Handbook of the Swatow Vernacular/Hostilities

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Lesson XXIII.
hostilities.

Commander-in-chief,
Nguân-sùe
元帥
General,
Chiàng-kun
將軍
Admiral,
Tsúi-sṳ thî-tok
水師提督
Officers,
Bú-kuaⁿ
武官
Soldiers,
Piaⁿ, ióng-chiàng
兵 勇壯
Cavalry,
Bé-piaⁿ
馬兵
Drill, to,
Tshau-liēn
操練
Practise, to,
Liēn
Command, a,
Lẽng
Command, to,
Mẽng
Command, rule over,
Kuán
Weapon,
Ke-húe
軍火
Sword, a,
Kiàm
Gun, a,
Chhèng
Gun, large,
Tūa-chhèng, kòng
大銃 𨫋
Gun, to fire,
Phah-chhèng
打銃
Gun-powder,
Chhèng-iéh
銃藥
Shots,
Chhèng-chí
銃子
Fight, to,
Thâi, chièn
刣 戰
Bombard, to,
Advance, to,
Chìn
Retreat, to,
Thò
退
Surround, to,
Enemy,
Uan-chhiû
寃仇
Arrow,
Chìⁿ
Arrow, to shoot,
Siã-chîⁿ
射箭
Spear,
Pie
Shield,
Tîn-pâi
藤牌
Travel,
Kiâⁿ
Baggage,
Pau-kó, hêng-lí
包槁 行李
Camp,
Iâⁿ-pûaⁿ
營盤
Encamp,
Tshàng-iâⁿ
創營
War, a,
Sie-thâi, kau-chièn
相刣 交戰
Victory, gain a,
Thâi-iâⁿ, chièn-iâⁿ
 戰
Victory, lose a,
Thâi-su, chièn-su
刣輸 戰輸
Settle, to,
Tít
Indemnify, to,
Pûe
Reconcile, to,
Hûa
Negotiations, for peace,
Kiâⁿ-hûa
行和