Page:United States Statutes at Large Volume 71.djvu/863

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.
[71 Stat. 43]
[71 Stat. 43]
PUBLIC LAW 000—MMMM. DD, 1957

71 STAT.3

CONCURRENT RESOLUTIONS-AUG. 22, 1957

E-094647, Nee, Fred, also known as Nee Kao Hong. A-8956186, Pettersson, Sing Ye, also known as Sadie Sing Yee Pettersson (nee Romahn), (nee Wong), Sing Yee. A-9562348, Que, Cheng Sim. A-9825046, Reichel, Stefan. A-9542507, Siew, Wong. A-8055441, Stark, Simon. A-10052787, Sun, Chi Fong Tyen. A-10060432, Sun, Eeh-John. A-7243268, Svagna, Silvo. 0300-457385, Tan, Annie Hsu. A-7277350, Tang, Edward Yau Chien, formerly Wau Chien Tang. A-7143030, Tawil, Esther. A-6694206, Teng, Celia, or Celia Hsi-Lee Tseng, or Celia Marie Teng. A-7462147, Wu, Edith Hsiu-Hwei. A-6699876, Wu, Irene Hsueh. A-6986541, Yu, Alex Shih-Ge. A-10465773, Yung, Nee Shu. A-10465771, Ming, Wen Lyna Hsu. A-7882493, Yung, Richard Chih Shin. E-084466, Chang, Ming Wah. A-7174560, Chen Ming Li. A-7274978, Chu, David Bao-Shan. A-10436781, Chu, Foong Nan. A-7141139, Hsu, Immanuel C. Y, also known as Chung Yueh Hsu. A-7118843, Huang, Siu-Lien. 0300-401127, Kai, Chan. A-9562508, Kwee, Wah Kia. A-7837182, Liu, Hsing'Yueh ( F r e d). A-6848619, Sun, Hen Teh. A-6967368, Tao, Samuel Shao also known as Shao Ming Tao. A-7096300, Tso, Chih H u i or Sister Mary Evangelist Tso. A-6848002, Wang, Julia (nee Julia Chin Yun H o). A-7356395, Geng, George Yuen-Hsioh. A-10085249, Hsia, Chen. 173/427, Keung, Liu Chung. A-8996626, Kolumbic, Kresimir. 173/426, Liu, Suey H a r Lee. 173/428, Liu, Boy Foon (Betty). 173/429, Liu, Dung Koon ( J o h n). 173/430, Liu, Dung Non (Billy). 0300-288731, Liao, Suzanne also known as Liao Kia-Pao. A-10060260, Libe, Kalju. A-7279631, Pasztemak, Riza. A-8000633, Shannir, Kasim Ismail. 0300-467737, Tsing, Min-Ye. 0300-346587, Tsing, Su-Tsen. A-6258475, Wang, James Chia-Fang. 0300-458459, Yang, Helen Cheng Chao. 0300-^168334, Yen, Grace Chuin Ying. 0300-468332, Yen, Alice H u a Ying. A-0946127, Yen, Yang-Chu James. 0300-459487, Behrs, Amalie formerly Amalie Kiviranna (nee Amalie Pavel). A-10087975, Chien, Pien Kiang. A-9783058, Chin, Chi Tien. A-1693463, Fan, Paul Hsiu Tsu. A-1003405, Fan, Joyce Sik-Ho Wang.

B43