Page:A history of Japanese colour-prints by Woldemar von Seidlitz.djvu/418

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
 • 西 nishi (Nishimura)
 • nobu (Moronobu)
 • nobu (Kiyonobu)
 • o (Kitao)
 • oku (Okumura)
 • raku (Sharaku)
 • ri (Sōri)
 • riu (Koriusai)
 • rō (Shunrō)
 • sada (Kunisada)
 • sai (Koriusai)
 • sen (Shunsen)
 • sen (Yeisen)
 • sha (Sharaku)
 • shi (Yeishi)
 • 重 { shige (Shigenaga)
  see chō
 • shika (Katsushika)
 • shō (Yeishō)
 • shō (Shunshō)
 • 春 { shun (Shunshō)
  see haru
 • shun (Shumman)
 • sō (Sōri)
 • suzu (Suzuki)
 • tachibana (T. Morikuni)
 • tai (Taito)
 • to (Taito)
 • suke (Sukenobu)
 • tori (Torii)
 • toyo (Toyonobu)
 • uta (Utagawa)
 • yei (Shunyei)
 • yei (Yeishi)
 • yoshi (Masayoshi)
 • yoshi (Kuniyoshi)
 • yoshi (Nagayoshi)
 • zan (Yeizan)