Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/1054

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


2730 ARBITRATION TREATY--ALBANIA. OCTOBER 22, 1928. ARTICLE II Subjects not In- The provisions of this treaty cluded. shall not be invoked in respect of Ratification. any dispute the subject matter of which (a) is within the domestic juris- diction of either of the High Contracting Parties, (b) involves the interests of third Parties, (c) depends upon or involves the maintenance of the traditional attitude of the United States con- cerning American questions, com- monly described as the Monroe Doctrine, (d) depends upon or involves the observance of the obligations of Albania in accordance with the Covenant of the League of Na- tions. ARTICLE III The present treaty shall be ratified by the President of the United States of America by and with the advice and consent of the Senate thereof and by Albania in accordance with its constitu- Exchanl(e ot ratiflca. tionallaws: . tions, and duratIOn of The ratificatIOns shall be ex- treaty. changed at Washington as soon as possible, and the treaty shall take effect on the date of the ex- change of the ratifications. It shall thereafter remain in force continuously unless and until terminated by one year's written notice given by either High Con- tracting Party to the other. Slgna\ure.q. . In faith whereof the respective Plenipotentiaries have signed this treaty in duplicate in the English and Albanian languages, the En~­ lish text to have authority III case of conflict between the two texts, and hereunto affixed their seals. Done at Washington the twenty-second day of October in the year one thousand nine hun- dred and twenty-eight. NYJE II Provizionet e keti.j trakteti nnk do te meren ner sy per as nunje zihje (a) e cila hyn ne sheshet e gjyqeve ('juridiction-eve') te bren- deshrne te njeres ose tjatres nga te dy Palet Kontraktonjese te Larta, (b) e cila cinon interesat e nje pale te trete, (c) e eila cinon qendrimin e zakoneshm te Shteteve te Bash- kuara mi ~eshtje Amerikane, qen- drim i njohur pergjitherisht me emerin Doktrina e Monroe-s, (d) e cila cinon detyrat qe Shqiperia ka mare persiper si pas Lidhjes se Kombeve. NYJE III Trakteti i tanishme do t' rati- fikohet prej Presidentit te Shte- teve te Bashkuara t' Amerikes me keshillen dhe pelqimin e Senatit amerikan dhe prej Shqi- perise si pas kanuneve konstitu- cionale te saj. Ratifikimet do t' ~kembehen ne Washington sa me shpejt qe te jet' e mundur, dhe Trakteti do te hyje ne fuqi qe diten e ~ke­ mbimlt te ratifikimeve. Pasan- daj do te mbetet pa pushuar ne fuqi ve~ ne qofte se mer funt dhe gjer sa te mare funt me te dhene shenim nje mot me pare, me te shkruar, nga njera prej te dy Paleve Kontraktonjese te Larta Pales tjater. Me bese ne te nderuarit e Nyjave te siperme, Perfaqeson- j~sit Fuqiplotte shenuan kete Traktet ne duplikate ne Gjuhet Inglisht.e dhe Shqipe, teksti in- glisht duke patur autoritetin ne rast ndryshimi ne mes to dy teksteve, edhe vune vulat e tyre. Bere ne Washin~ton mo 22 te Tetorit ne motin nJe-mij e nente- qint e njezet e tete. FRANK B KELLOGG [SEAL] F AYK KONITZA [SEAL]