Page:A Grammar and Vocabulary of the Language of New Zealand.djvu/141

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.

( 127 )

THE CREED.

  1. Sometimes this word is aspirated as kohúdu.
1. E róngo ána ra óki 'au ki te méa, ko Jihóva ra óki to tátu Atúa, I believe in the God Jehovah,
2. Ko te Matúa o múa ra óki ía, ko te Matúa waka éra éra, The Father Almighty,
3. Nánara ókite máhinga katóa tánga o te rángi, me te wenúa. Maker of heaven and earth.
4. Ka róngo ra óki 'au ki a Jízus Kraist; kóia ra óki te Tamaiti 'náke 'nake o táua nei Atúa, I believe in Jesus Christ, his only Son our Lord,
5. Na te táhi wahíne takakau, ko Méri, ra óki ía; na te Waidúa Atúa ra óki i waka tó ai i waka é'hápu ai ki a táua nei wahíne. Ná! ka, é'hapu, ná! ka wánau. Who was conceived by the Holy Ghost; born of the Virgin Mary;
6. Na! Ka máte ra óki táuanei Tamaiti i to Pontius Paileti ránga tíra tanga. Suffered under Pontius Pilate;
7. E koúdu[1] ra óki ia; [e méa wére wére ra óki tóna tángata i dúnga i te táhi tárawa rákau. Na! e méa títi óna dínga dínga, óna wáewáe i te wáo.] Na! ka máte ra óki. Was crucified, dead,
8. Koá tai ra óki te Túpapaku ki te hána. And buried.