National Anthem of the Republic of China

From Wikisource
Jump to: navigation, search

Original lyrics[edit]

三民主義,吾黨所宗,
以建民國,以進大同。
咨爾多士,為民前鋒;
夙夜匪懈,主義是從。
矢勤矢勇,必信必忠;
一心一德,貫徹始終。

Pinyin[edit]

Sānmín Zhǔyì, wú dǎng suǒ zōng,
Yǐ jiàn Mínguó, yǐ jìn Dàtóng.
Zī ěr duō shì, wèi mín qiánfēng;
Sù yè fěi xiè, Zhǔyì shì cóng.
Shǐ qín shǐ yǒng, bì xìn bì zhōng;
Yì xīn yì dé, guànchè shǐ zhōng.

English translation[edit]

Three Principles of the People,
The fundament of our party.
Using this, we establish the Country for the People;
Using this, we advance into a state of total peace.
Oh, you, warriors,
For the people, be the vanguard.
Without resting day or night,
Follow the Principles.
Swear to be diligent; swear to be courageous.
Obliged to be trustworthy; obliged to be loyal.
With one heart and one virtue,
We carry through until the very end.