Search results

Jump to: navigation, search
Did you mean: noon realm
  • jraeṅ phgád phgaṅ pra yojna° oy Ṭál prades Khmaer jā Mahā Nagar. Bât Nôkôr Réach Som puŏk tévdda rôksa môha ksâtr yeung 'Aôy bân rung rœăng daŏy chŏy
    5 KB (509 words) - 20:25, 19 March 2012