Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/633

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20, 1935 LIJST I-Voortgezet Rechten Maatstaf Invoerrecht Tijdelijke Totaalnel. opcenen opeenten Ex 714 Inwendige verbrandings- en explosie motoren en on- derdeelen: 1) voor alle soorten auto- mobielen 2) voor spoorwegen, enz. 3) voor vaartuigen en vliegtuigen 745 Koelkasten en koelappara- ten voor huishoudelijk en commercieel gebruik (zoo- als omschreven in het Ne- derlandsch-Indisch Tarief van 29 Dec. 1933) en on- derdeelen Ex 761 Schrijfmachines en onderdee- len Ex 761 Reken- en optelmachines en onderdeelen 834 I en II Personen automobielen, vracht automobielen en autobussen: 1) personen automobielen 2) vracht automobielen en autobussen 836 I en II Automobiel-chassis en auto- mobiel onderdeelen: 1) voor vracht automobie- len en autobussen 2) voor personen automo- bielen 837 Toebehooren en uitrustings- stukken voor automobie- len waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde waarde wRaarde 20% 10% vrij ...... 12% 6% 20% 12% 12% 10% 6% 6% 30% --- - 18% 30% 18% 18% 20% 10% 30% 12% 6% 18% 12% 6% 18% 20% 10% 30% waarde 20% 10% 30% Seetie B Neder. landsch-Indio Volgnummer (Wet van 29 December 1933, Ned. Staats- blad No. 772) 1541 Artikelen