Page:An English-Chinese dictionary of the Foochow dialect.pdf/33

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.
24
Bech—Beha


Beche-de-mer, hāi-sĕng.

Beckon, iăk.

Become, siàng; biéng; có̤: – large, diōng-duâi: – rich, huák-cài: – a man, sìng ìng.

Becoming, hăk; hăk-ngì: – as dress, chè̤ṳng sĭng; puói̤ dó̤i.

Bed, mìng-chòng: – boards, puŏ-bēng: a straw –, chāu puŏ: go to –, kó̤ káung: make the –, chṳ̆ puŏ; páh puŏ: – fellow, puŏ īu.

Bedding, puŏ-gái: bed-quilt, mièng-puôi̤.

Bedroom, bùng-diè.

Bedstead, mìng-chòng: – of boards laid on bences, bēng-puŏ.

Bedeck, cŏng.

Bee, mĭk-pŭng: the – strings, pŭng déng: –'s sting, pŭng cĕng: – hive, pŭng dìu.

Beef, ngù-nṳ̆k: – steak, ngù-nṳ̆k-bà.

Beeswax, lăk.

Beet, é̤ng chái tàu.

Beetle, gĭng guĭ; tù-guĭ: cockroach, gâ-săk.

Before, – in time, săng; ī-sèng; dŏng-chĕ̤; cṳ̀ng-cièng; gó-dā̤; sèng-nó̤: in place, sèng; méng-sèng; sèng-dāu.

Beforehand, ê̤ṳ-sĕng.

Befriend, kĕng-bek; kák-chīu; bŏng-sâe̤; ciéu-gó.

Beg, gìu; kōng gìu: – money, tō̤ cièng; gìu ké̤uk: – as priests do,

Beget, săng; iōng.

Beggar, ké̤ṳk-siăh: king of the –s, gái-sīu; ké̤ṳk-siăh-tàu.

Begin, kī; kī chīu; kŭi̤ chīu.

Beginning, tàu tàu; kī tàu: – of the month, nguók chĕ̤: – of the year, nièng tàu: origin, nguòng sṳ̄.

Begone, gūng kó̤; gūng biĕng; gūng nṳ̄ gì dió.

Beguile, kī piéng; piéng.

Behalf, – of, tá̤; īng ôi; dâi tá̤.

Behave, gṳ̄ dông; hèng ài: – towards, dâi; kâng-lâi: well behaved, cêng cê̤ṳ-dê̤ṳng: – yourself! diŏh cê̤ṳ-dê̤ṳng.