A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/סלסלה - סלק

From Wikisource
Jump to: navigation, search

‎a ‎maiden(v. ‎פתל);a. ‎e. ‎- ‎[3)to ‎commit ‎lewdness, ‎v. ‎סלל ‎I. ‎-- ‎[Yalk. ‎Kings ‎232 ‎מסלסלת, ‎v. ‎צלצל]

סלסלה ‎f. ‎(preced.) ‎[curling,] ‎a ‎cloth ‎of ‎very ‎fine ‎texture. ‎Gitt. ‎59a.

סלסלה ‎f. ‎(b. ‎h.; ‎v. ‎סל) ‎a ‎small ‎basket. ‎Tanb. ‎K'dosh. ‎8 ‎(contrad. ‎to ‎גדול ‎סל).

סלסלין ‎m. ‎pl. ‎ch. ‎same, ‎the ‎grape ‎cutter's ‎small ‎baskets ‎for ‎the ‎gleanings. ‎Targ. ‎Jer. ‎VI, ‎9.

סלע ‎m. ‎(b. ‎h.; ‎Arab. ‎sala, ‎to ‎cleave) ‎1) ‎rock, ‎clod, ‎boulder. ‎Tosef. ‎B. ‎Bath. ‎I, ‎1 ‎בידים ‎הבא ‎בס׳ ‎if ‎there ‎is ‎(between ‎the ‎two ‎pits) ‎a ‎clod ‎which ‎crumbles ‎under ‎one ‎s ‎hands; ‎B. ‎Bath. ‎17b; ‎19a. ‎Orl. ‎I, ‎3 ‎עמו ‎והס׳ ‎שנעקר ‎אילן ‎if ‎a ‎tree ‎has ‎been ‎uprooted ‎with ‎the ‎clod ‎on ‎its ‎roots; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎P. ‎סלעים, ‎סלעין. ‎B. ‎Bath. ‎II, ‎1הס׳ ‎את ‎. ‎.. ‎מרחיקין ‎וכ׳ ‎deposits ‎of ‎stones ‎(or ‎earth) ‎must ‎be ‎kept ‎off ‎the ‎neighbor's ‎wall ‎&c.; ‎Y. ‎Sabb. ‎IV, ‎6d ‎bot. ‎מרתיחין ‎שהס׳ ‎לא ‎וכ׳ ‎not ‎because ‎they ‎generate ‎heat, ‎but ‎because ‎they ‎generate ‎mould ‎and ‎ruin ‎the ‎wall. ‎B. ‎Bath. ‎l. ‎c. ‎תנא ‎לחול ‎הדין ‎והוא ‎ס׳ ‎הכא ‎the ‎Mishnah ‎mentions ‎stones ‎and ‎implies ‎sand. ‎Tanh. ‎Huck. ‎20 ‎שדים ‎כמין ‎ס׳ ‎rocks ‎protruding ‎like ‎breasts; ‎a. ‎fr. ‎--2) ‎pl. ‎as ‎ab. ‎scales ‎on ‎the ‎bodies ‎of ‎serpents. ‎Tanh. ‎M'tsor ‎2 ‎וכ׳ ‎הנחש ‎על ‎שהן ‎ד׳ ‎the ‎scales ‎on ‎the ‎serpent's ‎back ‎are ‎its ‎leprosy. ‎--3) ‎Sela, ‎a ‎weiight ‎and ‎a ‎coin ‎equal ‎to ‎one ‎sacred ‎or ‎two ‎common ‎Shekels ‎(v. ‎Zuckerm. ‎Talm. ‎Miinz., ‎pp. ‎9; ‎24). ‎Kel. ‎XII, ‎7 ‎וכ׳ ‎שנפסלה ‎ס׳ ‎a ‎Sela ‎which ‎has ‎been ‎unfitted ‎(as ‎a ‎coin) ‎and ‎which ‎has ‎been ‎fitted ‎up ‎for ‎use ‎as ‎a ‎weight. ‎Bekh. ‎50a ‎וכ׳ ‎קדש ‎של ‎ס׳ ‎the ‎sacred ‎S. ‎contains ‎48 ‎dupondia. ‎Ib. ‎ס ‎סתם ‎בתורה ‎האמור ‎כסף ‎כל ‎every ‎silver ‎piece ‎mentioned ‎in ‎the ‎Pentateuch ‎without ‎any ‎qualification ‎means ‎a ‎S. ‎Ib,b ‎(ref. ‎to ‎B. ‎Kam. ‎VIII, ‎6) ‎וכ׳ ‎זוזי ‎ארבע ‎ס׳ ‎תימא ‎ולא ‎think ‎not ‎that ‎the ‎Mishnah ‎means ‎a ‎S. ‎of ‎four ‎Zuz, ‎but ‎it ‎means ‎half ‎a ‎Zuz, ‎for ‎people ‎call ‎half ‎a ‎Zuz ‎a ‎Sela. ‎(split, ‎cmp. ‎בקע); ‎B. ‎Kam. ‎36b ‎צורי ‎ס׳ ‎a ‎Tyrian ‎S.; ‎ס׳ ‎מדינה ‎a ‎country ‎S. ‎(one ‎eighth ‎of ‎a ‎Tyrian ‎S., ‎half ‎a ‎Zuz; ‎v. ‎supra); ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-In ‎gen. ‎coin. ‎Sabb. ‎VI, ‎6 ‎הצינית ‎שעל ‎ס׳ ‎a. ‎coin ‎placed ‎on ‎a ‎sore ‎oftthe ‎foot. ‎Ab. ‎Zar. ‎54b ‎שלי ‎ס׳my ‎(the ‎Lord's) ‎coin ‎(divine ‎image ‎of ‎man), ‎v. ‎פומבי. ‎-- ‎Pl. ‎as ‎ab. ‎Y. ‎Sabb. ‎l. ‎c. ‎כסף ‎של ‎בס׳ ‎תיפתר ‎it ‎means ‎s'ldd ‎im ‎(coins) ‎of ‎silver; ‎וכ׳ ‎זהב ‎בשל ‎golden, ‎copper ‎s'lddim. ‎Keth. ‎V, ‎9 ‎וכ׳ ‎שתי ‎ס׳ ‎חמשה ‎משקל ‎warp ‎of ‎the ‎weight ‎of ‎five ‎S. ‎in ‎Judea ‎which ‎is ‎equal ‎to ‎ten ‎S. ‎in ‎Galilee ‎&c. ‎Y. ‎Kidd. ‎I, ‎59a ‎bot., ‎a. ‎e. ‎ס׳ ‎. ‎.. ‎שקלים ‎כל ‎allShekels ‎mentioned ‎in ‎the ‎Pentateuch ‎mean ‎S., ‎v. ‎supra; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎[Tosef. ‎bkts. ‎I, ‎2 ‎(T'bul ‎Yom ‎III) ‎שבלים ‎של ‎ס׳, ‎v. ‎מלע.]

סלעא, ‎סי׳ ‎ch. ‎same, ‎1) ‎Sela. ‎Targ. ‎Ex. ‎XXX, ‎13 ‎(h. ‎text ‎שקל); ‎a. ‎fr. ‎- ‎Y. ‎Kidd. ‎I, ‎58d ‎bot. ‎דינרין ‎ד׳ ‎ס׳ ‎one ‎Sela ‎has ‎four ‎Denars; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Pl. ‎סלעין, ‎סל׳, ‎סלעיא, ‎סי׳. ‎Targ. ‎Gen. ‎XX, ‎16. ‎Targ. ‎Ex. ‎l. ‎c.; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎B. ‎Bath. ‎X, ‎2 ‎(165b; ‎v. ‎Rabb. ‎D. ‎S. ‎a. ‎l. ‎notes ‎6; ‎7); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎2) ‎pl. ‎as ‎ab. ‎scales ‎on ‎the ‎serpent. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎20 ‎וכ׳ ‎דביה ‎ס׳ ‎הלין ‎(not ‎הדין) ‎those ‎scales ‎on ‎the ‎serpent ‎are ‎leprosy ‎(v. ‎preced.); ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎3; ‎Yalk. ‎Gen. ‎30 ‎(not ‎רביה).

סלעם ‎(Saf. ‎of ‎לעם; ‎cmp. ‎לעט, ‎לעס) ‎to ‎swallow; ‎to ‎ruin ‎(corresp. ‎to ‎h. ‎בלע). ‎Targ. ‎Job ‎X, ‎8; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎מלעם; ‎f. ‎מסלעמא. ‎Targ. ‎Nah. ‎III, ‎11. ‎Targ. ‎Is. ‎IX, ‎15 ‎מסלעמין ‎(Hebraism). ‎thpa. ‎אסתלעם ‎to ‎be ‎swallowed ‎up, ‎ruined. ‎Ib. ‎XXVIII, ‎7; ‎a. ‎fr.

סלעם ‎m. ‎(b. ‎h.; ‎preced.) ‎name ‎of ‎a ‎species ‎of ‎locusts. ‎Hull. ‎65a, ‎sq.; ‎Yalk. ‎Lev. ‎537 ‎(defined ‎רשון ‎or ‎ניפול). ‎Yoma. ‎7b ‎ס׳ ‎קרני ‎Ar., ‎a. ‎Mss. ‎O. ‎a. ‎L. ‎(ed. ‎חגבים).

סלעמיתא ‎f. ‎(preced. ‎wds.) ‎destruction, ‎ruin. ‎Targ. ‎Ps. ‎LII, ‎6 ‎(Ms. ‎סולעמותא).

סלף ‎(b. ‎h.; ‎cmp. ‎סלסל) ‎to ‎twist, ‎pervert, ‎Pi. ‎סיעף ‎same. ‎Tanh. ‎Noah ‎19 ‎הדרך ‎תסלפו ‎לא ‎do ‎not ‎pervert ‎the ‎way ‎(deviate ‎from ‎the ‎right ‎path).

סלף ‎ch. ‎same. ‎Part. ‎pass. ‎סליף. ‎Targ. ‎Prov. ‎X, ‎10 ‎Ms. ‎(ed. ‎סליף ‎adj.). ‎- ‎[Targ. ‎Job ‎XXXIV, ‎29 ‎ויסלף ‎ed. ‎Lag., ‎read ‎ויסלק, ‎v. ‎סלק.] ‎thpe. ‎אסתליף ‎to ‎be ‎distorted. ‎Targ. ‎II ‎Esth. ‎VI, ‎10.

סלפירים, ‎סלפידין, ‎סלפידס ‎m. ‎pm. ‎(~~~~~~~. ‎accus. ‎a~, ‎a ‎form ‎otherwise ‎unknown; ‎cmp., ‎however, ‎okmtco, ‎fut. ‎oukuvtoo ‎&c.) ‎trumpets, ‎v. ‎next ‎w.

סלפינגס ‎m. ‎pl. ‎(accus. ‎pl. ‎of ‎~~~~t) ‎trumpets. ‎Lam. ‎R. ‎introd. ‎(R. ‎Josh. ‎2) ‎ס׳ ‎בתרועה ‎קול ‎להרים ‎Ar. ‎Var. ‎(סלפידס ‎Ar.; ‎ed. ‎סרפינוס, ‎סרפיגס, ‎corr. ‎acc.) ‎to ‎lift ‎up ‎the ‎voice ‎in ‎shouting ‎(Ez. ‎XXI, ‎27), ‎that ‎means ‎the ‎trumpet ‎signals; ‎Koh. ‎R. ‎to ‎XII, ‎7 ‎בסרפיניסם ‎(corr. ‎acc.) ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎99 ‎סולפירים ‎(סלפירין, ‎סילפירי, ‎read ‎ד ‎for ‎ר, ‎v. ‎preced.). ‎Pesik. ‎R. ‎s. ‎5 ‎סלפירין ‎(corr. ‎acc.). ‎Pesik. ‎Bahod., ‎p. ‎152a ‎וכ׳ ‎סלפידים ‎וכמה ‎. ‎. ‎. ‎קרנות ‎כמה ‎how ‎many ‎horns ‎have ‎they ‎(the ‎gentiles) ‎. ‎. ‎. ‎. ‎how ‎many ‎trumpets; ‎Midr. ‎Till.. ‎to ‎Ps. ‎LXXXI, ‎4 ‎ידים ‎ספק ‎(ed. ‎Bub. ‎ספלירין; ‎corr. ‎acc.); ‎Yalk. ‎Lev. ‎645 ‎סנפירים ‎(corr. ‎acc.); ‎a. ‎e. ‎(variously ‎cor- ‎rupted).

*סלפיתא ‎f. ‎salpitha, ‎name ‎of ‎a ‎species ‎of ‎fsh. ‎Y. ‎Ab. ‎Zar. ‎II, ‎end, ‎42a ‎ס׳ ‎הדא ‎ליה ‎אחוי ‎he ‎showed ‎him ‎the ‎eggs ‎of ‎a ‎salpitha; ‎[Var. ‎קלסיתא, ‎קליפתא, ‎v. ‎Tosaf. ‎to ‎Bab. ‎ib. ‎40a; ‎Asheri ‎to ‎Ab. ‎Zar. ‎II, ‎end ‎סלופתא]. ‎סלק ‎1) ‎to ‎go ‎up, ‎go ‎away. ‎-l2) ‎to ‎pile ‎up. ‎Tam. ‎II, ‎1 ‎סולקין ‎Talm. ‎ed., ‎v. ‎סנק.] ‎Pi. ‎סילק ‎1) ‎tto ‎remove; ‎to ‎cause ‎cessation, ‎suspend. ‎Sabb. ‎XX, ‎4לצדדין ‎ומסלקין... ‎גורפין ‎you ‎may ‎rake ‎. ‎. ‎and ‎remove ‎to ‎the ‎cormers. ‎Nidd. ‎IV, ‎7, ‎a. ‎e. ‎לקתkמס ‎suspends, ‎v. ‎חרדה. ‎Ex. ‎R. ‎s. ‎3 ‎אותו ‎סקת ‎thou ‎hast ‎discarded ‎him ‎(omitted ‎to ‎mention ‎him ‎in ‎connection ‎with ‎the ‎Lord); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎מסולק; ‎f ‎מסולקת;pl. ‎מסולקים, ‎מסולקי; ‎מסולקות. ‎Nidd. ‎68b ‎מס׳ ‎דמיהher ‎menstruation ‎is ‎suspended. ‎Y. ‎Keth. ‎IX, ‎beg. ‎32d ‎if ‎one ‎uses ‎the ‎expression ‎וכ׳ ‎מס׳ ‎ידיי ‎my ‎hands ‎are ‎removed, ‎my ‎feet ‎are ‎removed ‎from ‎this ‎field, ‎he ‎has ‎said ‎nothingthas ‎not ‎thereby ‎renounced ‎his ‎rights); ‎a. ‎e. ‎-- ‎2) ‎to ‎lift ‎up, ‎raise, ‎esp. ‎to ‎tuck ‎up ‎the ‎trail ‎of ‎a. ‎garment. ‎Zeb.18bכשרי... ‎שסילקן ‎מרושלין ‎trailingtpriestly) ‎garments ‎when ‎tucked ‎up ‎by ‎the ‎belt, ‎are ‎fit ‎for ‎service; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Part. ‎pass. ‎as ‎ab. ‎lifted ‎up, ‎too ‎short. ‎Tosef. ‎Men. ‎I, ‎8; ‎Zeb. ‎18a, ‎so., ‎v. ‎לoרס.