75%

Translation:Penal Code Amendment Act (No. 23) 2015

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Penal Code Amendment Act (No. 23) 2015
Thai: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

by Office of the Council of State of Thailand, translated from Thai by Wikisource

Table of contents[edit]

Statute[edit]

Introductory text[edit]

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

Penal Code Amendment
Act (No. 23)
2015


Bhumibol Adulyadej R.
Given this 9th Day of February, 2015,
Being the 70th Year of the Present Reign.

The Sacred Feet of His Majesty the Grand Bhumibol Adulyadej, the Great Sacred Indra, showing mercy upon all heads, made a great sacred royal command that the following proclamation be issued:

Whereas it is desirable to amend the Penal Code;

Now, therefore, His Majesty, expressing his sacred kindness through mercy upon all heads, has a sacred royal statute established, by and with the advice and consent of the National Legislative Assembly, as follows:

1[edit]

มาตรา ๑

พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘"

Section 1

This Act is called the Penal Code Amendment Act (No. 23) 2015.

2[edit]

มาตรา ๒

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[2.i]

Section 2

This Act shall come into force as from the day following the date of its publication in the Government Gazette.[2.a]

Original notes
 1. ^  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๐ ก/หน้า ๔๘/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 1. ^  Government Gazette: Volume 132/Part 10 A/Page 48/13 February 2015. [Entry into force: 14 February 2015.]

3[edit]

มาตรา ๓

ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"มาตรา ๒๗๗

ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามได้กระทำโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทำกับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน หรือได้กระทำโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต
ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทำโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีกระทำต่อเด็กซึ่งมีอายุกว่าสิบสามปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กผู้ถูกกระทำนั้นยินยอม ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิจารณาให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถูกกระทำหรือผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือจะอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายสมรสกันโดยกำหนดเงื่อนไขให้ต้องดำเนินการภายหลังการสมรสก็ได้ และเมื่อศาลได้พิจารณามีคำสั่งอย่างใดแล้ว ศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ ในการพิจารณาของศาล ให้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อมของผู้กระทำความผิดและเด็กผู้ถูกกระทำ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำความผิดกับเด็กผู้ถูกกระทำ หรือเหตุอื่นอันควรเพื่อประโยชน์ของเด็กผู้ถูกกระทำด้วย

Section 3

The provision of section 277 of the Penal Code, which has been amended by the Penal Code Amendment Act (No. 19) 2007, shall be repealed and replaced by the following:

'Section 277

 1. Anyone who performs sexual intercourse with a child that is not yet over fifteen years of age and is not his own wife or her own husband, regardless of whether or not the child consents thereto, shall be liable to imprisonment from four years to twenty years and a fine from eighty thousand baht to four hundred thousand baht.
 2. To perform sexual intercourse, in paragraph 1, means to satisfy the desire[276.1] of the performer by using the genital organ of the performer to do something against the genital organ, anus, or oral cavity of another person, or using any other thing to do something against the genital organ or anus of another person.[3.2]
 3. If the offence under paragraph 1 has been committed upon[3.3] a child not yet over thirteen years of age, the punishment shall be imprisonment from seven years to twenty years and a fine from one hundred and forty thousand baht to four hundred thousand baht, or imprisonment for life.
 4. If the offence under paragraph 1 or paragraph 3 has been committed in joint action which bears a characteristic of gang raping a female child or of a similar action against a male child,[3.4] or has been committed with carriage of a firearm or explosive device or by use of a weapon, the punishment shall be imprisonment for life.
 5. As regards the offence provided in paragraph 1, if it has been committed by a person not over eighteen years of age upon a child over thirteen years of age but still under fifteen years of age with the consent of such child, the court competent to try juvenile and family cases may consider implementing the protection of welfare of the child victim or offender according to the law on child protection or may permit their marriage and prescribe conditions to be fulfilled following the marriage. And when the court has considered and issued any kind of order, the court may impose upon the offender a punishment more lenient than that prescribed by the law for his offence to whatever extent. In holding consideration, the court shall also take into account the age, background, behavior, intelligence, education, health, mental condition, habit, occupation, and surroundings of the offender and the child victim, the relationships between the offender and the child victim, or other factors in the interest of the child victim.'
Wikisource notes
 1. ^  (1) This provision contains a vague term, 'สนอง' (here translated as 'to satisfy'), which can mean 'to respond [to the desire]', 'to answer [the desire]', 'to react [to the desire]', 'to serve [the desire]', 'to meet [the desire]', 'to support [the desire]', 'to return [the desire]', etc.
  (2) Prior to the 14th amendment act, the Penal Code employed the term 'สำเร็จ', which means 'to fulfil [the desire]'. But this term was replaced probably because the phrase 'สำเร็จความใคร่' (literally 'to fulfil the desire'), as found in the pre-amendment code, could mean 'to masturbate' and might lead to interpretation problems.
  (3) Moreover, the term 'ความใคร่' (here translated as 'desire') generally refers to any desire, though it can be understood to refer to sexual desire.
 2. ^  Literally 'An act of performing sexual intercourse according to paragraph 1 means an act to satisfy the desire of the actor, by an act of using the genital organ of the actor to do [something] with the genital organ, anus, or oral cavity of another person, or [by] an act of using any other thing to do [something] with the genital organ or anus of another person.'
 3. ^  Literally 'If the commission of the offence under paragraph 1 is the commission [of an offence] to'.
 4. ^  Literally 'If the commission of the offence under paragraph 1 or paragraph 3 has been committed by jointly committing the offence which has a characteristic of an act of gang raping a female child or doing [something] against a male child in a similar manner'.

4[edit]

มาตรา ๔

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘๕/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา

"มาตรา ๒๘๕/๑

การกระทำความผิดตามมาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๒ วรรคสาม มาตรา ๒๘๓ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๓ ทวิ วรรคสอง หากเป็นการกระทำต่อเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ห้ามอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นจากความผิดนั้น"

Section 4

The following shall be inserted into the Penal Code as its section 285/1:

'Section 285/1

With regard to the offence under section 277, section 279, section 282, paragraph 3, section 283, paragraph 3, or section 283 bis, paragraph 2, if it is committed upon a child not over thirteen years of age, prohibited shall be a claim of ignorance of the child's age to escape the guilt.'[4.1]
Wikisource notes
 1. ^  Literally 'The commission of the offence according tosection 277, section 279, section 282, third paragraph, section 283, third paragraph, or section 283 bis, second paragraph, if it is the commission [of an offence] to a child aged not more than thirteen years, shall be [an act of] claim[ing] the condition of not knowing the age of the child to escape from that wrongfulness.'

5[edit]

« sect
c-sig »

มาตรา ๕

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๒๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา

"มาตรา ๓๒๑/๑

การกระทำความผิดตามมาตรา ๓๑๒ ตรี วรรคสอง และมาตรา ๓๑๗ หากเป็นการกระทำต่อเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ห้ามอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นจากความผิดนั้น"

Section 5

The following shall be inserted into the Penal Code as its section 321/1:

'Section 321/1

In regard to the offence under section 312 ter, paragraph 2, or section 317, if it is committed upon a child not over thirteen years of age, prohibited shall be a claim of ignorance of the child's age to escape the guilt.'[5.1]
Wikisource notes
 1. ^  Literally 'The commission of the offence according to section 312 ter, second paragraph, and section 317, if [it] is the commission [of an offence] to a child aged not more than thirteen years, prohibited shall be [an act of] claim[ing] the condition of not knowing the age of the child to escape from that wrongfulness.'

Countersignature[edit]

« sect
sog »
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
Countersignature:
General Prayut Chan-o-cha,
Prime Minister.

Statement of grounds[edit]

« sectc-sig

หมายเหตุ

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ผู้กระทำความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุกว่าสิบสามปีแต่ไม่เกินสิบห้าปีไม่ต้องรับโทษ หากศาลอนุญาตให้ผู้กระทำความผิดสมรสกับผู้เสียหายที่เป็นเด็กนั้น ทำให้เกิดปัญหากรณีเด็กถูกบังคับให้ยินยอมสมรสกับผู้กระทำความผิดโดยศาลไม่อาจตรวจสอบได้ สมควรกำหนดให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีในลักษณะนี้ นำมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กมาใช้ หรือพิจารณาอนุญาตให้สมรสโดยกำหนดเงื่อนไขที่จะดำเนินการภายหลังการสมรสด้วย เพื่อให้มีการตรวจสอบความยินยอมของเด็กในการสมรสได้อย่างละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเด็กอย่างแท้จริง และในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอย่างใดแล้ว ศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดใช้การสมรสเป็นเหตุให้ไม่ต้องรับโทษ และโดยที่บทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศ และความผิดต่อเสรีภาพ ที่กระทำต่อเด็ก ได้กำหนดให้อายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด ทำให้ผู้กระทำความผิดอ้างความสำคัญผิดหรือความไม่รู้ในข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิด เพื่อไม่ต้องรับผิด หรือได้รับยกเว้นโทษ หรือได้รับโทษน้อยลงได้ สมควรกำหนดให้ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือความผิดต่อเสรีภาพ ซึ่งได้กระทำต่อเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบสามปี ไม่อาจอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญา ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสมควรปรับปรุงอัตราโทษปรับให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

Statement of grounds

The grounds for promulgation of this Act are as follows: As the law exculpates a person who commits an offence of intercourse with a child over thirty years of age but still under fifteen years of age if the court permits him to marry the child victim, problems happen when the child is forced to marry the offender and the court is unable to check into it. It is expedient to authorise a court competent to try juvenile and family cases to handle these types of matters, to implement welfare protection measures according to the law on child protection, or to consider and permit the marriage with the power to impose conditions to be fulfilled thereafter, so that the consent of the child to the marriage would be checked in a more careful manner for the utmost benefit of the child. In addition, the court should be allowed to give the offender a punishment more lenient than that fixed by the law to whatever extent after the court has given any order, so as to prevent the offender from citing the marriage as an exculpatory circumstance. And since the provisions on sexual and liberty offences against the child require the age of the child to be an element thereof, the offender is able to cite mistake or ignorance about the fact which is an element of his offence to avoid liability or to mitigate the penalty. It is expedient to prohibit a person who has committed a sexual or liberty offence against a child under thirty years of age from citing his ignorance of the age of the child to remove himself from criminal liability, so as to enhance legal protection for children. Furthermore, it is expedient to improve their rates of punishment in line with the prevailing circumstances. It is therefore necessary to enact this Act.

Licences[edit]

Copyright.svg PD-icon.svg This work is a translation and has a separate copyright status to the applicable copyright protections of the original content.
Original:

This work is in the public domain worldwide because it originated in Thailand, and is exempt from copyright in Thailand according to Section 7, Part 1, Chapter 1 of the Copyright Act, BE 2537 (1994) (Translation), because it is a part or whole of one of the following:

 1. News of the day and facts having the character of mere information which is not a work in literary, scientific or artistic domain
 2. Constitution and legislations
 3. Regulations, by-laws, notifications, orders, explanations and official correspondence of the Ministries, Departments or any other government or local units
 4. Judicial decisions, orders, decisions and official reports
 5. Translation and collection of those in (1) to (4) made by the Ministries, Departments or any other government or local units
Translation:

Released into public domain

I agree to release my text and image contributions, unless otherwise stated, into the public domain. Please be aware that other contributors might not do the same, so if you want to use my contributions under public domain terms, please check the multi-licensing guide.