English-Chinese Vocabulary of the Vernacular Or Spoken Language of Swatow/P

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

P.

pace, pōu; hua̍h. large, tōa-hua̍h.

pacify, khn̍g-nâng màiⁿ-khì; kiâⁿ-hûa; khng-hûa; khǹg-tshú. Pacific ocean, thài-phêng-iêⁿ.

pack, pau; phah-pau; tsuang; siu-sip-bûa. tea, tsuang-tê. in a box, tsuang-lo̍h-sieⁿ. packing box, tsuang-sieⁿ.

paddle!, jiê. to, phẽ-tsûn. a dragon-boat, phẽ-lêng-tsûn.

paddy, chhek. growing, ng; tiũ; tâ. fields, tshân. bird, pe̍h-liãu-si.

padlock, só-thâu.

page, of book, che̍k-mīn. on the block, che̍k-póiⁿ, che̍k-kò-póiⁿ.

pagoda, thah. literary, khue-chheⁿ-koh; khue-chheⁿ-lâu; bûn-chiang (or chhiang)-koh

pail, tsúi-tháng; tiàu-tháng.

pain, thiàⁿ. to ease, chí-thìaⁿ. painful, õi-thìaⁿ; kan-khóu; chhi-tshám; chhi-liâng.

paint, iû; tshat. to, sái-iû; iû; tshat. painter, iû-tshat sai-pẽ; sái-iû sai-pẽ; iû-mu̍eh sai-pẽ. an artist, ūe-ūe sin-seⁿ.

pair, a, che̍k-sang; che̍k-tùi. to, phùe; phùe-ha̍h; phit-phùe.

palace, uâng-keng.

palanauin, kīe.

palataole, hó-chia̍h; ha̍h-tshùi; suah-tshùi; suáng-kháu.

pale, mīn pe̍h-siauh ; mīn chheⁿ-liau ; n̂g-mīn. turn, mīn pièn-chheⁿ .

palette, thiâu-sek-ti̍h.

paling, lân-kan; lân-kan-chí ; ba̍k-tsa̍h; lî-tsa̍h; ûi-lî; ûi-tsa̍h.

pall, kài-kuaⁿ-phũe.

palm, tsang-chhiū; kuang-lâng-chhiū (cocoa-nut); iâ-chhiū (id.) ; tsó-chhiū.

palm, of hand, chhiú-tói; chhiú-sim; chhiú-chiéⁿ.palmistry, sièⁿ-chhiú-hûn.

palpitate, sim thiàu; sim-kuaⁿ pok-pok-thiàu; sim-kuaⁿ-thâu pok-pok-thiàu.

palsy, nńg-nîⁿ; nńg-huang; kuàn-pien (one side) ; tòng-huang.

pan, tiáⁿ; thih-ue; seⁿ-ue.

panacea, peh-tsháu-tan; buān-ēng-tan; buān-ēng-îⁿ.

pane, of glass, che̍k-kò po-î.

pang, of pain, che̍k-tsūn-thiàⁿ;. che̍k-khùn-kiáⁿ thiàⁿ.

panic, kiaⁿ-kàu-kông; kiaⁿ kàu hun-kông ; kiaⁿ kàu ngo̍h-ngo̍h.

pant, tshúan; tshúan-tōa-khùi.

pants, khòu. short, for bathing, khòu-ku̍eh.

paper, tsúa. a sheet of, che̍k-tieⁿ-tsúa. note (thick), chien-tsúa. straw, tsháu-tsúa. common writing, tsṳ-tsúa; kòng-tshuan (better); tãng-kòng (still better); kãu-nguân (still better); tek-tsúa (thin); mîⁿ-se ( still thinner ). made into a writing-book, tsúa-khòu. printing , tsṳ-chheh-tsúa. tough, môⁿ-piⁿ; mîⁿ-tîn; pien-chiu. marbled, hue-tsúa. gilt, phùn-kim. paper-money, tsúa-chîⁿ; ngṳ̂n-tsúa; chîⁿ-tsúa; ngṳ̂n-tiãⁿ; tōa-chîⁿ; uâng-pó. currency, ngṳ̂n-toaⁿ; chîⁿ-phiè. official, uàⁿ-kuàn.

parable, phì-zũ ; phì-zû ; pí-zũ.

parade, ground, kà-tiaⁿ; bú-tiêⁿ.

paradise, la̍k-hn̂g.

paragraph, hue; chieⁿ; tn̄g.

parallel, sang-kiâⁿ-sùaⁿ; sang-pâi-sùaⁿ. parallelogram, ji̍t--jī iēⁿ.

paralysis, see PALSY.

paramour, kan-hu; lãu-ĩang.

parapet, chhiêⁿ-ku̍eh; chhiêⁿ-ûi.

parasite, kià-seⁿ.

parasol, ji̍t-chia; hõu-chia; hõu-sùaⁿ.

parcel, pau.

parched, pha̍k-ta ; kan-tshàu. rice, tshá-bí, tea with this in it, bí-kam-tê.

parchment, iêⁿ-phûe-tsúa.

pardon, sià-tsũe; khuan-iũ; khuan-sià; sià-iũ; sià-mién; khuan-mién. pardonable, khó-sù; khó-sià, pardon me, sù-tsũe; sù-tsũe sù-tsũe. I beg your pardon, ũ-tsũe; sù--chē; chhiáⁿ-sù--chē; sit-lói; m̄-tsai-thâu; m̄-tsai kak-tshat; sit-kak-tshat. apologising for not having received a visitor, sit-pûe; sit-chiap.

pare, siah; phoi; kueh. the nails, chién-tsńg-kah; ka-tsńg-kah.

parents, pẽ-bó; sang-chhin. high parentage, lú-tō tsam-eng.

parenthesis, tshah-kù.

parlour, kheh-thiaⁿ; khah-thiaⁿ.

parricide, chhì-pẽ.

parrot, eng-ko; eng-bú.

parry, tói-tiãu, koh-tsũ.

parsimonious, khiãm, khieh-si̍p; kien-liẽn.

parsley, khṳ̂n-tshài.

parsnip, huan tshài-thâu (foreign turnips).

part, siang-pie̍t; lī-pie̍t; chiãm-pie̍t; lī-khui. divide, pun; pun-khui. off, keh; tsò-kak-pie̍t. a, hūn; kou; tn̄g; ē; ku̍eh; ûe. the greater part, che̍k-tōa-ûe; che̍k-tōa-pùaⁿ. six parts out of ten, la̍k-siâⁿ.

partake, ũ-hūn. of a meal, tsò-pû-chia̍h.

partial, phien-sim; phien-sṳ; tōa-sòi-sim; khin-tãng-sim; khuah-o̍ih-sim. to any one, phien-ài. not, bô-i bô-lṳ́; bô-chhin bô-so; bô-tshṳ́ bô-pí; chhiú-pûaⁿ iā-sĩ-ne̍k, chhiú-tói iā-sĩ-ne̍k. partially, būa-uân; būe-tshûan; būe-chheng-tshó; kúi-siâⁿ.

particle (in grammar), hṳ-jī. a small, che̍k-sut-kiáⁿ.

particoloured, hue-long-sek; hue-tiám tsa̍p-sek; poiⁿ-sek; hue-poiⁿ.

particular, só-tshùi; só-siak; sòi-siâng. the particulars, chhêng-iû; che̍k-kiãⁿ che̍k-kiãⁿ. of an account, che̍k-tiâu che̍k-tiâu.

partition, siám (wooden); piah (lime); keh-piah; keh-chhiêⁿ. to, kek-siám.

partner, in business, húe-kì; húe-phũaⁿ. to join with, tshap-húe-kì; ha̍h-húe. dissolve partnership, thiah-húe; thaih-siàu.

partridge, chià-kou.

pass, or barrier, kuan; kuan-kháu, mountain, niáⁿ. to, kùe; keng-kùe. let, pàng-kiâⁿ; hôiⁿ-nâng-kùe; pu-nâng-kùe. please let me pass, chieh-kùe; chhiáⁿ-chieh-kùe. round, kiâⁿ-che̍k-thuân; kiâⁿ-che̍k-ûi; kiâⁿ che̍k-thûan-ûi. through a hole, tshng--kùe-khṳ̀. into, jip. passable, õi-tit-kùe; khó-íⁿ; chhìn-tshái; õi-tsò-tit. this dollar will pass, chí-kâi-ngṳ̂n hó-sái.

passage, lōu; mn̂g-lōu. boat, tōu-tsûn. to take, tah-tōu-tsûn. passenger, tah-kheh.

passage, in a book, che̍k-tsat; chieⁿ; phien; mīn.

passions, the, chhit-chhêng; hí, nōⁿ, ai, kũ, ài, ù, io̍k. evil passions, sṳ-io̍k; chhêng-io̍k. to be in a passion, siũ-khì; náuⁿ-khì; seⁿ-khì; huat-náuⁿ. passionate, jím-sèⁿ; kip-sèⁿ; kín-sèⁿ; pek-sèⁿ.

passover, zû-ua̍t-tsoih.

passport, lōu-phiè; lōu-pâi; chip-chiè; chiè-sin-pâi.

past, kùe--liáu; íⁿ-uáng; soiⁿ; tsôiⁿ.

paste, kôu; chieⁿ; mīⁿ-chieⁿ. to make, kho̍h-kôu. to spread, sueh-kôu. to paste paper, piè-tsúa; tah-tsúa.

pasture, tsháu-tiêⁿ; tsháu-pou.

patch, póu; póu-saⁿ.

path, lōu; lōu-kiáⁿ; sié-lōu; lōu-kèⁿ.

patience, jím-nãiⁿ; khat-nãiⁿ; lún; khat-khóu-lún; khuan-iông.

patois, thóu-thâm; thóu-im; thóu-ūe; hiang-thâm; im-gṳ́.

patriarch, lãu-tsóu; lãu-tsóu-kong.

patrimony, ke-ngia̍p; súaⁿ-ngia̍p; pẽ-ngia̍p; tsóu-ngia̍p.

patriot, chĩn-tong pò-kok.

patron, tsō-tsú; tsō-suaⁿ; ṳn-tsú. patronise, chiàu-èng; chiàu-kù.

patrol, sûn-keⁿ; sûn-lô; siú-mêⁿ; chié-keⁿ.

patten, kia̍h; tshâ-kia̍h.

pattern, iēⁿ; mōⁿ; môⁿ-iēⁿ; bôu; sek; thói-sek.

pause, hiah; hiah--khùn; thẽng-chē.

pave, phou-chie̍h; kih-chie̍h. pavement, chie̍h-lōu.

pavilion, têng; liâng-têng; lâu; koh.

paw, bear's, hîm-chiéⁿ.

pawn, tǹg; àn. shop, tǹg-phòu. small, siau-ap; sié-tǹg (disreputable). ticket, hui. to, tǹg-mu̍eh. -broker, khui-tǹg-phòu. redeem from, chhiú.

pay, to, hôiⁿ; hâiⁿ. money, hôiⁿ-chîⁿ. taxes, la̍p-niêⁿ. rent, hôiⁿ-tsou. tribute, chìn-kòng. a visit, pài-hāu; mn̄g-hāu; sie-sûn. a workman's pay, kang-chîⁿ; kang-tsṳ. teacher's, sok-kim; sok-siu. soldier's, piaⁿ-niêⁿ.

pea, tāu. foreign, hô-lân-tāu. small green, le̍k-tāu.

peace, phêng-an; phêng-hûa. general peace, thài-phêng. at, hûa-mo̍k; hûa-khì; hûa-míⁿ.

peach, thô; pe̍h-pn̄g-thô (loose stone). flower, thô-hue. stone, thô-hu̍t.

peacock, khóng-chhieh. feather, khóng-chhieh-lêng.

peak, mountain, suaⁿ-téng; suaⁿ-chiam; suaⁿ-hong.

peal, of thunder, lûi tân lih-leh-kiè; lûi phek-le̍k. of gongs, lô khuaiⁿ-khuaiⁿ-kiè.

pear, lâi; chheⁿ-phûe-lâi; Suaⁿ-tang-lâi (Shantung); soh-lâi.

pearl, tsu; chin-tsu; ô-tsu; tien-tsu; pó-tsu. one, che̍k-lia̍p-tsu. string, worn by officials, sù-tsu; chhiâu-tsu. to wear, kùa-tsu.

peasant, tsoh-tshân-nâng; lông-hu; hieⁿ-ẽ-nâng.

pebble, chie̍h-káu-nñg; chie̍h-kiáⁿ.

peck, toh.

pecul, a, che̍k-tàⁿ.

peculiar, khî; koh-iēⁿ.

pedlar, tsò koiⁿ-thiau kâi-seng-lí; tsò iê-kóu seng-lí.

pedestal, thiãu-chie̍h, thiãu-kha-chie̍h; thiãu-tún.

pedigree, tso̍k-phóu.

peel, pak-phûe; peh-phûe; phoi-phûe; thiu-phûe.

peep, kui; kui-sĩ; kui-thóiⁿ; thau-thóiⁿ; thau-iám.

peg, sún; tshâ-teng.

Peking, Pak-kiaⁿ. go to, chiẽⁿ-kiaⁿ.

pellet, thân-chí; tôaⁿ-chí.

pelt, tsang-chie̍h lâi-ka̍k.

pen, pit. quill, gô-môⁿ-pit. point of, pit-búe; pit-chiam; pit-hong. stem of pen, pit-tshue. cover for point, pit-kóng. put in mouth, kâm-pit. moisten with ink, bûa-ba̍k; suah-pit. hold for writing, khiâ-pit. holder, pit-tâng; pit-kè, knife, phoi-pit-to; to-kiáⁿ.

penal, code, lu̍t-lī. penalty, hu̍at-ngṳ̂n; hêng-hu̍at.

penance, póu-kùe siu-hẽng; chiang-kong póu-kùe.

Penang, Pin-nôⁿ-sṳ̃.

pendant, sûi-lo̍h; sûi-hiã.

pendulum, sî-cheng-thūi; sî-cheng-teh.

penetrate, ji̍p; tshǹg-ji̍p; thàu-ji̍p; thàng; thàng--kùe.

penitent, tsai-tsũe; tsai-tshò; siẽⁿ-hùe; siẽⁿ-siú-hùe; siẽⁿ-àiⁿ hùe-kói; hûe-thâu; tsṳ̃-uàn; thiàⁿ-kói tsôiⁿ-hui.

penurious, tham-liẽn; kien-liẽn; liẽn-siap; kien-siap; kùe-khiãm.

people, mîn; sù-mîn; peh-sèⁿ. people say, chèng-nâng-tàⁿ.

pepper, hôu-chie. box, hôu-chie-kóng.

peppermint, po̍h-hò; pô-hò. essence of, po̍h-hò-iû.

per cent, ten, peh thiu-tsa̍p; ke-it-thiu. twenty, ke-jī-thiu.

perambulate, chiu-sûn; chiu-liû; kiâⁿ-lâi kiâⁿ-khṳ̀.

perceive, kak; hiáu; hiáu-ngõ; kak-ngõ; thóiⁿ-kìⁿ. organs of perception, chhit-khóng; chhit-khiàu.

perch, to, chhi; chhi-sin; hiah. fowls, koi chiẽⁿ-tiâu; koi-chhi-tiâu.

perdition, tîm-lîn.

peremptory, chheⁿ-ngẽ; ngẽ-tiáⁿ; te̍k-te̍k.

perfect, tshûan; chiu-tshûan; sêng-tshûan; tsa̍p-tshûan; uân-tshûan; sûn-tshûan. perfectly good, tshûan-hó. do a thing perfectly, tsò-sṳ̄ îⁿ-múaⁿ; tsò-sṳ̄ uân-muáⁿ. understand perfectly, hiáu-kàu-thàu; thàng-sṳ̄.

perfidious, sit-sìn; put-tong; pũe-ngĩ.

perforate, tshǹg-khang; tsǹg-khang; tsù-khang. perforated with many holes, tsù-khang; tshan-tshan.

perform, tsò; kiâⁿ. one's duty, chĩn-pńg-hūn.

perfume, hieⁿ; phang. perfumes, hieⁿ-liāu; hue-lōu-tsúi.

perhaps, ho̍k-chiá; káⁿ-sĩ; pa-lak; ho̍k-ũ ho̍k-bô; bô-tiāⁿ-tie̍h.

perilous, see dangerous.

period, sî-hāu; tsoih; tsoih-hāu.

perish, bûang; sí-bûang; mi̍t-bûang; tîm-bûang; pĩ-miāⁿ; sí; tîm-lûn.

perjure, chiù-ké-tsūa.

permanent, tsóng-kú-ũ; kú-tshûn; kú-kú-tõ.

permit, see allow.

pernicious, lĩ-hāi; hāi-sṳ̄.

perpendicular, khiã-tit; tit-khiã; ti̍t-lo̍h; khiã-chiàⁿ.

perpetual, kú-tn̂g; chhiâng-kú; miên-uán; chhiâng-uán; ióng-kú; ióng-ién; siêⁿ-tshûn; siêⁿ-ũ; ióng-tshûn; tshûn-lâu; put-mu̍t.

perplexed, kiáu-jiáu; sie-hũn; hũn-tsa̍p; thiû-thû; chìn-thò liáng-lân; chìn-chìn thò-thò; siẽⁿ m̄-pat-tò-khṳ̀.

perquisites, kui-lī-ngṳ̂n; kuaⁿ-kui; kui-kṳ́.

persecute, khún-to̍k; hām-hāi.

persevere, ũ-siêⁿ-sim; bõi-sit-lo̍h siêⁿ-sim; sí-tsong zû-it.

persimmon, sãi; âng-sãi; chheⁿ-sãi.

persist, phien-phien àiⁿ-tsò; ngẽ-ngẽ-àiⁿ.

person, a, che̍k-ūi; che̍k-nâng. in, pńg-sin; chhin; chhin-sin; ka-kī. about one's, sin-chiēⁿ.

perspicuous, hun-mêng; thàu-thiet; thong-thiet; mêng-pe̍h; mêng-mêng; kōi-thiaⁿ.

perspiration, kūaⁿ. bad smelling, of hand or foot, kha-sie̍h; chhìu-sie̍h. cold, chhìn-kūaⁿ. to absorb, sò-kūaⁿ; tsṳ̀-kūaⁿ. bad smell of, kūaⁿ-sng; tshàu-kūaⁿ-sng. to encourage, huat-kūaⁿ; piáu-kūaⁿ (by warm drink or medicine); hip-kūaⁿ (by warm covering). perspire, lâu-kūaⁿ; tshut-kūaⁿ.

persuade, khǹg; khǹg-kòi.

pertain, to, so̍k; ũ-kan-sia̍p.

pertinacious, kù-chip; chip-ngẽ; chip-ì; kau-tîⁿ.

pervade, chiu-liû; pìn-kiâⁿ; thàu--tshut; thàu-thiet; sì-tshù-kàu; thong.

perverse, kuai-phiah; ke̍h-phiah; hûeⁿ-nge̍k; ngóu-nge̍k.

pestilence, un-mu̍t.

pestle, tùi.

petal, hue-hah; hue-phièn.

petition, pín; pín-khiû; ji̍p-pín; ji̍p-tiâⁿ. a, pín-thiap; pín-sṳ̂; tiâⁿ; tiâⁿ-pín.

petticoat, kûn. wear, hâ-kûn. waistband of, kûn-tòa.

pettifogger, sõng-kùn; kuang-kùn; láu-kiáⁿ.

petty, sòi; sié. affair, sié-khó kâi-sṳ̄.

pewter, siah. articles, siah-khì. to work in, phah-siah.

pharmacy, chì-ie̍h kâi-huap.

pheasant, suaⁿ-koi; thî-koi.

phenomena, of the heavens, thiⁿ-siãng; thien-siãng.

philanthropy, jîn-tek; kiâⁿ-jîn-tek.

philology, káng-kiù bún-jī.

philosophy, tãu. philosopher, khiông-lí kek-mue̍h-sṳ̃.

phlegm, thâm; thâm-nũaⁿ. cough up, khak-tham. spit out, phùi-thâm. remove, khṳ̀-thâm; siau-thâm; sùaⁿ-thâm; tṳ̂-thâm; tũi-thâm. phlegmatic, sèⁿ mān.

phoenix, hõng-chiáu; hõng-huâng.

photograph, to take a, hoh-sìeⁿ.

phrase, che̍k-kù-ūe; ūe-kù. common, pīn-chiâⁿ-gṳ́; kháu-thâu-gṳ́; pīn-thàu-gṳ́. book, tsṳ-kù.

physician, ui-seng; sin-seⁿ; tsò-ui sin-seⁿ; lãi-khue sin-seⁿ; ui-lãi-tī;

physiognomy, nâng-mīn; iông-măuⁿ; mīn-iēⁿ; iēⁿ-sièⁿ; siàng-măuⁿ. fortune-telling by, sièⁿ-miāⁿ.

piano, khîm.

pick, out, to̍h; súan-to̍h. up, khie̍h--khí; khie̍h-khí-lâi; khieh--tie̍h (find). fruit, flowers, &c, tiah. the teeth, thak-khí; kiah-khí. the ears, kau-hĩⁿ; kiah-hĩⁿ.

pick-axe, kùan-súi.

pickle, to, chi̍m-tshòu; thīm-tshòu; lōu-kiâm.

pickles, sng-tshài; sng-kúeⁿ; kiâm-tshài.

pickpocket, chién-niúⁿ.

picture, a, che̍k-pak-ūe; hêng-tôu; sng-kiáⁿ; che̍k-pak suaⁿ-tsúi. one's picture, hí-sîn; siáu-ngiá; siáu-iáⁿ, to take one's picture, ūe-hí-sîn. frame, kiàⁿ-khuang.

piebald, poiⁿ-sek; poiⁿ-tshái; hue-long.

piece, kò; phièn; phit (cloth); phien (composition). piece-goods, pòu-phit. piecemeal, tshùi-tshùi.

pier-glass, chiè-sin-kiàⁿ; tshûan-sin pó-kiàⁿ.

pierce, tshn̍g; tsn̍g (with boring instrument).

piety, kèng-ùi sîn-mêng (idolatrous); sêng-kèng. filial, hàu; kiâⁿ-hàu; hàu-sũn pẽ-bó; hau-kèng pẽ-bó.

pig, tṳ. pig-tail, see queue.

pigeon, hún-chiáu.

pigmy, nâng ói-sòi.

pike, chhiâng-chhieⁿ. staff, chhieⁿ-ko; tek-ko-sóng.

pile, up, tha̍h--khí-lâi; kih--khí-lâi; lúi; tun; thah; tu. piled-up, têng-têng tha̍h-tha̍h.

piles, thī; thī-tshng. external, gūa-thĭ, internal, lãi-thĭ. to have, seⁿ-thĭ.

pilfer, thau-khie̍h; tshṳ́-hò; tshṳ́-chhiap. pilferer, tsha̍t-kiáⁿ; tshṳ́-tsha̍t-kiáⁿ.

pilgrim, khṳ̀-hñg-lōu pài-sîn.

pill, ie̍h-iⁿ.

pillage, phah-kiap; chhiéⁿ-kiap.

pillar, thiãu.

pillow, chím-thâu. box used for, chím-thâu-sieⁿ.

pilot, tshūa-tsúi; ín-tsûn; tshūa-tshûn.

pimp, u-kui tōa-pih.

pimple, ne̍k-thiâu.

pin, tsam-tsǹg. ivory hair pin, gê-tsam. bone, kut-tsam.

pincers, thih-khîⁿ; thih-kîⁿ; niap-kiáⁿ; nihⁿ-kiáⁿ; kiap-kiáⁿ; koíh-kiáⁿ. crab's, hõi-tōa-kha.

pinch, nihⁿ; nueh; liàm; tsũn (twist). of snuff, che̍k-nueh phīⁿ-hun.

pine, tree, sêng-peh-chhiū; sam. -apple, huan-lâi. pine-apple cloth, po-lô-mûaⁿ; po-lô-se.

pinnacle, of tower, thah-chiam; thah-búe. of house, tshù-kak-chiam.

pipe, tâng; kóng; siau. blow a, tshue-siau. tobacco or opium, hun-tâng.

pirate, hái-tshát.

pistol, chhiú-chhèng; tó-chhèng.

pistil, hue-chhiu.

pit, kheⁿ; chéⁿ; khut; hām. pitfall, thôu-hām; hām-kheⁿ. of stomach, koi-tshùi-kháu; tsúi-uh-kháu.

pitch, sêng-hieⁿ-iû.

pitch, a tent, nêⁿ (or, tah)-pòu-phâng. a camp, tshàng-iâⁿ.

pitcher, tsúi-kuàn; tsúi-pân.

pith, chhiū-sim; tsháu-sim.

pitted, with small-pox, mīn poiⁿ-poiⁿ.

pity, khó-liên; liên-mién; thiàⁿ-siang; khó-si̍ang. pitiable, khó-liên; khó-sieh; chhi-tshám. piteous, tshám; khóu; ai-tshám; pui-ai. pitiless, thih-chie̍h sim-kuaⁿ. what a pity! khó-sieh!

pivot, khũ. of door, mn̂g-khũ. of scissors, ka-to-ngán.

placable, khuan-jiû; khûan-hûa; un-jiû.

placard, thiap; kò-sī; pe̍h-thâu-thiap (anonymous and abusive); bô-thâu-thiap (id.). offering reward, siéⁿ-thiap.

place, tshù; tī-hng; ūi-tshṳ̀; só-tsãi; tī-ūi; kò, give, jiãng-ūi; tho-ūi; tho-jiãng. in the first, khî-it; tõiⁿ-it-kiãⁿ; tõiⁿ-it-hãng. go from place to place, khuan-lâi khuan-khṳ̀; múaⁿ-kò-kiâⁿ.

placenta, ui; tho-ui.

placid, sim phêng, khi hûa; tshông-iông.

plagiarism, thau-siá pa̍t-nâng-bûn.

plague, un-mu̍t; sî-lẽng.

plain, level, phêng; pêⁿ; phêng-ngûan; pêⁿ-tī. clear, mêng; mêng-pe̍h. simple, láu-si̍t; phok-si̍t; chieh-phok; phok-sù. speaking, tit-tàⁿ bô-pau-tshâng.

plaintiff, ngûan-kò.

plaintive, pui-ai.

plait, pĩⁿ; phah-pĩⁿ. the queue, pĩⁿ-piⁿ; siu-piⁿ. in cloth, kóiⁿ; chih-kóiⁿ; khieh-kóiⁿ.

plan, huang-huap; huap-tsat; huap-tōu; kòi-chheh; kòi-mông; kòi-su̍t; huap-sek; huap-thiâⁿ. for a building, tshù-kek; tshù-ieⁿ. to-plan, siẽⁿ-sim-sṳ̃; siet-kòi; siet-huap. an essay, mong-phien; thiau-i. a rebellion, mông-huán. the best plan is to..., put-zû... to hit the right, tie̍h-huap.

plane, a, thiu, thiu-to. bead, sùaⁿ-thiu. gouge, uan-thiu. sash, liú-thiu. to, thiu-pêⁿ; thiu-kng-ku̍t. shavings from a, tshâ-phùe-thiu.

planets, ngóu-chheⁿ.

plank, a, che̍k-kò-pang; ba̍k-póiⁿ; sam-póiⁿ; tshâ-póiⁿ.

plant, to, chèng. plants, tsháu-ba̍k; hue-ba̍k. plant out rice, pòu-tshân.

plantain, keng-chie. see bunch.

plaster, hue; hue-nîⁿ. to plaster a wall, kuah-hue; phiak-hue; liâm-hue. medical, ko-ie̍h.

plate, pûaⁿ; ûi-ti̍h; ti̍h; ti̍h-kiáⁿ. to plate, with gold, liū-kim; tsṳ́-kim; tah-kim; pau-kim.

platform, thâi; thâi-koh; sài-pêⁿ; pêⁿ; phû-tûaⁿ.

play, sńg; sie-sńg. the flute, tshue-te̍k. the organ, tôaⁿ-khîm; thân-khîm. the fiddle, kṳ̀-hîⁿ. chess, teh-kî. cards, phah-tsúa-pâi. ball, that-kiû; phah-kiû. play day, thit-thô-ji̍t. plaything, thit-thô-mue̍h.

play, a, hi̍, act a, tsò-hi̍. actor, hi̍-kieh; hi̍-kiáⁿ. an act of a, che̍k-tshut-hi̍. look at, thóiⁿ-hi̍. engage, chhiáⁿ-hi̍. stage for, hi̍-thâi (permanent); hi̍-pêⁿ (temporary).

plead, khiû; khṳ́n-khiû; koh-lô; sueh-chhêng.

pleasant, tshù-bī, sóng-khùai. weather, thiⁿ-sî hó; thiⁿ-khi̍ hó. passage, sũn-huang. I wish you a pleasant journey, che̍k-lōu phêng-an. to hear, sũn-hĩⁿ.

please, chhiáⁿ. as you please, sûi-tsãi-lṳ́; thãi-lṳ́ tsú-i̍; iû-lṳ́; jĩm-lṳ́; sûi-piẽn. please anyone, zû i-kâi i̍; zua̍t i-kâi-i̍. difficult to, tò-thi̍. the palate, ha̍h-chia̍h; suah-tshùi; suáng-kháu; zua̍t-kháu; sek-kháu;

pleasure, huaⁿ-hí; hí-la̍k; khuài-la̍k; sek-chhêng. man of, hàuⁿ-huang-liû.

pledge, àn; tǹg; chieh-tǹg; tǹg-thâu; àn-tǹg. borrow on a, àn-chieh.

plenipotentiary, tshuân-khuân.

plenty, tsok; kàu; tsōi; múaⁿ; ke-ke; hong-sẽng; hong-múaⁿ.

pliable, sèⁿ-chhêng jiû; kōi iâu-tõng; sim m̄-kien-kù; sûi-huang khí-tó; phû-tîm sûi-so̍k.

plighted, siang-ieh--kùe.

plot, kòi-mông; àm-kòi; àm-mông. to plot rebellion, mông-húan. to be in a plot, tshùan-tâng; tshùan-ha̍h; tshùan-thong; phah-tshùan.

plough, lôi. -share, lôi-thâu. handle, kôi-búe. to plough, lôi-tshân; sái-lôi; sái-gû.

pluck, flowers, tiah-hue; tshái-hue; liàm-hue; á-ki-hue. up, po̍ih; po̍ih-khí. out, po̍ih-tshut; thiu-tshut; mán-tiāu. one by the sleeve, túi; tùn.

plug, a hole, sat-khang; that-khang.

plum, lí.

plumb, line, phêng-tô; tūi-tô.

plump, pûi; pûi-phò; pûi-lûn; phò-phò; phò-tōa; lũ-lũ.

plunder, chhiéⁿ; chhiéⁿ-kiap; lu-chhiéⁿ; khiâng-chhiéⁿ; ngẽ-chhiéⁿ. at a fire, chhiéⁿ-húe-sái. men who do so, húe-chiáu. a man of his clothing, pak-ko-kúe.

Pluto, ngiâm-lô-uâng; ngiâm-kun; ngiâm-lô thien-tsṳ́.

pock-mark, poiⁿ; mīn-poiⁿ.

pocket, tō; saⁿ-tō; hô-pau; ie-tõu (fastened round the middle); ie-phîn (hung at side). to fall out of the, chhèng-tō. to search, chhiâm-tshūe; tō-tói siau tshūe; púe-tshūe; chhîm-tshūe.

pod, tāu-khoih.

poem, si. a, che̍k-síu-si; che̍k-phien-si. to compose a, tsò-si. poet, si-ong; si-jîn; si-kheh; tshâi-tsṳ́.

point, chiam; hong; búe; tshùi. cut to a, phoi-chiam; siah-chiam. of a knife, to-chiam; to-hong; to-búe. pointed, chiam-chiam.

point, to, chí; kí; kí-thóiⁿ; chí-tiāⁿ; kí-tiāⁿ. a book, tiám-tsṳ. tiám-tsṳ-chheh. out an error, chí-mîⁿ; kí-phùa.

poison, ta̍k; ta̍k-ie̍h. to, lo̍h-ta̍k-ie̍h; ie̍h-sí-nâng. fish, ie̍h-hṳ̂. calculated to prove fatal in a certain time, hãn-ie̍h. poker, húe-chhe.

pole, for carrying, phoi-taⁿ; pêⁿ-taⁿ; khat-taⁿ; chiam-taⁿ; tek-thûi (bamboo). long bamboo, tek-ko. to pole a boat, theⁿ-tsûn.

pole, North, Pak-ke̍k. star, pak-sîn.

polecat, hôu-lâi-ngiau; tshàu-ngiau.

police, chhe-hia̍h; ngûan-chhe; a-tsóng; pan-thâu.

polish, bûa-kng; chhiù-kng. polished, kng-ku̍t.

polite, hiáu-lí; ũ-lói-mãuⁿ; ũ-lói-ngî; ũ-lói. as phrase, bûn-ngiá. to fail in politeness, sit-lói.

politics, kok-chèng; chèng-sṳ̃.

pollen, hue-hún.

pollute, mak--tie̍h nah-sap; u-jiám; jiám-u; jiám--tie̍h nah-sap; u-ùe--tie̍h.

polypus, in the nose, phīⁿ-lêng; phīⁿ-tsûa.

pomatum, hiang-iû; buah-thâu-iû; tê-iû; lêng-hieⁿ-iû.

pomegranate, sie̍h-liû.

pomp, hûan-hua; iông-hûa; iông-kùi.

pond, tì. for fish, hṳ̂-tî.

ponder, tóu-lãi-siẽⁿ; àm-chẽⁿ-siẽⁿ; chẽⁿ-siẽⁿ; mi̍t-siẽⁿ; tîm-ngîm; tîm-sṳ chẽⁿ-siẽⁿ; chim-chiak.

pony, bé; sòi-chiah-bé.

pool, khut; tî.

poop, of ship, tsûn-búe-lâu.

poor, phîn; khiông; kêng; khiau; bô-chîⁿ; phîn-khiông; khiau-kêng. to help the poor, chín-chi phîn-khiông. in spirit, hṳ-sim. poorhouse, phóu-chì-īⁿ.

poppy, eng-chhek-hue. pods, eng-chhek-khak..

populace, sù-mîn; peh-sèⁿ. popular, so̍k; tong-thâu; sî-kiâⁿ; ha̍h-sî-chèng.

population, nâng-teng. what is the? jie̍h-tsōi húe-tsàu? pńg-hieⁿ nâng-mue̍h. jie̍h-tsōi? kùi-tī nâng-mue̍h jie̍h-tsōi? populous, nâng-mue̍h tsōi; tsa̍t.

porcelain, hûi; jiâu-khùi; jiâu-khì.

porch, thap-tóu mn̂g-lâu; liáng-lâng.

porcupine, hô-tṳ.

pork, tṳ-ne̍k; tṳ-bah. fat of, pe̍h-ne̍k. lean of, chiàⁿ-ne̍k.

pores, môⁿ-kńg-tshng; môⁿ-khang; môⁿ-kńg-khang.

porpoise, thûn-hṳ̂; pe̍h-gôu-hṳ̂.

porridge, be̍h-kho̍h.

port, káng-kháu; pou-thâu. port-holes, phàu-khang.

portal, honorary, têng; têng-piáu. portentous, hiong-tiãu; kuài-ĩ.

porter, pé-mn̂g; thóiⁿ-mn̂g; siú-mn̂g; chiéⁿ-mn̂g. carrier of burdens, taⁿ-kang; taⁿ-tàⁿ-nâng; thiau-hu; taⁿ-kieh.

portico, mn̂g-lâu.

portion, hūn. what belongs to one's, hūn-tsôiⁿ kâi-mue̍h.

portrait, hí-sîn; siáu-ngiá; sièⁿ. to paint, ūe-sièⁿ; thûan-sîn. by photography, hoh-sièⁿ; hoh-iáⁿ; hoh-siáu-ngiá. painter, ūe-sièⁿ sin-seⁿ.

Portugal, Phû-thô-giâ.

position, tī-ūi; ūi-tshṳ̍.

positive, tuàn; tiāⁿ; tuàn-tiāⁿ.

possess, ũ. to be possessed, phah-tang; phah-ki; lo̍h-sîn; pun-kúi tùe--tie̍h; siáu-sîn--phû; siáu-kûi. possessions, ngia̍p; mu̍eh-ngia̍p; ke-ngia̍p; ke-sṳ̄; ke-tsṳ; súaⁿ-ngia̍p; mu̍eh-súaⁿ.

possible, tsò-tit-lâi; lêng-tit-tsò kâi-sṳ̄. can it be possible! káⁿ-bô-iáⁿ!

post, a, thiãu; khṳ̍t.

post, a letter, kià-sìn. post-office, bûn-tsṳ-kuán; tsṳ-sìn-kuán. -station , ia̍h-ku´¯n; ia̍h-tsãm; kuan-ia̍h. -runner, bé-sìn; tshoiⁿ-lí-bé; tsáu-bûn-tsṳ; tî-bûn-tsṳ.

posterity, ãu; ãu-ĩ; kiáⁿ-sun; ãu-tō. descend to, thuân-pun ãu-ĩ; thuân-pun ãu-pùe.

posthumous, child, zūi-pak-kiáⁿ.

postpone, lâu-mān; chhî-mān.

pot, for cooking, tũn-puah; chien-puah; chien-pûaⁿ; ue (deeper); sua-ue; seⁿ-ue (iron). flower, puah; hue-puah. water, kuàn; tsúi-kuàn; tsúi-kng. chamber, hû; mêⁿ-hû; jiē-hû. lid, khàm; kùa; khòiⁿ.

potash, kiⁿ.

potato, hô-lan-tsṳ̂. sweet, huan-tsṳ̂; huan-kuah; tī-kue.

pot-bellied, tōa-tóu-tháng; tōa-tóu-lak; tóu kuai-kuai.

potter, tsò-hûi sai-pẽ. pottery, hûi-khì; tshou-hûi. a pottery, hûi-iê.

pouch, lâng; tō; ie-tõu.

poultice, to put on, tah-pñg-lia̍p. linseed, tah mûaⁿ-chí-hún.

poultry, koi-ah.

pounce, on chicken, as hawk, liáu-eng-pô tiàu-koi-kiáⁿ.

pound, Chinese, kṳn. English, pong.

pound, to, cheng; tûi. pour, out, tò; tò-tiāu (as useless). tea, sai-tê. wine, sai-chiú. in, tò--lo̍h-khṳ̍. as down the throat, kùan.

pout, tshùi khiàu-khiàu; tshùi tu-tu.

powder, hún. cosmetic, tsúi-hún; sang-hún; ìn-chí-hún; tōa-pe̍h-hún. use this, buah-hún. medicinal, ie̍h-súaⁿ; ie̍h-bua̍h. gun-powder, húe-ie̍h; chhèng-ie̍h. horn, gû-kak-tâng. to powder by grinding, gnóiⁿ-bua̍h; lûi-iùⁿ.

power, khûan; khûan-lêng; khûan-sì; khûan-la̍t; khûan-pèⁿ; lêng-la̍t; sì-la̍t; sì-thâu; tshâi-lêng. to be in his power, tõ i chhiú-ẽ; tõ i chhiú-sim-tói; tõ i kúan-ẽ. powerful, ũ-khûan; ũ-khì-la̍t. powerless, bô-la̍t; bô-khûan; bô-ta-uâ. powerless against any one, bô-ta i-uâ; bô-nãiⁿ i-hô; sì-la̍t put-te̍k.

pox, chicken, tsúi-tsu; tsúi-tāu. small-, tshut-tsu; gâu-a-niêⁿ; sún-tsái; thien-hue. inoculate for, pûn-tsu (by the nostrils). vaccinate for, chèng-tsu; chèng-tāu; chèng-iêⁿ-tāu. scab of, tsu-phí. pock-marked, poiⁿ.

practice, si̍p-liēn; ha̍k-si̍p; liēn-si̍p; kiâⁿ-ûi.

praise, o-ló; chheng-tsàn; tsàn-múiⁿ; sõng-múiⁿ.

prance, thìau; pháu; pháu-lâi pháu-khṳ̀.

prattle, nôuⁿ-kiáⁿ-ūe; chíⁿ-ūe; bô-keng-le̍h kâi-ūe.

prawn, hê. very small, dried, hê-bí.

pray, khî-táu; táu-kàu; khî-khiû; khiû; táu-khiû; khî-mōⁿ; táu-tsok; khî-tsok. a written prayer, khî-táu-bûn. repeat prayers, liām-keng. book of prayers, keng-chheh.

preach, káng-tãu; káng-tãu-lí; thûan-tãu; lũn-tãu; lũn-káng; káng-sueh; sueh-tsṳ; káng-mêng tõ-lí. the Gospel, suang-thûan hok-im; suang-mêng hok-im-tãu.

precarious, m̄-ún-tǹg; m̄-thêng-tǹg; m̄-thó-tàng; m̄-tek-tàng.

precaution, ṳ̃-pĩ; ṳ̃-hûang; hûang-lṳ̃; hûang-ṳ̃.

precede, soiⁿ; soiⁿ-kîaⁿ; thiàu-thut.

precept, kài; kài-mẽng; mẽng-lẽng; tiâu-lī; kà-sī.

precious, pó; pó-pùe; kùi-khì; kùi-tõng; tien-tõng.

precipice, suaⁿ kiã; kiã-sià; suaⁿ-khàm; kiã-hiám.

precipitate, mâng-kip; huang-mâng kip-chhiet.

precipitate, to, léng-pua̍h oneself, tsṳ̃-thiàu.

precisely, tùi-tùi; chìaⁿ-chiàⁿ; tú-tú; bô-tshò.

precocious, siàu-nîⁿ láu-sêng; nîⁿ siàu, tshâi kau.

precursor, soiⁿ-khu; tsôiⁿ-khu.

predict, ṳ̃-ngân; ṳ̃-soiⁿ-tàⁿ; thâu-soiⁿ-tàⁿ.

pre-eminent, tshut-chèng; thiàu-khûn; tshut-lūi; tshut-thoh; kùe-nâng. preface, sũ; sũ-thâu; siáu-ín.

prefect, ti-hú; hú-thài-iâ; hú-hièn. prefecture, hú.

prefer, kèng-hàuⁿ; zú-kèng huaⁿ-hí. I prefer Swatow to Shanghai, ṳ́-khî (or, pí) khiã-khí Siãng-hái uá lêng-tsò (or, lêng-ngũan) khiã-khí Sùaⁿ-thâu. do you prefer living in Swatow or in Shanghai? lṳ́ sĩ khiã-khí Sùaⁿ-thâu--hó, a-sĩ khiã-khí Siãng-hái--hó?

pregnant, ũ-sin-hūn; ũ-tho; ũ-ẽng; ũ-a-nôuⁿ; huâi-tho; ũ-la̍k-kah; ũ-hí-sṳ̄.

prejudice, ì-kièn phien-sṳ; chip-it; chip-thì. to my prejudice, u´¯chia̍h-khui; uá siũ-khui.

premature, būe-se̍k; sî-hāu būe-kàu; khah-soiⁿ; khah-tsá. birth, chíⁿ-gue̍h seⁿ; būe-tsok-gue̍h seⁿ; pùaⁿ-súaⁿ (abortion).

premeditate, soiⁿ-pheⁿ-phah; ṳ̃-siẽⁿ. premeditated, kù-ì.

premier, tsái-siàng.

premium, siéⁿ; khàu-siéⁿ.

prepare, ṳ̃-pĩ; pĩ-phōiⁿ; an-pâi; uaⁿ-pâi; siu-sip. prepared, tsôi-pĩ; chhî-pĩ; tshuân-pĩ; pĩn-chiàⁿ.

presage, ṳ̃-tiãu; tiãu-thâu; ki-tiãu. felicitous, siang-sũi; kit-tiãu; sũi-khì.

prescription, ie̍h-hng; ie̍h-toaⁿ. prescribe, khui-hng.

presence, in one's, tõ-mīn-tsôiⁿ; tng-mīn. of mind, lêng-ki èng-pièn; lêng-ua̍h; soiⁿ-kak; ũ-kip-tì. of the emperor, gṳ̄-tsôiⁿ.

present, lói-mu̍eh; chì-kìⁿ; sie-sàng. to give as a, sàng.

present, to, at court, ín-kìⁿ. to present tribute, chìn-kòng.

present, time, hīn-kim; hīn-tsãi; tshṳ́-tsãi; chí-hûe; ngán-tsôiⁿ; ngán-tsãi-kim; chí-tsûn; hīn-jiên. dynasty, pńg-chhiâu. I will come presently, uá chiũ-lâi.

presentiment, sim-ki; sim-tang ki-tiãu; àm-tiãu.

preserve, pó; pó-tshûan; pó-tshûn; tshûn. her virtue, as widow remaining unmarried, pó-siú tshûan-tsat; siú-tsat. preserves, thn̂g-kúeⁿ; bit-chìm; tiâm-ko.

preside, over, kúan-lí; keng-kúan. president of board, siēⁿ-tsṳ.

press, to, teh; teh-sit; kui. to urge, tshui; tshui-pek. matter from a boil, liū-lâng; liū-thûe. a press, kui. book-binder's, chheh-kui. printing, ìn-chheh-kui. pressed by circumstances, khiông-kip. pressing, kín-kín; kín-chhiet; kip-chhiet; pek-chhiet.

prestige, lién; thí-mīn; sì-mīn. to lose, sit-lién; sàu-lién.

presume, káⁿ; tsṳ̃-tsuan. presumptuous, tōa-tsú tōa-ì. I would not presume, m̄-káⁿ; tsò-káⁿ-tng? hô-káⁿ-tng? tsò-káⁿ? khí-káⁿ?

pretend, not to know a thing, tho-m̄-tsai; tèⁿ-m̄-tsai; tsuang-hû-thû. to be deaf, tèⁿ-tsò hĩⁿ lâng; tsuang-tsò hĩⁿ lâng; ké-tsò hĩⁿ lâng. pretender, ké-kha ké-chhiú; ngũi-phièn. pretend friendliness while plotting an injury, tshùi tõ-tàⁿ-ūe kha tõ-koih ōu-chéng.

pretext, chiã-kù; chiã-sì; chieh-sì; chieh-tuan; chieh-miâⁿ.

pretty, hó-thóiⁿ; ngiá; zû; chhiàu-kè; piáu-chì. good, õi-tsò-tit; khó-íⁿ; hoh-hó; ũ--pan-bó.

prevail, iâⁿ. prevailing, múaⁿ-tshù-ũ.

prevaricate, chiau-saⁿ mõⁿ-sì; tsôiⁿ saⁿ; ãu sì; tàⁿ-ūe m̄-pe̍h-ti̍t.

prevent, tsó-chí; nûaⁿ-chí; nûaⁿ-tsó; nûaⁿ-tsũ; tsó-keh; tsó-khiē. one from speaking, bô i khui-tshùi. one from entering, bô-i-ji̍p. trouble, mién-hũa; mién tì-kàu kan-khóu. falling, màiⁿ-pua̍h-lo̍h.

previously, soiⁿ; ṳ̃-soiⁿ.

price, kè; kè-chîⁿ. current, sî-kè. real, si̍t-kè. high, kùi-kè; kûiⁿ-kè; kau-kè. rising, chiẽⁿ-kè; chiáng-kè. falling, lo̍h-kè; tie̍t-kè. fixed, put-zṳ̃-kè; bô-nõⁿ-kè. to ask, mn̄g-kè. to estimate, kóu-kè; kóu jie̍h-tsōi-chîⁿ. wait for rise in, thãi-kè. priceless, bô-kè-pó.

prick, to, tshǹg; chhiah. by a thorn, chhiah-tie̍h-chhì.

prickly, pear, sien-pa-chiéⁿ. heat, pùi; zua̍h-pùi; pùi kã.

pride, kiau-ngãu; tsṳ̃-tōa; tsṳ̃-tsun.

priest, Buddhist, hûe-siēⁿ. Tauist , tãu-sṳ̃; sai-kong. in the Scriptures, chì-si. R. Catholic, sîn-hũ. priestess, hûe-siēⁿ-phûa. priesthood, hu̍t-ke. to enter it, tshut-ke.

prime , tõiⁿ-it; chì-hó; siãng-téng; téng-hó; siãng-hó; a-it. cost, nguân-kè. minister, tsái-siàng.

prince, thài-tsṳ́ (heir apparent); uâng-tsṳ́; chhin-uâng; kun. princess, kong-tsú. princes, uâng-chhin kok-chhek.

principal, chiàⁿ; thâu; nguân; tsú; pńg. wife, chiàⁿ-chhi; tsháu-thâu. principally, tãi-khài; tãi-iak; tãi-sì.

principle, lí; tãu-lí; tõ-lí; chhêng-lí; nâng-chhêng mu̍eh-lí. discuss the p. of a thing, tshui-lí; chiè-lí tshui-chhek.

print, ìn; ìn-chheh; ìn-tsṳ. printing blocks, ìn-póiⁿ. types, ua̍h-jī-póiⁿ. printing-house, tsṳ-hng.

prison, kam; kam-ge̍k; lô-ge̍k; kam-kuán; kuán. put in, kìm-kam; siu-kam. get out of, tshut-kam. prisoner, kam-huãm; huãm-jîn; siu-kam. of war, pĩ-lû; pĩ-lia̍h.

private, sṳ; sai; sai-ẽ; sai-khia-ẽ. privately, àm-chẽⁿ; sai-ẽ; ba̍t-ba̍t; ṳ́n-ba̍t; ṳ́n-tshâng. private conversation, kau-thâu chiap-gṳ́.

privy, a, tang-si; chhè-kng; chhè-tî; kheⁿ-chhè; ha̍k; chhè-ha̍k. to empty out, phah-tshou; ié-pùn.

privy, council, lãi-koh ha̍k-sṳ̃.

prize, siéⁿ-mu̍eh. to, thóiⁿ-tõng; kùi-tõng.

probable, khó-sìn; poih-siâⁿ-chin; ũ-siẽⁿ-thâu. probably, iak-liãng; pa-lak (of something hoped for).

probe, a, ngṳ̂n-chim; ngṳ̂n-tsam; thàm-tsam; thàm-lâng-tsam. to, thàm.

proboscis, of elephant, chhiẽⁿ-phīⁿ.

proceed, to, chìn-tsôiⁿ; tsôiⁿ-chìn; khṳ̀. from, tshut; tshông-tshut. proceeding, kiâⁿ-sṳ̄. procession (idolatrous), iâⁿ-sîn sài-hũe.

proclaim, thûan; suang-thûan; pùa-iâng; kúang-pù; hiáu-zũ. proclamation, kò-sī. issue a, tshut-kò-sī. imperial, n̂g-tîn; n̂g-chiè; kiaⁿ-chiè; chiàu-bûn.

procrastinate, chhî-mān; tam-koh; thiû-thû; thû-mān.

procure, . tit-tie̍h. procuress, khan-thâu-phûa.

prodigal, in expenditure, hua-hùi; chhia-chhí; chhia-hua. a, chhia-îm. son, phùa-ke-kiáⁿ; lãng-tãng-tsṳ́.

prodigy, khî-ĩ kâi-sṳ̄; kuài-ĩ; khî-kuài; kuài-mue̍h.

produce, seⁿ; huat; tshut. productions, thóu-súaⁿ.

profane, siet-to̍k; khin-bũan sîn-mêng.

profess, mêng-jīn. to he anything, tsò-jīn.

profession, sṳ̄-ngia̍p. literary, ha̍k-ngia̍p. medical, ui-ngia̍p; ui-ke. professor, ha̍k-sṳ̃; phak-sṳ̃; miâⁿ-sṳ̃.

proffer, tsun-hõng.

profile, pùaⁿ-pôiⁿ-mīn; ngõu-hun-mīn; pùaⁿ-mīn-sièⁿ.

proficient, chìn-tsôiⁿ; se̍k; liēn-se̍k.

profit, lĩ; lĩ-sek; iah; lĩ-iah. obtain, tit-lĩ; thàn; ũ-thàn.

profligate, hùang-tãng; hùang-tsòng; bô-tsat-tōu.

profound, chhim; chhim-àu; àu-biāu; mûiⁿ-àu; chhim-mûiⁿ.

profuse, in expenditure, see prodigal. in promises, múaⁿ-tshùi ìn-sêng.

progenitor, soiⁿ-tsóu; tsóu-tsong; tsóu-kong. prognosticate, pok-khùe; chiam-khùe.

progress, chìn-tsôiⁿ; chìn-pōu; chiáng-chìn. daily progress, che̍k-ji̍t kìⁿ-ji̍t-chìn.

prohibit, kìm; kìm-chí; kìm-kài.

prolix, tàⁿ-ūe lo-so; khah-tsōi ūe-phûe; ūe seⁿ-ki-hie̍h; chhiâng-ngân.

prolong, a period, khuan-hãn; khuan-mān.

promiscuous, tshàm-tsa̍p; hũn-tsa̍p; tshap-tsa̍p.

promise, èng-hṳ́; ìn-sêng; ìn-na̍p; ieh-tiāⁿ; hṳ́; soiⁿ-hṳ́. to fulfil, chién-ieh; zû-ieh; chién-ngân. break, chia̍h-ngân; sit-ieh; súang-ieh.

promotion, seng-kuaⁿ; kau-seng; kia-hong; kia-khip; seng-khip; kia-kuaⁿ chìn-lo̍k.

prompt, mé; khùe; thi-thuat; ióng-kuat; chíap-kuat. to, thî-chhéⁿ; kek-chiàng; kà-so (to a quarrel).

pronounce, tàⁿ. badly, jī-ngán hâm-hû; tàⁿ-ūe kâm-kôu; tàⁿ-ūe m̄-chiàⁿ. well, táⁿ-ūe pe̍h; jī-jī hung-mêng; jī-jī hīn. difficult to, oh-áu; á-m̄-tńg. sentence, tiāⁿ-tsũe; ngí-tsũe; tùan-tiāⁿ sĩ-mih-tsũe.

proof, pêng-kṳ̃; phêng-kṳ̃. printer's, kó.

prop, tú. a wall, tú-chhiêⁿ. up, thèⁿ-kûiⁿ.

proper , ha̍h-ngî; ha̍h-sek; eng-kai; pńg-téng; tie̍h; chiàⁿ; tùi.

property, ngia̍p; mue̍h-ngia̍p; ke-tsṳ; ke-sṳ̄; ke-tshâi; ke-ngia̍p; ke-súaⁿ; súaⁿ-ngia̍p. of a thing, sèⁿ.

prophet, soiⁿ-tsai-nâng. to prophesy (predict), ṳ̃-ngân; soiⁿ-tàⁿ tõ-tsôiⁿ; soiⁿ-tàⁿ būe-lâi kâi-sṳ̄.

propitiate, sek-náu; chí-náu; so̍k-tsũe; khiû-sià.

propitious, sũn; kit. omen, kit-tiãu.

proportion (in arithmetic), pí-lí. in proportion to their number, chiè i kâi nâng-siàu lâi-thuaⁿ. proportionally, chiè-thuaⁿ; kong-thuaⁿ; chiè-ûn; chiè-tōu.

propose, thîn-ngân; thîn-sueh; hièn-kòi; hièn-chheh. for consideration, kṳ́-ngí; kṳ́-khí; thî-khí.

propriety, lí-ngî; lói-ngî; lói-siàu. contrary to, m̄-ha̍h lí-ngî; m̄-ha̍h-sek.

prosecute, kò; kò-sõng; kò-tsñg. prosecutor, ngûan-kò; ngûan-tiâⁿ. as representing another, phõ-kò.

prospect, kuang-kéng; kéng-tì.

prosper, heng-uãng; heng-sẽng; uãng-siàng. prosperity, būan-sṳ̄ lī-ta̍t; kak-sṳ̄ zû-ì; ha̍h-siẽⁿ; sûi-ì; zû-ngũan. prostrate, phak-tõ-thôu. ceremony of prostration, khàu-thâu; kha̍p-thâu.

prostitute, kĩ-nńg; chhiang-kĩ; láu-kṳ́; láu-kí; a-ché; khiàu-búe.

protect, pó; pó-iũ; pì-iũ; pó-hõ; pó-pì; pì-ìm.

protuberant, thóu-tshut; tsui; tsui-tshut.

proud, kiau-ngãu; kiau-thài. flesh, ṳ̀-ne̍k.

prove, pêng-chèng; chèng-sit; chieh-chèng; tùi-chèng.

proverb, so̍k-gṳ́; pīn-chiâⁿ-kù. Book of Proverbs, chim-ngân.

provide, ṳ̃-pĩ; pĩ-pĩn; pĩ-phōiⁿ; ṳ̃-pĩn; kũ-pĩ. with, keng-kip; kip-pun. against, thî-huâng; huâng-ṳ̃; ṳ̃-huàng.

provident, sié-sim; soiⁿ-siẽⁿ.

province, a, séⁿ. provincial city, séⁿ-siâⁿ.

provision, niêⁿ-tsháu; kan-niêⁿ. for journey, pûaⁿ-tî.

provoke, kek-khì; jiá-khì; ín--i seⁿ-khì; tshok-náuⁿ; tshok--tie̍h-i náuⁿ-khì; thie-náuⁿ. to fight, thok-chièn; kek-chièn; kek-chiàng; kek-lĩ; thie-chièn.

prudence, kièn-sek; õi-pheⁿ-phah; õi-thiâu-ue̍h; kau-mêng; luat-le̍h.

prune, to, tsám-chhiū-ki; phoi-chhiū-ki.

Prussia, Po-lô-sṳ; Tãi-Pù-kok. prussian blue, iêⁿ-tōiⁿ.

pry, iám-thóiⁿ; thau-iám; kui-thàm; kui-sĩ; kui-thóiⁿ.

pterygium, ma̍k-chiu seⁿ-ṳ̀-ne̍k.

puberty, sêng-teng; sêng-thông; tsò-tōa-nâng; chiáng-tōa; tńg-tōa.

public, kong. business, kong-sṳ̄, the, peh-sèⁿ; chèng-nâng. spirit, kong-sim. publicly, hién-mêng.

publish, a book, tù-tsṳ huat-bōi. far and wide, pan-kiâⁿ.

pudding, mīⁿ-se̍k

pugilist, phah-khûn-thâu; khûn-thâu sṳ-hũ (or, sai-pẽ).

pull, mán; khan; túi; thua; thua-chhé; la-chhé. up or out, mán-tiāu; po̍ih-tiāu; po̍ih-khí; po̍ih-tshut; thiu-tshut. off a coat, thǹg-tiāu-saⁿ. apart, peh-khui; li̍h-khui; thiah-khui. back, mán-tńg; túi-tńg. to pieces, thiah-tiāu; húiⁿ-tiāu. one's ears, liàm-hĩⁿ; khan-hĩⁿ; túi-hĩⁿ. an oar, kò-chiéⁿ. a punkah, túi-huang.

pulley, ka-lak.

pulp, of fruit, kúeⁿ-chí-ne̍k.

pulse , the, me̍hⁿ. feel the, me̍hⁿ; phah-me̍hⁿ; tẽⁿ-me̍hⁿ; àn-me̍hⁿ; chién-me̍hⁿ; thóiⁿ-me̍hⁿ. pulverize, ngóiⁿ-bua̍h; lûi-iùⁿ.

pumelo, iū.

pumice, stone, phû-chie̍h; phàⁿ-chie̍h.

pumpkin, kue; pû.

pump, tsúi-thiu; tsúi-kiuh; tsúi-thiu-tâng. to pump water, thiu-tsúi.

punch, a, for dollars, ngṳ̂n-tsãm. to, tèng-hō.

punctual, èng-khî; i-khî; zû-khî; chiè-khî; tùi-khî; put-sit-khî.

pungent, hiam; lua̍h; hiam-lua̍h.

punish, hua̍t; hêng-hua̍t; phōiⁿ-tsũe. severely, ngiâm-hêng; tãng-hêng. capital punishment, sí-miāⁿ; tsám-thâu. by strangling, ká-sí. cutting to pieces, lêng-chhî; tshùi-si. with heavy bamboo, phah-tōa-póiⁿ. with light one, phah-póiⁿ-kiáⁿ; phah-kha-tshng. by slapping on the mouth, siak-tshùi-phói.

punkah, huang-sìⁿ. to pull, túi-huang.

pupil, of the eye, thông-jîn; sien-nâng.

pupil, or scholar, ha̍k-seng; mn̂g-seng; tĩ-tsṳ́.

purchase, bói; hak; kiẽn-tì.

pure, chheng; chheng-khih; chheng-kiet; chheng-chẽng; kiet-chẽng. silver, tsok-siâⁿ; chẽng-tsok; ngṳ̂n-tī kûiⁿ.

purgative, sià-ie̍h; sià-tóu ie̍h; liâng-sià-ie̍h; thong-tãi-piên-ie̍h.

purloin, thau-khie̍h.

purple, phû-thô-chheⁿ; thien-chheⁿ.

purpose, tsú-ì; ì-sṳ̀. purposely, ũ-ì; tshut-tõ ũ-ì; kù-ì; tsuan-tsuan; te̍k-te̍k.

purse, ngṳ̂n-tō; hô-pau; ie-tõu.

pursue, tui; jiāu; kúaⁿ; tui-kúaⁿ; tui-jiāu.

pus, lâng. secreting pus, pũ-lâng; kâm-lâng.

push, léng. away, léng-khui. over, léng-tó; léng-pua̍h. in a crowd, sie-chìⁿ; iòng-chìⁿ. a boat in the mud, sat-tsûn; oi-tsûn.

pustule, sié-tshng.

put, pàng; hẽ; an-tì; an-tùn. away, pàng-khui. away a servant, sî. by khǹg; khǹg-búa. in mind, thî-chhéⁿ; that-chhéⁿ; sái i kì-tit. in order, pái-hó; siu-si̍p-hó; phou-tì-hó; an-pâi; siu-si̍p kui-ūi; siu-si̍p tsôi-chiáⁿ. into, tshō--lo̍h-khṳ̀; ji̍p. on clothes, chhēng-saⁿ. on a cap, tì-bō. off clothes and cap, thǹg-saⁿ pak-bō. out a fire, phah-kùe-húe; ìm--khí húe. out a lamp, pûn-kùe-teng; lâu-kùe-teng; lâu--khí. the hand on, àn-chhiú; chhiú àn--pàng-kò; hūaⁿ-chhiú; chhiú teh. together, tàu; tàu-bûa; ha̍h-bûa. up with, lún; nãiⁿ. to shame, khṳt-nâng sit-lién; peh-phùa mīn-phûe.

putchuk, ba̍k-hieⁿ.

putrid, hu; hu-hiúⁿ; àu.

putty, thâng-iû-hue.

puzzle, a, chhit-khá-tôu. puzzling, hũn-tie̍h-sim; siẽⁿ-m̄-pat tò-khṳ̀.

pyramid, thah; kim--jī thah.