Page:United States Statutes at Large Volume 50 Part 2.djvu/641

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


NETHERLANDS-RECIPROCAL TRADE-DEC. 20 , 1935 LIJST II-Voortgezet Artikelen 1005(b) Touw en twijndraad (al dan niet samen- gesteld uit drie of meer strengen, elke streng samengesteld uit twee of meer garens), geteerd of ongeteerd, enkelvoudig of doorgeschoten, naar de waarde geheel of voor een overwegend gedeelte van Manilla (abaca), sisal, henequen, of andere harde vezels 1012 Poolweefsels, waarvan de pool de opper- vlakte hetzij geheel hetzij gedeeltelijk bedekt, en die naar de waarde geheel of voor een overwegend gedeelte ver- vaardigd zijn van plantaardige vezels, met uitzondering van katoen, en alle artikelen, afgewerkt of onafgewerkt, gemaakt of gesneden van zulke pool- weefsels, indien de pool gedeeltelijk gesneden en gedeeltelijk getrokken is 1407 (a) Bristol karton, zooals vervaardigd met een Fourdrinier- of een meer-cylinder ma- chine, wegend 8 Am. ponden of meer per riem en van een waarde van niet meer dan 15 dollarcent per Am. pond 1409 Strookarton en stroopapier, pakpapier in- begrepen, indien minder dan twaalf dui- zendste, maar niet minder dan acht duizendste inch dik, n.a.g. 1504 (b) (5) Hoeden als bedoeld in paragraaf 1504, indien bekend onder den naam "oogs- thoeden", en van een waarde van minder dan 3 dollar per dozijn 1552 Tabakspijpen met koppen van klei (meer- schuim niet inbegrepen), en met mond- stukken uit ander materiaal dan klei vervaardigd 1602 Aloe, in natuurlijken-, niet samengestel- den- en ruwen vorm, en waarvan de waarde of kwaliteit niet is verhoogd door verdrading, vermaling, verbrok- keling, persing, of eenig ander proces of behandeling, welke dan ook, buiten hetgeen vereischt is voor eene goede verpakking en de voorkoming van be- derf of achteruitgang in afwachting van de bewerking, en geen alcohol bevattende 1609 Gambier en extracten daarvan, geen al- cohol bevattende 1619 Kina- en andere basten waaruit kinine kan worden getrokken 1681 Mollevellen, onbereid 1684 Kapok, niet op eenige wijze bereid of bewerkt 1684 Sisal, niet op eenige wijze bereid of bewerkt 20% ad val. 30% ad val. 2 dollarcent per Am. pond en 10% ad val. 15% ad val. 124% ad val. 2% dollarcent per stuk en 30% ad val. vrij vrij vrij vrij vrij vrij Tariefwet van de Vereenigde Sta- ten van 1930 Paragraaf 1549 Rechten