Page:Amharic Romanization.pdf/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.

Amharic

Syllables

1st Order 2nd Order 3rd Order 4th Order 5th Order 6th Order 7th Order
ha hu hi he/h ho
la lu li le/l lo
ḥa ḥu ḥi ḥā ḥé ḥe/ḥ ḥo
ma mu mi me/m mo
śa śu śi śā śé śe/ś śo
ra ru ri re/r ro
sa su si se/s so
ša šu ši šā šé še/š šo
qa qu qi qe/q qo
ba bu bi be/b bo
ta tu ti te/t to
ča ču či čā čé če/č čo
ẖa ẖu ẖi ẖā ẖé ẖe/ẖ ẖo
na nu ni ne/n no
ña ñu ñi ñā ñé ñe/ñ ño
ʼa ʼu ʼi ʼā ʼé ʼe ʼo
ka ku ki ke/k ko
xa xu xi xe/x xo
wa wu wi we/w wo
ʻa ʻu ʻi ʻā ʻé ʻe ʻo
za zu zi ze/z zo
ža žu ži žā žé ዥ,ዥže/ž žo
ya yu yi ye/y yo
da du di de/d do
ǧa ǧu ǧi ǧā ǧé ǧe/ǧ ǧo
ga gu gi ge/g go
ṭa ṭu ṭi ṭā ṭé ṭe/ṭ ṭo
ċa ċu ċi ċā ċé ċe/ċ ċo
p̣a p̣u p̣i p̣ā p̣é p̣e/p̣ p̣o
ṣa ṣu ṣi ṣā ṣé ṣe/ṣ ṣo
ṡa ṡu ṡi ṡā ṡé ṡe/ṡ ṡo
fa fu fi fe/f fo
pa pu pi pe/p po
va vu vi ve/v vo