Page:A pronouncing and defining dictionary of the Swatow dialect, arranged according to syllables and tones.djvu/110

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
There was a problem when proofreading this page.
86
dictionary of the swatow dialect.

smells so as to scent the whole place. tâng chiⁿ bōi kàu ien, tâng ien bōi kàu chàu; sells it from the time it is prime till it becomes tainted and from the time it becomes tainted till it is rotten. màiⁿ thiaⁿ i kâi chàu ūe; do not listen to his obscene talk. to ŭ cêk cho̤h chàu sṳ̄; there is always some nasty affair on hand. bŏi phang bŏi chàu; it has no odor. hó̤ ûn cē hieⁿ-châ lâi phek tīo chàu-khì; burn some incense to drive away the unpleasant odor.

chàu9556413 Principles; rules of conduct.
cak-chàu; fixed rules of conduct. sêng-peh kâi cak-chàu; as firm as a pine tree. piaⁿ-sng kâi cak-chàu; chaste as ice.

chàu95415713 Dry, parched.
kang-chàu; dried up. chùi kang-chàu; the mouth parched. âu-lêng kang-chàu; the throat dry and husky. chùi ko-chàu; the mouth dry. chàu-jîet kâi mûeh m̄-hó̤ cîah; do not eat things which make the mouth dry. chùi-lîm-phûe cio-chàu; parched lips.

chàu95415713 Hasty; harsh.
kip-chàu; testy. chàu-pău; prone to anger. chàu-chàu pău-pău. hot tempered. phû-chàu; hasty; touchy, phû-chêng chàu-khì; irrasible. cêk-kṳ́ cêk-tŏng phû-phû chàu-chàu, chŵn m̄ thîm-cĕⁿ; at the least thing he flies into a rage and there is no pacifying him. sim lăi cio-chàu; in a rage. àu-chàu; quick-tempered; out of temper.

châu789608 To shift; to move things.
m̄ cìaⁿ, tîeh châu i cìaⁿ; it is not set squarely, and must be moved about till it is. lêng-ūaⁿ châu-pàng hṳ́ kháu; shift it back and set it outside the door again. íⁿ châu khṳ̀ cē; move the chair a little farther off. chn̂g châu-bûa; move the table nearer.

châu9558511 A canal; a channel.
châu un; a thoroughfare for boats. châu hô̤; the Grand Canal. châu cûn; a transport boat. châu-un cóng-tok sĭ cóng kẃn châu-hô̤ tang kâi châu-cûn un-cài nîe-bí kâi sṳ̄, īa siet ŭ châu-tău hun lí; the Imperial Commissioner of grain controls the transport of grain through the Grand Canal, and appoints deputies who assist him in his office.

châu955727 A revisory judge, or judge of appeals.
cía sĭ thíen-châu ŭ mĕng kâi; this is what the gods have commanded.

châu37478 A haunt; a resort; a retreat.
cí kâi sĭ i kâi châu-hŵt; this is his lurking place. châu-hŵt kien-kù căi; his den was very secure. châk-châu; a robber's resort. sĭang-kó châu-kṳ; an ancient haunt.

chāu37304 A hubbub.
chāu-nău; clamor. chāu-jíang; altercation. tăi chāu-nău cêk tieⁿ; a great uproar. i ke lāi m̄ hûa, ē-ē chāu-chāu nău-nău; they are not a harmonious family, they have a row every now and then. kío-thà kàu i chāu-chāu nău-nău; incited them on till they came to have a regular brawl. i hiaⁿ-tĭ-kíaⁿ thiaⁿ nâng kà-so, cĭu chāu-chāu nău-nău; the brothers listened to those who would set them at variance, and so had a row. cìeⁿ-seⁿ cĭu tì-kàu chāu-nău, m̄ hiah; thus it was that there was a continual rumpus. khǹg-kòi i màiⁿ chāu-nău; advised him to make no disturbance.

— che —

che5291 A fork; to fork up.
khîa che; to hold a fork. ngṳ̂n che; a silver fork. thih che; iron forks. sa gé che; a three tined fork. nŏ̤ gé che; a two pronged fork. cêk ki che; a fork. cêk hù to̤ che; a set of knives and forks. nĭaⁿ-hóⁿ che; a pitch fork. hóⁿ m̄ cĭeⁿ che bô̤ ta i ûa; if the tiger does not rear at the pitch-fork, nothing can be done with him. cham che lō thâu; cross roads. mêⁿ che; mischievous sprites which roam at night. pue che; the play of throwing up tridents and catching them. che khí lâi; take up with a fork. che m̄ khí; could not take it up with the fork. che tōa kò̤ cē; fork up a bigger piece. che tîeh seⁿ-kut; stuck the prong into a bone.

che5487 To send as an envoy; an envoy.
che-hîah; an official underling. tng che; to act as an envoy. che sṳ̄; the business on which one is sent. koi-che; a policeman. ngŵn che; the first constable sent. pháu kiaⁿ che; a commission to the capital. che sêng; official messengers. khim-che; an ambassador, khim-che tăi chîn; a legate. pàng tōa khim-che; to send an envoy. cwn che i khṳ̀; send him especially for this. pí che; a messenger under discipline.

ché40644 To haul.
ché lâi ché khṳ̀; haul to and fro. la-la ché-ché; pull and haul. múaⁿ-tī-kò̤ théng la-ché; rake and scrape everywhere. la-ché m̄ lâi; could not rake and scrape enough