Tamil Proverbs/ஒ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ஒ.

 1. ஒக்கப் பிறந்த தங்கை ஓலமிட்டு அழச்சே ஒப்பாரித் தங்கைக்குச் சிற்றாடையாம்.
  When one’s sister is weeping for a cloth, is it to be given to a woman who resembles her?

 2. ஒச்சியம் இல்லாத ஊரிலே பெண் வாங்கின கதை.
  The story of a man taking a girl to wife in a village inhabited by the shameless.

 3. ஒடிந்த கோல் ஆனாலும் ஊன்றுகோல் இருக்கவேண்டும்
  Though a broken one, a walking stick is necessary.

 4. ஒட்டிக்கொண்டு வந்தும் தட்டிக் கழிக்கிறான்.
  Though I cling to him, he repels me.

 5. ஒட்டினால் தொட்டிலிலும் கொள்ளும் ஒட்டாவிட்டால் கட்டிலிலும் கொள்ளாது.
  If compressed the crib will hold it, but if not even a bedstead will not contain it.

 6. ஒட்டினாலும் உழக்குப்பீர்ச் சென்கிறதா?
  Is it to say draw one ulak of milk though the animal is lean?

 7. ஒட்டைக்குப் பளுவு ஏற்றுகிறதுபோல.
  As a camel is loaded.

 8. ஒதி பெருத்துத் தூணாமா?
  Though the odina tree grow large, will it do for a pillar?

 9. ஒதி பெருத்தால் உரலாமா?
  Though the odina tree grow large, will it serve for a mortar?

 10. ஒதி பெருத்து என்ன, உபகாரம் இல்லாதவன் வாழ்ந்து என்ன?
  What avails the growth of an odina tree? Of what use is the prosperity of the ungenerous?

 11. ஒதியமரம் தூணாமோ? ஒட்டாங்கிளிஞ்சில் காசாமோ?
  Will an odina tree do for a pillar? will a broken oyster-shell pass as a coin?

 12. ஒதியமரமும் ஒரு சமயத்துக்கு உதவும்.
  Even an odina tree may prove useful on an emergency.

 13. ஒய்யாரக்கொண்டையாம் தாழம்பூவாம் உள்ளே மேயுமாம் ஈரும் பேனும்.
  Her tresses are graceful and ornamented with the flowers of the screw pine, but nits and lice breed therein.

 14. ஒரு உறையிலே இரண்டு கத்தியா?
  Are two swords contained in one sheath?

 15. ஒரு ஊருக்கு ஒரு வழியா?
  Is there but one way to a village?

 16. ஒரு கட்டு வைக்கோலைத் தண்ணீரிற் போட்டு எட்டு ஆள் கூடி இழுத்தாற் போல.
  As a bundle of straw that had been dipped in water was dragged along by eight persons.

 17. ஒரு கம்பத்தில் இரண்டு ஆனை கட்டுகிறதா?
  What, to tie two elephants to one pole?

 18. ஒரு காசு அகப்படுகிறது குதிரைக் கொம்பு
  To earn one cash is as difficult as to find a horse with horns.

 19. ஒரு காசு பேணின் இரு காசு தேறும்.
  One cash saved is two cash got.

 20. ஒருகாற் செய்தவன் இருகாற் செய்வான்.
  He who has done a thing once, may do it again.

 21. ஒரு காசு கொடாதவன் ஒரு வராகன் கொடுப்பானா?
  Will he who refuses to give a cash, give a pagoda?
  A Pagoda is a gold coin worth about seven shillings.

 22. ஒரு காசு என்ற இடத்தில் அழுகிறான்.
  He weeps when the word money is uttered.

 23. ஒருகுடம் பாலுக்கு ஒரு துளி புரை.
  One drop of butter-milk to a pot of milk.

 24. ஒரு குண்டிலே கோட்டை பிடிக்கலாமா?
  Can a fort be taken with one ball?

 25. ஒரு குலத்திற் பிறந்த தாமரையும் அல்லியும் ஒரே தன்மையுடையதல்ல அதுபோல ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்த சகோதரர் இருப்பார்கள்.
  The lotus flowers of a tank are not all of the same species, so the children of the same mother are not all alike.

 26. ஒரு கூடு முடைந்தவன் ஒன்பது கூடு முடைவான்.
  He who has platted one basket may plat nine.

 27. ஒரு கூடை கல்லும் தெய்வமானால், கும்பிடுகிறது எந்தக்கல்லை?
  If all the stones in a basket be gods, which shall I worship?

 28. ஒரு கை தட்டினால் ஓசை எழும்புமா?
  Can clapping be effected by one hand?

 29. ஒரு கை தட்டினால் ஓசை எழும்புமா, இருகை தட்டினால் ஓசை எழும்புமா?
  Can clapping be effected with one, or with both hands?

 30. ஒரு கை முழம் போடுமா?
  Can cubits be measured with only one arm?

 31. ஒரு கோபம் வந்து கிணற்றில் விழுந்தால் ஆயிரம் சந்தோஷம் வந்தாலும் எழும்பலாமா?
  When one has fallen into a well in a fit of anger, will a thousand joyous considerations help him out?

 32. ஒரு சட்டியிலே இரண்டு தைலம்.
  Two kinds of oil in one chatty.

 33. ஒரு சந்திப்பானை நாய் அறியாது.
  A dog does not know the vessels used on fast-days.
  Separate vessels are kept for special occasions, and also for different purposes on ordinary days, as for boiling milk &c.

 34. ஒரு சாண் காட்டிலே ஒரு முழத்தடி வெட்டலாமா?
  Can a stick a cubit long be cut in a grove a span high?

 35. ஒருதரம் விழுந்தால் தெரியாதா?
  Having fallen once are you not wiser?

 36. ஒருதலை வழக்கு நூலிலும் செவ்வை.
  An ex parte statement is straighter than a line.

 37. ஒரு தலைக்கு இரண்டு ஆக்கினையா?
  Are there two punishments for one head?

 38. ஒரு தாய் அற்ற பிள்ளைக்கு ஊரெல்லாம் தாய்.
  The whole village is mother to the motherless.

 39. ஒரு நன்றி செய்தவரை உள்ள அளவும் நினை.
  Think of those who have done you even one favour as long as you live.

 40. ஒரு நாட் கூத்துக்குத் தலையைச் சிரைத்ததுபோல்.
  Like shaving the head for a single day’s dance.

 41. ஒரு நாளைக்கு இகழ்ச்சி ஒரு நாளைக்குப் புகழ்ச்சி.
  One day blame, another day praise.

 42. ஒரு நாளைக்கு இறக்கிறது கோடி பிறக்கிறது கோடி.
  Ten millions are born, and ten millions die, daily.

 43. ஒரு நாளும் சிரிக்காதவன் திருநாளிலே சிரித்தான், திருநாளும் வெறுநாளாயிற்று.
  A man who had never laughed before, laughed on a festival day, consequently it became a common day.

 44. ஒரு நாளாகிலும் திருநாள்.
  Although only one day, it is a festival day.

 45. ஒரு பனை இரண்டு பாளை ஒன்று நுங்கு ஒன்று கள்ளு.
  One palmyra has two spathes, one yields fruit, the other toddy.

 46. ஒரு பானைச் சோற்றுக்கு ஒன்றே மாதிரி.
  One grain suffices to test a whole pot of boiled rice.

 47. ஒரு பிள்ளை பெற்றவளுக்கு உறியிலே சோறு நாலு பிள்ளை பெற்றவளுக்கு நடுத்தெருவிலே சோறு.
  The rice for a woman who has borne one child, is on the swinging tray, that of the woman who has borne four, is in the middle of the street.

 48. ஒருபிள்ளையென்று ஊட்டி வளர்த்தாளாம், அது செரியாக் குணம் பிடித்துச் செத்ததாம்.
  It is said that having only one child she fed it well, but that it died of indigestion.

 49. ஒரு புத்திரன் ஆனாலும் குரு புத்திரன் ஆவானா?
  Although he is an only son, will he become an obedient disciple?

 50. ஒரு பொருள் ஆகிலும் எழுதி அறி.
  Though only one item, note it.

 51. ஒரு மரத்துப் பழமா ஒருமிக்க?
  What! did one tree yield all this fruit?

 52. ஒரு மரத்துப் பட்டை ஒரு மரத்திலே ஒட்டுமா?
  Will the bark of one tree stick to another?

 53. ஒரு மரத்துக் கொம்பு ஒரு மரத்தில் ஒட்டாது.
  The branch of one tree will not stick to another.

 54. ஒரு மனப்படு, ஓதுவார்க்கு உதவு.
  Be single-minded, assist those that teach the Vedas.

 55. ஒரு மிளகுக்கு ஆற்றைக் கட்டி இறைத்த செட்டி.
  A merchant who dammed up and drained a river to recover a grain of pepper.

 56. ஒரு மிளகும் நாலு உப்பும் போதும்.
  One grain of pepper and four grains of salt will suffice.

 57. ஒரு முழுக்கிலே மண் எடுக்கிறதா?
  What! is it to take up the soil by diving once?

 58. ஒருமைப்பாடு இல்லாத குடி ஒருமிக்கக் கெடும்.
  A family divided against itself will perish together.

 59. ஒருவன் அறிந்தால் உலகம் அறியும்.
  If known to one, the world may know it.

 60. ஒருவன் அறிந்த ரகசியம் உலகத்தில் பரவும்.
  A secret known to one may spread through the world.

 61. ஒருவனுக்கு இருவர் துணை ஒருவனை அறிய இருவர் வேண்டும்.
  Two men may help one, two are necessary that one may be known.

 62. ஒருவரும் அறியாத உச்சித நாமன்.
  One of illustrious name unknown to any.

 63. ஒருவனைக் கொன்றவன் உடனே சாவான் பல பேரைக் கொன்றவன் பட்டம் ஆளுவான்.
  He who kills one person immediately suffers death, he who kills many is rewarded with a crown.

 64. ஒருவனாய்ப் பிறப்பது ஒரு பிறப்பாமா ஒன்றி மரம் தோப்பாமா?
  Is it worth being to be an only offspring? Is a single tree a tope a grove?

 65. ஒருவன் தலையில் மாணிக்கம் இருக்கிறதென்று வெட்டலாமா?
  May you cut off a man’s head because there is a ruby in it?

 66. ஒருவனாய்ப் பிறந்தால் தனிமை இருவராய்ப் பிறந்தாற் பகைமை.
  When only one is born there is loneliness, when two enmity.

 67. ஒருவர் அறிந்தால் இரகசியம் இருவர் அறிந்தால் பராசியம்.
  If known to one only it is a secret, if to two it is public.

 68. ஒருவனைப் பற்றி ஓரகத்திரு.
  Attach yourself to one person, and dwell in one house.

 69. ஒரு விரல் நொடி இடாது.
  A single finger cannot snap.

 70. ஒவ்வாக் கூட்டிலும் தனிமை அழகு, ஒவ்வாப் பேச்சு வசையோடு ஒக்கும்.
  Solitude is preferable to disagreeable society, an unpleasant expression may be felt as a reproach.

 71. ஒழுகாத வீடு உள்ளங்கை அத்தனை போதும்.
  If only as large as the palm of the hand a house that does not leak will suffice.

 72. ஒழுக்கம் உயர் குலத்தில் நன்று.
  Virtue is superior to rank.

 73. ஒழுக்கு வீட்டிலே வெள்ளம் வந்ததுபோல.
  As a flood came into a leaky house.

 74. ஒழுக்குக்கு வைத்த சட்டி போல.
  As a chatty placed under a leak.

 75. ஒழுங்கு ஒரு பணம் சளுக்கு முக்காற் பணம்.
  Propriety is worth a fanam, pride, three fourths of a fanam.

 76. ஒளிக்கும் சேவகனுக்கு முகத்தில் ஏன் மீசை?
  Of what use is a mustache to a sneaking soldier?

 77. ஒளிக்கப் போயும் தலையாரி வீட்டிலா?
  When trying to conceal one’s self, is it fit to do so in the house of the chief?

 78. ஒளிக்கப் போயும் இடம் இடைஞ்சலா?
  Is the place too narrow for one who has gone to hide himself?

 79. ஒள்ளியர் தெள்ளியர் ஆயினும் ஊழ்வினை பைய நுழைந்து விடும்.
  However enlightened and clear-headed one may be, his destiny will quietly creep in.

 80. ஒற்றியும் சீதனமும் பற்றி ஆளவேண்டும்.
  Property received under mortgage, or as a dowry, must be taken into immediate possession.

 81. ஒன்ற வந்த பேய் ஊரைக் கெடுத்ததுபோல.
  As the demon that came for shelter destroyed the village.

 82. ஒன்ற வந்த காகம் உரம் பெற்றாற்போல.
  As if a crow that came for shelter was strengthened in his position.

 83. ஒன்ற வந்த பிடாரி ஊர்ப் பிடாரியை ஒட்டினதுபோல்.
  As a demoness that came for shelter drove away the demoness of the village.

 84. ஒன்ற வந்த பிடாரி ஊர்ப் பிடாரி ஆனதுபோல.
  As a demoness that came for shelter became the demoness of the village.

 85. ஒன்றான பிரபு உறங்கிக் கிடைக்கையில் பிச்சைக்கு வந்தவன் தத்தியோனத்திற்கு அழுகிறானாம்.
  It is said that whilst a peerless nobleman was lying hungry and exhausted, a beggar cries for rice and curds.

 86. ஒன்றால் ஒன்று குறை இல்லை, முன்னாலே கட்டத் துணி இல்லை.
  Not a single want, yet no cloth to put on.

 87. ஒன்று நினைக்க ஒன்றாயிற்று.
  One thing meditated, another effected.

 88. ஒன்றும் அறியாளாம் கன்னி அவளைப் பிடத்ததாம் சன்னி.
  It is said that the virgin is innocent, and is seized with lock-jaw.

 89. ஒன்று தெரிந்தவனுக்கு எல்லாம் தெரியாது.
  He who knows one thing does not know all things.

 90. ஒன்றும் இல்லையென்று ஊதினான் அதுதானும் இல்லையென்று கொட்டினான்.
  He blew a conch to report that there was nothing, and beat a drum to intimate that there was not even that.

 91. ஒன்றும் அற்றவனுக்கு ஒன்பது பெண்டாட்டி.
  Nine wives to him who has nothing.

 92. ஒன்றும் அற்ற தங்காளுக்கு ஒன்பது நாள் சடங்கா?
  Is a ceremony of nine days to be performed for a destitute woman?

 93. ஒன்றே குதிரை ஒன்றே ராவுத்தன்.
  One horse, one horseman.

 94. ஒன்றே ராஜா ஒன்றே குதிரை.
  One king, one horse.

 95. ஒன்றைப் பெற்றால் நன்றே பெறவேண்டும்.
  If one thing only be obtained, it ought to be good.

 96. ஒன்றை பிடித்தாற் சாதிக்க வேண்டும்.
  The thing asserted must be maintained.

 97. ஒன்றைப் பெற்றாலும் கடுகப் பெறு.
  Though you get only one thing, get it quickly.

 98. ஒன்றைப் பெற்றாலும் கன்றைப் பெறு.
  If you get only one as your hire, take a calf.

 99. ஒன்றைத் தொடினும் நன்றைத் தொடு.
  Though you touch but one thing, touch what is good.
  Most likely referring to the choice of a wife.