape Town, 1 June 1983

Kaapstad, 1 Junie 1983

No. 8735


Office of the Prime Minister
No. 1163. 1 June 1983
It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 66 of 1983: Copyright Amendment Act, 1983.

Kantoor van die Eerste Minister
No. 1163. 1 Junie 1983
Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 66 van 1983: Wysigingswet op Outeursreg, 1983.