Lizalis’ idinga lakho

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Lizalis’ idinga lakho  (c 1865) 
by Tiyo Soga

Lizalis’ idinga lakho, (Fullfil/realise your promise)
Thixo Nkosi yenyaniso! (Faithful/Truthful God)
Zonk’ iintlanga, zonk’ izizwe, (All races, all nations,)
Ma zizuze usindiso. (must be saved)

Amadolo kweli lizwe, (All knees in this world)
Ma kagobe phambi kwakho; (Must bow before you)
Zide zithi zonk’ iilwimi, (So that all tongues)
Ziluxel’ udumo lwakho. (Proclaim your glory)

Law’la, law’la, Nkosi, Yesu! (Govern/Prevail our God)
Koza ngawe ukonwaba; (Happiness can only come through you)
Ngeziphithi-phithi zethu, (Because of our struggles/challenges)
Yonakele imihlaba. (The world is damaged)

Bona izwe lakowethu, (Look at our world)
uxolel’ izoono zalo; (Forgive our sins)
Ungathob’ ingqumbo yakho, (Do not send your wrath)
Luze luf’ usapho lwalo. (To kill the children)

Yaala, Nkosi, singadeli (Prohibit us God from disobeying)
Iimfundiso zezwi lakho; (The teachings of your Word)
Uze usivuselele, (Revive us)
Sive inyaniso yakho. (We can hear your Truth”)