Page:Constitution Amendment Act 1984.djvu/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1930-1932).png


Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Afrika

Republic of South Africa


Government Gazette


As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Registered at the Post Office as a Newspaper


Prys   40c  Price
Plus AVB/GST
Buitelands  50c  Abroad
Posvry • Post Free
Vol. 229 Kaapstad, 6 Julie 1984

Cape Town, 6 July 1984

No. 9307


Kantoor van die Eerste Minister
No. 1459. 6 Julie 1984

Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 105 van 1984: Grondwetwysigingswet, 1984.

Office of the Prime Minister
No. 1459. 6 July 1984

It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 105 of 1984: Constitution Amendment Act, 1984.