Translation:Act on Interim Charter for Public Administration of Siam, 2475 Buddhist Era

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Act on Interim Charter for Public Administration of Siam, 2475 Buddhist Era  (1932) 
by Prajadhipok, translated from Thai by Wikisource
Seal of the Royal Command

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว
พุทธศักราช ๒๔๗๕

Seal of the Royal Command

Act on Interim Charter for Public Administration of Siam,
2475 Buddhist Era[1]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า Phra Bat Somdet Phra Paramin Maha Prajadhipok Phra Pok Klao Chaoyuhua[2] has issued a great royal command declaring through his supremacy the following decree:[3]
โดยที่คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม เพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้น และ Whereas the People's Party[4] has requested him to be under a charter for public administration of Siam, so that the Land would fare better; and
โดยที่ได้ทรงยอมรับตามคำขอร้องของคณะราษฎร Whereas he has assented to the request of the People's Party;
จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้ Therefore, he grants with his gracious pleasure[5] the enactment of an Act with the following sections:

หมวด ๑

ข้อความทั่วไป


Chapter 1

General provisions


มาตราอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย Section1.The supreme power of the Country belongs to all the people.
มาตราให้มีบุคคลและคณะบุคคลดั่งจะกล่าวต่อไปนี้เป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรตามที่จะได้กล่าวต่อไปในธรรมนูญ คือ Section2.There shall be such persons and entities as to be hereafter specified to exercise the power on behalf of the people according to that which is to be declared further in [this] Charter, namely:
กษัตริย์ 1.the Monarch;[6]
สภาผู้แทนราษฎร 2.the House of Representatives;[7]
คณะกรรมการราษฎร 3.the People's Committee;
ศาล 4.the courts.

หมวด ๒

กษัตริย์


Chapter 2

Monarch


มาตรา⁠กษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของประเทศ พระราชบัญญัติก็ดี คำวินิจฉัยของศาลก็ดี การอื่น ๆ ซึ่งจะมีบทกฎหมายระบุไว้โดยฉะเพาะก็ดี จะต้องกระทำในนามของกษัตริย์ Section3.The Monarch is the Supreme Head of the Country. Acts,[8] judicial decisions, and other actions which are to be specifically designated by legal provisions must be done in the name of the Monarch.
มาตราผู้เป็นกษัตริย์ของประเทศ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การสืบมฤดกให้ให้เป็นไปตามกฎมนเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๔๖๗ และด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร Section4.The one who is the Monarch of the Country is Phra Bat Somdet Phra Paramin Maha Prajadhipok Phra Pok Klao Chaoyuhua. Succession [to the throne] shall be in accordance with the Palace Law on Succession, 2467 BE, and with the approval of the House of Representatives.
มาตราถ้ากษัตริย์มีเหตุจำเป็นชั่วคราวที่จะทำหน้าที่ไม่ได้หรือไม่อยู่ในพระนคร ให้คณะกรรมการราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิแทน Section5.If the Monarch is prevented by a temporary necessity from discharging his duty or is absent from Phra Nakhon,[9] the People's Committee shall exercise his rights on his behalf.
มาตรากษัตริย์จะถูกฟ้องร้องคดีอาชญายังโรงศาลไม่ได้ เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรจะวินิจฉัย Section6.The Monarch cannot be charged with a criminal case in court. It is the duty of the House of Representatives to give a decision thereon.
มาตราการกระทำใด ๆ ของกษัตริย์ ต้องมีกรรมการราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดลงนามด้วยโดยได้รับความยินยอมของคณะกรรมการราษฎร จึ่งจะใช้ได้ มิฉะนั้น เป็นโมฆะ Section7.Any act done by the Monarch must, in order to take effect, be countersigned by a particular Member of the People's Committee with the consent of the People's Committee. Otherwise, void shall it be.

หมวด ๓

สภาผู้แทนราษฎร


ส่วนที่ ๑

อำนาจและหน้าที่

Chapter 3

House of Representatives


Part 1

Powers and duties

มาตราสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจออกพระราชบัญญัติทั้งหลาย พระราชบัญญัตินั้น เมื่อกษัตริย์ได้ประกาศให้ใช้แล้ว ให้เป็นอันใช้บังคับได้ Section8.The House of Representatives has the power to issue all Acts.[8] Those acts shall become applicable upon their promulgation by the Monarch.
ถ้ากษัตริย์มิได้ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัตินั้นภายในกำหนด ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับพระราชบัญญัตินั้นจากสภา โดยแสดงเหตุผลที่ไม่ยอมทรงลงพระนาม ก็มีอำนาจส่งพระราชบัญญัตินั้นคืนมายังสภา เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ถ้าสภาลงมติยืนตามมติเดิม กษัตริย์ไม่เห็นพ้องด้วย สภามีอำนาจออกประกาศพระราชบัญญัตินั้นใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ If the Monarch has not promulgated an Act within the period of seven days as from the date of his receipt of the Act from the House, he has the power to send the Act back to the House for reconsideration, provided that he expresses his reasons for refusing to sign it. If the House resolves to affirm its original resolution and the Monarch dissents therefrom, the House has the power to proclaim the Act as an applicable law.
มาตราสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจดูแลควบคุมกิจการของประเทศ และมีอำนาจประชุมกันถอดถอนกรรมการราษฎรหรือพนักงานรัฐบาลผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้ Section9.The House of Representatives has the power to supervise the affairs of the Country, and has the power to hold a meeting for removing any particular Member of the People's Committee or government functionary.

ส่วนที่ ๒

สภาผู้แทนราษฎร

Part 2

House of Representatives

มาตรา๑๐สมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นไปตามกาลสมัยดั่งนี้ Section10.In the House of Representatives, there must be Members according to the following periods:

สมัยที่ ๑

Period 1

นับแต่วันใช้ธรรมนูญนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงเวลาที่สมาชิกในสมัยที่ ๒ จะเข้ารับตำแหน่ง ให้คณะราษฎร ซึ่งมีคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารเป็นผู้ใช้อำนาจแทน จัดตั้งผู้แทนราษฎรชั่วคราวขึ้นเป็นจำนวน ๗๐ นายเป็นสมาชิกในสภา As from the date this Charter comes into force onwards and until the time the Members in Period 2 take office, the People's Party, on whose behalf the Council of Military Defenders of Phra Nakhon[9] is exercising powers, shall appoint Representatives ad interim, numbering 70, as Members of the House.[10]

สมัยที่ ๒

Period 2

ภายในเวลา ๖ เดือน หรือจนกว่าการจัดประเทศเป็นปกติเรียบร้อย สมาชิกในสภาจะต้องมีบุคคล ๒ ประเภททำกิจการร่วมกัน คือ Within the period of six months or until the Country is well and smoothly reorgnised, the Members of the House must consist of two types of persons carrying out activities together, namely:
ประเภทที่ ๑ผู้แทนซึ่งราษฎรจะได้เลือกขึ้นจังหวัดละ ๑ นาย ถ้าจังหวัดใดมีสมาชิกเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ให้จังหวัดนั้นเลือกผู้แทนเพิ่มขึ้นอีก ๑ นายทุก ๆ ๑๐๐,๐๐๐ นั้น เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ ถ้าเกินกว่าครึ่ง ให้นับเพิ่มขึ้นอีก ๑ Type 1 – Representatives who are to be selected[11] by the people, one from each province. If any province has over 100,000 inhabitants,[12] that province shall select one additional Representative per every 100,000 [inhabitants]. If the surplus of the 100,000 [inhabitants] exceeds the half thereof, it shall amount to one additional [Representative].
ประเภทที่ ๒ผู้เป็นสมาชิกอยู่แล้วในสมัยที่ ๑ มีจำนวนเท่ากับสมาชิกประเภทที่ ๑ ถ้าจำนวนเกิน ให้เลือกกันเองว่า ผู้ใดจะคงเป็นสมาชิกต่อไป ถ้าจำนวนขาด ให้ผู้ที่มีตัวอยู่เลือกบุคคลใด ๆ เข้าแทนจนครบ Type 2 – Those who have already been Members since Period 1 and are in the same number as the Type 1 Members. If there is an excess in their number, they shall select some amongst themselves to remain in memberships. If there is a lack in the number, the existing persons shall select any persons to fill up the vacancies.

สมัยที่ ๓

Period 3

เมื่อจำนวนราษฎรทั่วพระราชอาณาเขตต์ได้สอบไล่วิชชาปถมศึกษาได้เป็นจำนวนเกินกว่าครึ่ง และอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่วันใช้ธรรมนูญนี้ สมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นผู้ที่ราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นเองทั้งสิ้น สมาชิกประเภทที่ ๒ เป็นอันไม่มีอีกต่อไป When over half of the number of the people throughout the Realm has passed the primary education examination, which must not be later than ten years as from the date this Charter comes into force, the Members of the House of Representatives must all be the persons elected by the people themselves and the Type 2 Members shall no longer exist.
มาตรา๑๑⁠คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้แทนประเภทที่ ๑ คือ Section11.The qualifications of the applicants for candidacies in the selection[11] of Type 1 Members are:
สอบไล่วิชชาการเมืองได้ตามหลักสูตร์ซึ่งสภาจะได้ตั้งขึ้นไว้ 1.having passed the political science examination according to the curriculum to be set up by the House;
มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 2.having full twenty years of age;
ไม่เป็นผู้ไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถ 3.not being an incompetent or quasi-incompetent person;[13]
⁠ไม่ถูกศาลพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิในการรับเลือก 4.not being subject to a judicial judgment depriving the right to apply for candidacy;
⁠ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย 5.being a person of Thai nationality according to the law;
ฉะเพาะผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้แทนประเภทที่ ๑ ในสมัยที่ ๒ จะต้องได้รับความเห็นชอบของสมาชิกในสมัยที่ ๑ เสียก่อนว่า เป็นผู้ที่ไม่ควรสงสัยว่า จะนำมาซึ่งความไม่เรียบร้อย 6.for the candidates for Type 1 memberships in Period 2 only – having obtained prior approval of the Members in Period 1 declaring that there is no reasonable cause to suspect that they would bring about disorder.
มาตรา๑๒⁠การเลือกตั้งสมาชิกประเภทที่ ๑ ที่ ๒ ให้ทำดั่งนี้ Section12.The election of the Members, either Type 1 or Type 2, shall be conducted as follows:
๑.ราษฎรในหมู่บ้านเลือกผู้แทนเพื่อออกเสียงตั้งผู้แทนตำบล 1.the people in a village select a Representative to vote for a Subdistrict Representative;
๒.ผู้แทนหมู่บ้านเลือกผู้แทนตำบล 2.Village Representatives select Subdistrict Representatives;
๓.ผู้แทนตำบลเป็นผู้เลือกตั้งสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎร 3.Subdistrict Representatives elect Members of the House of Representatives.
การเลือกตั้งสมาชิกในสมัยที่ ๓ จะมีกฎหมายบัญญัติภายหลัง โดยจะดำเนิรวิธีการที่ให้สมาชิกได้เลือกตั้งผู้แทนในสภาโดยตรง The election of the Members in Period 3 will later be prescribed in a law and will be carried out by the means which allow the Members[14] to directly elect their Representatives in the House.
มาตรา๑๓⁠ผู้แทนประเภทที่ ๑ จะอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ ๔ ปีนับแต่วันเข้ารับตำแหน่ง แต่เมื่อถึงสมัยที่ ๓ แล้ว แม้ผู้แทนในสมัยที่ ๒ จะได้อยู่ในตำแหน่งไม่ถึง ๔ ปีก็ดี ต้องออกจากตำแหน่งนับแต่วันที่ผู้แทนในสมัยที่ ๓ ได้เข้ารับตำแหน่ง Section13.The Type 1 Members shall be able to hold office for a term of four years as from the date they take office. But once Period 3 has arrived, even the Members in Period 2 have not yet been in office for the full four years, they must vacate office as from the date the Members in Period 3 take office.
ถ้าตำแหน่งผู้แทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามเวร ให้สมาชิกเลือกผู้อื่นตั้งขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง แต่ผู้แทนใหม่มีเวลาอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ผู้ออกไปนั้นชอบที่จะอยู่ได้ If positions of Representative become vacant for any other reason than retirement by rotation, the [remaining] Members shall select other persons for appointment as new [Representatives] to fill up the vacancies. But the term of office of the new Representatives shall be equivalent to the time the retired persons would be entitled to remain.
มาตรา๑๔⁠ราษฎรไม่ว่าเพศใด เมื่อมีคุณสมบัติดั่งต่อไปนี้ ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงมติเลือกผู้แทนหมู่บ้านได้ คือ Section14.The people, irrespective of their sex, have the right to vote in the selection of a Village Representative, if they have the following qualifications, namely:
๑.มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 1.having full twenty years of age;
๒.ไม่เป็นผู้ไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถ 2.not being an incompetent or quasi-incompetent person;
๓.ไม่ถูกศาลพิพากษาให้เสียสิทธิในการออกเสียง 3.not being subject to a judicial judgment declaring the loss of the right to vote;
๔.ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย 4.being a person of Thai nationality according to the law.
คุณสมบัติของผู้แทนหมู่บ้านและผู้แทนตำบล ให้เป็นไปเหมือนดั่งมาตรา ๑๑ The qualifications of the Village Representatives and Subdistrict Representatives shall be as in section 11.
มาตรา๑๕การเลือกตั้งผู้แทนใด ๆ ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้มีการเลือกครั้งที่ ๒ ถ้าครั้งที่ ๒ มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ตั้งคนกลางออกเสียงชี้ขาด และให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนกลางไว้ Section15.In any election of Representatives, the majority of votes shall prevail. If there is a parity of votes, there shall be a second selection. If there is a parity of votes for the second time, a middleman shall be appointed to give a casting vote, and the applicants for candidacies shall have appointed the middleman beforehand.
มาตรา๑๖ผู้แทน นอกจากถึงเวรจะต้องออกจากตำแหน่ง ให้นับว่า ขาดจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติดั่งกล่าวไว้ในมาตรา ๑๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเมื่อตาย หรือเมื่อสภาได้ได้วินิจฉัยให้ออกในเมื่อสภาเห็นว่า เป็นผู้ทำความเสื่อมเสียให้แก่สภา Section16.Other than retirement by rotation, a Representative shall be considered to have lost his position upon lack of any of the qualifications mentioned in section 11, or upon death, or upon a decision of the House ousting him whenever the House finds that he brings about dishonour to the House.
มาตรา๑๗การฟ้องร้องสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรเป็นคดีอาชญายังโรงศาล จะต้องได้รับอนุญาตจากสภาก่อน ศาลจึ่งจะรับฟ้องได้ Section17.When a Member of the House of Representatives is charged with a criminal case in court, the court, in order to admit the case, must have obtained permission from the House first.

ส่วนที่ ๓

ระเบียบการประชุม


Part 3

Rules of meeting


มาตรา๑๘⁠ให้สมาชิกเลือกกันขึ้นเป็นประธานของสภา ๑ นาย มีหน้าที่ดำเนิรการของสภา และมีรองประธาน ๑ นาย เป็นผู้ทำการแทนเมื่อประธานมีเหตุขัดข้องชั่วคราวที่จะทำหน้าที่ได้ Section18.The Members shall select one amongst themselves as President of the House,[10] and there shall be one Vice President[10] to act on behalf [of the President] when the President is temporarily obstructed from discharging his duty.
มาตรา๑๙⁠เมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถมาได้ ก็ให้รองประธานแทนเป็นผู้รักษาความเรียบร้อยในสภาและจัดการให้ได้ปรึกษาหารือกันตามระเบียบ Section19.When the President is absent or is unable to attend [the House], the Vice President shall act on his behalf as the preserver of order of the House and shall arrange for the discussions to be held according to the rules.
มาตรา๒๐ถ้าประธานและรองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมทั้ง ๒ คน ก็ให้สมาชิกที่มาประชุมเลือกตั้งกันเองขึ้นเป็นประธานคนหนึ่งชั่วคราวประชุมนั้น Section20.If both the President and the Vice President are not present at a meeting, the Members attending the meeting shall elect one amongst themselves as president ad interim for such meeting.
มาตรา๒๑การประชุมปกติ ให้เป็นหน้าที่ของสภาเป็นผู้กำหนด Section21.It shall be the duty of the House to determine ordinary meetings.
การประชุมพิเศษจะมีได้ต่อเมื่อสมาชิกมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ คนได้ร้องขอ หรือคณะกรรมการราษฎรได้ร้องขอให้เรียกประชุม การนัดประชุมพิเศษ ประธานหรือผู้ทำการแทนประธานเป็นผู้สั่งนัด There can only be an extraordinary meeting when Members numbering not less than 15 in total make a joint request or the People's Committee makes a request for such a meeting. An appointment to hold an extraordinary meeting is ordered by the President or the person acting on his behalf.
มาตรา๒๒การประชุมทุกคราว ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จึ่งจะเป็นองค์ประชุมปรึกษาการได้ Section22.At every meeting, the attendance of not less than one half of the total number of the Members is required for establishing a quorum for deliberation.
มาตรา๒๓การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษานั้น ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีจำนวนเสียงลงคะแนนเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด Section23.In adopting a resolution on a motion, the majority of votes shall prevail. In voting, one Member does have one vote. If there is a parity of votes, the person presiding over the meeting shall be empowered to give one additional vote as a casting vote.
มาตรา๒๔สมาชิกไม่ต้องรับผิดในถ้อยคำใด ๆ ที่ได้กล่าวหรือแสดงเป็นความเห็นหรือในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้หนึ่งผู้ใดจะว่ากล่าวฟ้องร้องเพราะเหตุนั้นหาได้ไม่ Section24.No member is required to be liable for any words he states or expresses as his opinion or for a vote he casts amongst a meeting. No one at all can file a report or charge against him for such a reason.
มาตรา๒๕⁠ในการประชุมทุกคราว ประธานต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำในสภาจดรายงานรักษาไว้และเสนอเพื่อให้สมาชิกได้ตรวจแก้ไขรับรอง แล้วให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมลงนามกำกับไว้ Section25.The presiding officer must order an authority attached to the House to make and keep records of every meeting and to submit them to the Members for inspection, correction, and confirmation, and the person presiding over the meeting shall then countersign them.
มาตรา๒๖สภามีอำนาจตั้งอนุกรรมการเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือให้สอบสวนพิจารณาทำความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อปรึกษาหารือตกลงอีกชั้นหนึ่งก็ได้ ประธานอนุกรรมการนั้น เมื่อสภาไม่ได้ตั้ง ก็ให้อนุกรรมการเลือกกันเองตั้งขึ้นเป็นประธานได้ Section26.The House has the power to appoint subcommittees for carrying out particular activities or to inquire into or consider particular matters before making an opinion thereon and submitting it to the general meeting for further discussion or decision. If the House has not appointed any president for a subcomittee, the members of the subcommittee may select one amongst themselves for appointment as their president.
อนุกรรมการมีอำนาจเชิญบุคคลใด ๆ มาชี้แจงแสดงความเห็นได้ อนุกรรมการและผู้ที่เชิญมาได้รับสิทธิในการแสดงความเห็นตามมาตรา ๒๔ The subcommittees have the power to invite any persons to appear and give explanations or opinions. The members of the subcommittees and the persons so invited have the right to express opinions according to section 24.
ในการประชุมอนุกรรมการนั้น ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ นาย จึ่งจะเป็นองค์ประชุมปรึกษาการได้ เว้นแต่อนุกรรมการนั้นจะมีจำนวนตั้งขึ้นเพียง ๓ คน เมื่อมาประชุมแต่ ๒ คน ก็ให้นับว่า เป็นองค์ประชุมได้ At the meetings of a subcommittee, the attendance of not less than three members[10] of the subcommittee is required for establishing a quorum for deliberation. But if the members appointed for the subcommittee merely number three, the presence of at least two members shall be considered a quorum of the meeting.
มาตรา๒๗สภามีอำนาจตั้งระเบียบการปรึกษาหารือเพื่อดำเนิรการให้เป็นไปตามธรรมนูญนี้ (ในชั้นแรกนี้ ให้อนุโลมใช้ข้อบังคับสภากรรมการองคมนตรีฉะเพาะที่ไม่ขัดกับธรรมนูญนี้ไปพลางก่อน) Section27.The House has the power to establish rules on the conduct of discussions in order to implement this Charter. (In this initial stage, the rules of the Privy Council — only those not contrary to this Charter — shall apply mutatis mutandis for the time being.)

หมวดที่ ๔

คณะกรรมการราษฎร


ส่วนที่ ๑

อำนาจและหน้าที่

Chapter 4

People's Committee


Part 1

Powers and duties

มาตรา๒๘⁠คณะกรรมการราษฎรมีอำนาจและหน้าที่ดำเนิรการให้เป็นไปตามวัตถุที่ประสงค์ของสภา Section28.The People's Committee has the powers and duties to implement the objects of the House.
มาตรา๒๙⁠ถ้ามีการฉุกเฉินเกิดขึ้นซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมสภาราษฎรให้ทันท่วงทีมิได้ และคณะกรรมการราษฎรเห็นสมควรจะต้องออกกฎหมายเพื่อให้เหมาะแก่การฉุกเฉินนั้น ๆ ก็ทำได้ แต่จะต้องรีบนำกฎหมายนั้นขึ้นให้สภารับรอง Section29.If there arises an emergency by which the People's Committee is prevented from promptly convening the House of Representatives, and the People's Committee finds it appropriate to issue a law in line with such an emergency, it shall be able to do so, but it must without delay introduce the law to the House for confirmation.
มาตรา๓๐คณะกรรมการราษฎรมีอำนาจให้อภัยโทษ แต่ให้นำความขึ้นขอพระบรมราชานุญาตเสียก่อน Section30.The People's Committee has the power to grant pardon, but the matter must be submitted [to the Monarch] for his permission first.
มาตรา๓๑⁠ให้เสนาบดีกระทรวงต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบต่อคณะกรรมการราษฎรในกิจการทั้งปวง Section31.The ministers of all ministries must be responsible to the People's Committee for all their activities.
สิ่งใดซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งหรือระเบียบการของคณะกรรมการราษฎร หรือกระทำไปโดยธรรมนูญไม่อนุญาตให้ทำได้ ให้ถือว่า การนั้นเป็นโมฆะ When anything constitutes a violation of an order or rule of the People's Committee or is done without permission of the Charter, such thing shall be deemed void.

ส่วนที่ ๒

กรรมการราษฎรและเจ้าหน้าที่ประจำ

Part 2

Members of the People's Committee and regular authorities

มาตรา๓๒คณะกรรมการราษฎร ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการราษฎร ๑ นาย และกรรมการราษฎร ๑๔ นาย รวมเป็น ๑๕ นาย Section32.The People's Committee consists of one President of the People's Committee and 14 Members of the People's Committee, being 15 in total.[10]
มาตรา๓๓ให้สภาเลือกตั้งสมาชิกในสภาผู้ ๑ ขึ้นเป็นประธานกรรมการ และให้ผู้เป็นประธานนั้นเลือกสมาชิกในสภาอีก ๑๔ นายเพื่อเป็นกรรมการ การเลือกนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบของสภาแล้ว ให้ถือว่า ผู้ที่ได้รับเลือกนั้น ๆ เป็นกรรมการของสภา ในเมื่อสภาเห็นว่า กรรมการมิได้ดำเนิรกิจการตามรัฐประศาสโนบายของสภา สภามีอำนาจเชิญกรรมการให้ออกจากหน้าที่ แล้วเลือกตั้งใหม่ตามที่กล่าวในตอนนั้น Section33.The House shall elect one of the Members of the House to serve as President of the Committee, and the one serving as such President shall select 14 other Members of the House to serve as Members of the Committee. Once this selection has been approved by the House, it shall be deemed that the persons so selected form a committee of the House. Whenever the House finds that a Member of the Committee fails to follow the policy of the House, the House has the power to invite the Member to leave office, and to elect a new one according to that which has been described previously.
มาตรา๓๔กรรมการคนใดมีเหตุอันกระทำให้กรรมการคนนั้นขาดคุณสมบัติอันกำหนดไว้สำหรับผู้แทนในมาตรา ๑๑ ก็ตาม หรือตายก็ตาม ให้สภาเลือกกรรมการแทนสำหรับตำแหน่งนั้น ๆ Section34.When any Member of the Committee lacks for whatever reason any of the qualifications prescribed for a Representative by section 11 or dies, the House shall select a substitute Member for such post.
ในเมื่อสภาได้เลือกตั้งกรรมการแล้ว สภาชุดนั้นหมดกำหนดอายุตำแหน่งเมื่อใด ให้ถือว่า กรรมการชุดนั้นย่อมหมดกำหนดอายุตำแหน่งด้วย After the House has elected Members of the Committee, whenever the term of office of the House comes to an end, it shall be deemed that the term of office of that set of Members terminates also.
มาตรา๓๕การตั้งการถอดตำแหน่งเสนาบดี ย่อมเป็นพระราชอำนาจของกษัตริย์ พระราชอำนาจนี้จะทรงใช้แต่โดยตามคำแนะนำของคณะกรรมการราษฎร Section35.It is the royal prerogative of the Monarch to appoint ministers and to remove them from office. Only upon the advice of the People's Committee shall he exercise this royal prerogative.
มาตรา๓๖การเจรจาการเมืองกับต่างประเทศ เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้แทนราษฎร และกรรมการอาจตั้งผู้แทนเพื่อการนี้ได้ Section36.It is the duty of a Committee of People's Representatives[15] to negotiate political matters with foreign countries, and the Committee may appoint representatives for this purpose.
การเจรจาได้ดำเนิรไปประการใด ให้กรรมการรายงานกราบบังคมทูลกษัตริย์ทรงทราบ The Committee shall inform the Monarch of how the negotiation has proceeded.
การให้สัตยาบันสัญญาทางพระราชไมตรี เป็นพระราชอำนาจของกษัตริย์ แต่จะทรงใช้พระราชอำนาจนี้ตามคำแนะนำของกรรมการราษฎร It is the royal prerogative of the Monarch to ratify treaties of friendship. But he shall exercise this royal prerogative upon the advice of the People's Committee.
มาตรา๓๗การประกาศสงคราม เป็นพระราชอำนาจของกษัตริย์ แต่จะทรงใช้พระราชอำนาจนี้ตามคำแนะนำของกรรมการราษฎร Section37.It is the royal prerogative of the Monarch to declare war. But he shall exercise this royal prerogative upon the advice of the People's Committee.

ส่วนที่ ๓

ระเบียบการประชุม

Part 3

Rules of meeting

มาตรา๓๘ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการราษฎร ให้อนุโลมตามที่บัญญัติในหมวดที่ ๓ Section38.The provisions of Chapter 3 shall apply mutatis mutandis as the rules of meeting of the People's Committee.

หมวดที่ ๕

ศาล

Chapter 5

Courts

มาตรา๓๙การระงับข้อพิพาท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลานี้ Section39.Settlement of disputes shall be in accordance with the laws in force at this time.
ประกาศมาณวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ และให้ใช้บังคับได้แต่บัดนี้เป็นต้นไป Proclaimed on the 27th day of June, 2475 Buddhist Era,[1] and decreed to come into force henceforth.

(พระบรมนามาภิธัย) ประชาธิปก ป.ร.

(Royal sign-manual) Prajadhipok R.

Notes[edit]

 1. 1.0 1.1 1932 Common Era.
 2. The ceremonious title of King Prajadhipok of Siam (present-day Thailand), literally translating "The Divine Feet of His Divine Exaltedness Maha Prajadhipok the Paramount Ruler, His Divinity Pok Klao the Lord Over [All] Heads". The custom of referring to a monarch with his feet (phra bat) in stead of directly referring to him seems to have originated in the Khmer Empire, where monarchs were titled braḥ pāda ("divine feet"). According to Samnakngan Soemsang Ekkalak Khong Chat (2012, p. 268), it has been a convention in Thailand that only the monarchs who have been crowned formally are entitled to use the honorific phra bat.
 3. Literally, "states the following order above the heads [of all the people]", a traditional phrase signifying the monarch's supreme status. See the translation of the king's title in Note 1 also.
 4. The People's Party that carried out the Siamese Revolution on 24 June 1932.
 5. Literally, "[He,] bearing divine grace, pleases the heads [of all people]". See Note 2 also.
 6. The term kasat, often translated as "king", is, in fact, a gender-neutral term, and is here translated as "monarch". Moreover, it is noteworthy that, in this document, the monarch is merely referred to as kasat, without the traditional honorific phra maha (Thai: พระมหา; literally "great [and] divine") as in subsequent constitutions.
 7. Literally, "Assembly of People's Representatives".
 8. 8.0 8.1 Statutes.
 9. 9.0 9.1 Phra Nakhon (literally "divine city") is a vague term. It can refer to (1) a kingdom, or the Kingdom of Siam in this case; (2) the capital city of a kingdom, or, in this case, Phra Nakhon Province, the capital of Siam (part of present-day Bangkok). Subsequent constitutions changed this term to ratcha-anachak (Thai: ราชอาณาจักร), which means "kingdom", that is, the Kingdom of Siam (Thailand).
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 It is noteworthy that, in the Thai text, these positions are classified with the male classifier nai, which implies that the positions were only for males.
 11. 11.0 11.1 In the Thai text, both lueak (Thai: เลือก; "to select") and lueaktang (Thai: เลือกตั้ง; "to elect") are used. Although they would probably mean the same here, they are translated differently just for distinction.
 12. Literally, "members".
 13. A legal term referring to a person with limited legal competence. According to the Civil and Commercial Code (Phra Ratchakritsadika..., 1925, pp. 9–10), a person is judicially adjudged incompetent on grounds of his unsound mind and quasi-incompetent on grounds of his inability to manage his own affairs properly (as a result of alcoholism, prodigal behaviour, etc).
 14. Possibly a typographical error for "people".
 15. Possibly a typographical error for "the People's Committee". In Thai, "People's Committee" is Kammakan Ratsadon, and "Committee of People's Representatives" is Kammakan Phuthaen Ratsadon.

Bibliography[edit]

Original
References

Copyright.svg PD-icon.svg This work is a translation and has a separate copyright status to the applicable copyright protections of the original content.

Original:
This work is in the public domain worldwide because it originated in Thailand and is a work under section 7(2) of Thailand's Copyright Act, 2537 BE (1994) (WIPO translation), which provides:

7. The following shall not be deemed copyright works under this Act:

 1. news of the day and facts having the character of mere information, not being works in the literary, scientific or artistic fields;
 2. the constitution and legislation;'
 3. regulations, bylaws, notifications, orders, explanations and official correspondence of the Ministries, Departments or any other government or local units;
 4. judicial decisions, orders, decisions and official reports;
 5. translations and collections of the materials referred to in items (1) to (4), made by the Ministries, Departments or any other government or local units.
Translation:

I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.

In case this is not legally possible:

I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.