A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/ערכות - ערס

From Wikisource
Jump to: navigation, search

‎orlah ‎(uncircumcision) ‎is ‎applied ‎in ‎four ‎ways; ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Trnsf. ‎(v. ‎Lev. ‎XIX, ‎23) ‎[that ‎which ‎is ‎to ‎be ‎rjected,] ‎the ‎fruit ‎of ‎trees ‎of ‎the ‎firstt ‎three ‎years. ‎Orl. ‎I, ‎2 ‎בע׳ ‎חייב ‎is ‎subject ‎to ‎the ‎law ‎of ‎orlah. ‎Ib. ‎6 ‎ע׳ ‎של ‎נטיעה ‎a ‎young ‎tree ‎subject ‎to ‎the ‎law ‎of ‎'orloh. ‎Ib. ‎7 ‎הע׳ ‎שרף ‎resin ‎of ‎a. ‎young ‎tree; ‎a. ‎fr. ‎- ‎Tosef. ‎Ter. ‎V, ‎9, ‎a. ‎fr. ‎עורלה. ‎-- ‎Orlah, ‎name ‎of ‎a ‎treatise ‎of ‎Mishnah, ‎Tosefta ‎and ‎Talmud ‎Y'ru-- ‎shalmi, ‎of ‎the ‎Order ‎of ‎Z'raim.

‎ערלות ‎f. ‎(preced.) ‎uncircumcision,the ‎condition ‎ofone ‎not ‎circumcised. ‎Yeb, ‎71a ‎ע׳ ‎הויא ‎בומנה ‎שלא ‎ע׳ ‎wamnt ‎of ‎circumcision ‎on ‎account ‎of ‎nntimelinesst(the ‎infant ‎betore ‎its ‎eighth ‎day) ‎creates ‎the ‎legal ‎condition ‎of ‎the ‎un- ‎circumcised ‎(with ‎regard ‎to ‎the ‎Passover ‎meal, ‎T'rumah ‎&c.;). ‎Ib. ‎70b ‎דגופיה ‎ע׳ ‎one's ‎own ‎want ‎of ‎circumcision; ‎דאחריני ‎ע׳ ‎omission ‎to ‎circumcise ‎others. ‎Hull. ‎4b, ‎sq. ‎לע׳ ‎מומר, ‎v. ‎מומר; ‎a. ‎e.

‎ערלתא, ‎v. ‎עורלתא.

‎ערם ‎Ib. ‎h.; ‎v. ‎Ex. ‎XV, ‎8; ‎cmp. ‎ערב ‎I ‎a. ‎ערך) ‎to ‎heap ‎up, ‎pile. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎83, ‎end ‎(play ‎on ‎עירם, ‎Gen. ‎XXXVI, ‎43) ‎וכ׳ ‎לערום ‎עתיד ‎שהוא ‎he ‎is ‎destined ‎to ‎heap ‎up ‎treasures ‎for ‎the ‎king ‎Messiah; ‎(Rashi; ‎לערות, ‎v. ‎ערה ‎I). ‎- ‎Denom. ‎ערימה.

‎ערם ‎II ‎(b. ‎h.; ‎cmp. ‎ערה ‎I) ‎to ‎peel ‎of, ‎strip; ‎to ‎make ‎white, ‎brightt; ‎v. ‎ערום, ‎ערום. ‎Hif. ‎הערים ‎1) ‎to ‎enlighten, ‎nform. ‎Y. ‎Snh. ‎V, ‎beg. ‎22, ‎sq. ‎(ref. ‎to ‎בערמה, ‎Ex. ‎XXI, ‎14) ‎מיתה ‎באיזו ‎שיערימוהו ‎מת ‎they ‎(the ‎forewarning ‎witnesses) ‎must ‎keep ‎him ‎in- ‎formed ‎as ‎to ‎what ‎kind ‎of ‎death ‎penalty ‎is ‎expecting ‎him; ‎(Bab. ‎ib. ‎80b ‎שיודדעוהו). ‎- ‎2) ‎to ‎plan, ‎act ‎deliberately. ‎Mekh. ‎Mishp. ‎s. ‎4 ‎(ref. ‎to ‎בערמה, ‎v. ‎supra) ‎שאין ‎... ‎להוציא ‎מערימין ‎this ‎is ‎to ‎exclude ‎the ‎deaf ‎and ‎dumb, ‎the ‎insane ‎and ‎the ‎minor ‎(who ‎do ‎not ‎act ‎with ‎premeditation; ‎אינןמערימין ‎. ‎. ‎. ‎מרפא ‎להוציא ‎to ‎exclude ‎the ‎surgeon ‎. ‎. ‎., ‎for ‎although ‎they ‎acted ‎with ‎wilfulness(criminal ‎negligence), ‎they ‎did ‎not ‎plan; ‎Yalk. ‎Ex. ‎325. ‎-- ‎3) ‎to ‎actt ‎with ‎subtlety, ‎to ‎get ‎around ‎a ‎law ‎by ‎an ‎artifice. ‎Sabb. ‎65b ‎מערימין ‎בדליקה ‎in ‎case ‎of ‎a ‎confagration ‎on ‎the ‎Sabbath ‎(when ‎the ‎rabbinical ‎law ‎allows ‎the ‎rescue ‎of ‎a ‎certain ‎number ‎of ‎clothes ‎by ‎putting ‎themm ‎on) ‎we ‎may ‎use ‎an ‎artifice ‎(by ‎laying ‎off ‎the ‎clothes ‎saved ‎and ‎going ‎in ‎again ‎to ‎save ‎others); ‎(oth. ‎opin.) ‎בדליקה ‎מערימין ‎אין ‎you ‎dare ‎not ‎&c.; ‎Ib. ‎וכ׳ ‎שתערים ‎מהו ‎dare ‎a ‎woman ‎use ‎an ‎artifice ‎&c.;, ‎v. ‎פרף. ‎Tosef. ‎Bets. ‎III, ‎2. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎49 ‎על ‎מערים ‎אתה ‎מה ‎וכ׳ ‎מבול ‎השבועה ‎why ‎wilt ‎thou ‎cunningly ‎evade ‎thy ‎own ‎oath? ‎destruction ‎by ‎water ‎thou ‎wilt ‎not ‎bring, ‎but ‎de- ‎struction ‎by ‎fire ‎thou ‎wilt? ‎Yalk. ‎ib. ‎83; ‎a. ‎fr.

‎ערם, ‎ערים ‎ch. ‎same. ‎Hthpe. ‎אתערים, ‎איערים; ‎(also ‎Af. ‎אערים) ‎1) ‎to ‎become ‎prudent. ‎Targ. ‎Prov. ‎XIX, ‎25. ‎-- ‎2) ‎to ‎be ‎sublle, ‎to ‎deceive, ‎pretend. ‎Macc. ‎23b ‎מיערמא ‎איוערומי ‎ודילמא ‎(not ‎איערומא) ‎might ‎she ‎not ‎have ‎been ‎subtle ‎enough ‎(tr ‎discover ‎Solomon's ‎motive)? ‎Snh. ‎25a ‎מערים ‎קא ‎איערומי ‎דילמא ‎perhaps ‎he ‎merely ‎pretends ‎(to ‎be ‎repentant)? ‎B. ‎Mets. ‎90b ‎ויודבגון ‎עלייהו ‎tהערמה...אערימ ‎a ‎trick ‎has ‎been ‎mmployed ‎regarding ‎thcm, ‎use ‎a ‎trick ‎against ‎them ‎(that ‎did ‎it), ‎and ‎let ‎the ‎oxen ‎be ‎sold ‎(and ‎not ‎be ‎used ‎for ‎ploughing). ‎Af. ‎אערים ‎to ‎use ‎an ‎artifce, ‎v. ‎supra.

‎ערמה ‎f. ‎(b. ‎h.; ‎preced.) ‎prudence, ‎deliberation; ‎subtle- ‎ty. ‎Mekh. ‎B'shall., ‎Shir., ‎s. ‎6 ‎(ref. ‎to ‎נערמו, ‎Ex. ‎XV, ‎8, ‎v. ‎Targ. ‎O. ‎a. ‎l.) ‎למים ‎ע׳ ‎נתת ‎. ‎. ‎נתחכמה ‎הבה ‎אאמרו ‎הם ‎they ‎had ‎said, ‎Come, ‎let ‎us ‎deal ‎wisely ‎with ‎them ‎(Ex. ‎I, ‎10), ‎thou, ‎too, ‎didst ‎place ‎wisdom ‎in ‎the ‎water; ‎(Yalk. ‎Ex. ‎248 ‎ערמומית). ‎Midr. ‎Sam. ‎ch. ‎VII ‎[read;] ‎ערמתו ‎שהיתה ‎מה ‎לפי ‎מכתו ‎היתה ‎כך ‎נחש ‎של ‎in ‎accordance ‎with ‎the ‎serpent's ‎subtlety ‎was ‎its ‎punishment. ‎Midr. ‎Prov. ‎ch. ‎I. ‎הייתי ‎פתי ‎ע׳ ‎הקביה ‎בי ‎ונתן ‎I ‎was ‎simle, ‎and ‎the ‎Lord ‎placed ‎wis-- ‎dom ‎in ‎me. ‎Ib. ‎ע׳ ‎בו ‎להיות ‎. ‎. ‎. ‎ואילך ‎שנים ‎מכמה ‎from ‎what ‎age ‎and ‎onward ‎is ‎man ‎expected ‎to ‎be ‎deliberate?ם; ‎Yalk. ‎ib. ‎929; ‎a. ‎e.

‎ערמה, ‎v. ‎גרימה.

‎ערמומית ‎f. ‎(v. ‎preced. ‎art.) ‎shrewdness, ‎subtlety. ‎Yalk. ‎Ex. ‎248, ‎v. ‎ערמה. ‎Sot. ‎21b ‎(ref. ‎to ‎Prov. ‎VIII, ‎12) ‎ע׳ ‎עמה ‎נכנסה ‎. ‎. ‎. ‎חכמה ‎שנכנסה ‎כיון ‎(not ‎עמן) ‎when ‎wisdom ‎enters ‎into ‎man, ‎subtlety ‎enters ‎along ‎with ‎it; ‎Yalk. ‎Prov. ‎940 ‎ע׳ ‎בו ‎נכנסה.

‎ערמון ‎m. ‎(b. ‎h.; ‎v. ‎ערם ‎II) ‎platanus, ‎the ‎Oriental ‎plane. ‎-- ‎Pl. ‎ערמונים. ‎Y. ‎Keth. ‎VII, ‎end, ‎31a; ‎a. ‎e; ‎V. ‎ארמוון ‎III.

‎*ברמונא ‎m. ‎(v. ‎ערם; ‎cmp. ‎Gen. ‎III, ‎1) ‎a ‎venomous ‎serpent. ‎Targ. ‎Y. ‎II ‎Gen. ‎XLIX, ‎17 ‎Ar. ‎(ed. ‎חורמנא).

‎ערמותא ‎f. ‎r= ‎h. ‎ערמה, ‎subtlety; ‎premeditation. ‎Targ. ‎IKings ‎II, ‎5.

‎ערמית ‎f. ‎(preced.) ‎=הערמה. ‎Tosef. ‎B. ‎Mets. ‎IV, ‎3 ‎רבית ‎ערמית ‎(ed. ‎Zuck. ‎הערמת, ‎Var. ‎ערמת), ‎v. ‎העימה.

‎צרמתא, ‎v. ‎ברימתא.

‎צרס ‎(cmmp. ‎ארס) ‎to ‎connect, ‎intertwine, ‎braid ‎&c.; ‎- ‎Denom. ‎עריס, ‎עריסה, ‎ערס ‎&c.; ‎Pi. ‎עירס, ‎ערס ‎1) ‎(denom. ‎of ‎עריס) ‎to ‎form ‎an ‎arbor. ‎Kil. ‎IV, ‎7 ‎מלמעלה ‎ערסן ‎אם ‎itf ‎he ‎connected ‎them ‎(the ‎two ‎rows ‎of ‎vines) ‎above ‎so ‎as ‎to ‎formm ‎an ‎arbor. ‎- ‎2) ‎(denomm. ‎of ‎עריסה) ‎to ‎start ‎dough, ‎contrad. ‎to ‎לוש. ‎Y. ‎Pes. ‎III, ‎30a; ‎Y. ‎Bets. ‎I, ‎60d ‎top ‎וכ׳ ‎לש ‎אלא ‎אמר ‎לא ‎ע׳ ‎the ‎Boraitha ‎does ‎not ‎say, ‎if ‎one ‎started ‎dough', ‎but, ‎if ‎one ‎kneaded'; ‎but ‎if ‎one ‎started ‎(on ‎the ‎eve ‎of ‎a ‎Holy ‎Day), ‎this ‎prohibition ‎does ‎not ‎apply. ‎-ln ‎gen. ‎to ‎knead, ‎work ‎in ‎(cmp. ‎ערך). ‎Ber. ‎37b ‎בשערסן ‎when ‎he ‎worked ‎the ‎crumbs ‎again ‎into ‎a ‎compact ‎mass; ‎Men. ‎75b ‎בשעירסן. ‎Y. ‎Hall. ‎I, ‎57b, ‎v. ‎עסות. ‎- ‎Part. ‎pass. ‎מעורס. ‎Ib. ‎הוא ‎כמע׳ ‎לאו ‎נשוך ‎וההן ‎(not ‎כמעירס) ‎and ‎that ‎lump ‎of ‎dough ‎made ‎by ‎pressing ‎several ‎together? ‎together? ‎Nif. ‎נערס, ‎Hithpa. ‎התערס ‎to ‎become ‎connected, ‎compact. ‎Sirre ‎Num. ‎110 ‎(ref. ‎to ‎ערסתכם, ‎Num. ‎XV, ‎20, ‎sq.) ‎משיתערס ‎(it ‎is ‎subject ‎to ‎Hallah) ‎from ‎the ‎time ‎it ‎has ‎become ‎a ‎commpact ‎mass; ‎Yalk. ‎ib. ‎748 ‎משתערס.