Page:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม ปอ (๒๒) ๒๕๕๘.pdf/3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.


เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา


๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


มาตรา ๓๗๑ … "ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น"

มาตรา ๓๗๒ … "ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท"

มาตรา ๓๗๓ … "ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท"

มาตรา ๓๗๔ … "ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

มาตรา ๓๗๕ … "ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท"

มาตรา ๓๗๖ … "ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

มาตรา ๓๗๗ … "ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

มาตรา ๓๗๘ … "ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท"

มาตรา ๓๗๙ … "ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

มาตรา ๓๘๐ … "ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

มาตรา ๓๘๑ … "ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

มาตรา ๓๘๒ … "ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

มาตรา ๓๘๓ … "ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

มาตรา ๓๘๔ … "ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

มาตรา ๓๘๕ … "ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท"

มาตรา ๓๘๖ … "ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท"

มาตรา ๓๘๗ … "ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท"

มาตรา ๓๘๘ … "ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท"

มาตรา ๓๘๙ … "ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

มาตรา ๓๙๐ … "ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

มาตรา ๓๙๑ … "ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"