Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/1009

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


Jul1' 8, 1928. August 16, 1928. 2685 PARCEL POST CONVENTION-HUNGARY. ment may be made through correspondence) no indemnity will be paid by either country for the loss, rifling, or damage of transit insured parcels, that is, insured parcels originating in one of the two contracting countries or a third country addressed for delivery in some other country not a_ j>arty to this Convention. 2. Neither Administration is bound to pay indemnity in case of loss or damage due to force majeure under any particular definitions of that term unless the other Administration will assume liability reciprocally un- der the same definitions of the term, although either country may at its option and without recourse to the other country, pay indemnity for losses or dam- ages occurring through force'ma- jeure under any definition of that term. 3. In case an insured parcel originating in one country and addressed for delivery in the other country is forwarded or returned from the country of original ad- dress to a third country, the right- ful claimant shall be entitled to only such indemnity, if any, for any loss, rifling, or damage which occurs subsequent to the redis- patch of the parcel in the country of original address, as the country in which the loss, rifling, or dam- age occurred is willing or obliged to pay under any agreement in force between the countries di- rectly involved in the forwarding or return. Either country ad- hering to this Convention which improperly forwards an insured parcel to a third country, shall be responsible therefor to the extent of the liability of the country of origin to the sender within the limit of indemnity fixed by this Convention. 4. No application for indem- nity will be entertained unless a claim or an initial inquiry, oral or written. shall be filed by claimant 54835°-29-PT 2-64 karteritest az ~rteknyilvanitassa.! ellatott atmenlS csomagok elve- sz~e, kifosztAsa vagy megseruI6se eseten, azaz ama csomagok utan, amelyet az egyik szerz(SdlS orszag- ban vagy egy harmadik orszag- ban adtak fel ffi amely as egyik szerzlSdlS orszagon keresztiil egy a szerz(Sd~ben r~zt nem vevlS orszaba sz61. 2. Egyik igazgatas sem koteles Je~~ by force ma- karterit~t fizetni abban az eset- ben, ha az elveszffi vagy a kar erlShatalomnak folyomanya~ pedig e fogalomnak barmely kiilonleges magyarazata szerint -, kiveve, ha a masik igazgatas a fenti fogalomnak ugyanazon &- telmez~e szerint viszonosan ko- telezettseget v8.lla.!. Mindazon8.l- tal mindegyik igazgatas tetz~ere van bizva, hogy-a masik igaz- gatas ellen va.!6 visszkereset ng- kiil-az er6hatalomb6l eredlS el- vesz~ert vagy k8.r~rt k8.rMri~t fizesseD. ffi pedig e fogalomnak barmely ertelmez~e szerint. dd 3H Jt.dJ( 6n k Parcels forwar e to . a egy a szerzv v orsz<060 8 third country. egyik6b61 eredlS ffi a masikba. sz616 ~rteknyilvanitassal ellatott csomagot egy harmadik orszagba utan- vagy viszszakiildenek, a jogos karig~ny16nek az~rt az elve- szesert, kifosztasert vagy s~riil~ sert, ami az eredeti rendeltetesi orszag 8.ltal tortent tovabbkiildffi utan 8.llt eM, csak olyan karteri- tesre van igenye, amelyet az az orszag, ahol az elveszes, kifosztas, vav megseriiles tortent, fizetni haJland6 vagy amelyre ez az orszag a jelen szerzc5desben r~ sztvevc5 es az utanilletve vissza- kiildest foganatosit6 orszaggal kO- tott meg8.llapodas ertelmeben fize- tni koteles. A jelen szerzlSdesben resztvevc5 orszagok, amennyiben valamely erteknyilvanitassal ella- tott csomagot szab8.lyellenesen egy harmadik orszagba tovabb- kiildtek, ezert a csomagert-az eme szerzlSd~ben meg8.llapitott- karterites kereten beliil-olyen felelc5sseggel tartoznak, mint ami- lyennel a felvevlS orszag tartozik a felad6val szemben. 4. A karteritesi kerelmet csak Claim to be tiled. akkor targyaljak, ha a panaszos vagy kepviselc5je karigenyet vagy panaszat az ereknyilvaniM.ssal