Page:Commencement of the Republic of South Africa Constitution Act 1983.djvu/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


Coat of arms of South Africa (1930-1932).png

Staatskoerant

van die Republiek van Suid-Afrika


Republic of South Africa

Government Gazette

As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer Prys 40c Price
Plus AVB/GST
Buitelands 50c Abroad
Posvry · Post Free
Registered at the Post Office as a Newspaper
Vol. 229] Kaapstad, 6 Julie 1984

Cape Town, 6 July 1984

[No. 9308
ProklamasieVan die Staatspresident van die Republiek van Suid-AfrikaNo. 119, 1984]

Inwerkingtreding van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet 110 van 1983)Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 103 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983 (Wet 110 van 1983), bepaal ek hierby dat bedoelde Wet op 3 September 1984 in werking tree.

Gegee onder my Hand en die Seël van die Republiek van Suid-Afrika te Pretoria op hede die Vyfde dag van Julie, Eenduisend Negehonderd Vier-en-tagtig.

M Viljoen,
Staatspresident.

Op las van die Staatspresident-in-rade,
J C Heunis.


ProclamationOf the State President of the Republic of South AfricaNo. 119, 1984]

Commencement of the Republic of South Africa Constitution Act, 1983 (Act 110 of 1983)Under the powers vested in me by section 103 of the Republic of South Africa Constitution Act, 1983 (Act 110 of 1983), I hereby determine that the said Act shall commence on 3 September 1984.

Given under my Hand and the Seal of the Republic of South Africa at Pretoria on this Fifth day of July, One Thousand Nine Hundred and Eighty Four.

M Viljoen,
State President.

By Order of the State President-in-Council,
J C Heunis.