Page:United States Statutes at Large Volume 49 Part 2.djvu/1670

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


3676 CO)fMERCIAL RELATIONS-CZECHOSLOVAKIA. The Ozechoslovak ~linister (Veverka) to the Secretary oj State (Hull) EXCELENCE, CESKOSLOVENSKE VYSLANECTVf, n'ashington, D.O ., 29. bfezna 1935. Odvolavaje se na nedavne rozhoyory 0 obchodnich vztazich mezi republikou Ceskoslovenskou a Spojenymi Staty Ameriekymi dovoluji si touto notou potvrditi svuj souhlas, ze dokud nebude sjednans koneena dohoda 0 obchodnich stycich mezi republikou Ceskosloven- skou a Spojenymi Staty Americk;Ymi, obchodni dohoda z 29. fijns 1923, prodlouzena dohodou z 5. prosince 1924, se doplni takto: 1. Pokud se tyee eel nnebo davek jnkehokoliv druhu uvnlenych na dovoz nebo vyvoz, anebo v souvislosti s temito, dale zpusobu jakym se podobna cIa a davky uvaluji, dOle pokud se tyee vsech pravidel a formalit, vztahujicich se na dovoz a vyvoz, dale pokud se tyee vsech zakonu anebo nnfizeni 0 zdaneni prodeje nebo spotfeby dovezeneho zbozi v tuzemsku budou knzdti vyhoda, prospech, vysada nnebo osyobozeni, ktere byly nebo mohly by byti v budouc- nosti poskytnuty repubIikou Ceskoslovenskou anebo Spojenymi Staty Americkymi jnkemukoIiv zbozi pochazejicimu z kterehokoliv tretiho sttHu nnebo ureenemu do kterehokoliv ti-etiho statu, poskyt- nuty ihned a bezpodminecne na podobne zbozi pochazejici z republiky Ceskoslovenske nnebo Spojenych Statu Americkych anebo urcene do repubIiky Ceskoslovenske nncbo do Spojenych Statu Americk~rch. 2. Jestlizc republika Ceskoslovenska nebo Spojene Staty Americke zavedou ancbo maji-li zavedenu pfhno neho nepfimo jakoukoliv formu kontroly devis budou je pronideti tnk, aby znjistily pfislus- nikum a obchodu druhe zeme slu~ny n spravedlivy podiI pri pNdeIu devis. 3. JestIize repubIika Ceskoslovenska nebo Spojcne Staty Americke zavedou anebo maji-Ii zavedenu jnkoukoIiv formu kvantitativniho omezeni nebo kontroly dovozu nnebo prodeje kterchokoliv zbozi nnebo zavedou-li na dovoz nebo prodej urciteho mnozstvi takoveho zbozi nizsi dovozni cIo nebo davku nez jest cIo nnebo dtivka na dovoz nad takove mnozstvi, budou s obchodem druh6 zeme slusne a sprnve- dIive zachazeti, poktid jde 0 rozvdeni mezi vyvozni zeme puvodne stanoveneho nebo jakymkoliv zpusobem zmeneI~eho celkoveho mnoz- stvi takoveho zbozi pfipusteneho k dovozu nebo k prodeji nnebo pfipusteneho k dovozu nebo k prodeji pri tnkovem nizsim cIe nnebo davee. 4. Vyhody nyni poskytovnne nebo ktere by mohly byti poskytnuty v budoucnosti republikou Ceskoslovcnskou nebo Spojenymi Staty Americkymi zemim s nimi sousedicim k usnadneni pohranicniho styklJ a vyhody plynouci z celni unie, jejimiz cleny by se moWa stliti bud republika Ceskoslovenska nebo Spojene Stt{ty Americke, vyjfmaji se z teto dohody. Republika Ceskoslovenska nebude se dovolavati ustanoveni tHo dohody, aby dosahla vyhod nyni poskytovanS'ch nebo ktere by mohly byti poskytnuty v budoucnosti Spojenymi Stfity Americk5r mi,