Tavisupleba

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Official lyrics[edit]

In Georgian[edit]

Georgian Transliteration IPA transcription
თავისუფლება
Tavisupleba

ჩემი ხატია სამშობლო,
სახატე მთელი ქვეყანა,
განათებული მთა-ბარი,
წილნაყარია ღმერთთანა.
თავისუფლება დღეს ჩვენი
მომავალს უმღერს დიდებას,
ცისკრის ვარსკვლავი ამოდის
ამოდის და ორ ზღვას შუა ბრწყინდება,
და დიდება თავისუფლებას,
თავისუფლებას დიდება!

Čemi xaṭia samšoblo,
Saxaṭe mteli kveqana,
Ganatebuli mta-bari
Ċilnaqaria Ɣmerttana.
Tavisupleba dɣes čveni
Momavals umɣers didebas,
Cisḳris varsḳvlavi amodis
Amodis da or zɣvas šua brč̣qindeba,
Da dideba tavisuplebas,
Tavisuplebas dideba!

[t͡ʃʰɛmi xɑt’iɑ sɑmʃɔblɔ
sɑxɑt’ɛ mtʰɛli kʰwɛq’ɑnɑ
gɑnɑtʰɛbuli mtʰɑ bɑri
t͡sʼilnɑq’ɑriɑ ɣmɛrttʰɑnɑ
tʰɑwisupʰlɛbɑ dɣɛs t͡ʃʰwɛni
mɔmɑwɑls umɣɛrs didɛbɑs
t͡sʰisk’ris wɑrsk’wlawi ɑmɔdis
ɑmɔdis dɑ ɔr zɣwɑs ʃuɑ brt͡ʃ’q’indɛbɑ
dɑ didɛbɑ tʰɑwisupʰlɛbɑs
tʰɑwisupʰlɛbɑs didɛbɑ]

English translations[edit]

Literal[1] Official[2]

My icon is my motherland,
And the whole world is its icon-stand,
Bright mounts and valleys
Are shared with w:God.
Today our freedom
Sings to the glory of the future,
The dawn star rises up
And shines out between the two seas,
So praise be to freedom,
To freedom be praise!

Our icon is the homeland
Trust in God is our creed,
Enlightened land of plains and mounts,
Blessed by God and holy heaven.
The freedom we have learnt to follow
Makes our future spirits stronger,
Morning star will rise above us
And lightens up the land between the two seas.
Glory to long-cherished freedom,
Glory to liberty!

Abkhazian version[edit]

A version of the song is sung in Abkhazian, as it is an official language of the Abkhazian AR.[3]

Ашәа азаҳҳәоит ҳныха, ҳаҧсадгьыл
Иҳазгәакьоу, иҧшьоу ҳтәыла.
Мрала ирлашоул ҳа ҳадгьыл,
Уи азоул изахьӡу амратәыла.
Иахьа иҳамоу ахақәиҭра
Ашәа азаҳҳәоит гәырӷьа бжьыла,
Аеҵәа ҩ-мшынк рыбжьара
Икаҧхоит Анцәа имч ала,
Иныҳәазааит ахақәиҭра,
Ахақәиҭра амч-алша.

Citations[edit]

  1. Translation by David Chikvaidze.
  2. Translation by the Government of Georgia.
  3. [1]