Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/615

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20 , 1935 seas territories have granted or hereafter may grant to one another. ARTICLE XIV voordeelen welke die overzeesche gewesten elkander hebben ver- leend of in de toekomst mochten verleenen. ARTIKEL XIV Each Government reserves the right to withdraw or to modify the concession granted on any article under this Agreement, or to impose quantitative restrictions on any such article if, as a result of the extension of such concession to third countries, such countries obtain the major benefit of such concession and in consequence thereof an unduly large increase in importations of such article takes place: Provided, That be- fore either Government shall avail itself of the foregoing reservations, it shall give notice in writing to the other Government of its inten- tion to do so, and shall allow a period of not less than thirty days before such action is taken for reaching an agreement with respect thereto or with respect to such compensatory modifications of the terms of the present Agree- ment as may be appropriate. If at the end of the aforesaid period of thirty days a satisfactory agree- ment has not been reached, the Government which proposed to take such action shall be free to do so at any time thereafter and the other Government shall be free within fifteen days after such action has been taken to terminate this Agreement in its entirety on thirty days' written notice. ARTICLE XV The Kingdom of the Nether- lands embraces the Netherlands, the Netherlands Indies, Surinam, Elk van beide Regeeringen be- houdt zich het recht voor de voor eenig product, krachtens dit Ver- drag, verleende concessie in te trek- ken of te wijzigen, of voor eenig zoodanig product quantitatieve beperkingen in te stellen, indien, als een gevolg van de uitstrekking van een zoodanige concessie tot derde landen, laatstgenoemde lan- den het grootste voordeel van eene dergelijke concessie zouden genie- ten en dientengevolge een buiten verhouding groote toeneming van den invoer van een zoodanig pro- duct zou plaats vinden, met dien verstande, dat, alvorens een van beide Regeeringen van het hier- voorgenoemde voorbehoud ge- bruik maakt, Zij de andere Regee- ring schriftelijk in kennis zal stel- len van Haar voornemen zulks te doen en dat Zij, alvorens tot een dergelijken maatregel over te gaan, een termijn van met minder dan dertig dagen zal toestaan teneinde tot overeenstemming te geraken, hetzij over bedoelden maatregel, hetzij over eventueel in de bepa- lingen van dit Verdrag aan te brengen passende compenseerende wijzigingen. Indien aan het einde van het hiervoorgenoemde tijdvak van dertig dagen geen bevredi- gende overeenkomst is bereikt, zal het der Regeering, welke voor- stelde bedoelden maatregel te tref- fen, vrij staan op elk tijdstip daarna daartoe over te gaan en zal de andere Regeering de bevoegd- heid hebben binnen vijftien da- gen nadat zulk een maatregel is getroffen, dit Verdrag in zijn ge- heel schriftelijk op te zeggen met een termijn van dertig dagen. ARTIKEL XV Het Koninkrijk der Nederlan- den omvat Nederland, Neder- landsch-Indie, Suriname en Cu- Right to withdraw concessionsreserved. Previous notice in writing to be given. Termination of Agreement. Terms defined. 1523