Haitian Creole - English/M

From Wikisource
Jump to: navigation, search

m

I

M

me

m

me

M

I am

M

am

M'

I'm

m a degaje m konsa

I'll make do without i

m a fè bòn lan fè

I'll get my maid to do

m a fè bòn nan fè l

I'll have nmy maid do

m a ranje kabann lan lè m vini

I will make up the bed

m achte dènye plak yo a

I bought their latest

m achte yon elefan

I buy an aleohant

m al kouche ta

I went to bed late

m ale

good bye

m ale jan na wè pita

good bye jean will see

m ale na wè pi ta

goodbye, I will see yo

m an reta 10 minit sèlman, enpi yo pa kite m antre

I was just 10 minute l

m an reta ak travay sa a

I've gotten behind in

m anvi wè l anpil

I'm impatient to see h

m ap

I am

m ap aprann pale kreyòl

I'm learning to speack

m ap ba l yon leson pou sa l fè a

I'm going to teach him

m ap chache yon machin pou m achte

I'm in the market for

m ap degaje pou m fini l aswè a

I'll manage to finish

m ap desann pri a pou ou

I'll knock down the pr

m ap fè dèt pou m achte machin

I won't go in the hole

m ap fè efò pou m al wè l demen

I will make an effort

m ap fè l anvan m di l sa konnye a m tande ou ap pale

I'll do it before I te

m ap fè l pote l pou ou

I'll have her bring it

m ap fè lesiv demen

I'm doing laundry tomo

m ap fè machin lan mache swa

I'm going to make this

m ap fè yon ti ji zorany pou ou

I will make you an ora

m ap fè yon ti moman nan zòn lan

I'll be around for a w

m ap gen yon ti reta

I'm going to be a litt

m ap ka ale nan bal demen swa

I will not be able to

m ap ka viv ak ti kras kòb sa a

I can't manage on that

m ap kite nan zòn 8 è

I be leaving around 8

m ap kite ou regle sa pou kont ou

I'll leave to you to t

m ap kòmanse kouly a mesye

I can start right now

m ap konn ki travay li fè ojis men m kwè se nan yon b

I don't know what he d

m ap koumanse kote ou te rive a

I'll take up where you

m ap koumanse lè m pakab ankò ou a ranplase m

I'll begin, and when I

m ap la plita

I will be there later

m ap lave rad travay ou yo demen

I will wash your work

m ap oblije refè l

I'll have to redo it

m ap pare timoun yo pou y al lekòl

I'm getting the kids r

m ap pran l

I'll get it

m ap pran ou pou sa ou fè m lan

I'll get back at you f

M ap pran ze fwi ak sosis, yon vè ji zoranj, ak yon t

I will have scrambled

m ap retire 2 dola sou li pou ou

I'll knock $2 off the

m ap tounen konnye kounnye a

I'll be back in less t

m ap travay nan lakou a

I was working in the y

m ap vann ou machin sa a jan l lye a pou 400 san dola

I'll sell you this car

m ap vin nan otobis

I will come to work by

m apiye sou tab la pou m pa tonbe

I leaded on the table

m ba l de twa pwen fil

I'll put in a few stit

m ba l fèmen rad la pou mwen

I gave her the dress t

m ba ou chans lan jodi a, men pa vin an reta ankò

I'll let it go today,

m ba ou mo m ou mèt kwè m

I give you my word on

m bezwen debarase m ak fi sa a

I want to be free of t

m bezwen machin lan, m gen yon moun pou m al mennen a

I need a car to take s

m bezwen yon fèy papye

I need a sheet of pape

m bezwen yon machin konnye a

I have an immediate ne

m bliye l sou kontwa a

I forgot and left it o

m bliye non l

I've fogetten his name

m bouke ak bann plenyen ou yo

I've had it with all y

m bouke ak machin sa a

m fatige ak machin sa

m bouke ak machin sa a

I've had it with this

m bouke ak travay sa a

I've had it with this

m byen kontan kontre mesye koffe

I am pleased to meet y

m byen kontan kontre ou mesye

I am glad to meet you

m byen kontan wè ou

I am glad to see you

m chonje byen sa m te di ou la

I distinctly remember

m deplase kabann lan, mete l lòt bò chanm lan

I moved a the bed acro

m deyè yon machin pou m achte

I'm in the market for

m di l m pa p ka vin nan fèt la

I told her that I coul

m di l pa fè sa li pa okipe m

I told him not to do i

m di l retire pye l sou tab la

I told her to take her

m di ou yo gen pou yo kenbe l make sa m di ou la

marks my words! they'l

m envite anpil nan zanmi m yo

I invited many of my f

m envite medam nan travay yo

I invited the ladies f

m espere ou a jwenn bous la

I hope you find the wa

m espere ou a jwenn bous la

I hope you find the wa

m espere tout bagay a pase byen

I hope everything will

m fè devwa m

I did my duty

m fè jounen an lakay mwen

I spent all my day at

m fè jounen lakay mwen yè

I spent all day at hom

m fè lontan ap pale avè l

I talked with her for

m fè televizyon an mache

I got the tv working

m fè tout sa m te kapab pou li

I did everything I cou

m fè yon egzamen jodi a

I took a test today

m fè yon gwo sezisman yè

I had a big shock yest

m fè yon kanpe

I'm taking a break

m fè yon ti bo pou li

I gave her akiss

m fenk leve anba yon grip la a

I just got over the fl

m fini ak vè a ou mèt al avè l

you can take the glass

m frape tèt mwen nan pòt machin lan

I hit my head in the c

m gade nan tou pòt la

I tooked through the k

m gen

I have

m gen ase kòb pou m fè semenn lan

I have enough money by

m gen de tikè sinema gratis

I have to free movie t

m gen de zan twa mwa e senk jou ozetazini

I have been in the uni

m gen devwa pou m korije

I have a home work to

m gen devwa pou m korije

I have home work to co

m gen do fè mal

my back is aching

m gen doulè nan do

my back is aching

m gen dwa antre nan kay la lè m vle

I have free access to

m gen enpresyon l pa renmen lè m vin la a

I get the impression t

m gen la fyèv

I have a fever

m gen rad mwen ak afè pèsonèl mwen nan malèt la mesye

I am carring my clothe

m gen travay pou m fè

I have work to do

m gen wa kawo

I have the kind of dia

m gen yon bagay m bezwen pou ou fè pou mwen

I have something that

m gen yon bon nouvèl jodi a

I had some good news t

m gen yon doulè nan bwa goch mwen

I have a pain in my le

m gen yon doulè nan zepòl mwen

I have an ache in my s

m gen yon fredi nan bra

I've got arthritis in

m gen yon lesiv pou m fe demen

I have laundry to do t

m gen yon lide k di m li pa p vini

I have a feeling he wo

m gen yon mal tèt

I have a headche

m gen yon tèt fè mal

I have a headche

m gen yon zen cho pou ou

I've got a juicy piece

m gen zekourèl kou m rèd

my neck is stiff, and

m gen zekourèl m pa ka vire l

my neck is stiff, and

m genyen

I have

m grave jenou m lè m tonbe a

I scraped my knee when

m jwenn yon lèt li jodi a

I got a latter from he

m ka an reta pa ret tann mwen

I may be late so do wa

m kanpe travay nan kay la m pa gen lajan mwa sa a

I put the work on the

m kanpe travay nan kay la, m pa gen lajan mwa sa a

I put the work on the

m kanpe twòp pye m ap fè m mal

I've been standing for

m kase batob an nan tèt li

I broke the stick on h

m kenbe l enpi l sove

I got her but thenn sh

m kenbe men l byen di

I have a firm hold on

m kenbe vòlè a enpi l sove nan menm

I caught the thief but

m kite kay chak lendi maten, m retounen chak vandredi

I leave home every mon

m kite komisyon di l vin kote m

I left a massage for h

m kite mont mwen lakay

I left my watch at hom

m kite timoun yo nan men manman m

I left the children wi

m konn ki mounki pran kòb

I know who took the mo

m konn sa

yes I know

m konn sa l ka renmen

I've got a good idea o

m konn vil sa byen

I know this town well

m konnen

yes I know

m konnen l ap leve kò l frape atè, men m ap di l sa k

I know she'll hit the

m konnen l depi n timoun

I've known him since w

m konsidere ou tankou yon zanmi

I think of you as a fr

m kontan lè m fini ak travay sa a

I'll be glad to get th

m kontan lè travay sa a fini

I'll be glad to get th

m kontan wè ou anpil

it'e wonderful to see

m koumanse twò granmoun pou mòd bagay sa yo

I'm getting too old fo

m kwè jan l fè a se sa

I think that she acted

m kwè l ap vini talè

I imagine he'll be her

m kwè sa

I believe that

m kwè sa l fè a se sa

I think that she acted

m lave asyèt yo

I did the dishes

m make kote m rive a

I marked the place whe

m mande 2 jou konje pou m ka al wè manman m

I asked for two-day le

m manje 2 grenn fig maten an

I had two bananas this

m mare machin li an deye pa m lan m rale l

I hitched his car to m

m mèt al kontinye sa m t ap fè a

can I get on with what

m mèt antre

may I come in

m met kò m sou kote pou m kite l pase

Istepped aside to let

m montre l li, malgre sa li pa kwè m

I showed it to him, bu

m p ap asepte moun konsa antre lakay mwen

I won't have that kind

m p ap gen tan

I won't have time

m pa abitye ak machin sa a

I'm not aquainted with

m pa achete yo, yo ban mwen yo gratis

I didn't pay for them

m pa bezwen di ou jan m te santi m lè m pran nouvèl s

you can't imagine how

m pa bezwen pesonn moun pran lapenn pou mwen

I don't need anyone to

m pa chonje si l te di yon bagy sou sa

I don't remember if he

m pa dakò menm ak sa ou fè a

I dispprove of your ac

m pa di anyen la pou pran m ak grap konsa

I didn't say anything

m pa fè anyen nan ekzamen an

I did really bad in th

m pa fè anyen sa k pa sa pou yo arete m

I didn't do anything i

m pa fouti konprann kouman moun fè rete kote k frèt k

it's hard to imagine h

m pa fouti konprann kouman ou fè rele l ou di l sa

I can't imagine why yo

m pa fouti li sa l ekri a

I can't make out his h

m pa gen alimèt sou mwen

I don't have any match

m pa gen anyen

I don't have any

m pa gen anyen

there is nothing the m

m pa gen dwa janm fè yon bagay konsa nan vi m

I never do anything li

m pa gen espwa menm

I don't have any hope

m pa gen kouray pou m lave jodi a

I don't have any the e

m pa gen lajan pou m pran avoka

I don't the have the m

m pa gen lakòl pou m kole l

I don't have any glue

m pa gen nouvèl li menm

I've had no word from

m pa gen pasyans ak moun konsa

I'm very impatient wit

m pa gen patant pou m vann sigarèt

I'm not licensed to se

m pa gen plim

I don't have a pen

m pa gen poblèm kòb

my life is free of mon

m pa gen tan

I don't have any time

m pa jan m pran vaksen tetanòs

I was never immunized

m pa janm bay manti

I never tell lies

m pa janm di bagay konsa

I never said anything

m pa janm fè anyen ki kont lalwa

I've never done anythi

m pa janm fè manti

I never tell lies

M pa janm gen chans pale avè l

I never get to talk wi

m pa janm gen malarya

I've never had malaria

m pa janm ka wè avè l, m toujou leve twò ta

I never manage to see

m pa janm pè konsa

he gave me the scare o

m pa janm wè l fache

I've never known she's

m pa janm wè ou ap jwe ak timoun yo

I've never seen you pl

m pa jwenn tan pou m ekri ou

I didn't get aroud to

m pa ka ba ou yon repons konnye a m a tcheke ou demen

I can't give you an an

m pa ka bwè ji zorany

I don't drink oranj ju

m pa ka fè l pou gran mesi

I can't do it for free

m pa ka fè tout vi m ap travay isit la

I won't spend my life

m pa ka jwenn mayami

I can't get through to

m pa ka kite l fè sa l vle nan kay la

I can't have him doing

m pa ka parèt devan l nan fè manje

I'm no match for her i

m pa ka sipòte ankò

I can't take it anymor

m pa ka viv ak ti kòb yo ban m chak mwa a

I can't get by on the

m pa ka viv ak ti kras kòb sa a

I can't make it on tha

m pa kapab ankò

I can't take it anymor

M pa konn anyen nan sa

I don't know nothing a

m pa konn chante

I don't know how to si

m pa konn ki jan yo di sa

I don't know the word

m pa konn ki kote pou m fè pou m al lapòs

I don't know how to ge

m pa konn ki lè dòmi pran l

I don't know what time

m pa konn ki moun li ye

I don't have the sligh

m pa konn ki wout pou m fè pou m al lapòs

I don't know how to ge

m pa konn kouman l fè genyen pati sa a

I don't know how to ma

m pa konn kouman nouvèl la fè pran lari

I don't know how the n

m pa konn kouman sa fè rive

how don't know how thi

m pa konn machin sa a

I'm not aquainted with

m pa konn non l

I don't know her name

m pa konn non magistra a

I don't know the name

m pa konn okenn moun ki rele konsa

I don't know of anyone

m pa konn si l ret menm kote a toujou

I don't know if he's s

m pa konn tire flèch

I don't know how to sh

M pa konnen

I do not know.

m pa konnen l

I'm aquainted with her

m pa konprann li

I don't get it

m pa kwè kòb la ap fè n lontan

I didn't think our mon

m pa kwè kòb la ap fè n lontan

I don't think our mone

m pa kwè kòb la ap fè n lontan

i don't think our mone

m pa kwè l ap renmen lide a

I don't think he'll ta

m pa manje pye poul

I don't eat chiken led

m pa menm ka mache alewè pou m ta kouri

I can't even walk, let

m pa p asepte pou ou ap rann mwen repons

I won't take your talk

m pa p bwè l la fè m dòmi

I won't take it'll kno

m pa p deplase m ap ret tann li

I'll stick around and

m pa p fè dèt pou m achte machin

I won't go in the hole

M pa p janm bliye kòb sa a m pèdi a

I 'll never get over g

m pa p janm fè erè sa a ankò

I will never make that

m pa p janm ka antann mwen avè l

I will never be able t

m pa p kite ou al jwe nan labou a

I won't let you go pla

m pa p met tèt mwen nan poblèm pou moun

I won't stick my neck

m pa p mete mas sa a

I won't wear that mask

m pa p pran okenn resposablite met sou tèt mwen ankò

I'm not going to take

m pa p rekonèt li si m wè l

I won't be able to ide

m pa p ret manje, m a an reta

the bus is late I can'

M pa p sòti

I won't get out

m pa pi mal ki jan manman ou ye

not too bad how is you

m pa pral nan travay demen m gen pou m al kay doktè

I'm taking off work to

m pa prale kite ou

I'm not going to leave

m pa prete moun kòb

I've never lend money

m pa renmen an reta

I hate to be late

m pa renmen fig

I hate bananas

m pa renmen jan mèb yo ranje a

I don't like this arra

m pa renmen krèm nan kone

I don't like ice cream

m pa renmen mòd moun konsa

I don't like those kin

m pa renmèt anyen nan ekzamen an

I did really bad in th

m pa santi m alèz isi a

I don't feel at home h

m pa santi m alèz isi la

I don't feel at home h

m pa santi m gen kouray pou m fini l

I lack the enthousiasm

m pa sezi ale l ale a yo te boule mal avè l anpil

they treated her very

m pa sou jwèt la se lè m ap fè pou m al lakay

I'm not into the game

m pa t ale men limenm li te ale

I didn't go, but he di

m pa t ap janm fè sa espre

I will never knowingly

m pa t fè lide l t ap anvi ale

I didn't count on his

m pa t gen tan pou m te fè l jodi a

I didn't get around to

m pa t janm panse l ta marye ak nèg sa a

I never would have ima

m pa t ka kite travay la anvan 2 è

I couldn't get away fr

m pa t la m oblije kwè sa l di m lan

I wasn't there so I ha

m pa t li l; m gade paj yo gade foto

I didn't read it; I ju

m pa t renmen lide l la

I didn't like his idea

m pa tande sa l te di a

I didn't get what he s

m pa vle annafè avè l menm

I don't have anything

m pa vle pran tout tan ou

I don't wan't to take

m pa wè fish dray la

can't you find the cla

m pa wè ki enpòtans sa genyen

I don't undestand it i

m pa wè l lè l ale

I didn't see him when

m pa wè poblèm ki gen nan al sinema avè l

I don't see any harm i

m pakonn anyen sou sa

I don't know nothing a

m panse ou ap vin fè yon bon travayè

I think you are going

m panse sa

I believe that

m parye sou palmis

I call tails

M pat

I am not

M pat

am not

M' pat

am not

M' pat

ain't

m pat dwe mande w pou al nan bal avèk mwen

I was wrong for asking

m pati nan zòn fen avril

I'm leaving in late ap

m pati, m kite tout bagay sou kont li

I left her in charge w

m pèdi espwa

I've lost hope

m pèdi espwa

I've got lost hope

m pèdi lespwa

I've got lost hope

m pèdi lespwa

I've lost hope

m poko konnen mesye petèt de ou twa semèn

I don't know yet sir m

m pote soulye a tounen yo pa vle pran l

I went to return the s

m pral achte materyo pou kay la jodi a

I'm going to buy the b

m pral achte trèz chemiz

I will buy thirteen sh

m pral chache ti fachin bwa pou m fè dife a

I'll go look for some

m pral chache timoun yo lekòl

I will go get the kids

m pral chache yon liv nan bibliyotèk la

I'm going to get a bou

m pral etidye yon lòt kote gen twòp bagay k ap fèm di

I'm going to study som

m pral fè yon kouche

I'm going to lie down

m pral fonn moso plon sa a

I'm going to to melt t

m pral koumanse aprann jwe gita

I'm going to take up g

m pral lakay

I'm heading for home t

m pral lamès

I'm going to the mass

m pral lavil

I'm heading for home t

m pral leve yon lantiray toutotou jaden an

I'm going to put up a

m pral me kay la pou vann

I'm going to put the h

m pral met radyo a nan plàn

I'm going to hock the

m pral nan mache

I'm going to the marke

m pral nan sinema

I am going to the movi

m pral pale sa avè l anvan m achte machin lan

I'm going to talk it o

m pral plane radyo a

I'm going to hock the

m pral rache yon dan

I'm going to have a to

m pral resevwa plim mwen an

I will receive my pen

m pral travay

I am going to work

m pral wè sa ak direktè a

I'll take this up with

m prale si ou prale

I'll go if you go

m pran anpil tan anvan m konprann sa l t ap di a

He took me a long time

m pran ou pou yon moun serye

I think of you as real

m pran taksi pou m vini la

I took a taxi to get h

m pran yon pwason enpi l ale

I got a fish but it ge

m pran yon woulid nan yon kamyon

I hitched a ride in a

m prete yon zanmi machin mwen an

I lent my car to a fri

m pwese

I'm in a hurry

m rale kò m bò kote l paske l ban m kou

I walked away from her

m rale kò m pou m kite l pase

Istepped aside to let

m rayi l pou sal fè a

I hate him for what he

m rayi lè moun ap pale nan afè moun

I hate it when people

m rayi lè moun ap pale nan afè moun

I hate it when people

m rayi moun konsa

I hate people like tha

m rayi travay isi a

I hate working here

m regrèt sa mesye, chanm sa twò chè.

I am sorry, sir, this

m rele deslande rincher

my name is deslande ri

m rele george thompson

my name is george thom

m rele l twa fwa, m pa jwenn li

I called him three tim

m rele mariya gonzalez

my name is maria gonza

m remèsye ou anpil mesye pase yon bon jounen

I thank you again sir,

M renmen chanm sa a. Mwen gen dwa peye pou li kounye

I like this room. Can

m resevwa liv mwen an

I receive my book

m resevwa yon lèt li jodi a

I got a latter from he

m rete an fas lari a

I live across the stre

m rete lòtbò lari a

I live across the stre

m rete sou franklin avni

I live on franklin ave

m retire chapo devan ou

I have to take my hat

m ri kont ri m

I aughed my head off

m rive a 8 è, menm kote a l foure nan travay

I arrived at 8, and he

m rive lakay a minwi

I got home at midnight

m rive nan travay bonè jodi a

I make it to work earl

m santi kou a pi rèd maten an

my neck has stiffened

m santi m pa gen fòs ankò, men m kenbe kòb la la

I could feel my streng

m santi m pa gen fòs ankò, men m kenbe kòb la la

could feel my strengh

m santi m yon ti jan fatige

I feel kind of tired

m santi tèt mwen ap vire

I feel dizzy

m santi tèt mwen ap vire

I feel giddy

m santi yon vètij

I feel giddy

m santi yon vètij

I feel dizzy

m se elektrisyen

I am electrician

m sezi kouto a nan men l

I took the knife out o

m sezi wè jan l vin piti

I can't get over how t

m sote lè l manyen m lan

I jumped when she touc

m swete

I wish

m swete sa

I hope so

m t al fè yon flann sou waf la

I took a work on the d

m t ale

yes I did

m ta bwè yon koka

I could do a coke

m ta gade sa gwo si l ta vin wè m

It would be an honor i

m ta gade sa gwo si l ta vin wè m

it would be an honor i

m ta renmen

I wish

m ta renmen al petyonvil nan otèl sen jòj ki sou ri j

I would like to go to

m ta renmen di tout zanmi m mèsi pou koutmen yo ban m

I'd like to acknowledg

m ta renmen fè anpil pitit

I'd like to have a lot

m ta renmen fè anpil timoun

I'd like to have a lot

m ta renmen konnen sa ou pral fè avè l

I'd like to know what

m ta swete pou yo rive anvan lapli a

hopefully they'll get

m tande l ap ri pou kont li

I heard him giggling

m tande ou pral marye

I had talk that you're

m tande ou pral marye

word is you're going t

m tande tout sa l di

I heard every word she

m tande yon frape nan pòt la

I heard a knock at the

m te achte sèt asyèt

I bought seven dishes

m te di l pa di lòt moun sa

I told him to keep it

m te di m ap fè l pou li m pa ka lage l

I told her I'd do it f

m te di m p ap achte machin lan se li k fòse m achte

I said that I wasn't g

m te dwe tou konnen l t ap an reta

I might have know she'

m te fenk al kouche lè l rele a

I'd just gone to bed w

m te gen lide al sinema aswè a

I had the idea of goin

m te kwaze avè l ankò menm semenn lan

I ran into him later o

m te la epi yo make m pala a

I was there , but the

m te oblije kwè sa l di m lan

I had to take this wor

m te panse vrèmanke ou te yon towo

I tought you were a re

m te renmen l anpil anpil

I enjoyed it immensely

m te resevwa kreyon an

I received the pencil

m te wè l ap rale sou pye

I saw him hobbling aro

m te wont vin mande ou

was ashamed to ask you

m te yon ti jan anvi ale avè l

I kind of wanted to go

m tiye 2 zwazo

I killed two birds

m vin wè lide m pat dwe rele l

I got to thinking that

m vize l nan tè m pa pran l

I aimed at its head, b

m vle pou antre chak swa anvan 10 è

I expect you to be hom

m vle pou rantre chak swa anvan 10 è

I expect you to be hom

m vle resi a silvouplè?

may i gen have the che

m vole monte sou tab la

I jumped up on the tab

m voye dlo m pa mouye lenmò

are you referring to m

m wè kòmès ou anfòm

I see your business is

m wè kòmès ou ap mache

I see your business is

m wè l ap mennen cheval la al bwè dlo

I saw him leading the

m wè l fè wout pou pòtoprens

I saw her head in the

m wè l gen yon bagay nan men l

I see she's holding so

m wè l gen yon bagay nan men l

I see she'sholding som

m wè sa ou ap di a

I have an image of wha

m wèl nan tèt posesyon an

I saw her at the head

m, prese

I'm in a hurry

m, prese

I don't have any time

M-16

M-16

ma

mud

ma

Pond

Ma dlo

puddle

ma dlo

Pond

Ma dlo

pond

ma labou

mud flats

Ma labou

marsh

Ma labou

morass

Ma labou

quagmire

Ma labou

swamp

Ma labou

swamp

Ma labou

bog

ma labou ou byen ma dlo sou tout wout la

difference in moisture

ma va ; equivalent of "I am going" for the future

I will

ma va ; equivalent of "I am going" for the future

I'll

maasttricht akò

Maastricht accords

mab

marble

mab

marble

mab

marble

Mach

March

Mach

March

mach a swiv

to look forward to

mach pou rivyè Drina

March to the river Dri

Mach yo

Marches

machan

forecastle

machandiz

meeting

machandiz

merchandise

machandiz

stock swap

machandiz

Commodity

Machandiz

Consumer goods

machandiz

goods

Machandiz

Goods

machandiz

Good

machandiz etranje

foreign stock

machandiz la ka vann a

stock swap valued at

machandiz nou se lòtbò n voye chache yo

we import our merchand

machandiz yo

goods

machanm

vendor

machann

merchant

machann

vendor

machann flè

florist

machann vyann

butcher shop

mache

mart

mache

marketing

Mache

Marketplace

mache

market

mache

market

mache

marketplace

mache

market

Mache

Marketplace

mache

market

mache

supermarket

mache

walking

Mache

Walk

Mache

To march

mache

grocery

mache

function

mache

forward

mache

grocery store

mache

go

mache a an bès

stock market crash

mache akote

walking through

mache akote

walking down

mache amerik latin

Latin American market

mache Ameriken

US market

mache anba

walking through

mache anba

walking down

Mache arab

Arab market

mache dechanj

stock market

mache dechanj

exchange market

mache dechanj etranje

foreign exchange marke

mache dechanj Milan

Milan stock market

mache dechanj semèn nan

stock exchange week

mache dokazyon

flea market

mache domèstik

domestic market

mache domèstik

domestic mafia

mache echanj amerik latin yo

Latin American currenc

Mache echanj Ameriken

America's stock exchan

mache entènasyonal

international market

mache etazini

US market

mache fè Lond

London market of metal

mache finansye

financial market

mache inik

single market

Mache komen

Common market

mache kredi entènasyonal

credit and internation

mache labous

stock exchange

mache labous

foreign exchange marke

mache lib

open market

mache lib entènasyonal

international trade fa

mache lokal

domestic market

mache lokal

domestic mafia

mache metal pwesye yo

precious metals market

mache nwa

black market

mache ouvè

open market

mache segondè

secondary market

mache siplemantè

secondary market

mache sosyalis

socialist market

mache twòk

exchange market

machen zam kalashnikov

kalashnikov machine gu

machin

machine

Machin

Machine

Machin

Machine

machin

Machines

machin

vehicle

machin

Truck

machin

vehicle

machin

car

machin

car

machin

car

machin

car

Machin

Car

machin

car

machin

car

Machin

Car

Machin a ekri

Typewriter

machin a pòt aryè

hatchback

Machin akoud

Sewing Machine

machin blennde yo

armored vehicles

machin de lè ki pa ekipe yo

Unmanned aerial vehicl

machin dekapotab

car port

machin dekapotab

carport

Machin dekapotab

Convertible car

machin enfènal

infernal machine

machin ki pote manje pou separe

mobile canteen

machin kopi

press

machin kopi

print

Machin Koton

Cotton Gin

Machin kous

Race car

machin lan deyè kay la

the car's around the b

machin lan frape m m tonbe

the car hit me and kno

machin lan gen lè vann, m wè yo retire ansèy la

the car must have been

machin lan manke frape

the car just missed me

machin lan rantre nan yon pyebwa

the car hit a tree

machin lou

heavy machine guns

machin lou

heavy artillery

machin militè

Military vehicle

machin militè Ameriken trè pisan

Humvee

machin mitrayèz

machine gun

machin mwen gen poblèm m pa p ka vini

I'm having car problem

machin n blennde

armored vehicle

machin n sa yo blennde

armored vehicles

Machin pafè

Ideal machine

machin piblik

cab

Machin polis

Police car

machin pyeje

car bomb

machin pyeje yo

car bombs

machin sa a fini

this car is on it's la

machin sa a ka pran 8 monu

this car can hold eigh

machin sa a ka pran 8 moun

this car can hold eigh

machin sa a koute mwens kòb pase pa m lan

this car is less expen

machin sa a pa ka pran moun ankò

this car won't take an

machin sa a se pou li

is this car his

machin sa a se yon debri

this car is a piece of

machin sa a se yon vye bagay

this car is a piece of

machin sa gen dwa pran pàn si ou fè wout lwen avè l

this car is liable to

machin san idantite yo

Vehicles not described

machin sivil yo

Civilian vehicles

machin stokaj zam yo

armoured cars

machin trelè

Trailer trucks

machin vole yo

stolen cars

machin yo

vehicles

machine lave

washing machine

machine militè

military machine

machine za-m

machine gun

machinn-gonn kalachnikòv

kalashnikov machine gu

Machwa

Jaw

machwè

jaw

machwè

Jaw

machwè

Face

machwè l zo

her cheeks are hollow

machwè l zo

cheeks are hollow

madam

Mrs.

madam

madame

madan sara

peddler

madanm

lady

madanm

madam

madanm

Woman

Madanm

Wife

madanm

wife

madanm

dam

madanm akote

common-law wife

madanm li malad

his wife is sick

madanm minis

minister's wife

madanm mwen

my wife

madi

tuesday

Madi

Tuesday

Madi

Tuesday

madi

Tuesday

madi nan

on Tuesday in

madisite

charity

madmwazèl gonzalez

miss gonzalez

madre

intelligent

madre

smart

madriye

beam

mafya domèstik

domestic mafia

mafya domèstik

domestic market

mafya lokal

domestic mafia

mafya lokal

domestic market

magazen

mart

magazen

marketplace

magazen

mall

magazen

magazine

magazen

storage room

magazen

storeroom

magazen

store

magazen

shopping center

magazen

shopping mall

magazen

plaza

magazen

powder store

Magazen

Store

magazen

shop

magazen

center

magazen an chaje twal inifòm

the store has stocked

magazen diskont

wholesale house

magazen diskont

discount store

magazen diskont

discount house

magazen flè

flower store

magazen jeneral

trading post

magazen jeneral

country store

magazen jeneral

general store

magazen kado

novelty shop

magazen kado

gift shop

magazen ki vann an detay

retail store

magazen ki vann an detay

department store

magazen ki vann an detay

emporium

magazen komès

trading post

magazen komès

country store

magazen komès

general store

magazen kominal

trading post

magazen kominal

country store

magazen kominal

general store

magazen konvenans

convenience store

magazen likidasyon

retail store

magazen likidasyon

department store

magazen likidasyon

emporium

magazen materyo konstriksyon

hatch

magazen materyo konstriksyon

hardware store

magazen medikaman

pharmacy

magazen medikaman

chemist's

magazen medikaman

chemist's shop

magazen medikaman

apothecary's shop

magazen medikaman

dispensary

magazen medikaman

drugstore

magazen militè

post exchange

magazen odinatè

computer store

magazen rad

mens store

magazen rad

clothing store

magazen rad

haberdashery

magazen remèd

pharmacy

magazen remèd

apothecary's shop

magazen remèd

chemist's shop

magazen remèd

chemist's

magazen remèd

drugstore

magazen remèd

dispensary

magazen yo toujou chaje

the store always well

magazin

kiosk

magazin

stock room

magazine

magazine

magazine

powder store

majè

major

majè

major

majè

major

majè

Mayor

Majik

Magic

majinal

Marginal

majistra

major

majistra

Mayor

Majistra

Mayor

Majistra

Mayor

majistra

mayor

majistra

mayor

majistra Amstèdam

Mayor of Amsterdam

majò

major

majò (militè)

major (military)

majò amstedèm

Mayor of Amsterdam

majò d atak

major aims of attack

majorite

majority

majorite

most

majorite

majority

Majorite

Majority

majorite

majority

majorite demokratik

democratic majority

majorite yo

majorities

majsitra

mayor

mak

mark

mak

mark

mak

mark

mak

target

mak

goal

mak avyon yo

Aircraft types

Mak men

Handprint

mak mondyal

world-wide brand

Mak pye

Footprint

mak pye zanimo sou pyèj yo

animals step on land m

mak pye zanimo sou pyèj yo

animals step on landmi

Mak soulye

Shoeprint

mak yo

marks

Makab

Horrible

makadanm

asphalt

makak

monkey

Makak

Ape

Makana

Macana

make chak valiz

label each suitcase

make l pou wè m di ou yo gen pou yo kenbe l

marks my words! they'l

make pwen

plot points

makèt

market

makèt

supermarket

makèt

grocery store

makèt

grocery

mako

Marko

Makomè

maid of honor

makòn

cluster

makout

macout

makout ki te tann pyèj sila yo

the Makout planted the

makout te mete

the Makout planted

makout yo k te plante min sa yo

the Makout planted the

makout yo k te plate min sa yo e nou te plante min sa

the Makout planted the

makout yo ki te plante min sa yo

the Makout planted the

makovik

Markovic

maksimòm

maximal

maksimòm

maximum

maksimòm absoli

absolute maximum

maksimòm pèn

maximum penalty

maksimòm peryòd

maximum period

maksimòm pinisyon

maximum penalty

makwèl

pimp

mal

harm

Mal

Male

mal

male

mal

sick

mal dan

toothache

mal fèt

defect

malad

iII

malad

ill

malad

ill

Malad

Sick

Malad

Patient

malad

sick

malad

sick

malad

sick

malad

patient

Malad

Sick

malad

sick

malad

sufferers

malad

victims

maladi

illness

maladi

sickness

Maladi

Sickness

Maladi

Disease

Maladi kè

Heart disease

maladi kè

heart disease

maladwa

awkward

Maladwa

Awkward

malandren

homeless

malanga

taro

malantandi

misunderstanding

malantannman

misunderstanding

malantannman

misunderstanding

malè

incident

malè

hazard

malè

case

malè

Danger

malè

event

maledve

ill-bred

malen

careful

maleng

wound

malerezman

unfortunately

malèt

suitcase

malèz

uneasiness

malèz

discomfort

malgre

in spite of

malgre

in spite of

malgre ke

in spite of

malis

malice

malis malveyan

malicious mischief

Malnitrisyon

Malnutrition

malonèt

rudeness

malonèt

dishonest

malonnèt

observation

malozye

sore eyes

malsite

misery

maltrete

mistreat

maltrete

tortured

maltrete

Torture

malveyan

evil

malvèyan

evil

mamit

tin can

Mamit

Can

mamit lan gen yon kote l koule

the can has a leak in

Mamogram

Mammogram

man

Men

man kabinè

cabinet members

manadejè

manager

manadjè

manager

manadyè

manager

manajman teknik

technical management

manb

member

manb

member

manb aktif yo

full members

manb ame yo

army members

manb komite

committee member

manb konsèy nasyonal

members of the nationa

manb nan yon gwoup sosyal patikilye oubyen nan yon gw

membership in a partic

manb pati yo

party members

manb peyi yo

countries member

manb yo

limbs

manb yo

members

manch

HARM

manch

sleeve

manchèt

join

manchèt

link

manda

mandate

manda

bench warrant

manda pou fouye

search warrant

manda pwepare pa

lawsuit filed by

manda pwezidansyèl

presidential mandate

manda pwezidansyèl

presidential mandate

mandate

sponsor

mande

pray

mande

to ask

mande

ask

mande

ask

mande

ask

mande

demand

Mande

ask

mande pou

ask for

mande pou

beg

mande yon fi marye

ask for girl's hand in

manedjè

manager

manèv

Tactic

mange

food

mange

food

mango

mango

mangonmen

complicate

manifaktirè

Manufacturer

manifestasyon

protest

Manifèstasyon

Manifestation

manifeste

overcame

manifeste

defeated

manipilasyon

manipulation

manipilasyon

manipulation

manipilasyon

handling

manipilatif

manipulative materials

Maniskri

Manuscript

manje

meal

manje

to eat

Manje

To eat

manje

food

manje

eat

Manje

Food

manje

eat

Manje

food

manje

food

manje

Food

manje

Food

Manje

Food

manje

food

manje a pa p fè yon semenn

the food won't last us

manje konplè

Healthy Food

manje midi

lunch

manje nan bwat

Fast food

manje nan bwat tou pwepare

Fast food

manje ou la ap frèt

your food's getting co

manje pa bon

Junk food

manje popilè

mobile canteen

Manje pwepare

Fast food

manje resèv

food reserves

manje sanitè

Healthy Food

manje sere

food reserves

Manje ti bebe

Baby food

manje yo

Foods

Manje!

Eat!

mank de prèv

lack of evidence

mank de prèv

lack of proof

manke

missing

manke dega

disgard

manke pwèv

lack of evidence

manke pwèv

lack of proof

manm

membership

manm

player

man-m

member

manm a gòch

left-hand member

manm dekipaj avyon

Airline crewmember

manm dekipaj avyon an

Aircraft crewmember

manm dekipaj elikoptè

Helicopter crewmember

manm dekipaj tank la

Tank crewmember

manm endou

Hinduism

manm estriktirèl

structural member

manm gwoup la

member of the group

manm kabinè

cabinet members

manm katèl yo

cartel members

manm komite

committee member

manm konplèt yo

full members

manm konsèy pèmanan yo

permanent members of t

manm Loni

member of the UN

manm pati yo

party members

manm patwouy

Patrol member

manm pèmanan

permanent members

manm pèmanan

permanent member

manm plen pouvwa

full right members

manm yo

members

manm yo

limbs

manman

mother

manman

Mom

manman

mother

Manman

Mother

manman

mother

manman bèt

dam

manman chen an mouri

the mama dog died

manman m ap rele ou

mama is calling you

manman m kite radyo a ouvè pou l ka tande ki jan tanp

my mother leaves the r

manman m pa vle bèt nan kay la

mother doesn't let ani

manman mwen

my mother

manman ou pa touye ou

your mother will kill

manman pa pòte li byen

my mother does not fee

manman yo

mothers

manmanpoul

chicken

manmèl

breast

manmi

mother

mannigèt

recommendation

mansad

loft

mansad

attic

mansad

garret

mansonj

lie

mansyone

to remark

mansyone

to mention

mant

candy

mantal

mental

manti

lie

manti

lie ; verb

manti

false

manti ideolojik

ideological falsehood

mantione avan

aforementioned

mantis

mantissa

manto

coat

Manto

Coat

mantò

lie

manton

chin

manton

chin

manyè

manner

manyen

to touch

manyen

to touch

manyen

touch

manyen

touch

manyetik

magnetic

Manyezyòm

Magnesium

map

I am

Map vini

I come

Map vini

I am coming

marasa

twin

mare

attach

marè

Swamp

marekaj

mud flats

marekaj

mud

Marekaj

swamp

Marekaj dekonpoze

peat bog

Maren

Marine

Maren

Sailor

Marenba

Marimba

marengwen yo

mosquitoes

Marenn

Godmother

Mari

Husband

mari

husband

mari

husband

mari

husband

mari

husband

mari mwen

my husband

mari pa tris

mary is not sad

mariaj

marriage

marin de gè

Navy

maron

concealed

maryaj

marriage

marye

marry

Marye

Married

marye

married

marye

get married

marye

get married

mas

march

mas

mass

Mas

Mass

mas

march

Mas

Mass

mas

collective

Mas Atomik

Mass number

Mas atomik

Atomic Mass

mas demonstrasyon yo

mass demonstrations

Mas elèktrik

Electrical ground

mas gaz

Gas Masks

mas kav

mass graves

Mas medya

Mass media

mas mobilizasyon

mass mobilization

Mas Molekilè

Molecular mass

Mas molekilè

Formula mass

mas pasifik

silent march

mas pèp

population

mas pou gaz

Gas Masks

mas tonbo

mass graves

mas zam dèstriksyon

weapons of mass destru

mas, avril, e me

march, april, and may

Masak

Massacre

masakre

massacre

masedoni

Macedonia

Masedonyen

Macedonian

masedonyen

Macedonian

Masedonyen

Macedonian

masjid

mosque

masjid

masjid

masjid

musjid

maskilen

male

Mason

Mason

mason

masonry

masone an brik

brickwork

masoneri

masonry

masonnri

stonework

maspinay

abuse

maspinen

abuse

maspinen

crush someone

maswife

greased pole

matant

aunt

matantan

aunt

matante

aunt

matante

aunt

match

match

match

game

match pweliminè

preliminary round

matematik

mathematics

matematik entegre

integrated mathematics

Matematik yo

Mathematics

maten

mortar

maten

morning

maten

morning

maten

morning

maten

morning

maten

morning

maten

morning

maten an

this morning

maten an

this morning

maten an

this morning

maten an m pran ze, pen yon vè ji zoranj ak yon tas k

this morning I had a s

maten peryodik sa

this morning periodica

maten sa

this morning

maten sa

this morning

materyèl

material

materyèl

material

materyèl

material

Materyèl

Materiel

materyèl

Material

materyèl

MATERIALS

materyèl

Equipment

materyèl

equipment

materyèl

equipment

materyèl

equipment

materyèl abandone yo ki te byen kapab pwoteje

abandoned equipment th

materyèl anbalaj

packing materials

materyèl anpakete

packing materials

materyèl bwit yo

raw materials

materyèl byochimik

BIOLOGICAL AND CHEMICA

materyèl chaje

Loading equipment

Materyèl de gè

armament

materyèl dekout yo

Listening devices

materyèl detèktè yo

Sensor devices

materyèl dobsèvasyon

Observation devices

materyèl elèktoral yo

electoral rolls

materyèl elèktrik yo

Electrical devices

materyèl ensandyè

incendiary device

materyèl kont kontaminasyon

Decontamination kit

materyèl medikal

medical supplies

materyèl nikleyè

nuclear material

materyèl sivil yo

civilian items

materyèl volkanik

volcanic material

materyèl yo

installations

materyèl yo

factories

materyèl yo

equipment

materyo yo

raw materials

matine

morning

matine

morning

matirize

to martyr

matla

mattress

matla

mattress

mato

hammer

Mato

Hammer

maton

intelligent

maton

smart

maton

careful

Matyè

Matter

Matyè bwit

Raw material

matyè danjere

Hazard

matyè toksik

toxic waste

matyè vòlkanik

volcanic material

Mawòk

Morocco

Mawoken

Moroccan

mawon

jump bail

Mawon

Brown

mawon

brown

mawon

brown

mawon klè

light-brown

may

me

mayaj

wedding

mayèt

power

mayetik

magnetic

mayi

corn

mayi a bon pou kase

the millet, corn, suga

mayi a po ko bon pou kase

this corn is not matur

mayifik mèsi anpil mesye

terrific thank you ver

mayitid

magnitude

mayitid absoli

absolute magnitude

mayo

T-shirt

mazi

hutch

mazi

hut

mazi

hovel

mazi

shack

mazi

shanty

major

mayor

Mayor

but

mè (religious)

mother

mè Amstèdam

Mayor of Amsterdam

Mè karayib

Caribbean Sea

mè yo

mothers

mèb

founiture

mèb

furniture

mèb

furniture

Mèb

Furniture

Mèb chanm

Bedroom furniture

mèb yo

lodgings

mèb yo

pad

mèb yo

digs

mèb yo

diggings

mèb yo

domiciliation

mèb yo

domicile

meble

funish

mechan

mean

Mechan

Mean

mechan

Ruthless

mechan

sick

Mechan

Cruel

Mechan

cruel

mechan

bad

mechan

Fierce

mechan volè

scoundrel

mechan volè

villain

mechanste

badness

mechanste

evil

mechanste

evil

Mècredi

Wednesday

meday an bwonz

bronze medal

meday bwonz

bronze medal

meday yo

medals

medesin

aspirin

medikal evakyasyon

Medical evacuation

medikaman

medecine

medikaman

Medicine

medikaman

medecin

medikaman

medicine

medikaman

medecine

Medikaman

Medicine

medikaman

aspirin

medikaman

drug

Medikaman yo

Medicines

medite

meditate

Medite

meditate

mediteranean

Mediterranean

medsen

doctor

medsen

doctor

medsin

medecine

medsin

Medicine

medyàn triyang

median of triangle

medyatè finansyèl

financial mediators

medyatè la pè

peace intermediary

medyatè la pè

peace mediator

Mèg

Meager

mèg

skinny\thin

mèg

thin

megalit

megalith

megalit

megalithic structure

mekanik

mechanic

Mekanik

Mechanic

mekanis

Mechanized

mekanis daterisaj

Landing gears

mekanism

carriers

mekanism ofisyel

official means

mekanism ofisyèl

official mechanisms

Mekanisyen

Mechanic

Mekanisyen

Mechanic

Mèki

Mercury

mekontan

dissatisfy

mèkredi

Wednesday

Mèkredi

Wednesday

mèkredi

wednesday

mèkredi nan

on Wednesday in

Meksik

Mexico

Meksik

Mexico

Meksiken

Mexican

Meksiko

Mexico City

mèkwedi

Wednesday

mèl

brownstone

melange

brass

melanj plizyè ras

ethnic

melanj plizyè ras e

ethnic and

Melanje

Mixed

melanje

mixed

melanje

tamper

mele

mixed

mele

embarass

Melodi

Melody

melon

link

melon

watermelon

memo daksèptasyon

memorandum of understa

memo konpayi yo

company briefs

Memoradòm SANU

Memorandum SANU

memorandòm ofisyèl

official memorandum

memorandòm ofisyèl

official memorandum

memorandòm pibliye

disclosed memorandum

memorandum dasèptasyon

memorandum of understa

memoryal

monument

memoryal

memorial

men

hand

men

hand

Men

Hand

Men

Hand of cards

men

hands

men

hand

Men

well

Men

then

Men

yet

Men

but

men

arm

Men

but

men

but

Men

and

men

but

men

but

Men

and then

Men

and so

men ak so

hand and seal

men apwe

hereinafter

men apwe

hereby

Men e

will be

Men e

but and

men e

but and

men e

arms and

men kontre

union

men kontre

association

men kontre nan

unions in

men l te frèt kou mab

her hands were like ic

men li

but it

men m

similar

men m jan ak sila

like that

Men nan

but in

men nan men

hand to hand

men nan sak

in flagrante

men nan sak

red-handed

men nan sak

flagrante delicto

men nèt yo

clean hands

men nimewo konfimasyon an: 456B

here is the confirmati

men non

but no

men non pa sa a

but not that one

men pa kòm

but not as

men pa tankou

but not as

Men peye pou mwen nan giche a e kenbe rès la.

here, pay for me at th

men pral

but will

men pwòp yo

clean hands

men sa

here it is

men sa

 ; note that the nasala

Men sa li te kapab

so that she could

Men sa li te kapab

so that he could

men sa se

but that is

men travay mwen fè

this is an example of

men va

but will

men wi

yes I did

men wi

but yes

men yo

hands

menagman e

management and

menagman kwoasyen

of Croatian management

menaj

home

menajri

menagerie

menajri

zoological garden

menajri

zoo

menen an deyò fòs yo

carry out forces yo

meni

account

meni

bill

menm

same

menm

same

menm

same

menm

same

menm

the same

Menm

even

menm

equal

men-m

same

Menm e

even and

menm jan

like

Menm jan ak

as well as

menm jan l wo a, konsa l laj

he's as wide as he tal

menm mwa

same month

menm si

in spite of

menm si

even

menm sitiyasyon

similar situation

menm sous

same source

mennaj

home

mennaj

lover

Mennaj

Boyfriend

Mennaj

Girlfriend

mennen

to bring

mennen

to bring along

mennen

to bring about

mennen

to spend time

mennen

to conduct through

mennen

to carry out

mennen

guide

mennen m la a

Take me to that place

Mennen mwen!

Take me !

mennenm kote sa a

Take me to that place

menni

here is

menò

manor

menò

manor house

Mens

Slim

mentè

slander

menteni

to keep

menteni

to maintain

menteni

to preserve

mentnans

maintenance

mentnans

preservation

mentni

to keep up

mentni

to maintain

mentni

to protect

meprize

sorn

meprize

scorn

meprize

despise

meprize

despise

merchandise

meeting

mereng

meringue

meri

town hall

merin Ameriken

United States Marines

merin Ameriken

United States Navy

Mèrin Ameriken

United States Navy

Mèrin Ameriken yo

United States Marines

Merin Meriken

United States Navy

mès

mess

Mès

Mass

Mès

Tradition

Mès

Custom

mès

habit

mesaj

message

mesaj

message

mesaj

message

mesaj yo

messages

Mesaje

Messenger

mesaje

Messenger

mesaje

envoy

mesaje pèsonèl

Messenger personnel

mèsenè

mercenary

Mèsenè

Mercenary

mèsenè

mercenary

Mèsenè Izlamik

Islamic mercenaries

mèsenè makout yo

Islamic mercenaries

mèsi

thank you

mèsi

thank you

mèsi

thank you

mèsi

thank you

mèsi

thank you

mèsi anpil

thank you very much

mèsi anpil

thank you very much

mèsi anpil

very much

mèsi bokou

thank you very much

mèsi bokou, madanm,

thank you very much, m

Mèsi bokou.

thank you very much.

mèsi madanm ki distans petyonvil ye ak isit la

how far is petionville

mèsi mesye

thank you sir

mesye

Mr.

mesye

gentleman

mesye

gentleman

mesye lame

brother in arms

mesye Richa Olbrouk

Mr. Richard Holbrooke

mèt

meter

mèt

Lawyer

mèt

put on

mèt

put

mèt

put

mèt

owner

mèt

to put on

mèt

to force on

Mèt

Teacher

mèt

director

mèt

boss

mèt

force on

met 2 goud sa a nan pòch ou pou ou achte sa ou bezwen

stick these 2 gourdes

mèt an rezèv

hoarding

Met angrè

To fertilize

met chapo sa a nan tèt ou pou solèy la

put that hat on your h

met chosèt la nan pye ou

get your socks on

mèt en pikè de gwèv

picket fence

mèt kare

square meter

mèt kay

carriage house

mèt kay

coach house

mèt kib

cubic meter

mèt kib

cubic meter

mèt la fò men, pa konn eksplike

the teacher is sharp b

mèt la kenbe l ap kopye, men l pa fè l anyen

the teacher caught him

mèt la lage n bonè jodi a

the teacher let us off

mèt la pa kenbe ti moun yo di

the teacher is too len

mèt la pran abò yo poutèt y ap pale nan klas la

The teacher got on the

mèt la retire pwen sou mwen poutèt devwa a sal

the teacher marked me

mèt la rive an reta maten an

our teacher walked in

mèt la twò dou ak timoun yo

the teacher is too len

mèt la twò mou ak timoun yo

the teacher is too len

mèt lan ban n twòp travay

my teacher give us to

mèt pa segonn

meters per second

met tèt ansanm

to cooperate

met tèt ansanm

cooperate

mèt yo

meters

Metal

Metal

metal

metal

metal

metal

metal pwesye yo

precious metals

metal yo

Metals

metalik

girder

Metaloyid

Metalloids

mètdam

sly

mètdam

cunning

mete

limbs

Mete

Put!

mete

put

mete

put

mete

to put on

mete a

put on

mete a

to put on

mete a

to force on

mete a

force on

mete a kote

exclusion

mete akote

hoarding

mete akote

Exempt

mete akote

exempted

mete an danje

to threaten

mete an danje

to jeopardize

mete an eksekisyon

to spend time

mete an eksekisyon

to carry out

mete an eksekisyon

to conduct through

mete an eksekisyon

to bring about

mète an èv akò a

implementation of agre

mete anèv akò la pè a

implementation of peac

mete annòd

classify

mete ansanm

join

mete apa

hoarding

Mete bonèt

To wear cap

mete chita

set (the case)

mete denominatè sou fòm rasyonèl

rationalize denominato

mete deyò

disclose

mete deyò

evict

mete kaskèt

To wear cap

mete kijan

added how

mete kouman

added how

mete l nan tèt kabann lan

put it at the head of

mete l yon kote k plat nèt

put it somewhere where

mete men ou anlè

Put your hands up

mete nan bank

embankment

mete nan prizon

jail

mete pwè

prepare

mete revolvè a nan pòch li

put the gun in the in

mete revolvè a nan pòch li

put the hand gun in it

mete sa

adds that

mete sou fòm radikal ki pi semp la

express in simplest ra

mete sou fòm rasyonèl

rationalize

mete sou sa se

added that is

mete tou de kote yo o kare

square both sides

mete tou de kote yo o kare

cube both sides

mete vès ou sou kabann lan

lay your coat down on

mete w alèz silvouplè

relax please

mete w an danje pèmanan

permanent endangering

mètè yo

meters

mete zam ou atè

Put down your weapons

Mete zam ou atè!

Put your weapon down.

mete zewo dèyè

annexing zeros to

metelajan deyò

purchase

metemen

participate

meteprè

prepare

Metin

Medicine

metis

ethnic

mèt-lekòl

teacher

Metòd

System

metòd apwoksimasyon siksesif

method of successive a

metòd apwoksimasyon tanjansyèl

tangential approximati

metòd dediktif

deductive method

metòd ekzòsyon

method of exhaustion

metòd eliminasyon

method of elimination

metòd entèpolasyon

method of interpolatio

metòd entèseksyon- pant

slope-intercept method

metòd esè ak erè

method of trial and er

metòd esè ak erè

trial-and-error method

metòd estrapolasyon

extrapolation method

metòd etap pa etap

step-by-step method

metòd grafik

graphical method

metòd koefisyan endetèmine

method of undetermined

metòd mwatye

one-half method

metòd pou dekonpoze an faktè

factorization method

metòd Sèb yo

Serbian methods

metòd senplifikasyon

cancellation method

metòd sibstitisyon

substitution method

metòd sibstitisyon siksesif

method of successive s

metrès

mistress

mètrès

mistress

mètrès

mistress

metrik

metric

metriz

control

Metwonòm

Metronome

metwopòl

metropolis

Mètwopòl

metropolis

metwopolitèn

metropolitan

metye

occupation

metye

okipasyon

metye

profession

Metye

Trade

metye

trade

metye regilye

usual occupation

mèvèy

wonder

mèvèy

wonder

mèvèy

wonder

mèveye

wonderful

Mèvèye

Marvelous

mèvèye

smashing

mèvèye

wonderful

meyè

better

meyè

better

meyè an

the best

meyè chemen

better way

meyè pwèv

best evidence

mezanine

mezzanine

mezanine

mezzanine floor

Mezanmi

my friends

mezantant

discord

mezanteant

querrel

mezi

measurements

mezi

measurement

mezi

measure

Mezi

Measure

mezi

size

mezi ak presizyon

precision measurement

mezi ang

angle measure

mezi ang konsève

angle measure preserve

mezi degre

degree measure

mezi dirèk

direct measurement

mezi dispèsyon

measure of dispersion

mezi endirèk

indirect measurement

mezi lineyè yon ak

linear measure of an a

mezi nesesè yo

necessary measures

mezi pou

measures for

mezi pwevantif yo

preventive steps

mezi richter

Richter Scale

mezi sa a ta ka ranje ant dis santimèt jiska 45 santi

The size would range f

mezi sekirite yo pandan tan operasyon yo

Security measures duri

mezi sosyal yo

social measures

mezi sosyal yo

social steps

mezi tandans santral

measures of central te

mezi yo

measures

mezi yo

orders

mezirab

measurable

mezire

Measure weight

mezire an radyan

measure in radians

mezon

house

mezon

house

mezon

house

mezon

house

mezon

home

mezon

house

mezon

home

mezon

apartment

mezon

dormitory

mezon adòpsyon

foster home

mezon agrikòl

farm building

mezon agrikòl

farmhouse

mezon an bwa

Wooden building

mezon atenant

row house

mezon atenant

town house

mezon bank

bank building

mezon dafè

home trade

mezon de Dye

house of God

mezon de Dye

house of prayer

mezon de Dye

house of worship

mezon de Dye

place of worship

mezon de famiy

Family housing

mezon de plaj

beach house

mezon de pwoteksyon

blockhouse

mezon de rapò

tenement

mezon de vil

row house

mezon de vil

town house

mezon dechanj

home trade

mezon dekòl

schoolhouse

mezon demi detache

semi-detached house

mezon denvitasyon

guest house

mezon denvitasyon

guesthouse

mezon dete

summer house

mezon diplomatik

diplomatic building

mezon ekpoze osolèy

sod house

mezon ekpoze osolèy

adobe house

mezon enfimyè

nursery

mezon enfimyè

greenhouse

mezon espòtif

club

mezon espòtif

clubhouse

mezon familyal

Family housing

mezon fème

house of ill repute

mezon fème

whore house

mezon fème

whorehouse

mezon fème

bawdy house

mezon fème

bawdyhouse

mezon fème

brothel

mezon finèb

funeral church

mezon finèb

funeral chapel

mezon finèb

funeral home

mezon finèb

funeral-residence

mezon finèb

funeral parlor

mezon komen yo

the House of Commons

mezon komès

home shopping

mezon komès IBM te anonse

IBM Corp announced

mezon lafimen

smokehouse

mezon lafimen

smoke house

mezon likidasyon

wholesale house

mezon likidasyon

discount store

mezon likidasyon

discount house

mezon lojman

tenement

mezon natirèl

Natural habitat

mezon nou yo

our houses

mezon piblik

public building

mezon pwefabrike

prefab

mezon pwensipal

ranch kouse

mezon rabè

wholesale house

mezon rabè

discount store

mezon rabè

discount house

mezon repozwa

vacation home

mezon represantif palman de kwoasi

house of representativ

mezon semidetachab

semidetached house

mezon semidetachab

duplex

mezon semidetachab

duplex house

mezon tabak

smokehouse

mezon tabak

smoke house

mezon trezòr

treasure house

mezon vakans

vacation home

Mi

Ripen

mi

wall

Mi an blòk

Brick wall

mi an bwik

Brick wall

Mi an wòch

Stone wall

mi de sipò

bearing wall

mi mens

wall tent

mi plate

wall plate

mi yo

Walls

MICIVIH

Civilian Mission in Ha

midi

noon

midi

noon

midi

noon/midday

midi

nor

midi

12 hours

migè dore

golden lilies

Migrasyon

Migration

MIhajlovik, tèt Sètnik pandan GMII

Mihajlovic, head of Ce

mikrob

bacteria

mikrob

germ

miksè

the mixer

Mikwo

microphone

Mikwo

Microphone

mikwòb

bacteria

mikwòb

germ

mikwòb

germ

Mikwofòn

Microphone

mikwogram

microgram

mikwogram yo

micrograms

Mikwoskòp

Microscope

Mikwoskòp

Microscope

mil

Mile

mil

thousand

mil

thousand

mil

thousand

mil

thousand

Mil

1000

mil kare

square mile

mil pèp

thousands of people

mil yo

thousands

Milat

Mulattoes

milenè

hat shop

milenè

millinery

milèt

mule

mileyaj pa lè

miles per hour

miligram

milligram

miligram yo

milligrams

milimèt

millimeter

milimèt

millimeters

milis

Militia

militan palèstinyen yo

Palestinian militants

militè

military

militè

military

militè

military

militè

military

Militè

Military

militè

military

militè

Military

militè

military

militè

military

militè ameriken nan Bosni-Èzegovin

american forces in Bos

militè entèlijan

Military Intelligence

militè medikal

Field medic

militè obsèvatè

military observer

militè obsèvatè

militaries observers

militè osjek

Osjek military

militè sèb yo

Serb militaries

militè veyikil

Military vehicle

Milosevic se

Milosevic is

milti plisite

multiplicity

milti wol

Multi-role

miltimilyonè ameriken

American multimilliona

Miltiplikasyon

Multiplication

miltiplikatè

multiplicator

miltipliye

multiply

Miltirasyal

Multiracial

milya byen

billion acquisition

milya de

billions of

milya dèt etranje

billion foreign debt

milya dola kanadyen yo

billion Canadian dolla

milya mak yo

billion marks

milya ranplasan

billion takeover

milya yo

billions

milya^^ reachte

billion buyout

milye

middle

milye

center

milye diplomatik yo

diplomatic circles

milyon

million

milyon

billion

milyon abitan yo

millions of inhabitant

milyon abitan yo

million inhabitants

milyon ak mwatye

million and a half

milyon an kach

million in cash

milyon an kach ak machandiz

million in cash and st

milyon an lajan

million in cash

milyon de kuna

millions of kuna

milyon de liv stèlin

millions of Pounds Ste

milyon dola yo

million dollars

milyon ki abite yo

million inhabitants

milyon kouwòn syedwa

millions of Swedish cr

milyon kwon Syedwa

millions of Swedish cr

milyon pèdi

millions lost

milyon yo

millions

milyon yo

millions

milyonè ameriken

American millionaire

Min

Mine

min

Mine

min

landmine

min

land mine

min

character

min ; coal mine

mine

min chabon

coal mine

min flotan

floating mine

min netwaye

mine-clearing

min pwòpte

mine-clearing

min pyèj

booby-trapped

min pyeje tout kote

booby traps anywhere

min terès

mine

min terès

land mine

min vid

mine-clearing

min yo

mines

minarèt

minaret

minè

minor

minè

minor

mineral

mineral

mini bis

Vans

mini zam

Mini-gun

minimòm

minimal

minimòm

minimum

mininye

reduce

minis

ministry

Minis

Minister

minis

minister

minis

minister

Minis afè entèn

minister of internal a

minis afè etranjè

Ministry of Foreign Af

Minis afè etranjè repiblik kwoasi a

Minister for Foreign A

minis afè etranje yo

minister of foreign af

minis afwik di sid

South African Minister

minis agrikilti yo

Ministers of Agricultu

minis ameriken

American minister

minis bilgaryen

Bulgarian minister

minis byennèt sosyal

Minister of Welfare

minis de defans

minister of defense

minis de developman

minister of developmen

minis de developman e

minister of developmen

minis de developman e

minister of developmen

minis de developman e rekonstriksyon

minister of developmen

minis de finans

Minister of finance

minis dè zafè etrangè

minister of foreign af

Minis defans

Minister of Defense

minis defans

Minister of Defense

minis defans ameriken an

american minister of d

minis defans Gojko

minister of defense Go

minis defans gojko susak

minister of defense Go

minis e gouvènman pou le developman

government and ministe

minis e gouvènman pou le developman e

government and ministe

minis edikasyon

Minister of Education

minis ejipsyen

Egyptian minister

minis ekonomi

Minister of the Econom

minis entènasyonal

international

minis etranje

Minister of foreign

minis federal

federal minister

minis finans

Ministry of Finance

minis fwansè

French Ministry

minis fwansè

French ministry

minis gouvènman afè etrange kwoasyen

Croatian government an

minis gouvènman pou developman e rekonstriksyon

government and ministe

minis granik la te di

minister Granic told

minis Granik se

minister Granic is

minis iranyen

Iranian minister

minis japonè

Japanese Minister

minis kanadyen

Canadian Minister

Minis komès yo

Ministers of Trade

minis kowet

Kuwaiti minister

minis kroesyan

Croatian minister

minis kwoasyen

Croatian minister

minis Kwoat

croatian minister

minis la di

the minister said

minis lapolòy

Polish minister

Minis Larisi

Russian minister

minis militè yo

military ministers

minis nan

minister in

minis Olandè

Dutch minister

minis perivyen

Peruvian minister

minis polòy

Polish minister

minis sante

Ministry of Health

minis sante

Minister of Health

Minis Sid Afwiken

South African Minister

minis slovakyen

Slovakian minister

minis swedwa

Swedish minister

minis venezyelyen

Venezuelan minister

minis yo

Ministers

minis yo

ministers

minis yo

ministers

minis zafè ekonomi

Minister of Economic A

minis zafè entènasyonal bosni-èzegovin

minister of internatio

Minis Zafè Etranje

Minister of Foreign Af

minis zafè etranje

Ministry of Foreign Af

minis zafè etranje repiblik kwoasyen

foreign affairs of the

minis zafè etranjè yo

minister of foreign af

minis zafè sante

Ministry of Health

minisipalite

municipality

ministè

ministry

ministè

ministry

ministè

ministry

ministè

minster

ministè afè etranjè

Minister of foreign af

ministè chilyen

Chilean minister

ministè dè afè eranje

ministry of internatio

ministè dè afè eranje

ministry of foreign af

ministè de etranje

ministry of foreign

ministè entènasyonal

ministry of internatio

ministè entènasyonal dè afè etranjè

ministry of internatio

ministè entènasyonal dè afè etranjè

ministry of foreign af

ministè entènasyonal de afè yo

ministry of internatio

ministè etrangè meksiken

Mexican foreign minist

ministè etranjè japonè

Japanese foreign minis

ministè italyen

Italian Ministry

ministè kanadyan

Canadian Minister

ministè nikaragweyen

Nicaraguan ministry

ministè piblik

District attorney

ministè trafik maritim ak kominikasyon

minister of maritime a

ministè yo

ministries

ministè zafè etrange kiben

Cuban foreign ministry

ministè zafè etranje

minister of foreign af

minisyon

munitions

minisyon

ammunition

Minisyon

Ammunition

minisyon

ammunition

minisyon

ammunition

minisyon

ammunition

minisyon

ammo

minisyon yo

Munitions

Minit

Minute

minit

minute

minit

minority

minit

minute

minit yo

minutes

minit yo

minutes

minit yo

Minutes

minòm sanblab

like monomials

minorite

minute

Minorite

Minority

minorite

minority

minorite Ayisyen

Haitian minority

minorite koasyen

Croatian minority

minorite Ongaryen

Hungarian minority

minorite repibliken

Republican minority

minorite sèb

Serbian minority

minorite sèbyen

Serbian minority

minorite yo

minorities

minòt

manacle

minòt

manacle

minòt

handcuff

minrè

Mining

MINUHA

miniha

minwi

minwi

miray sèk

jetty

miray sèk

mole

miray sèk

seawall

miray sèk

breakwater

miray sèk

bulwark

miray sèk

groin

miray sèk

groyne

mirwa

mist

mis

Miss.

mis

young lady

Misil

Missile

misil

missile

misil

missile

misil

missiles

misil

rocket

misil

Air-to-air guns

misil aeryen lanse sou latè

Air-to-surface missile

misil ak avyon kago chaje ak zam pou twoup

MISSILE AND ANTIAIRCRA

Misil balistik

ballistic missile

misil balistik entè kontinantal

icbm

misil balistik entè kontinantal

intercontinental balli

misil davètisman

Missile warning

misil devye

stray missile

misil gid

Missile guidance

misil gid

guided missile

misil naval

naval missile

misil nikleyè yo

Nuclear missiles

misil ofansif

Stinger missile

misil patriòt yo

patriot missiles

misil pèdi

stray missile

mistè

mystery

mistè

mystery

Mistè

Mysterious

misterye

Mysterious

misyon

mission

misyon

mission

misyon

mission

misyon de sekou

rescue mission

misyon èd imanitè

humanitarian aid missi

misyon sekou

rescue mission

misyon yo

missions

Misyonè

Missionaries

Misyonè

Messenger

Mit

Myth

mitan

middle

mitan

middle

mitan

middle

mitan

middle

mitan

center

mitan

center

mitan

between

mitan

central

mitan

central

mitan

centre

mitan entèval

mid-range

mitan prensipal yon plas

kiosk

mitan prensipal yon plas

stall

mitan prensipal yon plas

cubicle

mitan prensipal yon plas

booth

mitan syèk la

middle of century

mitan-final

semifinal

mitan-final

semifinal

mitan-final

semi-final

mitan-final

semi-final

Mitè

meter

Mitè

Counter

Mitoloji

Mythology

mitrayè

machine gun

mitrayèt

Machine gun

mitrayèt

tommy gun

mitrayèt

thompson submachine gu

mitrayèt a grenad

shrapnel

mitrayèt kalib 50

.50 caliber machine gu

mitrayèt lou

heavy machine guns

mitrayèt lou

heavy artillery

mitrayèz

Machine gun

mitrayèz kalib 50

.50 caliber machine gu

mityèl

joint

mityèl

mutual

mityèl

mutual

mityèl

reciprocal

mityèl

common

mityèlman dijwen

mutually disjoint

mityèlman esklizif

mutually exclusive

mityèlman pèpandikilè

mutually perpendicular

miwa

Mirrors

Miwa

Mirror

miwa

Glass

miyèt

little

miyèt

small

miyò

better

miyò

better

miyò

better

miyò

better

miyò

better

miyonnen

pamper

miyonnen

to caress

miyonnen

to pamper

miyonnen

caress

miyonnen

caress

mize

museum

mizè

hunger

Mizè

Misery

mizè

misery

Mize lokal

Local museum

mizèn

forestay

mizeral

miserable

mizerikòd

mercy

mizerikòd

mercy

mizèrikòd

mercy

Mizik

Music

mizilam yo

muslims

mizilam yo

moslems

Mizilman

Muslim

mizilman

muslim's

mizilman kowat

Croatian muslim

Mizisyen

Musician

mizisyen

player

Mladen

Mladen

mo

word

mo

words

mo

word

mo

word

death

mo de gè

war of words

mo de gè yo

war of words

mo de pas yo

Passwords

Mò grangou

Starvation

mo koumansman

opening statement

mo li yo

his words

mo ouvèti

opening statement

mo pou mo

literally

mo sa a sinifi

This word means

mo sa a vle di

This word means

mo sa fè konnen

This word means

mo se

word is

mo sila fè konnen

That word mean

mo sila sinifi

That word mean

mo sila vle di

That word mean

mo yo

words

mo yo

words

Mobilizasyon

mobilization

mobilizasyon popilè

popular mobilization

mobilizasyon popilè yo

popular mobilizations

mòd

mode

mòd patwouy

Patrol mode

mòd transpòtasyon

Transportation mode

modal

modal

modèl

model

Modèl

Model

modèl

model

modèl

pattern

modèl avyon de gè yo

Type of aircraft weapo

modèl rada yo

Radar types

modèl tank deyò yo

External tank types

modèn

modern

modènization ekonomik

economic modernization

modere

Mild

modere

gentle

Modil

Modulus

Modil elastik

Modulus of elasticity

Modilatè

Modulator

modile

module

modilè

modular

mòg

morgue

mòg

mortuary

Mokasen

Moccasin

Molekil

Molecule

Molekil

Molecule

moleste

molest

moman

moment

moman

moment

moman

moment

moman

period

moman

real

moman

time

moman

time

moman

time

moman

while

moman

weather

moman

current

moman

actual

moman a

the time

moman degzaminasyon

probation

moman difisil yo

difficult times

moman dizèt

Scarcity

moman favorab

opportune moment

moman ke yap swiv kondit yon ofisye

probation officer

moman opòten

opportune moment

moman pou tann

waiting period

moman repo tradisyonèl pandan lajounen

Traditional daily rest

moman sa

this moment

momantane

momentary

mòn

mountain

Mòn

mount

mòn

hill

Mòn

mountain

Mòn

Mountain

Mòn

Mountain

mòn

mountain

mon pè; reveran ( religious)

father

mòn yo

Mountains

mòn yo

mountains

monak

king

monastè

monastery

monastè

monastery

monastè

nunnery

Monche

my friend

monchè

my friend

Monchè

my friend

monchè

my dear

mond

world

mond

world's

mond

world

mond

world

mond

world's

mond

world's

mond

worldly

mond

works

mond

world

mond

world

mond

world's

mond

earth

mondèn

modern

Mondènte

modern

mondyalman

world's

mondyalman

worldly

monè amerik latin

Latin American currenc

monè ameriken

American currency

monè bwitis

British Currency

monè ewopeyen yo

European currencies

monè italyen

Italian Currency

moniman

monument

moniman

monument

moniman

memorial

moniman

monuments

moniman istorik

Landmark

monn

world

monnen

change

Monoleng

Monolingual

monòm

monomial

Monotòn

Monotonous

monseyè

archbishop

Monseyè

archbishop

mont

hour

mont

watch

mont

watch

Mont

Watch

mont

clock

mont sa a p ap ka antre nan bra m

this watch won't go ar

montaj moso pyès pou teste

Dynamic component test

montaj tès idwolik

Hydraulic test stand

montan

Bill

montan

goalpost

montan

goalposts

montan a

to amount to

montan a

amount to

montan aksyon

amount of stock

montan an

amount

montan lajan

amount of cash

montan sipò

total relief

montan sipò

total support

montay

mountain

montay

mountain

Montay

mount

Montay

mountain

montay

mountain

montay yo

mountains

montay yo

Mountains

montaye

Hilly

monte

watch

monte

to go up

monte

to raise

Monte

uphill

Monte

acclivity

Monte

ascent

monte

Bring-up

monte

amount

Monte

Go up

monte a

to amount to

monte a

amount to

Monte grad

upgrade

montè mòn apik

Hiking

monte salè

wage increase

Montenegryen

Montenegrin

montikil

mound

montre

show

montre

shows

montre

show

montre

show

montre

show

montre

show

montre

to show

montre

to show

montre

to show

montre

denoted by

montre

denote

montre

display

Montre m kèk anti ameriken isi ke ou konnen

Show me any anti-Ameri

Montre m kèk lòt moun nan lame w nan ke w rekonèt

Show me any other pers

montre m ki kalite antrènman nan lis sa a

Tell me the type of tr

Montre m ki wout ou pase pou w fè materyèl yo

Show me the supply rou

montre m kote l ye a dwèt ou

Point to its location

Montre m kote yo ye?

Show me where they are

Montre m li nan kat la

Show me on the map.

montre m nan lis sa a anplwa sivil ou

show me your civilian

montre mwen

show me

montre mwen souple

please show me

montre mwen souple

please point to

montre sa k pi wo ak pous ou leve anlè

Indicate higher with y

Moral

Moral

moral

moral

moral piblik

public moral

moralite

morality

Moske

mosque

mòske

masjid

mòske

mosque

mòske

musjid

moso

quota

moso

Segment

moso

part

moso

part

moso

Parts

moso

fragmentation

mòso

piece

mòso

half

moso an rezèv

Spare parts

moso devan yon bato

forecastle

moso kan

cannon

moso kan

fieldpiece

moso kwa

crosspiece

moso rezève

Spare parts

moso travès

crosspiece

Mosta

Mostar

mosyon

motion

mosyon detèktè yo

Motion sensors

mosyon pou rechanje dat

motion to recalendar

mosyon relouvwi

motion reopen

mòtalite

death

Motè

Motor

motè

machine

motè

electrical generator

motè avyon ke tout pyès li fin monte

Aircraft engine stands

motè otèl

motor lodge

motè otèl

motor hotel

motè otèl

motel

motè otèl

motor inn

motè san lafimen

Smokeless engine

motè yo

Engines

motif

motive

motif

motive

motif

cause

motif

cause

motif politik yo

political motives

motif yo

subjects

motif yo

themes

motifye

modify

motosiklèt

Motorcycle

Motosiklèt

Motorcycle

mòtye

mortar

mòtye

mortar

mòtye

morning

mòtye

mortar

mòtye

Mortar

mòtye

howitzer

mòtye

concrete

mòtye

Concrete

motyon detèktè elèktwonik

electronic sensors

mou

soft

mou

soft

mou

gentle

mouche

husband

mouche

husband

mouchwa

handkerchief

Moul

Mold

Moulen kafe

Coffee grinder

moulen van

windmill

Moulenvan

Windmill

moun

human

moun

person

Moun

People

Moun

People

moun

person

moun ak bab

person with a beard

moun ak moustache

person with a mustache

moun etranje yo

foreign persons

moun kap fè apèl

appellant

moun kap reklame

claimant

Moun ki bò ou ye?

Where are you from?

Moun ki endispoze

Unconscious person

moun ki jwe wòl

partitioning

moun ki mouri a yo pa janm konn kilès li ye

they never identified

moun ki soti nan Krajina

people from Krajina

moun ki te retounen

people who returned

moun konsyansye

conscientious objector

moun Larisi

Russian origin

moun mouri

dead bodies

Moun mouri yo

dead bodies

mou-n nan

persons in

moun ou ka vire jan w vle

lenient

moun pa fouti sipòte jan l angran

no one can stand his a

moun pa fouti sipòte jan l frekan

no one can stand his a

moun sa yo pa konn sa k rele grangou

those people can't ima

moun sa yo pa respekte la lwa

those people don't obe

moun san konsyans

Unconscious person

mou-n san lespri

idiot

mou-n san lespri

fool

moun san parèy

Phoenix

moun te blese

people were hurt

mounpa

partisan

mounpa

friend

mouri

to die

mouri

Died

mouri

deceased

Mouri

Dead

mouri

dead

Mouri

Die

mouri

die

mouri

dead

mouri bebe

To feed a baby

mouri nan aksyon

Killed in action

mouri pa maladi

Casualties from illnes

mourikite

durable

mouskèt

musket

mouslam fondamantal

Muslim fundamentalist

Mouslim

Muslim

moustachi

person with a mustache

moustik yo

mosquitoes

moute nan machin lan

get in the car

moutekay

built

mouton

sheep

moutre

show

moutre

to show

moutre m ki kote

Show me where

moutre mwen ak yon dwèt

Point with one finger

moutre mwen kibò

Show me where

Mouvman

Movement

Mouvman

Motion

mouvman

movement

mouvman

pace

mouvman dendepandans

independence movement

mouvman geriya

guerrilla movement

mouvman islamik

Islamic movement

mouvman islamik

Islamic movement

Mouvman Konbit Nasyonal

MKN

mouvman konkrèt yo

concrete movements

mouvman konsèvatif

conservative movement

mouvman lib

free movement

mouvman nasyonal

national movement

mouvman politik

political movement

Mouvman pou Enstalasyon Demokrasi an Ayiti

MIDH

mouvman reyèl yo

concrete motions

mouvman sante de reyablitasyon

back-to-earth movement

mouvman yo

movements

mouvmante

to wriggle

Mouvmany pou rekonstriksyon Nasyonal

MRN

mouye

Humid

Mouye

moor

Mouye

Wet

mov

mauve

mov

purple

move

lunatic

move

mad

move

sick

move

angry

move

Bad

Move

Angry

move

bad

move

bad

move

bad

move

bad

move

Bad

movè

worse

movè

worse

movè

wrong

movè

up

movè

wrong

movè

above

movè

bad

movè

bad

move anpil

Very bad

move entansyon

malicious intent

move jan

iII-mannered

move kondit

disorderly conduct

move kondwit

misdemeanor

move kote

dark side

move sant nan yon andwa nòmal

unpleasant smell in an

move sant nan yon zòn nòmal ke w pa ta panse

unpleasant smell in an

move sezon

Scarcity

move tandans

strong tendency

move wout

dirt path

Movement for National Reconstruction

MRN

Movement for the Installation of Democracy in Haiti

MIDH

movesan

rage

movesan

angry

movesan

fury

moye

nave

Moyiz

Moses

mozlam

Muslim

mozlam

muslim's

mozlam yo

muslims

mozlam yo

moslems

mozlè e

Moslems and

mozlèm yo

Moslems

mozole

mausoleum

mozole

shrine

m'pral achte yon revèy, yon radyo, ak yon lanp.

I will buy a clck, a r

mrkonjik

Mrkonjic

msye santi

that guy stinks

mujo, mal ki sèvi nan blag (fraz, istwa)

Mujo, male used in jok

Muzilman Bosnyen

Bosnian Muslims

Mwa

Months

mwa

month

mwa

month

mwa

month

Mwa Mas

March

Mwa Mas

March

Mwa Me

May

mwa pase

last month

mwa pwochen

last month

mwa pwochen

next month

mwa sa a

this month

mwa yo

Months

mwa yo

months

mwanyen

means

mwanyen

way

mwason

crops

mwason

crop

mwatye

part

mwatye

half

mwatye

half

mwatye

half

mwatye

half

mwatye anvi

living quarters

mwatye de

part of

mwatye de chan batay

part of battlefield

mwatye laline

half moon

mwatye sikonferans sèk la

one-half the circumfer

mwatye tablo

half-board

mwatye yo

parts

mwatye yo

quarters

mwayen

means

mwayen

Medium

mwayen

means

mwayen

possibility

mwayen

way

mwayen

Average

mwayèn

mean

mwayèn aritmetik

arithmetic mean

mwayen dirèk

direct way

mwayen echantiyon

sample mean

mwayen finansye

financial means

mwayen imanitè

humanitarian corridors

mwayèn ipotetik

assumed mean

mwayèn ki egal nan yon pwopòsyon

mean proportional

mwayen ofisyèl

official means

mwayen pèzib

peaceful way

mwayen yo

possibilities

mwayen yo

ways

mwayèn yon pwopòsyon

means of a proportion

mwen

my

Mwen

me

mwen

me

mwen

me

Mwen

I am

mwen

me

mwen

me

mwen

me

mwen

mine

Mwen

I'm

mwen

I

mwen

myself

mwen

I

mwen

my

Mwen

am

Mwen ale

I am going

Mwen ale

I go

Mwen ale

am going

Mwen ale

go

mwen an reta

I am late

mwen anvi

I want

Mwen bezwen

I need

Mwen bezwen

need

mwen bezwen èd nan men lòt ki ka ede mwen

I need help from other

mwen bezwen èd nan men lòt moun ki ka ede m

I need help from other

mwen bezwen èd nan men w

I need help from you

Mwen bezwen èd ou

I need help from you

mwen bezwen pou ou ede m

I need help from you

mwen bezwen w ede m

I need help from you

mwen bwè yon tas kafe cho chak maten

drink a hot cup of cof

mwen byen kontan rankontre ou jennòm

the pleasure is mine y

mwen byen kontan rankontre w

nice to meet you

mwen byen kontan rankontre w

pleased to meet you

mwen byen mèsi e ou menm

very well thank you

mwen dwe

I may

mwen fatige

I am tired

mwen fatige

I'm tired

mwen fè pati de

I am a member of the

mwen fini ak lekòl koulye a m ap travay

I finished school now

Mwen fou pou fim damou.

I am crazy about roman

mwen gen

I have

mwen gen senk mwa isit

I have been here for f

mwen genyen

I have

Mwen genyen

I have

mwen grangou

I'm hungry

mwen grangou

I am hungry

mwen grangou

I am hungry

mwen kapab

I can

Mwen kapab

I can

mwen kapab

I might

Mwen kapab

can

mwen konprann

I understand

mwen la

I'm here

mwen pa gen tan

I'm in a hurry

mwen pa gen tan

I don't have any time

mwen pa konnen

I do not know.

mwen pa konnen

I don't know

mwen pa konprann

I do not understand

Mwen pa konprann.

I don't understand.

Mwen pa pale

I don't speak

mwen pa pral nan sinema koulye a

I am not going to the

mwen pa rich

I am not rich

mwen pa te la ye maten

I was not there yested

Mwen pa yon doktè.

I am not a doctor.

mwen panse

I think

mwen panse sa

I think that

mwen panse sa

I think that

mwen pap la plita

I will be not there la

Mwen pat

I am not

Mwen pat

am not

Mwen pat genyen

I don't have

Mwen pat vle

I don't want

Mwen pat vle

don't want

mwen pèdi

I am lost

mwen pèdi

I'm lost

mwen pral gen mont lan semèn pwochèn

I will have the watch

Mwen pral mennen ou lopital.

I will take you to the

mwen pral montre w

I will show you

mwen pral nan famasi

I am going to the drug

mwen pral nan libreri

I am going to the book

mwen pral nan sinema aswè a

I will go to the movie

mwen pral nan sinema koulye a

I am going to the movi

mwen prese

I am in a hurry

mwen pwal

I will

mwen pwal

I'll

Mwen pwal

I will

mwen pwal ede ou.

I am going to help you

Mwen pwale

I go

Mwen pwale

I am going

Mwen pwale

am going

Mwen pwale

go

mwen pwan yon douch cho chak swa.

I take a hot shower ev

mwen regrèt sa, mesye, sa two piti.

I am sorry, sir, this

mwen regwèt

I am sorry

mwen rele

my name is

Mwen rete

I live

mwen rete nan brooklyn

I live in brooklyn

mwen se

I am

mwen se yon doktè

I am a doctor

mwen se yon fanm

I am a woman

mwen se yon gason

I am a man

mwen se yon manm nan

I am a member of the

mwen se yon medsen

I am a doctor

Mwen se yon sòlda ameriken

I am an American soldi

Mwen se yon teknisyen medikal.

I am a medic.

mwen sòti an ayiti

I come from haiti

mwen sòti an dominikani

I come from the domini

mwen sòti ayiti

I come from haiti

mwen swaf

I am thirsty

mwen swaf

I'm thirsty

mwen swete ke w wa amize byen.

Have a great time.

mwen ta renmen

I would like

mwen ta renmen

I'd like

Mwen ta renmen

I would

Mwen ta renmen

would

mwen ta renmen mande w yon bagay

I would like to ask yo

mwen ta renmen mande w yon kesyon sou tèren pyeje yo

I would like to ask yo

mwen ta renmen poze w kèk kesyon

I would like to ask yo

mwen te al nan sinema yè swa

I went to the movies l

mwen te ale nan yon fèt

I went to a party

mwen te gen abitid

I used to be

Mwen te genyen

I had

Mwen te genyen

had

mwen te konn

I used to be

mwen te la maten an

I was there this morni

mwen te pèdi li

I lost it

mwen te wè

I saw

mwen vann kat tichyen

I sell four puppies

Mwen vini

I am coming

Mwen vini

I come

mwen vle

I want

mwen vle

I want

Mwen vle

I want

mwenmenm

myself

mwenmenm

me

Mwens

Minus

mwens

minus

my sister

sè mwen

Myanma

Myanmar

mye

better

mye

better

myèl

bee

myèl

bee