A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature/עגם - עדא

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

‎Part. ‎pass. ‎עגום; ‎f ‎עגומה; ‎(cmp. ‎עסף, ‎כפת) ‎a) ‎pressed ‎down, ‎tied. ‎Num.R. ‎s. ‎10 ‎ע׳ ‎לשונו ‎his ‎(the ‎drunken ‎man's) ‎tongue ‎is ‎tied. ‎-- ‎Trnsf. ‎(of ‎a ‎woman) ‎עגומה ‎tied ‎to ‎an ‎absent ‎hus- ‎band, ‎prevented ‎from ‎marrying ‎(cmp. ‎עגן). ‎Y. ‎Snh..VVI, ‎23c ‎בביתי ‎ע׳ ‎יוששבת ‎ואני.. ‎מתי ‎עד ‎how ‎long ‎yet ‎shall ‎my ‎hus- ‎band ‎dwell ‎with ‎thee ‎(Alexandria), ‎and ‎I(Jerusalem) ‎sit ‎a ‎living ‎widow ‎in ‎my ‎house; ‎Y. ‎Hag. ‎II, ‎778 ‎עליו ‎ע׳. ‎. ‎.. ‎tied ‎(onely) ‎for ‎his ‎sake. ‎- ‎bb) ‎bent ‎down, ‎grieving. ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎1 ‎עליו ‎ע׳ ‎משה ‎של ‎נפשו ‎היתה ‎Moses' ‎soul ‎within ‎him ‎grieved. ‎Ib. ‎s. ‎34 ‎עליהן ‎ע׳ ‎שנפשן ‎who ‎are ‎in ‎grief. ‎Ber. ‎55b ‎ע׳ ‎ונפשו ‎חלום ‎הרואה ‎he ‎who ‎has ‎had ‎a ‎dream ‎and ‎is ‎worried ‎about ‎it; ‎a. ‎e.

עגם ‎ch. ‎same. ‎Targ. ‎Job ‎XXX, ‎25. ‎- ‎Part. ‎pass. ‎עגים; ‎f. ‎עגימא, ‎ענימה; ‎pl. ‎עגימן. ‎Targ. ‎Ruth ‎I, ‎13 ‎(h.text ‎תעגנה). ‎-- ‎Y. ‎Meg. ‎III, ‎74a ‎top ‎וכ׳ ‎ע׳ ‎דנפשהון ‎גו ‎מן ‎since ‎they ‎will ‎grieve ‎(because ‎they ‎are ‎deprived ‎of ‎the ‎reading ‎of ‎the ‎Law), ‎they ‎will ‎go ‎and ‎buy ‎another ‎scroll.

עגמה ‎f. ‎(preced.) ‎grief, ‎v. ‎אגמה.

2גן ‎(b. ‎h.; ‎v. ‎עגם) ‎to ‎bend; ‎to ‎tie. ‎- ‎V. ‎עוגין. ‎- ‎Part. ‎pass. ‎f ‎עגונה ‎tied ‎to ‎an ‎absent ‎husband, ‎deserted ‎wife. ‎Y. ‎Gitf. ‎IV, ‎beg. ‎45c ‎ע׳ ‎יושבת ‎תהא ‎שלא ‎that ‎she ‎may ‎not ‎remain ‎a. ‎deserted ‎wife ‎(prevented ‎from ‎marrying ‎again); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎Pl. ‎עגונות. ‎Ruth ‎R. ‎to ‎I, ‎13 ‎(ref. ‎to ‎תעגנה, ‎ib.) ‎יכולות ‎וכ׳ ‎לבלתי ‎ע׳ ‎יושבות ‎. ‎. ‎. ‎can ‎you ‎afford ‎to ‎sit ‎tied, ‎so ‎as ‎not ‎to ‎get ‎married ‎? ‎Gitt. ‎33a, ‎a. ‎fr. ‎ע׳ ‎תקנת ‎מפני ‎as ‎a ‎measure ‎in ‎favor ‎of ‎deserted ‎wives ‎(that ‎they ‎may ‎be ‎enabled ‎to ‎marry ‎again). ‎Lev. ‎R. ‎s. ‎20 ‎נשים ‎הרבה ‎להם ‎ממתינות ‎ע׳ ‎יושבות ‎היו ‎many ‎women ‎(to ‎whom ‎they ‎had ‎made ‎love) ‎remained ‎unmarried, ‎waiting ‎for ‎them ‎(to ‎propose); ‎Tanh. ‎Ahire ‎6; ‎a. ‎e. ‎- ‎Trnsf. ‎(of ‎ani- ‎mals ‎in ‎the ‎stable) ‎left ‎lonely. ‎Tosef. ‎B. ‎Kam. ‎VIII, ‎12 ‎יום ‎שלשים ‎הע׳ ‎את ‎מקיימין. ‎.. ‎בהמה ‎לגדל ‎מהו ‎how ‎about ‎rearing ‎(for ‎consumption, ‎v. ‎B. ‎Kam. ‎80a) ‎small ‎cattle ‎in ‎Palestine?. ‎.. ‎That ‎which ‎remains ‎last ‎(after ‎the ‎others ‎have ‎been ‎disposed ‎of) ‎should ‎be ‎kkept ‎t(no ‎more ‎than) ‎thirty ‎days; ‎B. ‎Kam. ‎80a ‎יום ‎שלשים ‎שבהן ‎הע׳ ‎ישהה ‎שלא ‎ובלבד ‎(Tosef.l. ‎c. ‎האחרונה) ‎provided ‎he ‎do ‎not ‎keep ‎the ‎last ‎of ‎them ‎over ‎thirty ‎days. ‎יai. ‎עגן ‎to ‎press ‎against; ‎to ‎smooth. ‎Tosef. ‎Ter. ‎X, ‎4 ‎בשערה ‎שערה ‎מעגנת ‎Var. ‎ed. ‎Zuck. ‎(ed. ‎Zuck. ‎מעגגת, ‎v. ‎ענג; ‎oth. ‎ed. ‎מעגלת, ‎v. ‎עגל) ‎she ‎may ‎smooth ‎her ‎own ‎hair ‎by ‎rubbing ‎it ‎against ‎her ‎(the ‎priest's ‎daughter's) ‎hair.

עגן ‎ch. ‎same, ‎to ‎press, ‎tie; ‎to ‎seclude, ‎imprison. ‎Targ. ‎Is. ‎XXIV, ‎22 ‎וכ׳ ‎ויעגנונון ‎and ‎they ‎shall ‎press ‎them ‎into ‎the ‎prison ‎house ‎(ed..Lag. ‎ויגונונון, ‎ed. ‎Ven. ‎ויגינונון, ‎contr. ‎of ‎ויעגינו׳ ‎Af..(); ‎Ar. ‎ויעגנון ‎thpa.; ‎h. ‎text ‎סגרו). ‎- ‎Part. ‎pass. ‎עגין; ‎pl. ‎עגינין. ‎Ib. ‎XLII, ‎7. ‎Ib. ‎22, ‎v. ‎next ‎w. ‎Ib. ‎XLIX, ‎9. ‎Pa. ‎עגן ‎to ‎make ‎lonelly, ‎desertt ‎(a ‎wife). ‎Gitt. ‎26b ‎ומעגן ‎לה ‎ומותיב ‎he ‎might ‎desert ‎her. ‎Hthpa.אתעגןז, ‎איעגן ‎to ‎be ‎secluded, ‎tied ‎up; ‎(of ‎a ‎woman) ‎to ‎be ‎prevented ‎from ‎marrying, ‎be ‎an ‎עגונה. ‎B. ‎Mets. ‎19a ‎הוא ‎ותתיב ‎תתעגן ‎דלא ‎משום ‎Ms. ‎M. ‎(ed. ‎תעגין, ‎corr. ‎acru.) ‎it ‎was ‎done ‎in ‎order ‎that ‎she ‎might ‎not ‎remaiin ‎a ‎widow ‎in ‎life.

עגנא ‎m. ‎(preced.) ‎solitude, ‎prison. ‎Targ. ‎Is. ‎XXIV, ‎22 ‎ע׳ ‎לבית, ‎v. ‎preced. ‎Ib. ‎XLII, ‎22 ‎עגנהון ‎Ar. ‎(Regia ‎עגניהון ‎pl.; ‎ed. ‎Lag. ‎עיגונהוון; ‎ed. ‎Wil. ‎עגינין, ‎v. ‎preced.).

עגעג ‎to ‎rol ‎v. ‎געגע.

עגרון ‎m. ‎(עגר ‎=אגר) ‎=אגרו, ‎apt ‎for ‎storage, ‎superior ‎(wheat). ‎Tosef. ‎Dem. ‎IV, ‎23 ‎(ed. ‎Zuck. ‎אגרי, ‎v. ‎אגורי); ‎Y. ‎Naz. ‎V, ‎54a ‎אגרון.

עגש ‎(dial. ‎for ‎נגש; ‎cmp. ‎Pesh. ‎Ex. ‎XXI, ‎29; ‎36) ‎to ‎attack, ‎gore. ‎Part. ‎f ‎עגישא. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎80, ‎beg. ‎Ar., ‎v. ‎נגש.

עד ‎m. ‎(b. ‎h.; ‎עוד) ‎turn, ‎continuation; ‎(prep.) ‎up ‎to, ‎until, ‎during, ‎while; ‎n ‎place ‎of. ‎B. ‎Mets. ‎87a; ‎Snh. ‎107b ‎אברהם ‎עד ‎up ‎to ‎Abraham's ‎time, ‎v. ‎זקנה. ‎B. ‎Kam. ‎55a ‎וכ׳ ‎שואלני ‎שאתה ‎עד ‎during ‎the ‎time ‎that ‎&c., ‎instead ‎of ‎asking ‎me ‎&c. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎58 ‎וכ׳ ‎ישקיע ‎שלא ‎עד ‎before ‎yet ‎the ‎Lord ‎causes ‎the ‎sun ‎of ‎one ‎righteous ‎man ‎to ‎set, ‎he ‎causes ‎that ‎of ‎another ‎to ‎rise. ‎Kidd. ‎29b ‎שנה ‎כ׳ ‎עד ‎until ‎a ‎person ‎is ‎ttwenty ‎years ‎old. ‎Ib. ‎31a ‎וכ׳ ‎כיבוד ‎היכן ‎עד ‎how ‎far ‎does ‎the ‎duty ‎of ‎honoring ‎parents ‎go?; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-- ‎Ber. ‎26b ‎(ref. ‎to ‎ib. ‎IV, ‎1up ‎to ‎four ‎hours') ‎וכ׳ ‎בכלל ‎ועד ‎עד ‎does ‎it ‎mean ‎up ‎to', ‎and ‎that ‎up ‎to' ‎included, ‎i. ‎e. ‎in- ‎cluding ‎the ‎whole ‎fourth ‎hour ‎of ‎the ‎day, ‎or ‎excluding ‎the ‎fourth ‎hour? ‎Nidd. ‎58b ‎קמיפלגי ‎בכלל ‎ועד ‎בעד ‎לימא ‎shall ‎we ‎say, ‎their ‎difference ‎turns ‎on ‎the ‎question ‎whether ‎until' ‎is ‎meant ‎to ‎include ‎or ‎to ‎exclude ‎the ‎terminus? ‎Ib. ‎בכלל ‎עד ‎ולא ‎עד ‎ואיכא ‎בכלל ‎ועד ‎עד ‎איכא ‎sometimes ‎until' ‎means ‎inclusive ‎of, ‎and ‎sometimes ‎excltusive ‎of. ‎Ib. ‎דהכא ‎ועד ‎בעד ‎קמיפלגי ‎they ‎differ ‎as ‎to ‎the ‎meaning ‎of ‎the ‎word ‎'until ‎in ‎this ‎case ‎(in ‎the ‎Mishnah); ‎a. ‎fr. ‎-- ‎בעד, ‎בעד ‎(cmp. ‎עבור) ‎in ‎behalf ‎of, ‎for, ‎abont. ‎Midr. ‎Till. ‎to ‎Ps. ‎IV ‎בעדינו ‎וכי...הפונדק ‎(our ‎w. ‎missing ‎in ‎ed. ‎Bub.) ‎has ‎that ‎innkeeper ‎opened ‎his ‎shop ‎for ‎the ‎first ‎time ‎to- ‎day, ‎for ‎our ‎benefit? ‎Ib. ‎to ‎Ps. ‎XII ‎וכ׳ ‎בעדו ‎שאל ‎he ‎in- ‎quired ‎about ‎him, ‎where ‎is ‎he?; ‎a. ‎o. ‎-- ‎ועד, ‎v. ‎עולם.

עד ‎ch. ‎same. ‎Targ. ‎Gen. ‎II, ‎5. ‎Ib. ‎XIV, ‎14; ‎a.v. ‎fr. ‎-- ‎B. ‎Bath. ‎21a ‎תקביל ‎לא ‎שית ‎עד ‎up ‎to ‎six ‎years ‎of ‎age ‎ad- ‎mit ‎no ‎child ‎to ‎school. ‎Gen. ‎R. ‎s. ‎44a, ‎a. ‎e. ‎דסנדלך ‎עד, ‎v. ‎כובא ‎I. ‎Lam. ‎R. ‎to ‎III, ‎20 ‎וכ׳ ‎דשמינא ‎עד, ‎v. ‎חשיך ‎II; ‎a. ‎fr.

עד ‎. ‎ורe.

עד, ‎Targ. ‎O. ‎Lev. ‎XI, ‎13 ‎ed. ‎Amst., ‎v. ‎ער.

עד ‎m. ‎(b. ‎h.; ‎עוד) ‎[present, ‎confirming,] ‎(cmp. ‎סהד) ‎witness, ‎evidence. ‎Hull. ‎10b, ‎a. ‎e. ‎וכ׳ ‎נאמן ‎אחד ‎עד ‎in ‎matters ‎of ‎ritual ‎the ‎statement ‎of ‎one ‎witness ‎is ‎suffcient. ‎Bekh. ‎36a, ‎a. ‎e. ‎עד ‎מפי ‎עד ‎a ‎witness ‎testifying ‎to ‎what ‎he ‎has ‎heard ‎from ‎an ‎eye--witness. ‎R. ‎Hash. ‎26, ‎a. ‎e. ‎עד ‎אין ‎דיין ‎נעשה ‎a ‎witness ‎in ‎the ‎case ‎cannot ‎act ‎asudge. ‎Keth. ‎21b ‎דיין ‎נעשה ‎עד ‎a ‎witness ‎may ‎act ‎as ‎judge; ‎a. ‎v. ‎fr. ‎-- ‎Pll. ‎עדים. ‎Ib. ‎ע׳ ‎ידי ‎חתימות ‎המכירין ‎דיינים ‎if ‎the ‎judges ‎kknow ‎(can ‎identify) ‎the ‎signatures ‎of ‎the ‎witnesses ‎to ‎a. ‎document. ‎Ib. ‎II, ‎3 ‎וכ׳ ‎שאמרו ‎הע׳ ‎if ‎witnesses ‎declare, ‎this ‎is ‎our ‎signature, ‎but ‎we ‎have ‎been ‎forced ‎&c. ‎Ib. ‎5i ‎וכ׳ ‎ע׳ ‎יש ‎אם ‎if ‎there ‎is ‎evidence ‎that ‎she ‎was ‎a ‎married ‎woman. ‎-- ‎Kidd. ‎48a, ‎a. ‎fr. ‎חתימה ‎עידי, ‎מסירה ‎ע׳, ‎v. ‎כרת;