Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/613

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20 , 1935 1521 tions (1) relating to public secu- rity; (2) imposed on moral or humanitarian grounds; (3) de- signed to protect human, animal or plant health or life; (4) relating to prison-made goods; or (5) relat- ing to the enforcement of police or revenue laws. Nothing in this Agreement shall prevent either Government from assessing duties or taxes on cer- tain imported articles on the basis of arbitrary quantities in lieu of actual measurement, as required by laws in force on the day of the signature of this Agreement. ARTICLE XII In the event that either Govern- ment adopts any measure which, even though it does not conflict with the terms of this Agreement, is considered by the other Govern- ment to have the effect of nullify- ing or materially and considerably impairing any object of the Agree- ment, the Government which has adopted any such measure shall consider such written representa- tions or proposals as the other Government may make with a view to effecting a mutually satis- factory adjustment of the matter. If no agreement is reached with respect to such representations or proposals within thirty days after they are received, the Government maling them shall be free, within fifteen days after the expiration of the aforesaid period of thirty days, to terminate this Agreement in its entirety on sixty days' written notice. van dit Verdrag zich niet uitstrek- ken tot verboden of beperkingen: (1) betrekking hebbende op de publieke veiligheid, (2) ingesteld uit moreele of humanitaire over- wegingen, (3) beoogende de be- scherming van het leven of de ge- zondheid van mensch, dier of plant, (4) betrekking hebbende op goederen, in gevangenissen ge- maakt, of (5) met betrekking tot de ten uitvoerlegging van politie- wetten of wetten op de staatsin- komsten. Dit Verdrag belet geen van bei- de Regeeringen in eenig opzicht op grond van de op den dag van onderteekening van dit Verdrag van kracht zijnde wetten, rechten of belastingen te heffen van be- paalde ingevoerde producten op basis van een aangenomen norm, instede van feitelijke opnemingen. ARTIKEL XII Ingeval een van beide Regeerin- gen eenigen maatregel treft, welke, zonder met de bewoordingen van dit Verdrag in strijd te zijn, toch, naar de opvatting van de andere Regeering, het gevolg heeft, dat daardoor de waarde van eenige in het Verdrag getroffen voorziening l hetzij te niet wordt gedaan, hetzij wezenlijk en in belangrijke mate wordt verminderd, zal de Regee- ring, welke een dergelijken maatre- gel heeft getroffen, in overweging nemen alle schriftelijke vertoogen of voorstellen, welke de andere Regeering mocht indienen om tot eene wederzijds bevredigende re- geling terzake te geraken. Indien geen overeenkomst is bereikt met betrekking tot zoodanige vertoo- gen of voorstellen binnen dertig dagen nadat zij zijn ontvangen, zal de Regeering, welke deze heeft ingediend, de bevoegdheid hebben binnen vijftien dagen na afloop van het hiervoorgenoemde tijdvak van dertig dagen, dit Verdrag in zijn geheel schriftelijk op te zeggen met een termijn van zestig dagen. Duties based on arbitrary quantities in lieu of actual measure. ment. Adjustment of meas- ures impairing objects of agreement. Right to terminate.