Page:A Chinese Biographical Dictionary.djvu/19

From Wikisource
Jump to: navigation, search
This page needs to be proofread.


XII

Wu
Wu-hsing
Wu-ch'ang
Wn-ch'eng
Wu-chin
Wu-k'ang
Wu-ling
Wo-p'ing
Wu-tu
Wu-yang
Wu-hai
Yai-shan
Yang
Yang-hsia
Yang-tsze
Yeh
Yellow Turbans
Yen
Yen-an
Yin
Ying
Ying-ch'uan
Yo

Yü-chang
Yü a
Yü-yang
Yü-yao
Yüeh
Yün-yang
Yung
Yung-chia