Translation:Act Amending the Penal Code (No. 9), 2530 BE

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Act Amending the Penal Code (No. 9), 2530 BE  (1989) 
by National Assembly of Thailand, translated from Thai by Wikisource

Seal of the Royal Command

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๓๐


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
เป็นปีที่ ๔๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

Seal of the Royal Command

Act
Amending the Penal Code (No. 9),
2530 BE


Bhumibol Adulyadej R

Given on the 12th day of August 2530 BE
Being the 42nd year of the present reign

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า Phra Bat Somdet Phra Paramin Maha Bhumibol Adulyadej has issued with his pleasure a great royal command that it be proclaimed as follows:
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา Whereas it is appropriate to amend the Penal Code;
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ Therefore, he grants with his gracious pleasure, by and with the advice and consent of the National Assembly, the enactment of the following Act:
มาตราพระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๐" Section1.This Act is called the “Act Amending the Penal Code (No. 9), 2530 BE”.
มาตราพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป Section2.This Act shall come into force as from the day following the date of its publication in the Government Gazette onwards.
มาตราให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน Section3.The text of section 30 of the Penal Code, which has been amended by the Act Amending the Penal Code (No. 3), 2518 BE, shall be repealed and replaced by the following text:
"มาตรา ๓๐ในการกักขังแทนค่าปรับ ให้ถืออัตราเจ็ดสิบบาทต่อหนึ่งวัน และไม่ว่าในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทง ห้ามกักขังเกินกำหนดหนึ่งปี เว้นแต่ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทขึ้นไป ศาลจะสั่งให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปีก็ได้ Section30.In [imposing] confinement in lieu of a fine, the rate of seventy baht per day shall be observed, and whether the case be of a single count or of several counts, the confinement shall not be carried out over a limit of one year, save where the court gives a judgment imposing a fine of forty thousand baht or more, [in which case] the court may order confinement in lieu of the fine for a period of time longer than one year but not than two years.
ในการคำนวณระยะเวลานั้น ให้นับวันเริ่มกักขังแทนค่าปรับรวมเข้าด้วย และให้นับเป็นหนึ่งวันเต็มโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนชั่วโมง In calculating a period of time, the day on which the confinement in lieu of the fine commences shall be included and shall be counted as one full day, irrespective of the number of hours.
ในกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษา ให้หักจำนวนวันที่ถูกคุมขังนั้นออกจากจำนวนเงินค่าปรับ โดยถืออัตราเจ็ดสิบบาทต่อหนึ่งวัน เว้นแต่ผู้นั้นต้องคำพิพากษาให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรับ ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าจะต้องหักจำนวนวันที่ถูกคุมขังออกจากเวลาจำคุกตามมาตรา ๒๒ ก็ให้หักออกเสียก่อน เหลือเท่าใด จึงให้หักออกจากเงินค่าปรับ In the event that the person sentenced to the fine has been detained before the court adjudges [his case], the days of such detention shall be deducted from the amount of the fine at the rate of seventy baht per day, save where the person is adjudged to both imprisonment and fine, in which case, if the days of detention [also] need to be deducted from the time of imprisonment according to section 22, [this] deduction shall be made first, [and] whatever remains shall then be deducted from the fine.
เมื่อถูกต้องโทษปรับถูกกักขังแทนค่าปรับครบกำหนดแล้ว ให้ปล่อยตัวในวันถัดจากวันที่ครบกำหนด ถ้านำเงินค่าปรับมาชำระครบแล้ว ให้ปล่อยตัวไปทันที" When the person sentenced to the fine has been confined in lieu of [paying] the fine until completion of the [time] limit, [he] shall be released on the day following the date of such completion. If money is provided to pay up [his] fine, [he] shall be released forthwith.”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี
Countersignatory:
General P. Tinsulanonda
Prime Minister

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราการกักขังแทนค่าปรับต่อวันตามประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดปัญหาผู้ต้องขังแออัดห้องขัง อันเป็นภาระแก่เจ้าหน้าที่ในการควบคุม ตลอดจนเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐเป็นจำนวนมากในการเลี้ยงดูผู้ต้องขัง สมควรปรับปรุงอัตราการกักขังแทนค่าปรับต่อวันเสียใหม่ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ Note: The grounds for promulgation of this Act are as follows: Since the rate of daily confinement [imposed] in lieu of a fine according to the Penal Code as in force at present is still not suitable for the circumstances of the Country which have changed, in terms of both economy and society, it results in the problem of detention chambers being overcrowded with detainees, which encumbers authorities with the burden of controlling [the detainees] and consumes a great deal of state budgets in taking care of [those] detainees. It is appropriate to improve anew the rate of daily confinement [imposed] in lieu of a fine. Therefore, it is necessary to enact this Act.

Bibliography[edit]

Copyright.svgPD-icon.svg This work is a translation and has a separate copyright status to the applicable copyright protections of the original content.

Original:
This work is in the public domain worldwide because it originated in Thailand and is a work under section 7(2) of Thailand's Copyright Act, 2537 BE (1994) (WIPO translation), which provides:

7. The following shall not be deemed copyright works under this Act:

  1. news of the day and facts having the character of mere information, not being works in the literary, scientific or artistic fields;
  2. the constitution and legislation;'
  3. regulations, bylaws, notifications, orders, explanations and official correspondence of the Ministries, Departments or any other government or local units;
  4. judicial decisions, orders, decisions and official reports;
  5. translations and collections of the materials referred to in items (1) to (4), made by the Ministries, Departments or any other government or local units.
Translation:

I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.

In case this is not legally possible:

I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.