Handbook of the Swatow Vernacular/On Dress

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Lesson XVIII.
on dress.

衫褲
Saⁿ-khòu
Clothes.
服色
Hók-sek
Coloured clothes.
Saⁿ
A coat.
𤍠衫
Zuáh-saⁿ
A Summer coat.
Hiûⁿ
A Winter coat.
長衫
Tn̂g-saⁿ
A long coat.
答背
Tah-pùe
袷子
Kah-kiáⁿ
A waistcoat.
身裡衫
Sin-tói-saⁿ
A shirt or singlet.
衫袖
Saⁿ-ńg
Sleeves.
衫袋
Saⁿ-tō
Pockets.
手布
Chhiú-pòu
手綢
Chhiú-tiû
Handkerchiefs.
手套
Chhiú-lap
Gloves.
Liú
Buttons.
鈕鈸
Liú-phāng
Button holes.
棕蓑
Tsang-sui
A rain coat, made of husk.
A hat.
帽子
Bō-kiáⁿ
小帽
Sié-bō
A cap.
氈帽
Chiⁿ-bō
A felt hat.
草帽
Tsháu-bō
A straw hat.
葵笠
Koíh-loíh
A bamboo-leaf hat.
頸領
Ãm-niáⁿ
A collar.
Khòu
Trowsers.
褲腿
Khòu-thúi
Leggings.
褲𰉗
Khòu-kuéh
Short trowsers.
褲頭帶
Khòu-thâu-tūa
A belt.
褲頭龍
Khòu-thâu-léng
A beltdo silk.
肚腰
Tói-ie
荷包
Hô-pau
A purse worn on the waist.
Buéh
Stockings.
烏布鞋
Ou-pòu-ôi
Shoes, black-cloth.
綴鞋
Tn̄g-ôi
Shoes, satin.
花鞋
Hue-ôi
Shoes, embroidered.
柴鞋
Tshâ-ôi
Shoes, wooden soled.
草鞋
Tsháu-ôi
Straw sandals.
鞋拖
Ôi-thua
Slippers.
Kiáh
Clogs.
Hia
Boots.
金器
Kim-khùi
Jewellery.
時鏢
Sî-pie
A watch.
Liēn
A chain.
戒指
Chhiú-chí
A ring.
手環
Chhiue-huân
A bracelet.
耳鈎
Hĩⁿ-kau
An ear-ring.
Téng
An official button.
綉花
Siù-hue
Embroidery.
Sìⁿ
A fan.
雨傘
Hõu-sùaⁿ
An umbrella.
穿衫褲
Chhēng-saⁿ-khòu
To dress.
脫衫褲
Thǹg-saⁿ-khòu
To undress.
換衫褲
Uāⁿ-saⁿ-khòu
To change clothes.
打扮
Tá-pān
To dress prettily.
排塲
Phâi-chhiâng
Gorgeous, well dressed.
君子
Kun-tsṳ́
Gentlemanly.
Tsu
Beads.
Niáⁿ
A (c.)[1] of a coat &c.
Tiôu
A (c.) of trowsers, belt, collar, handkerchief &c.
Liáp
A (c.) of a button, (coat or official &c.)

  1. (c.) Stands for classifier.