Copyright Amendment Act, 1988/Front matter

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Coat of Arms of South Africa (1932-2000).svg


Staatskoerant


van die Republiek van Suid-Afrika

Republic of South Africa


Government Gazette


As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Registered at the Post Office as a Newspaper


Verkoopsprys • Selling price

(AVB uitgesluit/GST excluded)

Plaaslik 50c Local

Buitelands 70c Other countries

Posvry • Post free
Vol. 273 Kaapstad, 23 Maart 1988

Cape Town, 23 March 1988

No. 11202


Kantoor van die Staatspresident
No. 528. 23 Maart 1988
Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 13 van 1988: Wysigingswet op Outeursreg, 1988.

State President's Office
No. 528. 23 March 1988
It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 13 of 1988: Copyright Amendment Act, 1988.