Page:First Lessons in the Tie-chiw Dialect.pdf/51

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.
38
 

VEGETABLES.

Cucumber
吊瓜
Tiou kue
Pumpkin
金瓜
Kim kue
Squash
冬瓜
Tang kue
Watermelon
西瓜
Si kue
Mustard
芥子
Kai chi
Bean
Taou
Turnip
菜頭
Chai taou
Cabbage
番茄藍
Hwan kă na
Onion
蔥頭
Chang taou
Garlic
蒜頭
Sŭng taou
Pepper
楜椒
Hou chie
Chilli
辣椒
Hiem chie
Potatoe
Hwan kuă
Yam
大薯
Toa chŭr
Rice
Bi

ARTICLES OF FOOD.

Rice
Pŭng
Cake
粿
Kuèy
Biscuit
Pia
Congee
Mue
Soup
Tŭng
Tea (leaf)
茶米
Tey bi
Tea
Tey
Water
Chui
Vinegar
Cʼhou
Spirits
Chiw
Wine
Chap
Milk
牛乳
Gu ni
Butter
牛乳油
Gu ni yiw
Cheese
牛乳餅
Gu ni pia
Egg
Nŭng
Sugar
Tŭng
Molasses
糖水
Tŭng chui
Salt
𪉩
Yiam
Beef
牛肉
Gu bă
Pork
猪肉
Tŭr bă
Fowl
Koi
Fish
Hŭr
Bread
麵包
Mi paou