Page:A catalogue of the Telugu Books in the Library of the British Museum.djvu/185

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

345 GENERAL INDEX OF TITLES. UC, Anglo-Tohigu Phrase Dictionary. Raoiiavaciiaui, N. v., and Nakayana Eau, iV, Auna-danadi-prasainsa-shatkamu. Ai'PA DAsu. Aima-mautri-cliiiritraiou. Sui-KAMA-MUKTI, G. Annotations on Sunandani parinayam. Nara- SIMHACIIARYULU, N. Antarvedi-narasiiuha-svami-prabhavamu. Venkata Sastri, Y. S. Antya-nyaya-tirpu. Bellary. — BcUary Tract Society. Antya-pusldvara-iiuihatiuyamu. ViKESA-LiNGAMU, A'. Antyeshti-vidhanamu. Antyeshti. Anubhava-rasika-satakamu. Eaja-mani Setti. Anubhava-sutramu. Narasimha Sastri Eaja-yugi. Anupana-manjari. Anup7.NA. Anupana - taraiigini. Eaghu - n7vtha - prasah A SUKALA. Anusasana-parvamu. Maha-BHARATA. — Modern Versio7is. [Two or More Farvas^ Anu-taratamya-stotra. Taratamya. Apara-chandi'ika. Antyeshti. Lakshmi-nrisimha Sastri, S. N. Apatra-danamu. VIresa-lingamu, K. Apavada-tarangini. Sheridan (E. B.). Apostalula kaiya-sara-pi'adipika. Cain (J.). Appa-dasu-charitramu. Appa Dasu. Appa-kaviyamu. Appa Kavi, K. [Addenda] Appa Kavi, K. Appala-dasa-padyamulu. Appala Dasu. Appaya-diksliita-eharitramu. SrI-R-AMA-murti, G. Apurva-kavi-pandita-prahasanamu. Bhujanga Eau. Aranya-kanda. Papayya, 0. Valmiki. Aranya-parvamu. Maiia-bharata. — Nannaya and Tikkana's Version. Ardlianusvara-sakata-repha-nighantuvu. Bhaga- vanta Eau. Ardhanusvara-tattvamu. Sesha-giri Sastri, T. M. Artha-sangrahamu [commentary]. Dora-samayya, 6. V. s. Arudha-ratna-siddhaiijana. SiDDiiA-NATHA. Arundhati-devi-charitra. Arundhati. Aruuodayamu. Mortimer (J/rs. F. L.). Arya-dharma-bodhini (Aryan Eeligious Instructor). SiVA-SANKARA PaNDYAJI. Arya-mata mudava prasuottara-granthamu. Arya- MATA. Aryan Catechism. Sankar.Icharya. [Doubtful and Sxtpposititious Works^ Arya niti mata bodhini. Siva-sankara Pandyaji. Asahanaranya-nirmulaua-kutharamu. Chala-pati Eau, N. Asaucba-saramu. Subrahmanya Sastri, Ch. Ashtasloki. Par.sara Biiatta. Ashta-sthana-pariksha. AsilTA-STHANA. Ashtavakra-gita-sastramu. Ashtavakra. Astavadhanum. ]5hu.;anga E.lu. Asva - hdcshaiia- sara - saiigrahamu. S.Imba - si v a Eau, a. Asvalayana-grihya-sutra. Asvalayaxa. Asva-medha-parvainu. Jaimini. Asva-sastramu. Manu-mancui Bhatta. Asva-vaidya-sastramu. Yexkata-nkisi.mha Na- yudu, B., Raja. Atliarvana-rahasya [m loco']. Atiljalya-vivfdiamu. VIresa-lingamu, K. Atma-liodha. Sankaracharya. Atma-bodha-prakasika [commentary]. Krishna Sastri, P. V. ' Atma-bodha Upanishad. UpaNISHADS. Atma-bodha-vivaranamu [commentary]. Yenkat- RAMANA Sastri. Atmaikya-bodba. Yogananda AvadhCta. Atma-paryaya-charya-saparya. Parvatisvarudu, M. K. Atmavah>kamu. NarasimiiamatyUdu, P. Atma-yeruka. Venkata Yogi. Atmopanisbad. Upanishads. At the Feet of the Master. [Addenda] Krishna- murti, J. Avadhuta-gita. Dattatkeya. Avarice Defeated. SrInivasa Eau, K. Avatara-charitra. Sarva-rayudu. Avatara-saugrahamu. Yenkata-rang.Igh.aryulu. Avayavartha-kaumudi. Singaracharyulu, T. Avivekapu nammakamulu. Venkata Svet.Ichala- pati Eanga Eau, Sir. Ayana-charitramu. Bible. — New Testament. — Gospels. [Selectionsl] Ayodhya-kandamu. ValmIki. Yenkat.achala-pati Dasu. Bacon-upanyasamulu. Bacon (F.). Bahar ul-lughat. Venkata-simhadri Jaga-pati Eazu, V. Bahishk.ira-patrikalu. YiRFSA-LiNGAMU, K. Bahu-bbaryatvamu. Viresa-lingamu, K. Bahulasva-charitramu. Vengala Nayakudu. Baibilu anu satya-veda-nighantu. Chamberlain (J.). Baibiluyokka charitra-satyamulanu gurifichina patha- muhi. De Buy (J. N.) and Travis (J. B.). Bahi-bhagavatamu. Puranas. — BMvjavata-purana. Bala-bharya-vriddha-bhartri-samvadamu. Yiresa- LINGAMU, K. Bahaja-charitramu. Vx]-s.l-s k?,.—Skanda-purana. Bahi-kanda. Papayya, 0. Baha-katulamii. Eamudu, S. N. Valmiki. Venkat.Ichala-pati Dasu.