Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/599

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20, 1935 tory of any third country are or may hereafter be subject. The provisions of this paragraph shall not apply to taxes or charges levied in the Netherlands for the purpose of equalizing in some cases the differences in prices existing in the Netherlands and in foreign coun- tries. Any advantage, favor, privilege or immunity which has been or may hereafter be granted by the United States of America or the Kingdom of the Netherlands in regard to the above-mentioned matters, to a natural or manufac- tured product originating in any third country or consigned to the territory of any third country shall be accorded immediately and with- out compensation to the like prod- uct originating in or consigned to the territory the he Kingdom of the Netherlands the he United States of America, respectively. It is understood that so long as and insofar as existing law of the United States of America may otherwise require, the provisions of this Article, insofar as they would otherwise relate to duties, taxes or charges on coal, coke manufactured therefrom, or coal or coke briquettes, shall not apply to such products imported into the United States of America. If the law of the United States of America shall not permit the com- plete operation of the provisions of this Article with respect to the above - mentioned products, the Kingdom of the Netherlands re- serves the right to impose on such products originating in the United States of America, after Septem- ber 1, 1936, duties or charges other or higher than those imposed on like products originating in kender voorschriften of formali- teiten dan die, aan welke gelijk- soortige producten, met bestem- ming naar het gebied van eenig derde land, zijn of in de toekomst mochten worden onderworpen. De bepalingen van deze alinea zullen niet van toepassing zijn op belastingen of heffingen, welke in enkele gevallen in Nederland worden geheven, met het doel de verschillen op te heffen tusschen prijzen in Nederland en die in vreemde landen. Alle voordeelen, gunsten, voor- rechten of vrijdommen, welke door de Vereenigde Staten van Amerika of door het Koninkrijk der Nederlanden ten aanzien van de bovengenoemde aangelegen- heden zijn of in de toekomst mochten worden toegekend aan producten van bodem of nijver- heid, van oorsprong uit eenig derde land of met bestemming naar het gebied van eenig derde land, zullen onmiddellijk en zon- der compensatie worden toegekend aan de gelijksoortige producten van oorsprong nit of met bestem- ming naar het gebied respectieve- liik van het Koninkrijk der Nederlanden en van dat van de Vereenigde Staten van Amerika. Het is wel verstaan, dat, zoolang en voorzoover de thans bestaande wetgeving van do Vereenigde Sta- ten van Amorika zulks mocht vereischen, de bepalingen van dit Artikel, voor zoover zlj overigens betrekking zouden hebben op rech- ten, belastingen of heffingen op steenkool, daaruit vervaardigde cokes, of steenkool- of cokesbriket- ten, niet van toepassing zullen zijn bij den invoer van deze producten in de Vereenigde Staten van Amerika. Indien de wet- geving van de Vereenigde Staten van Amerika de volledige werking van de bepalingen van dit Artikel ten aanzien van bovengenoemde producten niet zal toelaten, be- houdt het Koninkrijk der Neder- landen zich het recht voor om, na 1 September 1936, deze pro- ducten, wanneer zij van oorsprong Coal, etc., imports. 1507