Page:Assembly of kosovo trans s 2007 05 31 al.djvu/2

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page needs to be proofread.


RENDI I DITËS:

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të 10 e 11 majit 2007, 2. Koha për pyetje parlamentare, 3. Interpelanca e kryeministrit, Agim Çeku, sipas kërkesës së Grupit Parlamentar të ORA-s, 4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, 5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për statusin civil, 6. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për regjistrat e statusit civil, nr. 46/2004, 7. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transportin rrugor, 8. Shqyrtimi i Raportit të Qeverisë së Kosovës për punën njëvjeçare 2006, 9. Debat për rininë në Kosovë, 10. Debat lidhur me ndryshimin e tarifave dhe të politikave në sektorin e energjisë, 11. Shqyrtimi i Rekomandimit të Komisionit për Ekonomi, Tregti dhe Industri për emërimin e anëtarëve të Komisionit të Konkurrencës, 12. Shqyrtimi i Propozimit të Komisionit për Bujqësi, Pylltari e Zhvillim Rural për formimin e Këshillit të Ujërave, 13. Shqyrtimi i Rekomandimit të Komisionit për Çështje Gjyqësore, Legjislacion dhe Kornizë Kushtetuese lidhur me Projektligjin për ndërmjetësim, 14. Shqyrtimi i Rekomandimit të Komisionit për Shërbime Publike, Administratë Lokale dhe Media lidhur me Raportin e Komisionit të Pavarur për Media, 15. Shqyrtimi i Rekomandimit të Komisionit për Çështje Gjyqësore, Legjislacion dhe Kornizë Kushtetuese për emërimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues të Institutit Gjyqësor të Kosovës, 16. Shqyrtimi i Rekomandimit të Komisionit për Ekonomi, Tregti, Industri, Energjetikë, Transport dhe Telekomunikacion lidhur me Projektligjin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për energji, 17. Shqyrtimi i Rekomandimit të Komisionit për Ekonomi, Tregti, Industri, Energjetikë, Transport dhe Telekomunikacion lidhur me Projektligjin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, 18. Shqyrtimi i Rekomandimit të Komisionit për Ekonomi, Tregti, Industri, Energjetikë,Transport dhe Telekomunikacion dhe Komisionit Legjislativ lidhur me Projektligjin për adoptimin e Konventës së Këshillit të Evropës për krimin në fushën e kibernetikës. DNEVNI RED: 1. Usvajanje zapisnika sa predhodnih sednica od 10. i 11. maja 2007 gogine., 2. Vreme predviđeno za poslanička pitanja, 3. Interpelacija premijera Agima Čekua, na zahtev Parlamentarne grupe ORA, 4. Prvo razmatranje Nacrta zakona o ocenjivanju uticaja na životnu sredinu, 5. Prvo razmatranje Nacrta zakona o civilnom statusu, 6. Prvo razmatranje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o registrima o civilnom statusu br.46/2004, 7. Prvo razmatranje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o drumskom prevozu, 8. Razmatranje Izveštaja Vlade Kosova o jednogodišnjem radu (2006),