Translation:Royal Decree Dissolving the House of Representatives, 2554 BE

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Royal Decree Dissolving the House of Representatives, 2554 BE  (2011) 
by 59th Cabinet of Thailand; Abhisit Vejjajiva, Prime Minister, translated from Thai by Wikisource
Seal of the Royal Command

พระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๔


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

Seal of the Royal Command

Royal Decree
Dissolving the House of Representatives,
2554 BE


Bhumibol Adulyadej R

Given on the 9th day of May 2554 BE
Being the 66th year of the present reign

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า Phra Bat Somdet Phra Paramin Maha Bhumibol Adulyadej has issued with his pleasure a great royal command that it be proclaimed as follows:
โดยที่นายกรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลฯ ว่า ตามที่รัฐบาลได้เข้ารับหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้เกิดวิกฤติการณ์ภายในประเทศหลายประการ ทั้งในด้านผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกตกตํ่า เป็นผลทําให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจถดถอยลง มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น และการลงทุนของประเทศชะงักงัน ประกอบกับได้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกของชนในชาติ มีการใช้กําลังและความรุนแรงในการชุมนุมประท้วงนั้น บัดนี้ รัฐบาลได้คลี่คลายปัญหาดังกล่าว จนสามารถฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้พ้นจากภาวะวิกฤตและกลับคืนสู่ภาวะปกติ โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเป็นลําดับอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมก็ได้รับการแก้ไขโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนผ่อนคลายความรุนแรงลงแล้ว ประกอบกับรัฐสภาได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อคืนอํานาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชน และให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง Whereas the Prime Minister has courtly informed him of these matters: After the Government stepped in to undertake the duties of public administration at the end of the year 2551 BE, during which various types of crisis occurred within the Country, including the aftermath of the global economic failure, which resulted in the decline of the economic growth rate, the increase of the unemployment rate, and the halt of national investment, as well as the problems of conflict and discord amongst the people of the Nation, in which the use of force and violence during rallies and protests was present, the Government has now mitigated the said problems to the degree of being able to recover the economic condition of the Country from crisis and restore it to normalcy, with the economic growth rate improving gradually and continuously; as regards the problems of conflict and discord in the society, they have been remedied through cooperation from every section of the society until they have abated in severity; in addition, the National Assembly has completely considered an amendment to the Constitution to make it [more] suitable and compatible with the changed situation of the Country; it is thus found appropriate to dissolve the House of Representatives and organise a new general election of Members of the House of Representatives in accordance with the provisions of the Constitution of the Kingdom of Thailand, so as to return the power of making political decisions to the people and enable the parliamentary government under the democratic regime with Monarch as Head [of State] to go on continuously;
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ Therefore, he grants with his gracious pleasure, by virtue of the powers under section 108 and section 187 of the Constitution of the Kingdom of Thailand, the enactment of the following Royal Decree:
มาตราพระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔" Section1.This Royal Decree is called the "Royal Decree Dissolving the House of Representatives, 2554 BE".
มาตราพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป Section2.This Royal Decree shall come into force as from the day of its publication in the Government Gazette onwards.
มาตราให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ Section3.The House of Representatives shall be dissolved in order to enable a new election of Members of the House of Representatives.
มาตราให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ Section4.A general election of Members of the House of Representatives shall take place on Sunday, the 3rd day of July 2554 BE.
มาตราให้นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ Section5.The Prime Minister and the President of the Election Commission shall be in charge of this Royal Decree.
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
Countersignatory:
Abhisit Vejjajiva
Prime Minister

Bibliography[edit]

Copyright.svg PD-icon.svg This work is a translation and has a separate copyright status to the applicable copyright protections of the original content.
Original:

This work is in the public domain worldwide because it originated in Thailand and is a work under section 7(2) of Thailand's Copyright Act, 2537 BE (1994) (WIPO translation), which provides:

"7. The following shall not be deemed copyright works under this Act:
(1)news of the day and facts having the character of mere information, not being works in the literary, scientific or artistic fields;
(2)the constitution and legislation;
(3)regulations, bylaws, notifications, orders, explanations and official correspondence of the Ministries, Departments or any other government or local units;
(4)judicial decisions, orders, decisions and official reports;
(5)translations and collections of the materials referred to in items (1) to (4), made by the Ministries, Departments or any other government or local units."
Translation:

I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.
In case this is not legally possible:
I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.