A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/עבורא - עבירא

From Wikisource
Jump to: navigation, search

‎עבורא ‎m. ‎(עבר) ‎passer-by, ‎traveller. ‎Y. ‎Taan. ‎IV, ‎69a ‎bot, ‎לע׳ ‎מקבלין ‎הוו ‎דלא ‎they ‎would ‎receive ‎no ‎stranger ‎(Lam. ‎R. ‎to ‎II, ‎2 ‎אכסניא). ‎-- ‎Pl. ‎עבוריא. ‎Targ. ‎Y. ‎Gen. ‎XVIII, ‎3 ‎(ed. ‎Vien. ‎עיבוריא, ‎corr. ‎acc.).

‎עבורא ‎m. ‎(עבר) ‎one ‎who ‎hands ‎over. ‎- ‎Pl. ‎constr. ‎עבורי. ‎B. ‎Bath. ‎133b, ‎v. ‎אחסנא.

‎עבות ‎f. ‎(b. ‎h. ‎עבת; ‎עבת ‎to ‎twist, ‎plait) ‎network, ‎mat- ‎ting; ‎ע׳ ‎ען ‎a ‎tree ‎screened ‎by ‎a ‎network ‎of ‎foliage. ‎Sifra. ‎Emor, ‎Par. ‎12, ‎ch. ‎XVI ‎(expl. ‎Lev. ‎XXIII, ‎40) ‎שענף ‎את ‎לקליעה ‎דומה ‎עצו ‎the ‎tree ‎the ‎ramificatuon ‎around ‎whose ‎trunk ‎resembles ‎plaiting; ‎Y. ‎Succ. ‎III, ‎53c ‎bot. ‎שענפיו ‎ען ‎קליעה... ‎חופין ‎a ‎ttree ‎tthe ‎branches ‎of ‎which ‎cover ‎its ‎larger ‎portion ‎and ‎which ‎rises ‎in ‎the ‎shape ‎of ‎a ‎plaiting; ‎Bab. ‎ib. ‎32b ‎עצו ‎את ‎חופין ‎שענפיו ‎whose ‎branches ‎cover ‎up ‎its ‎trunk. ‎Ib. ‎וכ׳ ‎ע׳ ‎דמי ‎היכי ‎what ‎is ‎aboth ‎like ‎(when ‎is ‎a. ‎tree ‎called ‎aboth) ‎When ‎three ‎leaves ‎are ‎on ‎each ‎stem. ‎Ib. ‎קיימת ‎עבותו ‎שתהא ‎ובלבד ‎provided ‎its ‎network ‎(three ‎leaves ‎on ‎each ‎stem) ‎remains; ‎a. ‎e.

‎עבות ‎m. ‎(b. ‎h.; ‎preced.) ‎chain, ‎rope ‎for ‎fastening ‎the ‎yoke ‎of ‎the ‎animal ‎to ‎the ‎plough ‎(Maim.); ‎[the ‎pole ‎tied ‎to ‎the ‎yoke ‎by ‎means ‎of ‎a ‎knotted ‎rope ‎(R. ‎S.)]. ‎Kel. ‎XXI, ‎2. ‎Sifra ‎Sh'mini, ‎Par. ‎6, ‎ch. ‎VIII. ‎-- ‎Snh. ‎99b ‎(ref. ‎to ‎Is. ‎V, ‎18) ‎העגלה ‎לע׳ ‎. ‎בתחלה ‎at ‎trst ‎the ‎evil ‎inclination ‎resembles ‎a ‎thread ‎of ‎cobweb, ‎and ‎at ‎the ‎end ‎it ‎is ‎like ‎a. ‎wagon ‎rope; ‎Yalk. ‎Gen. ‎129. ‎-- ‎Pl. ‎עבותות. ‎Suucc. ‎52a; ‎Yalk. ‎Is. ‎270 ‎(not ‎עבותי׳). ‎-- ‎V. ‎עבית.

‎בבט, ‎v. ‎עביט.

‎נבט ‎(denom. ‎of ‎עביטא, ‎v. ‎עבוט) ‎to ‎scize ‎a ‎pledge. ‎Ithpe. ‎איעבט ‎to ‎have ‎one's ‎goods ‎seieed. ‎B. ‎Kam. ‎113b ‎מיבבט ‎מתא ‎אבר ‎מתא ‎בר ‎the ‎goods ‎of ‎one ‎resident ‎may ‎be ‎seized ‎for ‎the ‎delinquent ‎taxes ‎of ‎a ‎fellow ‎resident ‎(v. ‎תפס).

‎עבי, ‎עבה ‎(b. ‎h.; ‎cmp. ‎עבב) ‎to ‎be ‎thick, ‎dense, ‎dark. ‎lif. ‎נעבה ‎to ‎become ‎thick, ‎swell. ‎Tanh. ‎Vaera ‎3 ‎ובלען ‎וב׳ ‎רותר ‎׳ ‎ולא ‎. ‎. ‎Aaron's ‎staff ‎swallowed ‎them ‎up ‎and ‎yet ‎was ‎not ‎thicker ‎than ‎before. ‎Hif. ‎העכה ‎same. ‎Tosef. ‎Kil. ‎III, ‎4 ‎מכוונות ‎ונעשו ‎העבו ‎(not ‎העבן) ‎if ‎the ‎plants ‎on ‎growing ‎denser ‎appeared ‎to ‎form ‎a ‎straight ‎line; ‎Y. ‎ib. ‎V, ‎beg. ‎29d ‎העבות ‎(R. ‎S. ‎to ‎Kil. ‎V, ‎1 ‎עבים ‎היו; ‎corr. ‎acc.). ‎PPi. ‎עיבה ‎to ‎make ‎thick; ‎to ‎condense, ‎darken; ‎to ‎facili- ‎tate ‎growth. ‎Y. ‎Taan. ‎III, ‎66c ‎מעבה, ‎vv. ‎עב ‎II. ‎M. ‎Kat. ‎II, ‎5 ‎מעבין ‎אף. ‎.. ‎מהתפין ‎(during ‎the ‎festive ‎week) ‎you ‎may ‎cover ‎up ‎the ‎cut ‎figs ‎with ‎straw ‎. ‎. ‎. ‎you ‎may ‎even ‎&c.; ‎expl. ‎ib. ‎13b ‎אסמוכי ‎מעבין ‎אקלושי ‎מחפין ‎by ‎m'happin ‎is ‎meant ‎a ‎loose ‎covering, ‎by ‎mabbin ‎a ‎dense, ‎packed ‎covering; ‎(anoth. ‎opin.) ‎כרי ‎כמין ‎. ‎. ‎מע׳ ‎.. ‎מחפין ‎m'happin ‎means ‎a. ‎loose ‎or ‎a ‎dense ‎covering, ‎m'abbin ‎means ‎bringing ‎the ‎figs ‎lose ‎together ‎so ‎as ‎tto ‎form ‎a ‎pile. ‎Y. ‎Peah ‎III, ‎17a ‎להדל ‎מנת ‎על ‎בשעי׳ ‎if ‎he ‎set ‎the ‎plants ‎close ‎together ‎with ‎tthe ‎intention ‎of ‎thinning ‎them ‎afterwards. ‎Ib. ‎VII, ‎20b ‎וכ׳ ‎מעבן ‎שהוא ‎מתוך ‎because ‎he ‎strengthens ‎the ‎remaining ‎plants ‎(by ‎thinning ‎the ‎ield), ‎tthey ‎produce ‎more ‎fruit ‎tthe ‎next ‎year ‎(and ‎thus ‎he ‎benefits ‎also ‎the ‎poor). ‎Y. ‎Shebi. ‎I, ‎beg. ‎33a ‎הכורת ‎את ‎מעבה ‎he ‎advances ‎the ‎growth ‎of ‎the ‎ramification, ‎opp. ‎כוחה ‎מתיש. ‎Y. ‎Bets. ‎IV, ‎62c ‎top ‎בשלא ‎לעבותה ‎נתכוין ‎when ‎(in ‎putting ‎wood ‎on ‎the ‎booth) ‎he ‎had ‎not ‎had ‎the ‎intention ‎to ‎cover ‎it ‎more ‎densely; ‎a. ‎e. ‎-Tosef. ‎Peah ‎IV, ‎14 ‎שוקיו ‎את ‎המעבה ‎(ed. ‎Zuck. ‎המקפח) ‎he ‎who ‎contracts ‎his ‎shoulders ‎(simulating ‎a ‎hump), ‎V. ‎קפח. ‎- ‎Part. ‎pass. ‎מעובה, ‎q. ‎v.

‎נבי ‎ch. ‎same, ‎to ‎be ‎thick, ‎rough, ‎strong. ‎Hull. ‎38a, ‎v. ‎עמי.

‎עבי ‎m. ‎(preced.) ‎thick, ‎rough. ‎Hull. ‎79a ‎וכ׳ ‎קליה ‎ע׳ ‎if ‎the ‎voice ‎of ‎a ‎mule ‎is ‎rough, ‎its ‎dam ‎is ‎an ‎ass, ‎if ‎shrill ‎(צני), ‎a ‎horse.

‎עבי, ‎v. ‎עובי.

‎*עביא ‎m. ‎(עבי) ‎cover, ‎concelment. ‎Targ. ‎Y. ‎II ‎Ex. ‎XIX, ‎9 ‎(Y. ‎I ‎a. ‎O. ‎עיבא; ‎h. ‎text ‎עב). ‎-- ‎Y. ‎Taan. ‎II, ‎65b ‎top ‎(expl. ‎ויעבתוה, ‎Mic. ‎VII, ‎3) ‎וכ׳ ‎קליעה ‎עבדוה ‎ע׳ ‎עבדוה ‎they ‎make ‎it ‎(their ‎speech) ‎a ‎cover, ‎they ‎malke ‎it ‎a ‎screen ‎for ‎pheir ‎guilty ‎acts ‎(cmp. ‎עבות).

‎עביד, ‎עביד ‎v. ‎כבד ‎,1.

‎עבידא, ‎עבידא. ‎עבירתא, ‎v. ‎su ‎עיביד׳.

‎עביט ‎m. ‎(עבט, ‎v. ‎עבוט; ‎cmp. ‎חבט ‎I) ‎[fastening, ‎press- ‎ing.] ‎1) ‎(גמל ‎של) ‎sumpteresaddle ‎consisting ‎of ‎a ‎pair ‎of ‎panniers ‎tied ‎across ‎the ‎animal's ‎back ‎(Loat. ‎clitellae, ‎Gr. ‎zout~a~); ‎also ‎the ‎cushion ‎on ‎the ‎camel's ‎back ‎(Arab. ‎gabit). ‎Sifra ‎M'tsora, ‎Zab., ‎Par. ‎2, ‎ch. ‎III; ‎Kel. ‎XXIII, ‎2; ‎a. ‎e. ‎-- ‎Pl. ‎עביטין. ‎Tosef. ‎Erub. ‎III ‎(II), ‎1; ‎Ernb. ‎16a ‎top; ‎Y. ‎ib. ‎I, ‎19b ‎bot. ‎-- ‎Tanh. ‎Emor ‎18 ‎עביטות. ‎v. ‎עבוט. ‎- ‎2) ‎ע׳ ‎ענבים ‎של ‎(cmp. ‎א~utkao) ‎a ‎large ‎basket, ‎strapped ‎on ‎the ‎carrier's ‎back, ‎in ‎which ‎grapes ‎are ‎carried ‎during ‎the ‎vintage. ‎B. ‎Mets. ‎V, ‎772b); ‎Tosef. ‎ib. ‎VI, ‎2. ‎Tosef. ‎Maasr. ‎III, ‎13 ‎(ed. ‎Zuck. ‎עבוט, ‎corr. ‎acc.). ‎Tosef. ‎Iem. ‎VI, ‎11; ‎Y. ‎ib. ‎VI, ‎25c ‎bot. ‎בט. ‎Y. ‎Bets. ‎V, ‎beg. ‎62a ‎העבט. ‎Toh. ‎X, ‎4, ‎sq. ‎העביט ‎ed. ‎Iehr. ‎(ed. ‎העבט; ‎Ar. ‎מעבט). ‎Y. ‎M. ‎Kat. ‎II, ‎beg. ‎81a ‎עבטו ‎את ‎דורכין ‎you ‎may ‎press, ‎for ‎the ‎mourner, ‎the ‎grapes ‎in ‎the ‎basket ‎(to ‎prevent ‎ruin ‎by ‎delay); ‎a. ‎e. ‎--- ‎3) ‎רגלים ‎מימי ‎של ‎ע׳ ‎a ‎large ‎vessel ‎for ‎the ‎collection ‎of ‎urine ‎(for ‎manufacturing ‎purposes). ‎Ber, ‎25b ‎רעי ‎של ‎גרף ‎וכ׳ ‎וע׳ ‎a ‎vessel ‎for ‎the ‎collection ‎of ‎excrements, ‎and ‎a. ‎tub ‎for ‎urine; ‎Tosef. ‎ib. ‎II, ‎16 ‎Var. ‎B. ‎Bath. ‎89b. ‎-- ‎Keth. ‎82b, ‎read ‎with ‎Tosaf.; ‎נחושת ‎של ‎ע׳ ‎a ‎bronze ‎tub.

‎בביטא ‎ch. ‎same, ‎sumpter-saddle. ‎Targ. ‎Gen. ‎XXXI, ‎34 ‎(h. ‎text ‎כר). ‎-Gen. ‎R. ‎s. ‎74. ‎-- ‎Trnsf. ‎burden, ‎obligation. ‎Y. ‎B. ‎Kam. ‎X, ‎end ‎7 ‎מיני ‎עביטיך ‎שרי ‎את ‎ליה ‎מימר ‎יכיל ‎he ‎(who ‎has ‎been ‎forced ‎to ‎pay ‎his ‎neighbor's ‎arrear ‎taxes) ‎can ‎say ‎to ‎him, ‎take ‎thy ‎saddle ‎off ‎me, ‎i. ‎e. ‎p6y ‎me ‎the ‎amount ‎you ‎would ‎have ‎had ‎to ‎pay ‎the ‎govern- ‎ment. ‎Bab. ‎ib. ‎11 ‎5a ‎עביטך ‎שרי ‎זיל. ‎. ‎אל ‎he ‎said ‎to ‎that ‎man ‎(whose ‎stolen ‎goods ‎had ‎been ‎bought ‎in ‎good ‎faith), ‎סo, ‎untie ‎thy ‎saddle, ‎i. ‎e. ‎redeem ‎thy ‎goods ‎by ‎indem- ‎nifying ‎the ‎buyer.

‎עבין, ‎Y. ‎Taan. ‎I, ‎64b ‎bot. ‎ע׳ ‎חמר, ‎read; ‎עבירן ‎חמש, ‎v. ‎עבירתא.

‎*עביצא ‎m. ‎=תביצא ‎1 ‎P. ‎עביצי. ‎Y. ‎Hall. ‎I ‎58a ‎top. ‎131