Page:Constitution of the Western Cape 1997 from Government Gazette.djvu/96

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page has been validated.
96     No. 18596
Staatskoerant, 15 Januarie 1998
 

Nomb. 1, 1998 uMgaqo-siseko weNtshona Koloni, 1997


Inhoud
No. Bladsy
No.
Koerant
No.
Goewermentskennisgewing
Kantoor van die Premier van die Wes-Kaap
Goewermentskennisgewing
31 Grondwet van die Wes-Kaap (1/1998): Goedkeuring 1 18596
Contents
No. Page
No.
Gazette
No.
Government Notice
Office of the Premier of the Western Cape
Government Notice
31 Constitution of the Western Cape (1/1998): Approval 1 18596Printed by and obtainable from the Government Printer, Bosman Street, Private Bag X85, Pretoria, 0001. Tel 323-9731 x 263, 269 or 273
Gedruk deur en verkrygbaar by die Staatsdrukker, Bosmanstraat, Privaatsak X85, Pretoria, 0001. Tel 323-9731 x 263, 269 of 273

18596—1