Henry VIII (1925) Yale/Index

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

INDEX OF WORDS GLOSSED

(Figures in full-faced type refer to page-numbers)


a': 4 (I. i. 63)

abhor: 50 (II. iv. 79)

abject object: 7 (I. i. 127)

advertise: 54 (II. iv. 176)

allay: 35 (II. i. 152)

alleciant: 71 (III. ii. 177)

allow'd: 15 (I. ii. 83)

an: 78 (III. ii. 376)

angels' faces: 62 (III. i. 144)

an't: 57 (III. i. 16)

appliance: 7 (I. i. 124)

apt: 52 (II. iv. 120)

as: 57 (III. i. 7)

avaunt, the: 42 (II. iii. 10)

avoid: 98 (V. i. 85)

baiting: 114 (V. iv. 87)

beaten . . . out of play: 22 (I. iii. 44, 45)

beholding: 25 (I. iv. 41)

Bevis: 3 (I. i. 38)

blister'd: 22 (I. iii. 31)

bombards: 114 (V. iv. 87)

book: 7 (I. i. 122)

bores: 7 (I. i. 128)

bound: 16 (I. ii. 112)

bow'd, three-pence: 43 (II. iii. 36)

brazier: 112 (V. iv. 43)

broken with: 96 (V. i. 47)

by: 49 (II. iv. 47)

camlet: 114 (V. iv. 95)

capable of our flesh: 104 (V. iii. 11, 12)

carriage: 62 (III. i. 160)

carry it so: 16 (I. ii. 134)

challenge: 50 (II. iv. 75)

chambers: 26 (I. iv. 49 S. d.)

changes: 90 (IV. ii. 82 S. d.)

cheveril: 43 (II. iii. 32)

chine: 112 (V. iv. 27)

chronicles of my doing: 15 (I. ii. 74)

clinquant: 3 (I. i. 19)

Clotharius: 21 (I. iii. 10)

clubs: 113 (V. iv. 54)

Colbrand: 112 (V. iv. 23)

collars of esses: 83 (IV. i. 36 S. d.)

colour: 9 (I. i. 178)

colt's tooth: 22 (I. iii. 48)

combination: 9 (I. i. 169)

commends: 44 (II. iii. 61)

compell'd fortune: 45 (III. iii. 87)

comptrollers: 23 (I. iii. 67)

conceit: 45 (II. iii. 74)

conclave, holy: 40 (II. ii. 100)

confederacy: 12 (I. ii. 3)

confirmation: 110 (V. iii. 173)

congee: 90 (IV. ii. 82 S. d.)

contrary: 64 (III. ii. 26); 71 (III. ii. 183)

contrary, on the: 29 (II. i. 15)

convented: 96 (V. i. 52)

cope: 15 (I. ii. 78)

count-cardinal: 9 (I. i. 172)

covent: 88 (IV. ii. 19)

cow, for a: 112 (V. iv. 28)

cross: 72 (III. ii. 215)

cum privilegio: 22 (I. iii. 34)

cure: 25 (I. iv. 33)

current music: 22 (I. iii. 47)

dare: 75 (III. ii. 283)

deriv'd: 48 (II. iv. 30)

device and practice: 10 (I. i. 204)

digest: 66 (III. ii. 53)

discovers: 106 (V. iii. 71)

dispos'd: 16 (I. ii. 116)

emballing: 44 (II. iii. 47)

envious: 30 (II. i. 45)

envy: 61 (III. i. 112)

equal: 40 (II. ii. 108)

estate: 38 (II. ii. 70); 97 (V. i. 74)

evils: 32 (II. i. 67)

example: 15 (I. ii. 90)

exclamation: 14 (I. ii. 52)

exhalation: 73 (III. ii. 227)

fail, upon our: 17 (I. ii. 145)

faints me, it: 46 (II. iii. 103)

fashion: 94 (IV. ii. 160)

fetch in: 5 (I. i. 80)

fierce: 4 (I. i. 54)

fil'd: 70 (III. ii. 172)

file: 13 (I. ii. 42)

fire-drake: 112 (V. iv. 46)

fit o' the face: 20 (I. iii. 7)

flaw'd the league: 6 (I. i. 95)

fool and feather: 21 (I. iii. 25)

force: 63 (III. ii. 2)

fore-skirt: 46 (II. iii. 98)

fortunes, both my: 93 (IV. ii. 142)

front: 13 (I. ii. 42)

gap and trade: 96 (V. i. 36)

Garter: 114 (V. v. S. d.)

gave: 108 (V. iii. 109)

gives way to: 64 (III. ii. 16)

God's dew: 50 (II. iv. 78)

government: 52 (II. iv. 136)

great in admiration: 116 (V. v. 43)

guarded: 1 (Pro. 16)

Guy, Sir: 112 (V. iv. 23)

hair, in her: 83 (IV. i. 36 S. d.)

hand: 75 (III. ii. 300)

hand, made a fine: 113 (V. iv. 76)

happily: 87 (IV. ii. 10); 98 (V. i. 85)

hardly conceive: 16 (I. ii. 105)

h'as: 23 (I. iii. 59)

have-at-him: 39 (II. ii. 85)

having: 43 (II. iii. 23); 70 (III. ii. 160)

head: 33 (II. i. 108)

him in eye: 3 (I. i. 30)

holidame: 99 (V. i. 117)

hulling: 54 (II. iv. 197)

ill husband: 69 (III. ii. 143)

in: 51 (II. iv. 101)

incens'd: 96 (V. i. 43)

Indian, strange: 112 (V. iv. 35)

indifferent: 48 (II. iv. 15)

indurance: 99 (V. i. 122)

instant: 11 (I. i. 225)

intend: 1 (Pro. 21)

issue: 15 (I. ii. 90)

issues: 75 (III. ii. 292)

item: 76 (III. ii. 321)

its: 3 (I. i. 18)

jaded: 74 (III. ii. 281)

keech: 4 (I. i. 55)

knock it: 28 (I. iv. 108)

larder: 111 (V. iv. 5)

late: 95 (V. i. 13)

leave: 91 (IV. ii. 94)

letters-patents: 73 (III. ii. 251)

level: 12 (I. ii. 2)

like: 6 (I. i. 100)

Limbo Patrum: 113 (V. iv. 69)

line, under the: 112 (V. iv. 45)

little England: 44 (II. iii. 46)

lo you: 10 (I. i. 202)

longing: 13 (I. ii. 32)

loose: 34 (II. i. 127)

lop: 15 (I. ii. 96)

lose: 31 (II. i. 57)

Lucifer: 78 (III. ii. 372)

main: 72 (III. ii. 216)

make my play: 25 (I. iv. 46)

manage: 105 (V. iii. 24)

many-maz'd: 54 (II. iv. 183)

Marshalsea: 114 (V. iv. 92)

mate: 74 (III. ii. 275)

mean: 109 (V. iii. 146)

measure: 28 (I. iv. 106)

mere: 76 (III. ii. 330)

minister communication: 5 (I. i. 86)

mistaken: 10 (I. i. 195)

model: 93 (IV. ii. 133)

modest: 106 (V. iii. 69)

moe: 46 (II. iii. 97)

moiety: 12 (I. ii. 12)

Moorfields: 112 (V. iv. 34)

mortar-piece: 112 (V. iv. 49)

motions: 8 (I. i. 153)

motley coat: 1 (Pro. 16)

mud in Egypt: 46 (II. iii. 92)

music: 91 (IV. ii. 94)

nothing: 99 (V. i. 126)

objections: 76 (III. ii. 308)

of: 109 (V. iii. 136)

open, in: 79 (III. ii. 405)

opinion: 1 (Pro. 20)

opposing: 85 (IV. i. 67)

out of: 64 (III. ii. 13)

out-speaks: 69 (III. ii. 128)

pales: 114 (V. iv. 96)

panging: 42 (II. iii. 15)

papers: 5 (I. i. 80)

paragon'd: 56 (II. iv. 228)

par'd my present havings: 70 (III. ii. 160)

Parish-garden: 111 (V. iv. 2)

part of: 57 (III. i. 24)

parted: 103 (V. ii. 27)

Paul's: 111 (V. iv. 17)

pay the act of it: 71 (III. ii. 183)

Pepin: 21 (I. iii. 10)

period: 20 (I. ii. 209)

perk'd up: 43 (II. iii. 21)

perniciously: 31 (II. i. 50)

person: 53 (II. iv. 153)

pick: 114 (V. iv. 96)

pinked: 112 (V. iv. 51)

pitch: 37 (II. ii. 50)

plainsong: 22 (I. iii. 45)

pleasant: 28 (I. iv. 90)

pluck off: 43 (II. iii. 40)

porringer: 112 (V. iv. 51)

post with packets: 103 (V. ii. 31)

potent circumstances: 50 (II. iv. 74)

powers: 51 (II. iv. 111)

practices: 17 (I. ii. 127); 100 (V. i. 129)

præmunire: 77 (III. ii. 341)

presence: 57 (III. i. 17)

presence, i' the: 88 (IV. ii. 37)

presently: 18 (I. ii. 157)

primero: 95 (V. i. 7)

privity: 5 (I. i. 74)

prodigal: 115 (V. v. 13)

proportion: 100 (V. i. 130)

pursuivants: 103 (V. ii. 23)

quarrel: 42 (II. iii. 14)

rankness: 85 (IV. i. 59)

repeat your will: 12 (I. ii. 13)

return'd in his opinions: 66 (III. ii. 64)

right: 108 (V. iii. 103)

roads: 88 (IV. ii. 17)

round: 114 (V. iv. 86)

rub: 34 (II. i. 129)

running banquet: 24 (I. iv. 12); 113 (V. iv. 71)

Saba: 116 (V. v. 24)

sacring bell: 75 (III. ii. 296)

sad: 1 (Pro. 3)

salute: 46 (II. iii. 103)

Samson: 112 (V. iv. 23)

saw: 2 (I. i. 2)

sectary: 106 (V. iii. 70)

seeming: 51 (II. iv. 106)

self-drawing web: 4 (I. i. 63)

set, was: 59 (III. i. 73)

several: 29 (II. i. S. d.)

shrewd: 110 (V. iii. 177)

shrouds: 85 (IV. i. 72)

sick: 15 (I. ii. 82)

sign: 51 (II. iv. 106)

silenc'd: 6 (I. i. 97)

simony: 88 (IV. ii. 36)

slightly: 51 (II. iv. 110)

so: 70 (III. ii. 173)

sometimes: 54 (II. iv. 179)

sound: 102 (V. ii. 12)

spare your spoons: 110 (V. iii. 166)

spavin: 21 (I. iii. 12)

speak: 53 (II. iv. 164); 61 (III. i. 124); 88 (IV. ii. 32)

spleen: 18 (I. ii. 174)

spleeny Lutheran: 68 (III. ii. 100)

springhalt: 21 (I. iii. 13)

stand on: 99 (V. i. 123)

state: 1 (Pro. 3); 12 (I. ii. 8 S. d.); 55 (II. iv. 211)

stick them in our will: 15 (I. ii. 94)

stomach: 88 (IV. ii. 34)

stood to: 50 (II. iv. 84)

Strand: 113 (V. iv. 56)

sufferance: 42 (II. iii. 15)

suggestion: 88 (IV. ii. 35)

suggests: 9 (I. i. 164)

suit of pounds: 45 (II. iii. 85)

suns of glory: 2 (I. i. 6)

take you out: 28 (I. iv. 95)

talker: 39 (II. ii. 79)

tall stockings: 21 (I. iii. 30)

temperance: 7 (I. i. 124)

tender: 51 (II. iv. 114)

that: 3 (I. i. 88); 118 (Epil. 7)

top-proud: 8 (I. i. 151)

touch: 53 (II. iv. 153); 95 (V. i. 13)

trace: 65 (III. ii. 45)

tract: 4 (I. i. 40)

trembling: 15 (I. ii. 95)

understand: 22 (I. iii. 32)

unhappily: 28 (I. iv. 89)

unpartial: 40 (II. ii. 107)

unthink your speakng: 51 (II. iv. 102)

us'd: 63 (III. i. 175)

venom'd: 7 (I. i. 120)

vouch: 8 (I. i. 157)

vouchsafe: 44 (II. iii. 43)

way: 95 (V. i. 28)

ween: 100 (V. i. 136)

weigh: 99 (V. i. 125)

weigh out: 60 (III. i. 87)

well said: 25 (I. iv. 30)

wife, way I am: 58 (III. i. 38)

will: 15 (I. ii. 94)

withal: 69 (III. ii. 131)

work: 113 (V. iv. 63)

working: 1 (Pro. 3)

worship: 4 (I. i. 39)

wrought: 76 (III. ii. 312)

York-place: 86 (IV. i. 94)