Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/1008

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


2684 PARCEL POST CONVENTION-HUNGARY. Ju1), 8 . 1928. A~.t 16, 1928. Requests for infor· 2. A fee may be ch~ed, at the !Dation. • fth •. option 0 ~ country 0 ongm, on a request for information as to the disposal of an ordinary parcel and also of an insured parcel made after it has been posted if tha sender has not already paid the special fee to obtain an advice of delivery. A fee may also be charged, at the option of. the country of origin, in connection with any complaint of any irregularity which prima facie was not due to the fault of the Postal Service. Mar1dngofrequests. 3. When an advice of delivery Indemnity. is desired, the sender or office of origin shall write or stamp on the parcel in a conspicuous manner, the words, "Return receipt re- quested", "Advice of delivery requested", or boldly, the letters "A. R.". XII. INDEMNITY . Allowance to sender. 1. Except in cases of loss or damage through force majeure (causes beyond control) as that term is defined by the legal de- cisions or rulings of the country in the service of which the loss or damage occurs, when an in- sured parcel has been lost, rifled, or damaged, the sender, or other rightful claimant, is entitled to an indemnity correspondin~ to the actual amount of loss, nfling, or damage, based on the actual value at the time and place of mailing of the lost, rifled or damaged article, unless the toss, rifling, or damag~ has arisen from the fault or negligence of the sender or the addressee or of the representative of either or from the nature of the article, provided that the in- demnit;r shall not exceed the sum for whlCh the required insurance fe~ .was paid in the country of ongm. Agreement 0(, (or In the absence of special agree- delivery in country not h a party bereto. ment to the-contrary between t e countries involved (which agree- 2. A felvev6 orszll.gnak joga van dijat szedni a Kozons6ges va.gy 6rt6knyilvwtltssal ellatott csomag sorsllllak meglillapiU.sa irllllt a postara adas utll.n beadott kerelemert, felt6ve, hogy a felad6 a t6rtivevenyert jar6 kUlon dijat meg nem fizette meg. A felvev6 orsZ8.g igaz~atasllllak jo~a van azonfeftU diJat zedni mmden oly szabaIytalansag miatt tett panaszert, amely nyilvim- val6an nem a postaszolgaIat hibajllllak tudhat6 be. 3. Tertiveveny kerese eset6n a felad6 vagy a felvev6 hivatal a csoma.gra szembet1lnl>en a ko- vetkezl> szavakat irja vagy nyomja: "Return receipt re- ~uested" (Tertivevenyt kerek) I Advice of delivery requested" (Kezbesit6si ertesit6st kerek), vagy egyszeriien az "A. R ." betiiket. XII. 1 .U.RTERITES. 1. Valamely erteknyilvanitas- sal ellatott csomag elveszese, kifosztasa vagy megseriilese eset6n a felad6nak vagy mas jogosult felsz6lal6nak kart6ritesre van joga. A kart6rites megfelel az e veszes, kifosztas vagy meg- seriil6s t6nyleges 6rtek6nek, amelyet a postara adas idej6nek 6s helyenek fisYelembeveteIevel kell kiszll.mitanl. Nem jar kar- terites, ha a csomag elveszeset, kifosztasat vagy megseriileset erl>hatalom okozta, amely fogal- mat annak az orszll.gnak tor- venyes hataroza tai vagy sza- b8.lyai szerint kell meg8.llapitani, amelynek szolgaIataban az el- veszes tortent. Hasonl6kepen nem jar karterites, ha az elveszes, kifosztas vagym~gserUles a felad6, vagy a cimzett, iIIetve ezek meg- bizottja hibaja vagy hanyagsaga folytllll 8.lltell> , vagy ha az a targy termeszeteb61 szarmazott. A karterites nem haladhatja meg azt az oBSzeget, amely utllll a felvevl> orszagban a biztositasi dijat lefizettek. EllenkezlS megaIIapodas hian- yaban, amely iratv8.ltas utjan is Iehetseges, egyik orszag sem fizet