Page:Constitution Amendment Act 1993.djvu/1

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1932–2000).svg


Republic of South Africa


Government Gazette

Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Afrika


Registered at the Post Office as a Newspaper As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
Vol. 336 Cape Town, 28 June 1993

Kaapstad, 28 Junie 1993

No. 14908


State President's Office
No. 1148. 28 June 1993
It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 82 of 1993: Constitution Amendment Act, 1993.

Kantoor van die Staatspresident
No. 1148. 28 Junie 1993
Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 82 van 1993: Wysigingswet op die Grondwet, 1993.