Page:United States Statutes at Large Volume 45 Part 2.djvu/1058

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


2734 CONCILIATION TREATY-ALBANIA . OCTOBER 22, 1928. ,FacUlties to be fur· 'rhe Hi~h Contracting Parties n~~ 'h agree to urrus the Permanent International Commission with all the means and facilities re- quired for its investigation and reQ9rt. Time. etc.• for report. The report of the Commission shall be completed within one year after the date on which it shall declare its investigation to have begun, unless the Hi~h Con- tracting Parties shall limit or extend the time by mutual agree- ment. The report shall be pre- pared in triplicate; one copy shall be presented to each Government, and the third retained by the Commission for its files. Independent action The High Contracting Parties reserved. reserve tlie right to act inde-

aa.tification.

pendently on the subject matter of the dispute after the report of the Commission shall have been submitted. ARTICLE IV The present treaty shall be ratified by the President of the United States of America by and with the, advice and consent of the Senate thereof, and by Al- bania in accordance with its con- stitutions! laws. , Exchange of ratifiea· The ratifications shall be ex- tIons, and duration of • Treaty. changed at Washington as soon as possible, and the treaty shall take effect on the date of the exchange of the ratifications. It shall there- after remain in force continu- ouply unless and until terminated by one year's written notice Eiven by either High Contracting Party to the other. Signatures. In faith whereof the respective Plenipotentiaries have ~ed this treaty_ in duplicate in the English and Albanian languages, the Eng- lish text to have authority in case of conflict between the two texts, and hereun~ a.fIixed their seals. Done at Washingron the twenty-second day of October, in tbe year one thousand nine hundred and twenty-eight. Palet Kontraktonjese te Larta zotohen t'a perkrahin Komisionin Nerkombetar te Kurdohershem me gjithe menyrat dhe !ehtesirat e nevojshme per hetimin dhe raportin e tij. Raporti i Komisionit do te jet' i mbaruar ne nje mot e siper pas dates ne te cilen te kete dellaruar se hetimi ka nisur, vee;; ne qofte se Paler. Kontraktonjese te Larta i vene kufi kohes ose e zgjatin me pelqim te perbashket. Raporti do t' gatitet ne trish: nga nje cope do t'i paraqitet sicilesdo guverne, dhe cop a e trete do te mbetet ne duar te Komisionit per arkivat e tij. Palet Kontraktonjose te Larta rezervojne te drejten te veprojne ne menyre independente mi the- men dhe lenden e zibjes passi raporti i Komisionit t' u jete shtruar. NYJE IV Ky traktet do t' ratifikohet prej Presidentit te Shteteve te Bashkuara t' Amerikes me ke- shillen dhe pelqimin e Senatit amerikan dhe prej Shqiperise si pas kanuneve konstitucionale te sah Ratifikimet do t' e;;kembehen ne Washington sa me shpejt qe te jet' e mundur, dhe Trakteti do te hyje ne fU<Ji qe diten e e;;kem- bimit te ratifikimeve. Pasandaj do te mbetet pa pushuar ne fuqi, V69 ne qofte se mer funt dhe gjer sa te maro funt me te dhene shenim nje mot me pare, me te shkruar.; . .. nga njera prej te dy Paleve .K .ontraktonjese te Larta Pales tjater. Me base ne te nderuarit. e Nyjave te siperme, Perfaqeso- !tiesit Fuqiplotte shenuan kete Traktet ne dup1ikate ne Gjuhet Inglishte dhe Shqipe, teksti in- glisht duke patur autoritetin ne rast ndryshimi ne mes te dy teksteve, edhe vune vulat e tyro. Bere ne Washington me 22 te muajit Tetor ne motin nje- mij e nente-qint e njezet e tete. FRANK B KELLOGG [SEAL] F AlK KONITZA [SEAL]