Handbook of the Swatow Vernacular/A List of Introductory Adjectives

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Lesson VI.
A List of Introductory Adjectives.

Active,
Liù
Afraid,
Kiaⁿ, ùi
驚 畏
Alive,
Uáh, seⁿ
活 生
All,
Lóng-tsóng
總共
Ashamed,
Sióu-lí
羞耻
Back,
Bad,
M̃-móⁿ
不好
Best,
Siãng-hó
上好
Better,
Zú-hó, kèng-hó
愈好 更好
Black,
Ou
Blue,
Nâm, lâm
Blue, (sky colour.)
Chheⁿ
Brave,
Káⁿ
Bright,
Kng
Broad,
Khuah
Broken,
Phùa
Careful,
Tsṳ́-sòi, sòi-jī
仔細 細字
Careless,
Chhìn-tshái, bô-tsṳ́-sòi
隨便 無仔細
Cheap,
Phiⁿ
Clear, (of water.)
Chheng
Clear, (of affairs.)
Mêng, mêng-péh
明 明白
Clever,
Gâu, khiàng
賢 能
Close, (not airy.)
Hip
Coarse,
Tshou
Cold,
Chhìn, ngàn
冷 寒
Comfortable,
Khùaⁿ-uáh
快活
Confused,
Zṳ̂
Crooked,
Uan
Crowded,
Tsát
-
Dangerous,
Hong-hiám, lĩ-hāi
荒險 利害
Dark,
Àm
Dread,
Dear,
Kùi
Deep,
Chhim
Difficult,
Oh, kan-khóu
難 艱苦
Diligent,
Lát
Dirty,
Nah-sap, o-tso
汚穢
Dry,
Ta
Easy,
Kōi
Enough,
Kàu, lã
足 撈
False,
Far,
Hñg
Fast,
Méⁿ, hiông
猛 雄
Fat,
Pûi
Filthy,
Chhi-gî
生疑
Fine, (not coarse.)
Iùⁿ
Firm, (steady.)
Ngaíh
堅 不動
Flat, (level.)
Pêⁿ
Fresh,
Chhiⁿ
Front,
Tsôiⁿ
Full,
Tĩⁿ
Funny,
Tshù-bī
趣味
Glad,
Huaⁿ-hí
歡喜
Good,
Green,
Chheⁿ
Green, (cloth.)
Lék
Happy,
Khùaⁿ-uáh, sóng-khuài
快活 爽快
Hard,
Tōiⁿ
𠕆
Heavy,
Tãng
High,
Kûiⁿ
Honest,
Sêng-sít
誠實
Hot, (as water.)
Sie
Idle,
Tũaⁿ
Kind,
Late,
Mān
Less,
Chié, kiám,
Light,
Khin
Little,
Lân-ló, se-su-kiáⁿ, tiám-kiáⁿ
些小 些些
Lively,
Lêng-cheng
靈精
Long, (not short.)
Tn̂g
Long, (of time.)
Low,
Kẽ
Many, much,
Tsōi
Miseable,
Chhi-tshám
悽慘
More,
Ke
Near,
Kṳ̃n
New,
Sin
Nice,
Old,
Old, (aged.)
Lãu
Past,
Kùe
Polite,
Kui-kṳ́
規矩
Poor,
Khiou, kêng
窮 貧
Present, at,
Ngán-tsãi, hīn-tsãi
眼在 現在
Pretty,
Ngiá
Quick,
Méⁿ, khùe
猛 快
Raw,
Chheⁿ
Red,
Âng
Rich,
Right,
Tiéh
Ripe,
Sék
Round,
Îⁿ
Rude, (clownish.)
Bô-kui-kú
無規矩
Rude, (to a superior.)
Huàng-sṳ̀
放肆
Same,
Pêⁿ-iēⁿ, sie-tâng
平樣 相同
Shallow,
Chhién
Sharp, (pointed.)
Chiam
Sharp, (as a a knife.)
Lāi
Short,
Sick,
Pēⁿ
Similar,
Chhin-chhiẽⁿ
親像
Sleepy,
Mák-chiu-siap, mák--siap
目睛澁 目澁
Slow,
Mān
Small,
Sòi
Smooth,
Ku̍t
Soft,
Nńg
Some,
Lân-ló
零須
Straight,
Tít
Strong, (of the body.)
Tsàng, ũ-lát
壯 有力
Strong, (of architecture.)
Khiàng
Stupid,
Ngà
Thick,
Kãu
Thin, (not thick.)
Póh
Thin, (not stout.)
Sán
Tight,
Kín
Tired,
Hék
True,
Chin, sít, chin-sít
真 實 真實
Ugly,
Iá-iēⁿ
醜陋
Unripe,
Chheⁿ
Warm,
Zuáh
Weak
Khùn
軟弱
Wet,
Tâm
Wet, (thoroughly.)
Lok
-
White,
Péh
Wicked,
AK, phái
惡 敗
Wrong,
M̄-tiéh, tshò
不着 錯
Yellow,
N̂g